VÝKONNOSTNÝ
AUDIT ÚDRŽBY

Výkonnostný audit údržby

Výkonnostný audit údržby preveruje procesy riadenia a organizácie údržby vo vzťahu k požiadavkám výroby, bezpečnosti, kvality produkcie, ochrany životného prostredia a efektívnosti nákladov.

Výkonnostný audit údržby je vytvorený na základe systémových krokov ISO štandardov v oblastiach kvality a ďalších systémov manažérstva.

Cieľom výkonnostného auditu údržby je preveriť účinnosť efektívneho plánovania, riadenia, realizácie a vyhodnocovania údržbárskych úloh pre zefektívnenie a skvalitnenie výrobného procesu.