Organizácia a stanovy

Predstavenstvo

predseda

Ing. Gabriel Dravecký, PhD.

podpredseda pre organizáciu

doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD.

člen

Ing. Peter Darvaši

člen

Ing. Katarína Grandová

člen

Ing. Branislav Kyseľ, PhD.

člen

Ing. Ladislav Máťaš

člen

prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.

Dozorná rada

predseda

Ing. Martin Bukovinský

člen

Ing. Branislav Krajčo

člen

Ing. Jan Vytřísal, MBA

 

Stanovy

§1
Názov

Slovenská spoločnosť údržby, skratka SSU

§2
Sídlo

Sídlom Slovenskej spoločnosti údržby je Bratisalva, Koceľova 15, 815 94

§3
Predmet činnosti

 1. Slovenská spoločnosť údržby (ďalej len spoločnosť) je nezávislé neziskové združenie občanov, založené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
 2. Predmet činnosti je:
  1. zabezpečiť výmenu informácií medzi odborníkmi pôsobiacimi v údržbe,
  2. prezentovať kolektívny názor na riešenie problémov údržby,
  3. iniciovať a podporovať vzdelávanie ľudí pracujúcich v údržbe, k tomu využívať semináre, workshopy a kurzy celoživotného vzdelávania,
  4. iniciovať vybudovanie vzdelávania profesionálnych údržbárov na vysokoškolskej úrovni,
  5. iniciovať a podporovať vybudovanie siete inštitúcií zameraných na vzdelávanie dospelých v profesii údržbár, vrátane hodnotenia ich vedomostnej úrovne,
  6. organizovať každoročne vzdelávaciu konferenciu Fórum údržby s medzinárodnou účasťou prioritne pre svojich členov,
  7. vydávať časopis Údržba a odbornú literatúru z oblasti údržby,
  8. vytvoriť informačnú sieť napojenú na Internet,
  9. nadviazať spoluprácu s ďalšími organizáciami pôsobiacimi v oblasti údržby,
  10. spolupracovať s ďalšími národnými spoločnosťami údržby,
  11. byť aktívnym členom EFNMS - European Federation of National Maintenance Societes - Európska federácia národných údržbárskych spoločností.

§4
Členstvo v spoločnosti

 1. SSU združuje fyzické a právnické osoby a záujmové združenia, ktoré pôsobia v oblasti údržby, alebo sú nejakým spôsobom zviazané s údržbou.
 2. Členstvo v spoločnosti vznikne:
  1. u zakladajúcich členov dňom registrácie spoločnosti,
  2. u ostatných členov podaním písomnej prihlášky, následným rozhodnutím predstavenstva o prijatí za člena a zaplatení členského príspevku.
 3. Členstvo v spoločnosti zaniká:
  1. zánikom spoločnosti, alebo
  2. rozhodnutím valného zhromaždenia o vylúčení, alebo
  3. vystúpením zo spoločnosti.

§5
Práva a povinnosti člena

 1. Člen má právo
  1. zúčastňovať sa na zasadnutiach valného zhromaždenia s právom hlasovať,
  2. byť volený do orgánov spoločnosti,
  3. podieľať sa na činnosti spoločnosti,
  4. podávať návrhy a podnety týkajúce sa činnosti spoločnosti,
  5. využívať výhody, ktoré spoločnosť poskytuje svojim členom.
 2. Člen má povinnosti
  1. platiť členské príspevky,
  2. dodržiavať stanovy spoločnosti,
  3. realizovať (akceptovať) rozhodnutia orgánov spoločnosti, plniť úlohy zadané spoločnosťou,
  4. podľa svojich možností a schopností napĺňať poslanie a ciele spoločnosti.

§6
Orgány spoločnosti

Orgánmi spoločnosti sú:

