Manažér údržby

Získať znalosti a zručnosti v riadení údržby na európskej úrovni. Osvojiť si metódy, základné nástroje a prístupy pre plánovanie, realizáciu, kontrolu a zlepšovanie údržbárskych činností a vedieť ich implementovať v riadení údržby majetku

Dátum

jar 2023 (4+4 dni) - bude stanovený neskôr

Miesto

Štrba, hotel SIPOX, alebo podľa dohody

Cena

1850,- Eur
1665,- Eur člen SSU

 

Prínosy vzdelávania: SSU ako člen Európskej federácie národných spoločností údržby, garantuje, že rozsah a obsah kurzu vystihuje najnovšie trendy v riadení údržby. Účastník, počas 80 hod. vzdelávania a konzultácií v dvoch tematicky zameraných blokoch a po spracovaní záverečnej práce pod vedením odborníka z danej oblasti, získa certifikát, ktorý je garanciou kvality nadobudnutých vedomostí a praktických zručností. Náklady na kurz predstavujú výhodný pomer investovaných nákladov na vyučovaciu hodinu (Eur/hod.), pričom konzultácie pri riešení záverečnej práce sú poskytované individuálne. Rozsah vzdelávania do 2 oblastí je nastavený na 2 x po 4 dni a 1 deň obhajoba záverečnej práce tak, aby bolo možné minimalizovať výpadok z pracovných povinností. Predmet záverečnej práce súvisí s pracovnou činnosťou absolventa, je možné prispôsobiť zadanú prácu akútne riešenej oblasti v organizácii. Garanti jednotlivých oblastí vzdelávania sú renomovaní odborníci z vysokých škôl a praxe, s dlhodobými odbornými skúsenosťami v priemyselných podnikoch a znalosťami získanými na zahraničných podujatiach venovaných problematike riadenia údržby. Metódy výučby sú prispôsobené potrebám účastníkov vzdelávania.

Program vzdelávania na jesenný termín 2022 spolu s informáciou o prihlasovaní si môžete stiahnuť TU.

 


Posledný beh kurzu sa uskutočnil v máji 2022, ďalší pripravujeme na jeseň.

Odovzdanie diplomov "Manažér údržby" po obhajobách záverečných prác dňa 20.6.2022, Žilinská univerzita, SjF, KDMT. Úspešní absolventi - Peter Galovič, Continental Matador Rubber  Púchov a Bc. Matúš Pijak, Lycos Trnava.

Odovzdanie diplomov "Manažér údržby" po obhajobách záverečných prác dňa 12.9.2022, hotel Čertov. Úspešní absolventi - Ľubomír Šišjak a Adrián Tarčák,  Zberné suroviny, a.s. Žilina.

Majster údržby

Naučia sa ovládať moderné metódy diagnostiky porúch a možnosti ich odstránenia, budú schopní identifikovať poruchu, analyzovať príčinu a podieľať sa na odstraňovaní poruchy,

Dátum

17.-19.4.2023 a 24.-26.4.2023 (3 + 3 dni)

Miesto

Koordinačné centrum odborného vzdelávania (KCOV) Strojníckej fakulty STU v Bratislave

Cena

770,- Eur + DPH
710,- Eur + DPH pre členov SSU

Štandardný kurz (3+3 dni)

Kurz „Majster údržby“ zabezpečuje Koordinačné centrum odborného vzdelávania (KCOV) Strojníckej fakulty v Bratislave v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou údržby (SSU). Školenie sa uskutočňuje v špičkových laboratóriách, ktoré boli vybudované pre školenia zamestnancov PSA Slovakia s.r.o v Trnave, na reálnych strojoch a výrobných linkách, kde je simulovaná reálna výroba. Kurz je harmonizovaný s požiadavkami Európskej federácie národných spoločností údržby (EFNMS). Cieľovú skupinu predstavujú majstri a technici - špecialisti údržby Cieľom výučby a tréningu je zoznámiť účastníkov kurzu so základnými požiadavkami kladenými na prácu majstra údržby. Naučia sa ovládať moderné metódy diagnostiky porúch a možnosti ich odstránenia, budú schopní identifikovať poruchu, analyzovať príčinu a podieľať sa na odstraňovaní poruchy, koordinovať početné činnosti údržbárskeho procesu, ovládať počítačové programy, moderné metódy v organizácii a riadení údržby a získajú prehľad v moderných technológiách. Dôraz školenia sa kladie hlavne na rozvoj a osvojenie si praktických zručností. Dĺžka vzdelávania je 6 pracovných dní po 8 vyučovacích hodín v skupine max 6 osôb. (možné delenie na dva bloky po troch dňoch). Odborné vzdelávanie je zabezpečené kvalifikovanými a certifikovanými lektormi - doc. Ing. Jozef Antala, Csc., Ing. Andrej Červeňan, PhD., prof. Ing. Róbert Olšiak, PhD., doc.Ing. Juraj Grenčík, PhD. Absolventi školenia získajú osvedčenie o absolvovaní kurzu: „Majster údržby“.

Prihlásiť sa možno prostredníctvom tlačiva Prihláška.

Rozvrh výuky na jarný termín 2023 si stiahnite TU.