VÝKONNOSTNÝ
AUDIT ÚDRŽBY

Postup výkonnostného auditu údržby

 1. Prvotná informácia: požiadavka podniku – web, telefón, mail – stránka SSU alebo iná forma prvého kontaktu.
 2. Zadanie informatívnych údajov auditovaným subjektom: vyplnenie úvodného dotazníka – oblasť priemyslu, počet údržbárov/ celkový počet zamestnancov, počet a typ strojov/ zariadení, hál, zavedené systémy manažérstva, ročný objem produkcie, skupina ZPH, ... . Požiadavka na typ auditu VAU alebo PAU.
 3. Program auditu: potvrdenie termínu, rozsahu a ceny a (trvanie auditu min. 2 dni), špecifikácia dokumentácie, potrebných zamestnancov – mailom, písomne.
 4. Procesný auditu (PAU): vykonanie a vyhodnotenie auditu povereným posudzovateľom SSU.
 5. Spracovanie výstupov z auditu – stretnutie k výsledkom / odporúčaniam zo zistení z auditu na požiadanie. Zaslanie záverov do 7 dní s návrhmi na zlepšenie podľa zistených skutočností z auditu.
 6. Pridelenie značky: Auditovaná spoločnosť je na 3 roky zaradená do databázy spoločností na webe SSU (bez informácií o výsledkoch hodnotenia). Členovia predstavenstva a DR SSU – môžu do 3 mesiacov dať k výsledkom návrhy na zlepšenie a poslať auditovanej spoločnosti.
 7. Zlepšovanie: Auditovaná spoločnosť má právo požiadať o experta na zlepšenie nezhody a informuje o realizovaných opatrenia audítora (kedykoľvek v priebehu 3 rokov).
 8. Po 3 rokoch sa za účelom aktualizácie a zlepšenia daná spoločnosť preverí opätovným posúdením – má právo počas 3 rokov používať logo a výhody špecifikované SSU – bezplatne získať odporučenia experta, zľavy pri dohodnutých školenia vykonaných SSU, zľavy na účasti na konferencii, atď.

V prípade VAU – preverenia vedomostí na základe testov podľa špecifikovaných skupín a počtu zamestnancov, sa:

 1. Vedomostný audit (VAU) – otestovanie zamestnancov, vyhodnotenie testov na druhý deň auditu.
 2. Spracovanie výstupov z auditu: Zaslanie do 7 dní celkové podrobné posúdenie rozsahu vedomostí podľa testovaných špecifických oblastí z riadenia údržby.
 3. Špecifikácia možností/ príležitosti na zlepšenie: Do 30 dní zaslanie ponúkaných rozsahov a oblastí kurzov pre zvyšovanie vedomostnej úrovne testovaných skupín údržbárov (manažér, majster, technik údržby).
 4. Školenia in-situ.

Oblasti Auditu (PAU)

MAINTENANCE AWARD /SAMOHODNOTENIE ÚDRŽBY

Body Predpoklady (500) Výsledky (500) Stav riadenia Ú
0 -100 V tejto oblasti nie sú žiadne aktivity. Žiadny alebo nejasný dôkaz prístupu. Nemerajú sa žiadne výsledky. Kritická, bez koncepcie – prevláda korektívna stratégia.
101 - 180 Prístup je plánovaný
(Plán - plánuj)
Výsledky ukazujú mierny pokrok a/alebo len niektoré stanovené ciele sú splnené. Plánovanie je na základe pôvodnej dokumentácie od výrobcu – nie je zohľadnený vek a využitie zariadení.
181 - 280 Prístup je plánovaný, uplatňovaný
(Plán - realizuj)
Výsledky sú merané a ukazujú negatívne trendy alebo stagnáciu. Plánovanie má čiastočne zabudovanú koncepciu, sú stanovené ciele.
281 - 360 Prístup je plánovaný, uplatňovaný a preskúmaný
(Plán - realizuj - kontroluj)
Výsledky ukazujú rastúce trendy a/alebo väčšina stanovených cieľov je splnená. Sú jasne stanovené ciele, zavedená koncepcia zlepšovania a merania.
361 - 440 Prístup je plánovaný, uplatňovaný a preskúmaný
(Plán - realizuj - kontroluj - konaj)
na základe údajov benchmarkingu.
Výsledky ukazujú podstatný pokrok a /alebo všetky stanovené ciele sú splnené. Je implementovaná koncepcia riadenia údržby, sú stanovené ciele, plánovanie je dynamické, vykonávanie je v súlade s plánom, prevláda plánovaná údržba, (korektívna menej ako 10%), je zavedené pravidelné meranie (KPI).
Efektívnosť zariadení je viac ako 85%.
441 - 500 Prístup je plánovaný, uplatňovaný a preskúmaný na základe údajov benchmarkingu a plne rozšírený v celej organizácii. Dosahujú sa výnimočné a trvalo udržateľné výsledky. Porovnávania s relevantnými organizáciami vo všetkých kľúčových oblastiach ukazujú pozitívne výsledky. Je implementovaná koncepcia riadenia údržby, sú stanovené ciele, plánovanie je dynamické, vykonávanie je v súlade s plánom, prevláda plánovaná údržba, (korektívna menej ako 2%), je zavedené pravidelné meranie (KPI).
Efektívnosť zariadení je viac ako 88%.