Slovenská spoločnosť údržby

Svetová úroveň údržby na Slovensku

Inovácie v údržbe reagujú na rýchlo rozvíjajúci sa priemysel. Držať krok s vývojom a informatizáciou je náročné, ale pre súčasný priemysel aj extrémne potrebné. Slovenská spoločnosť údržby už viac ako 20 rokov pomáha svojim členom aj celej údržbárskej obci držať krok s najnovšími trendmi v údržbe. Konferencia Národné fórum údržby je jednou z našich odpovedí na zvyšovanie potenciálu a šírenie know-how.

 

Strategické ciele SSÚ

 

Vzdelávanie

Inovácie v údržbe reagujú na rýchlo rozvíjajúci sa priemysel. Držať krok s vývojom a informatizáciou je náročné, ale pre súčasný priemysel aj extrémne potrebné. Slovenská spoločnosť údržby už viac ako 20 rokov pomáha svojim členom aj celej údržbárskej obci držať krok s najnovšími trendmi v údržbe. Konferencia Národné fórum údržby je jednou z našich odpovedí na zvyšovanie potenciálu a šírenie know-how.

 

Informácie

  • organizovať každoročne medzinárodnú konferenciu Fórum údržby
  • vydávať časopis Údržba a odbornú literatúru z oblasti údržby
  • využívať internetové stránky na poskytovanie všestranných aktuálnych informácií o spoločnosti a údržbe ako takej

 

Spolupráca

  • vyhľadávať subjekty pôsobiace na Slovensku ktoré majú príbuzné poslanie, s cieľom usilovať spoločne o jeho lepšie naplnenie
  • vyhľadávať subjekty pôsobiace na medzinárodnej scéne s obdobným poslaním ako Slovenská spoločnosť údržby a dohodovať vzájomne prospešnú spoluprácu

 

K novému roku 2021

Slovenská spoločnosť údržby (SSU) bola založená v roku 2000. Základy SSU boli položené na nultom ročníku konferencie Národné fórum údržby, konanej v máji 2000 na pôde Žilinskej univerzity, kde sa stretla iniciatívna skupina zástupcov priemyslu a akademickej pôdy pod vedením neskoršieho prvého predsedu SSU, Ing. Adolfa Murína, sa rozhodla založiť spoločnosť, ktorá by prispievala k pozdvihnutiu úrovne údržby na Slovensku a ktorá by spájala ľudí so záujmom o rozvoj údržby na Slovensku. Prvých deväť zakladajúcich členov dalo základ k takmer päťdesiatke v ďalšom období.

SSU sa od začiatku čerpala inšpiráciu a začala spolupracovať s podobnými organizáciami v okolitých krajinách a v celej Európe. Preto hneď v nasledujúcom roku po založení SSU požiadala o členstvo v Európskej federácii národných spoločností údržby (EFNMS) a v roku 2004 sa stala jej plnoprávnym členom.

Poslaním SSU, ako ho má definované vo svojich stanovách, je: „Pôsobiť všestranne na vedomie slovenskej údržbárskej obce, aby trvale rozvíjala a následne uvoľnila svoj potenciál na prospech všetkých ľudí Slovenska“. Víziou je: „Dosiahnuť v rozhodujúcich odvetviach hospodárskej praxe stav údržby na úrovni svetovej triedy.“

Viaceré aktivity SSU pokračujú od založenia – najúspešnejšou je séria konferencií Národné fórum údržby, ktorá sa pravidelne koná každý rok - od roku 2001 vo Vysokých Tatrách a už dlhé roky počet účastníkov presahuje 200. Neustále sa snažíme skvalitňovať jej úroveň po organizačnej a obsahovej stránke, oceňovať údržbára roka a najlepšiu diplomovú prácu. Pandémia koronavírusu žiaľ túto sériu v roku 2020 prerušila.

Slovensko je v súčasnosti automobilovou veľmocou a aj z toho dôvodu sme rozšírili činnosť aj na túto oblasť organizovaním špecializovanej konferencie Maintenance-Automotive s podtitulom Špičková údržba v automobilovom priemysle, konanej každý rok na jeseň od roku 2016.

SSU pripravilo s projekt „Výkonnostný audit údržby - VAU“, ktorý dokáže posúdiť stav a navrhnúť zlepšenia v údržbe v danom podniku. Úspešné firmy získavajú ocenenie „Partneri excelentnej údržby“.

SSU veľmi skoro po svojom vzniku pripravilo a zorganizovalo kurz vzdelávania „Manažér údržby“. Prvý beh bol už v roku 2004 a odvtedy sa ich uskutočnilo ďalších šesť. Nakoľko boli definované nové požiadavky na kvalifikáciu manažérov údržby (norma STN EN 15 628), SSU pripravilae nový obsah tohto kurzu a taký bol zrealizovaný v roku 2019. Od roku 2010 SSU ponúka aj kurz Majster údržby, realizovaný v spolupráci STU Bratislava v špecializovaných tréningových laboratóriách vzdelávacieho centra KCOV.

SSU aktívne spolupracuje s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo a takmer každý rok zabezpečujeme preklad noriem pripravených TC 319 Maintenance z oblasti údržba.

SSU je od roku 2004 plnoprávnym členom EFNMS. Základom EFNMS sú výbory (pracovné skupiny). V súčasnosti sú aktívne EAMC (Európsky výbor pre asset manažment), EMAC (hodnotenie údržby), EHSEC (bezpečnosť a ochrana zdravia), ETC (vzdelávanie) a ECC (certifikácia). Najnovším výborom je, EM4C (Maintenance 4.0), ktorý reaguje na najnovšie trendy Industry/Maintenance 4.0. Každý výbor ponúka výsledky svojej práce, či už špecializované workshopy, prieskumy úrovne údržby alebo pracovné materiály (najmä výbor EHSEC). EFNMS je garantom vrcholovej európske konferencie Euromaintenance, ktorá sa koná v dvojročnom cykle. Posledná, pod názvom Euromaintenance 4.0 sa konala na jeseň roku 2018 v Antverpách, Belgicko, a bola doteraz najväčšou s vyše 1200 účastníkmi v rôznej forme. Ďalšia konferencia Euromaintenance, ak situácia s COVID-19 dovolí, sa uskutoční v marci 2021 v Rotterdame.

SSU sa svojimi aktivitami snaží prinášať tieto nové informácie a trendy, predstavovať najlepšiu prax v údržbe a uplatnenie nových technológií a systémov, a prispieť tak svojim dielom k zlepšeniu údržby na Slovensku. Pozývame všetkých, ktorí majú niečo do činenia s údržbou, aby sa k nám pripojili. Prajeme všetkým údržbárom, aby stroje a zariadenia pracovali s vysokou spoľahlivosťou a aby ich práca aby aj bola náležite ocenená.

Juraj Grenčík
predseda predstavenstva SSU