VAU

Výkonnostný audit údržby preveruje procesy riadenia a organizácie údržby vo vzťahu k požiadavkám výroby, bezpečnosti, kvality produkcie, ochrany životného prostredia a efektívnosti nákladov.

Výkonnostný audit údržby je vytvorený na základe systémových krokov ISO štandardov v oblastiach kvality a ďalších systémov manažérstva.

Cieľom výkonnostného auditu údržby je preveriť účinnosť efektívneho plánovania, riadenia, realizácie a vyhodnocovania údržbárskych úloh pre zefektívnenie a skvalitnenie výrobného procesu.

Vyskúšajte si demo verziu!

 

Procesný audit údržby

MAINTENANCE AWARD / SAMOHODNOTENIE ÚDRŽBY

 

Vedomostný audit údržby

Skladá z týchto oblastí:

 • Plánovanie
 • Tímová práca
 • Vzdelávanie údržbárov
 • Informačné technológie
 • Kvalita údržby
 • Údržba a životné prostredie
 • Automatizácia
 • Ciele údržby
 • Koncepcie a metodológie údržby
 • Spôsob obnovy strojov
 • Terminológie údržby
 • Totálne produktívnej údržby
 • Bezpečnosti v údržbe
 • Zmlúv
 • Zákonov a nariadení
 • Údržby podľa stavu
 • Identifikácie porúch

 

Postup výkonnostného auditu údržby

 1. Prvotná informácia: požiadavka podniku – web, telefón, mail – stránka SSU alebo iná forma prvého kontaktu.
 2. Zadanie informatívnych údajov auditovaným subjektom: vyplnenie úvodného dotazníka – oblasť priemyslu, počet údržbárov/ celkový počet zamestnancov, počet a typ strojov/ zariadení, hál, zavedené systémy manažérstva, ročný objem produkcie, skupina ZPH, ... . Požiadavka na typ auditu VAU alebo PAU.
 3. Program auditu: potvrdenie termínu, rozsahu a ceny a (trvanie auditu min. 2 dni), špecifikácia dokumentácie, potrebných zamestnancov – mailom, písomne.
 4. Procesný auditu (PAU): vykonanie a vyhodnotenie auditu povereným posudzovateľom SSU.
 5. Spracovanie výstupov z auditu – stretnutie k výsledkom / odporúčaniam zo zistení z auditu na požiadanie. Zaslanie záverov do 7 dní s návrhmi na zlepšenie podľa zistených skutočností z auditu.
 6. Pridelenie značky: Auditovaná spoločnosť je na 3 roky zaradená do databázy spoločností na webe SSU (bez informácií o výsledkoch hodnotenia). Členovia predstavenstva a DR SSU – môžu do 3 mesiacov dať k výsledkom návrhy na zlepšenie a poslať auditovanej spoločnosti.
 7. Zlepšovanie: Auditovaná spoločnosť má právo požiadať o experta na zlepšenie nezhody a informuje o realizovaných opatrenia audítora (kedykoľvek v priebehu 3 rokov).
 8. Po 3 rokoch sa za účelom aktualizácie a zlepšenia daná spoločnosť preverí opätovným posúdením – má právo počas 3 rokov používať logo a výhody špecifikované SSU – bezplatne získať odporučenia experta, zľavy pri dohodnutých školenia vykonaných SSU, zľavy na účasti na konferencii, atď.

V prípade VAU – preverenia vedomostí na základe testov podľa špecifikovaných skupín a počtu zamestnancov, sa:

 1. Vedomostný audit (VAU) – otestovanie zamestnancov, vyhodnotenie testov na druhý deň auditu.
 2. Spracovanie výstupov z auditu: Zaslanie do 7 dní celkové podrobné posúdenie rozsahu vedomostí podľa testovaných špecifických oblastí z riadenia údržby.
 3. Špecifikácia možností/ príležitosti na zlepšenie: Do 30 dní zaslanie ponúkaných rozsahov a oblastí kurzov pre zvyšovanie vedomostnej úrovne testovaných skupín údržbárov (manažér, majster, technik údržby).
 4. Školenia in-situ.

Oblasti Auditu (PAU)

MAINTENANCE AWARD /SAMOHODNOTENIE ÚDRŽBY

Body Predpoklady (500) Výsledky (500) Stav riadenia Ú
0 -100 V tejto oblasti nie sú žiadne aktivity. Žiadny alebo nejasný dôkaz prístupu. Nemerajú sa žiadne výsledky. Kritická, bez koncepcie – prevláda korektívna stratégia.
101 - 180 Prístup je plánovaný
(Plán - plánuj)
Výsledky ukazujú mierny pokrok a/alebo len niektoré stanovené ciele sú splnené. Plánovanie je na základe pôvodnej dokumentácie od výrobcu – nie je zohľadnený vek a využitie zariadení.
181 - 280 Prístup je plánovaný, uplatňovaný
(Plán - realizuj)
Výsledky sú merané a ukazujú negatívne trendy alebo stagnáciu. Plánovanie má čiastočne zabudovanú koncepciu, sú stanovené ciele.
281 - 360 Prístup je plánovaný, uplatňovaný a preskúmaný
(Plán - realizuj - kontroluj)
Výsledky ukazujú rastúce trendy a/alebo väčšina stanovených cieľov je splnená. Sú jasne stanovené ciele, zavedená koncepcia zlepšovania a merania.
361 - 440 Prístup je plánovaný, uplatňovaný a preskúmaný
(Plán - realizuj - kontroluj - konaj)
na základe údajov benchmarkingu.
Výsledky ukazujú podstatný pokrok a /alebo všetky stanovené ciele sú splnené. Je implementovaná koncepcia riadenia údržby, sú stanovené ciele, plánovanie je dynamické, vykonávanie je v súlade s plánom, prevláda plánovaná údržba, (korektívna menej ako 10%), je zavedené pravidelné meranie (KPI).
Efektívnosť zariadení je viac ako 85%.
441 - 500 Prístup je plánovaný, uplatňovaný a preskúmaný na základe údajov benchmarkingu a plne rozšírený v celej organizácii. Dosahujú sa výnimočné a trvalo udržateľné výsledky. Porovnávania s relevantnými organizáciami vo všetkých kľúčových oblastiach ukazujú pozitívne výsledky. Je implementovaná koncepcia riadenia údržby, sú stanovené ciele, plánovanie je dynamické, vykonávanie je v súlade s plánom, prevláda plánovaná údržba, (korektívna menej ako 2%), je zavedené pravidelné meranie (KPI).
Efektívnosť zariadení je viac ako 88%.

