VÝKONNOSTNÝ
AUDIT ÚDRŽBY

Prínosy výkonnostného auditu údržby

Zníženie prevádzkových nákladov
Zníženie nákladov na opravy a udržiavanie
Zníženie režijných nákladov
Zníženie bezpečnostných rizík
Zníženie enviromentálnych rizík
Zvýšenie kvality produkcie
Zvýšenie kvalifikácie pracovníkov údržby

Po vykonaní výkonnostného auditu získate certifikát Výkonnostného auditu údržby.