VÝKONNOSTNÝ
AUDIT ÚDRŽBY

Prečo ste sa rozhodli vytvoriť produkt – Výkonnostný audit údržby?

Vychádza to z poslania našej Slovenskej spoločnosti údržby. Slovenská spoločnosť údržby združuje odborníkov z oblasti riadenia údržby, jednak z akademickej pôdy, ale najmä z praxe. Väčšinou sú to skúsení manažéri údržby, univerzitní profesori v oblasti riadenia údržby, bezpečnosti, kvality produkcie a podobne. Slovenská spoločnosť údržby ako jediná na Slovensku je členom Európskej federácie národných spoločností údržby (EFNMS), ktorá je zdrojom našich bohatých skúseností z oblasti riadenia údržby. Práve týmito skúsenosťami chceme obohatiť Slovenské a v prípade záujmu aj České podniky ako aj Slovenskú a Českú údržbársku obec.

Aké sú prínosy výkonnostného auditu údržby?

Prínosy môžeme rozdeliť na okamžité a na prínosy dlhodobejšieho charakteru.

Okamžité prínosy:

 • Zvýšenie kvalifikácie pracovníkov údržby absolvovaním školení a kurzov, ako aj získanie zručností na samostatné riadenie údržby a prevádzky (manažér údržby, majster údržby, technik údržby, školenie in-situ).
 • pomoc pri nastavení Kpi údržby vo vzťahu k výrobnému procesu
 • analýza bezpečnostných rizík a stanovenie postupu na riadenie rizika
 • analýza získavania údajov počas starostlivosti zariadenia na efektívne rozhodovanie

Dlhodobé prínosy:

 • zníženie prevádzkových nákladov
 • implementáciou systémov (TPM, RCM, RBI ...) – zvýšenie efektívnosti výroby
 • zlepšenie vzťahu pracovníkov k firme a k výrobným prostriedkom
 • zníženie nákladov na náhradné diely
 • zvýšenie kvality produkcie
 • zlepšenie komunikácie medzi pracovníkmi
 • zvýšenie hrdosti na svoju spoločnosť

Ako dlho trvá Výkonnostný audit údržby?

Výkonnostný audit údržby trvá minimálne dva dni , počas ktorých preskúmame postupy týkajúce sa týchto oblastí:

Vodcovstvo a politika údržby
Ľudské zdroje
Rozpočet
Náhradné diely
Plánovanie v údržbe
Korektívne činnosti
Zlepšovanie v údržbe
Bezpečnosť v údržbe
Informačný systém
Pohotovosť
Náklady na údržbu

Ak má spoločnosť záujem o vykonanie Vedomostného auditu údržby, dotýka sa týchto oblastí:

Plánovania
Tímovej práca
Vzdelávanie údržbárov
Informačné technológie
Kvality údržby
Údržby a životného prostredia
Automatizácie
Cieľov údržby
Koncepcie a metodológie údržby
Spôsobov obnovy strojov
Terminológie údržby
Totálne produktívnej údržby
Bezpečnosti v údržbe
Zmlúv
Zákonov a nariadení
Údržby podľa stavu
Identifikácie porúch

Aká je cena Výkonnostného auditu údržby?

Cena výkonnostného auditu údržby je individuálna a závislá od veľkosti podniku, typu podniku, očakávania vedenia spoločnosti a podobne. Podľa špecifikácie podniku dochádza zároveň k výberu tímu audítorov.

Kto má najväčší záujem o vykonanie Výkonnostného auditu údržby?

Je to rôzne. Z doterajších skúseností majú o vykonanie Výkonnostného auditu údržby výrobní, alebo technickí riaditelia, ktorí zároveň aj riadia údržbu, riaditelia podnikov, ale aj manažéri údržby, ktorí si chcú ohodnotiť vlastný proces údržby. Sú to väčšinou manažéri, ktorí chcú ísť v procese údržby dopredu.