Kniha MANAŽÉRSTVO ÚDRŽBY II - synergia teórie a praxe

Autor: Juraj Grenčík
18. 1. 2023

V máji 2013 Slovenská spoločnosť údržby v spolupráci s Českou společností pro údržbu vydala publikáciu „Manažérstvo údržby – synergia teórie a praxe“. Náklad 600 kusov sa koncom roku 2019 minul, a preto v júni 2020 uzrelo svetlo sveta jej druhé doplnené a aktualizované vydanie. Za sedem rokov sa mnohé zmenilo, boli vydané nové normy v oblasti údržby a systémoch manažérstva kvality, bezpečnosti, rizík, rozvíjali sa technológie údržby. Tím autorov pod vedením doc. Ing. Juraj Grenčíka, PhD. a prof. Ing. Hany Pačaiovej, PhD. kriticky prešiel obsahom prvého vydania a doplnil ho o nové informácie.

Publikácia v druhom vydaní narástla na 700 strán. Predstavuje údržbu zo všetkých aspektov a je monograficky koncipovanou „encyklopédiou údržby“. Prechádza cez manažérstvo majetku a jeho údržby, ekonomiku a hodnotenie výkonnosti údržby, systémy manažérstva kvality, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, systémy environmentálneho manažérstva. Predstavuje teoretický základ riadenia údržby, prevádzkovú spoľahlivosť a manažérstvo rizík, a prechádza k inžinierskym základom technickej diagnostiky a technológie údržby a opráv. Napokon sa venuje problematike informačných technológií v údržbe.

Predkladaná publikácia by mala poslúžiť ako zdroj najnovších informácií z oblasti údržby pre pracovníkov rôznej úrovne riadenia, pracovného zaradenia i profesie, ako aj napomôcť pri riešení denných zložitých problémov v tejto špecifickej oblasti. Je užitočným študijným materiálom pre študentov vysokých škôl technického zamerania.

Aby bola údržba trvalo úspešná, k tomu sú potrební ľudia, kvalifikovaní odborníci so širokým prehľadom vo svojej oblasti. Svojim dielom k tomu chce prispieť aj táto publikácia.

 

MANAŽÉRSTVO ÚDRŽBY II

Vydala Slovenská spoločnosť údržby
Vydavateľstvo BEKI design, s.r.o. Košice, 2020
ISBN 978-80-553-3539-1

Publikáciu je možné objednať na adrese:

Slovenská spoločnosť údržby
Koceľova 15
815 94 Bratislava

e-mail: vytrisal@ssu.sk

Cena: 35,- €
pre členov SSU a študentov: 25,- €

Stiahnite si formulár: Objednávka knihy

Kniha Vám bude doručená poštou.

 

Autorský kolektív:

Ing. Michal Abrahámfy prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.
doc. Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D. Ing. Bohuslav Peterka, PhD.
Ing. Pavel Bartejs doc. Ing. Viera Peťková, PhD.
Ing. Pavel Buzik doc. Ing. Martin Pexa, Ph.D.
Ing. Dušan Belko Ing. Roman Pleskač, CSc.
Ing. Gabriel Dravecký, PhD. Ing. Bohumil Polanka
doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD. Ing. Jiří Polouček, CSc.
Ing. Tomáš Hladík, Ph.D, MSc. prof. Ing. Josef Pošta, CSc.
prof. Ing. Jozef Hrubec, PhD. doc. Ing. Miroslav Rakyta, PhD.
Vladislav Chvalina PhDr. Jiří Suchý
Ing. Vendelín Íro Ing. Ivan Ševčík
prof. Ing. Vladimír Jurča, CSc. Ing. Jan Škarka
Ing. Jaroslav Kmoch doc. Ing. Miroslav Špaček, PhD., MBA
prof. Ing. Václav Legát, DrSc. Michal Tomčo
prof. Ing. Jozef Meško, PhD. RNDr. Ondrej Valent, CSc.
Ing. Vladimír Nováček, CSc. prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc., dr.h.c.
prof. Ing. Pavel Novák, CSc. Ing. Zdeněk Votava
doc. Ing. Štefan Markulik, PhD. Ing. Jan Vytřísal, MBA
Ing. Anna Nagyová, PhD. prof. Ing. Peter Zvolenský, CSc.
Ing. Karolína Mužíková, PhD.  

 

Poďakovanie partnerom:

Slovenská spoločnosť údržby ďakuje spoločnostiam a organizáciám, ktoré sponzorsky a podporou prispeli k vydaniu publikácie Manažérstvo údržby II – synergia teórie a praxe.

Hlavný partner: ADASH spol. s r.o.

Partneri:

 

 

 

 

 

sféra, a.s.
SEPS, a.s.
SOFTPROM DISTRIBUTION GMBH
DIN-TECHNIK spol. s r.o.
SKF Slovensko spol. s r.o.
SLOVCEM, spol. s r.o.
ATD SR
AstonVertu
B & K s.r.o.
IMS, s.r.o.