VÝKONNOSTNÝ
AUDIT ÚDRŽBY

Slovenská spoločnosť údržby

Slovenská spoločnosť údržby (SSU) je spoločnosť, ktorá združuje odborníkov z oblasti riadenia údržby, jednak z akademickej pôdy, ale najmä z praxe. Väčšinou sú to skúsení manažéri údržby, univerzitní profesori v oblasti riadenia údržby, bezpečnosti, kvality produkcie a podobne. Slovenská spoločnosť údržby ako jediná na Slovensku je členom Európskej federácie národných spoločností údržby (EFNMS), ktorá je zdrojom našich bohatých skúseností z oblasti riadenia údržby. Jedným z našich produktov, ktorý Vám chceme ponúknuť pre kontinuálne zlepšenie a  zefektívnenie výrobného procesu je výkonnostný audit údržby.

Tento produkt preveruje procesy riadenia údržby vo vzťahu k požiadavkám výroby, bezpečnosti, kvality produkcie, ochrany životného prostredia a efektívnosti nákladov. V prípade požiadavky zákazníka, v tomto produkte ponúkame aj zistenie vedomostnej úrovne, ako aj všeobecných znalostí v oblasti riadenia bezpečnosti, ako súčasť celkovej kultúry spoločnosti a podpory pre dosahovanie ich cieľov.

Výkonnostný audit údržby je vytvorený na základe systémových krokov ISO štandardov v oblastiach kvality a ďalších systémov manažérstva. Jeho cieľom je preveriť účinnosť efektívneho plánovania, riadenia, realizácie a vyhodnocovania údržbárskych úloh pre zefektívnenie a skvalitnenie výrobného procesu. Výstupom auditu je zároveň vykonávanie odporúčaných školení a kurzov (pozri odborné kurzy).

Doc. Ing. Juraj Grenčík ,PhD
predseda predstavenstva

Aktuality.