 

Prínosy výkonnostného auditu údržby

Zníženie prevádzkových nákladov
Zníženie nákladov na opravy a udržiavanie
Zníženie režijných nákladov
Zníženie bezpečnostných rizík
Zníženie enviromentálnych rizík
Zvýšenie kvality produkcie
Zvýšenie kvalifikácie pracovníkov údržby

Po vykonaní výkonnostného auditu získate certifikát Výkonnostného auditu údržby.

 

Odborné kurzy

 

Viacej o kurzoch majster údržby a manažér údržby nájdete na stránke Vzdelávanie.

 

Referencie

Výkonnostný audit údržby v spoločnosti Inalfa Roof Systems Slovakia
Prečítajte si, čo o nás napísali v časopise ATP Jurnal

   
   
 

 

Partners of Excellent Maintenance

FAQ

Prečo ste sa rozhodli vytvoriť produkt – Výkonnostný audit údržby?

Vychádza to z poslania našej Slovenskej spoločnosti údržby. Slovenská spoločnosť údržby združuje odborníkov z oblasti riadenia údržby, jednak z akademickej pôdy, ale najmä z praxe. Väčšinou sú to skúsení manažéri údržby, univerzitní profesori v oblasti riadenia údržby, bezpečnosti, kvality produkcie a podobne. Slovenská spoločnosť údržby ako jediná na Slovensku je členom Európskej federácie národných spoločností údržby (EFNMS), ktorá je zdrojom našich bohatých skúseností z oblasti riadenia údržby. Práve týmito skúsenosťami chceme obohatiť Slovenské a v prípade záujmu aj České podniky ako aj Slovenskú a Českú údržbársku obec.

Aké sú prínosy výkonnostného auditu údržby?

Prínosy môžeme rozdeliť na okamžité a na prínosy dlhodobejšieho charakteru.

Okamžité prínosy:

 • Zvýšenie kvalifikácie pracovníkov údržby absolvovaním školení a kurzov, ako aj získanie zručností na samostatné riadenie údržby a prevádzky (manažér údržby, majster údržby, technik údržby, školenie in-situ).
 • pomoc pri nastavení Kpi údržby vo vzťahu k výrobnému procesu
 • analýza bezpečnostných rizík a stanovenie postupu na riadenie rizika
 • analýza získavania údajov počas starostlivosti zariadenia na efektívne rozhodovanie

 

Dlhodobé prínosy:

 • zníženie prevádzkových nákladov
 • implementáciou systémov (TPM, RCM, RBI ...) – zvýšenie efektívnosti výroby
 • zlepšenie vzťahu pracovníkov k firme a k výrobným prostriedkom
 • zníženie nákladov na náhradné diely
 • zvýšenie kvality produkcie
 • zlepšenie komunikácie medzi pracovníkmi
 • zvýšenie hrdosti na svoju spoločnosť

Ako dlho trvá Výkonnostný audit údržby?

Výkonnostný audit údržby trvá minimálne dva dni , počas ktorých preskúmame postupy týkajúce sa týchto oblastí:

Vodcovstvo a politika údržbyĽudské zdroje
Rozpočet
Náhradné diely
Plánovanie v údržbe
Korektívne činnosti
Zlepšovanie v údržbe
Bezpečnosť v údržbe
Informačný systém
Pohotovosť
Náklady na údržbu

Ak má spoločnosť záujem o vykonanie Vedomostného auditu údržby, dotýka sa týchto oblastí:

Plánovania
Tímovej práca
Vzdelávanie údržbárov
Informačné technológie
Kvality údržby
Údržby a životného prostredia
Automatizácie
Cieľov údržby
Koncepcie a metodológie údržby
Spôsobov obnovy strojov
Terminológie údržby
Totálne produktívnej údržby
Bezpečnosti v údržbe
Zmlúv
Zákonov a nariadení
Údržby podľa stavu
Identifikácie porúch

Aká je cena Výkonnostného auditu údržby?

Cena výkonnostného auditu údržby je individuálna a závislá od veľkosti podniku, typu podniku, očakávania vedenia spoločnosti a podobne. Podľa špecifikácie podniku dochádza zároveň k výberu tímu audítorov.

Kto má najväčší záujem o vykonanie Výkonnostného auditu údržby?

Je to rôzne. Z doterajších skúseností majú o vykonanie Výkonnostného auditu údržby výrobní, alebo technickí riaditelia, ktorí zároveň aj riadia údržbu, riaditelia podnikov, ale aj manažéri údržby, ktorí si chcú ohodnotiť vlastný proces údržby. Sú to väčšinou manažéri, ktorí chcú ísť v procese údržby dopredu.