Manažér údržby

Získať znalosti a zručnosti v riadení údržby na európskej úrovni. Osvojiť si metódy, základné nástroje a prístupy pre plánovanie, realizáciu, kontrolu a zlepšovanie údržbárskych činností a vedieť ich implementovať v riadení údržby majetku

Dátum

3. - 5. 11. 2021 a 22. - 26. 11. 2021 (3+5 dni)

Miesto

podľa dohody s účastníkmi

Cena

1800,- Eur

člen SSU 1620,- Eur (10% zľava)

Prínosy vzdelávania: SSU ako člen Európskej federácie národných spoločností údržby, garantuje, že rozsah a obsah kurzu vystihuje najnovšie trendy v riadení údržby. Účastník, počas 80 hod. vzdelávania a konzultácií v dvoch tematicky zameraných blokoch a po spracovaní záverečnej práce pod vedením odborníka z danej oblasti, získa certifikát, ktorý je garanciou kvality nadobudnutých vedomostí a praktických zručností. Náklady na kurz predstavujú výhodný pomer investovaných nákladov na vyučovaciu hodinu (Eur/hod.), pričom konzultácie pri riešení záverečnej práce sú poskytované individuálne. Rozsah vzdelávania do 2 oblastí je nastavený na 2 x po 4 dni a 1 deň obhajoba záverečnej práce tak, aby bolo možné minimalizovať výpadok z pracovných povinností. Predmet záverečnej práce súvisí s pracovnou činnosťou absolventa, je možné prispôsobiť zadanú prácu akútne riešenej oblasti v organizácii. Garanti jednotlivých oblastí vzdelávania sú renomovaní odborníci z vysokých škôl a praxe, s dlhodobými odbornými skúsenosťami v priemyselných podnikoch a znalosťami získanými na zahraničných podujatiach venovaných problematike riadenia údržby. Metódy výučby sú prispôsobené potrebám účastníkov vzdelávania.

 

Prihlásiť sa možno prostredníctvom tlačiva Prihláška.

Program vzdelávania na rok 2021-22 možno stiahnuť TU.

Majster údržby - online kurz

Naučia sa ovládať moderné metódy diagnostiky porúch a možnosti ich odstránenia, budú schopní identifikovať poruchu, analyzovať príčinu a podieľať sa na odstraňovaní poruchy,

Dátum

jar 2021 (2+2 dni)

Miesto

Koordinačné centrum odborného vzdelávania (KCOV) Strojníckej fakulty STU v Bratislave

Cena

350,- Eur
330,- Eur pre členov SSU

Online kurz

V prostredí "MS TEAMS" sme pripravili on-line kurz Majster údržby v rozsahu 2 + 2 dni, zameraný na teoretické poznatky. Po skončení lockdownu bude možné kurz doplniť praktickým výcvikom v laboratóriách KCOV na SjF STU Bratislava.
Program on-line kurzu Majster údržby  nájdete tu. Termín podľa dohody.
Prihlášky adresovať priamo vedúcej KCOV: Ing. Katarína Grandová; E-mail: grandova@ssu.sk Mobil: 0918 563 079
Štandardný kurz(3+3 dni)

Kurz „Majster údržby“ zabezpečuje Koordinačné centrum odborného vzdelávania (KCOV) Strojníckej fakulty v Bratislave v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou údržby (SSU). Školenie sa uskutočňuje v špičkových laboratóriách, ktoré boli vybudované pre školenia zamestnancov PSA Slovakia s.r.o v Trnave, na reálnych strojoch a výrobných linkách, kde je simulovaná reálna výroba. Kurz je harmonizovaný s požiadavkami Európskej federácie národných spoločností údržby (EFNMS). Cieľovú skupinu predstavujú majstri a technici - špecialisti údržby Cieľom výučby a tréningu je zoznámiť účastníkov kurzu so základnými požiadavkami kladenými na prácu majstra údržby. Naučia sa ovládať moderné metódy diagnostiky porúch a možnosti ich odstránenia, budú schopní identifikovať poruchu, analyzovať príčinu a podieľať sa na odstraňovaní poruchy, koordinovať početné činnosti údržbárskeho procesu, ovládať počítačové programy, moderné metódy v organizácii a riadení údržby a získajú prehľad v moderných technológiách. Dôraz školenia sa kladie hlavne na rozvoj a osvojenie si praktických zručností. Dĺžka vzdelávania je 6 pracovných dní po 8 vyučovacích hodín v skupine max 6 osôb. (možné delenie na dva bloky po troch dňoch). Odborné vzdelávanie je zabezpečené kvalifikovanými a certifikovanými lektormi - Doc. Ing. Jozef Antala, Csc., Ing. Andrej Červeňan, PhD., doc. Ing. Róbert Olšiak, PhD., doc.Ing. Juraj Grenčík, PhD. Absolventi školenia získajú osvedčenie o absolvovaní kurzu: „Majster údržby“.

 

Prihlásiť sa možno prostredníctvom tlačiva Prihláška.

Rozvrh výuky na rok 2021 možno stiahnuť TU.