 1. Valné zhromaždenie
 2. Predstavenstvo
 3. Dozorná rada

§7
Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí:
  1. zmena stanov,
  2. voľba a odvolanie členov predstavenstva,
  3. voľba a odvolanie členov dozornej rady,
  4. schvaľovanie rozpočtu a správy o výsledku hospodárenia spoločnosti,
  5. schvaľovanie plánu činnosti na ďalšie obdobie,
  6. rozhodovanie o nakladaní s majetkom spoločnosti v hodnote nad 3 300 €,
  7. rozhodnutie o vylúčení člena zo spoločnosti,
  8. rozhodnutie o zániku spoločnosti.
  9. Zriaďuje ako jediný zakladateľ obchodné spoločnosti a rozhoduje o ich zrušení.
 2. Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak je prítomných najmenej polovica členov spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov. Každý člen má jeden hlas. V prípade zmeny stanov a rozhodnutia o zániku spoločnosti je potrebný súhlas aspoň 2/3 hlasov prítomných členov.
 3. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo najmenej jedenkrát za rok. Písomnú pozvánku spolu s programom valného zhromaždenia dostane každý člen minimálne 14 dní vopred. V naliehavom prípade môže návrh na zvolanie valného zhromaždenia podať dozorná rada spoločnosti.
 4. Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu, zapisovateľa a dvoch overovateľov. Uvedené osoby podpisujú zápisnicu o valnom zhromaždení. Kópiu zápisnice obdrží každý člen spoločnosti.
 5. Ak Valné zhromaždenie SSU nie je spôsobilé uznášania, náhradné Valné zhromaždenie možno zvolať v ten istý deň s nezmeneným programom rokovania, ktoré je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných.

§8
Predstavenstvo

 1. Predstavenstvo je výkonným orgánom spoločnosti. Štatutárnymi zástupcami spoločnosti, to je osobami ktoré sú oprávnené konať v mene združenia sú predseda a dvaja podpredsedovia predstavenstva. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia, a to najmä:
  1. zvoláva valné zhromaždenie,
  2. rozhoduje o použití majetku spoločnosti do výšky 3 300 €,
  3. vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
  4. predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrh rozpočtu, správu o výsledku hospodárenia a stave majetku, návrh na zrušenie spoločnosti,
  5. zodpovedá za riadne hospodárenie s majetkom spoločnosti,
  6. vedie zoznam členov.
 2. Predstavenstvo má 7 členov. Funkčné obdobie členov predstavenstva je 4 roky a môže byť opakované. Funkčné obdobie končí až voľbou nových členov predstavenstva. Členom predstavenstva môže byť len fyzická osoba.
 3. Predstavenstvo, ktorého počet neklesol pod polovicu môže kooptovať náhradných členov do nasledujúceho valného zhromaždenia. Nasledujúce valné zhromaždenie kooptovaných členov potvrdí, alebo zvolí nových.
 4. Predsedu a dvoch podpredsedov predstavenstva volia a odvolávajú členovia predstavenstva, pričom dotknutá osoba nehlasuje.
 5. Predstavenstvo zvoláva a vedie predseda, alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace.
 6. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovalo viac ako polovica všetkých členov predstavenstva. V prípadoch, ktoré nestrpia odklad, môže byť rozhodnutie predstavenstva nahradené písomným alebo elektronickým prehlásením členov predstavenstva, že s navrhovaným opatrením súhlasia.
 7. Predstavenstvo pre výkonnú činnosť má právo vytvárať jednotlivé organizačné zložky (sekretariát, pracovné komisie).

§9
Dozorná rada

 1. Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti, ktorý dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a realizáciu cieľov a rozhodnutí spoločnosti.
 2. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti a hospodárenia s majetkom spoločnosti.
 3. Dozorná rada predkladá valnému zhromaždeniu:
  1. vyjadrenia k plneniu úloh spoločnosti, k správe o hospodárení s majetkom spoločnosti, k činnosti predstavenstva, k dodržiavaniu stanov a plneniu rozhodnutí spoločnosti,
  2. správu o svojej kontrolnej činnosti.
 4. Dozorná rada má 3 členov. Funkčné obdobie dozornej rady sú štyri roky a môže sa opakovať. Členom dozornej rady dozornej rady môže byť len fyzická osoba.
 5. Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady, pričom dotknutá osoba nehlasuje.

§10
Zásady hospodárenia

 1. Hospodárenie spoločnosti sa riadi podľa schváleného rozpočtu.
 2. Spoločnosť hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom, ktorý má vo vlastníctve alebo ku ktorému má zriadený užívací vzťah.
 3. Majetok spoločnosti tvorí:
  1. členské príspevky,
  2. dary od fyzických a právnických osôb,
  3. dotácie a granty.
 4. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu predmetu činnosti spoločnosti.
 5. Spoločnosť môže v rámci svojho predmetu činnosti poskytovať reklamu za účelom financovania svojej hlavnej činnosti.

§11
Zánik spoločnosti

O zániku spoločnosti jej zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje valné zhromaždenie. Likvidátor menovaný valným zhromaždením prednostne vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia valného zhromaždenia. Do 15 dní po ukončení likvidácie likvidátor oznámi zánik spoločnosti Ministerstvu vnútra SR.

 

Stiahnite si Stanovy SSU