Stretnutie EFNMS v Bratislave

Autor: Juraj Grenčík
25. 11. 2021

V dňoch 12.-13. novembra 2021 sa v Bratislave, v hoteli Falkensteiner, uskutočnilo pravidelné stretnutie EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies - www.efnms.eu ).

Stretnutia EFNMS sa za normálnych okolností konajú pravidelne dvakrát do roka. Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa posledné stretnutie konalo ešte na jeseň 2019 v Štokholme, odvtedy len online formou.

SSU doteraz zorganizovalo stretnutie EFNMS len raz - v októbri 2004, keď bolo prijaté za plnoprávneho člena EFNMS. Druhé sa malo pôvodne uskutočniť ešte na jar 2020, ale bolo postupne odkladané. Z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie a sprísňujúcich sa podmienok vstupu na Slovensko zo zahraničia sa stretnutia z pôvodne 25 prihlásených zahraničných účastníkov nakoniec zúčastnilo len 20, plus 3 domáci. Napriek tomu všetci tí, ktorí prišli, veľmi oceňovali, že sa mohli opäť vidieť naživo z tváre do tváre.

Stretnutie prebiehalo v štandardnom modeli - v piatok boli rokovania výborov (po starom pracovných skupín)  a predstavenstva (board) EFNMS. Večer SSU pripravila pre účastníkov a ich manželky slávnostnú recepciu. V sobotu bolo rokovanie valného zhromaždenia EFNMS (General Assembly).

Účastníci rokovania GA EFNMS

Z rokovania výboru EHSEC

Predseda výboru EHSEC, George Scroubelos, informoval o aktivitách v spolupráci EU-OSHA, najmä v o projekte „Odstránenie prekážok pre vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti BOZP“. EU-OSHA predložila otázku právnych rozdielov medzi štátmi EÚ v certifikácii profesionálov v oblasti BOZP, takže EHSEC sa pokúsi vytvoriť dokument so všetkými rozdielmi, ktorý postúpi EÚ-OSHA.

George Scroubelos nalieha na všetky národné spoločnosti údržby, aby sa zúčastnili  Kampane "za zdravé pracoviská". Posolstvo kampaní Zdravé pracoviská znie: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka každého. Je to dobré pre teba. Je to dobré pre biznis. Na roky 2020-22 je kampaň zameraná na prevenciu s prácou súvisiacich porúch pohybového aparátu (MSD).

Boli diskutované otázky bezpečnosti procesu v uzavretom priestore a dohodlo sa o vydaní newslettera EHSEC, ktorý by mal byť krátky a doplnený odkazmi. Členovia EHSEC prispejú k jeho obsahu.

Z rokovania výboru EMAC

Odsúhlasila sa upravená štruktúra workshopov EMAC:

 • WS1 – Terminológia údržby – spoločný jazyk
 • WS2 – Indikátory a procesy
 • WS3 – praktická implementácia kľúčových ukazovateľov výkonu

Projekt GloMe (Global Maintenance Metricators - globálne ukazovatele výkonnosti údržby):

 • Úspešný produkt – približne 200 predaných kópií a je záujem o ďalšie objednávky mimo Európy.
 • Christer Olsson (predseda EMAC) poukázal na rozdielne chápanie tých istých pojmov, ktoré EN a SMRP definujú odlišne.

Benchmarkingový prieskum z roku  2020:

 • Neskončil veľmi úspešne – rozdielne chápanie KPI, nedostatočný počet odpovedí.
 • Výsledky budú prezentované na konferencii Euromaintenance v Rotterdame – pôvodne plánovaná na začiatok roku 2021 – pravdepodobne sa uskutoční až v roku 2023.

EMAC navrhuje vykonať spoločný prieskum EFNMS kombinovaný z viacerých výborov. Prieskum by nemal trvať dlhšie ako 30 minút a mal by byť kvalitatívny. Mal by predovšetkým zistiť, ktoré KPI  sa používajú v európskych podnikoch a na akej úrovni podniku sa používajú (kto o nich rozhoduje).“

Mapa noriem
Bol diskutovaný návrh pripraviť popis noriem údržby, ktorý sa stretol s pozitívnou podporou členov.

Štruktúra popisu bude nasledovná:

 • Účel - Zámer
 • Oblasť použitia
 • Hodnota
 • Odporúčania

Súčasné európske normy si rozdelili členova EMAC a spracujú k nim uvedené popisy.

Za SSU sa rokovaní výborov zúčastnila Hana Pačaiová - výbor EHSEC (bezpečnosť a ochrana životného prostredia) a Juraj Grenčík - EMAC (hodnotenie údržby - benchmarking).

Rokovanie výboru EMAC

Z rokovania GA EFNMS:

Rokovanie otvoril a viedol predseda EFNMS, Cosmas Vamvalis.

Na úvod poďakoval SSU za zorganizovanie stretnutia v Bratislave.

Stalo sa tradíciou, že sa predstaví odborná téma z niektorej členskej spoločnosti; tentoraz to bolo predstavenie témy 3D tlače náhradných dielcov a ich optimalizácia, ktorú predstavil Tomáš Hladík, zástupca ČSPÚ a pracovník firmy LOGIO.

Rovnako tradične sa v úvode predstavuje hostiteľská spoločnosť - SSU predstavili predseda predstavenstva, Gabriel Dravecký, a zástupca SSU v GA EFNMS, Juraj Grenčík.

Z obsiahleho programu rokovania vyberáme:

 • treba upraviť Stanovy EFNMS, aby vyhovovali novému zákonu (EFNMS je registrovaná v Belgicku);
 • príprava volieb predsedu EFNMS - volebné obdobie je 3-ročné; národné spoločnosti môžu nominovať kandidáta;
 • Publikácia k 50 výročiu EFNMS - je hotová, národné spoločnosti si môžu objednať požadovaný počet výtlačkov;
 • finančná situácia a rozpočet EFNMS - vďaka jej zlepšeniu sa môže znížiť členské; boli diskutované možnosti využitia peňazí  - prednostne na tvorbu BoK (Body of Knowledge), činnosť výborov a tiež dotácia publikácií GloMe pre členov EFNMS;
 • BoK (Body of Knowledge) - postupne sa spracováva 75 tematických oblastí z údržby - je skupina autorov a posudzovateľov - postupne budú materiály publikované;
 • Prezentácie činností jednotlivých výborov
  - EAMC (asset management) pripravil dotazník, z ktorého chce aspoň po 10 odpovedí z každej členskej spoločnosti;
  - ECC - projekt Leonardo - skúšobné texty technikov a manažérov údržby podľa požiadaviek EN 15 628  ( http://www.cemaint.eu )
 • World Maintenance Day (svetový deň údržby) - GFMAM vyšiel s iniciatívou - treba vybrať vhodný dátum a akcie na propagáciu tejto iniciatívy;
 • Franco Santini predstavil činnosť nového výboru Maintenance 4.0 (EM4.0) - pripravujú publikáciu o Maintenance 4.0;
 • Bola zdôraznená potreba lepšej komunikácie cez sociálne médiá - webová stránka (je možné posielať informácie o podujatiach, projektoch a p.), viac využívať LinkedIn.

Ďalšie rokovanie EFNMS je plánované na začiatok júna vo Fínsku, Helsinkách, a potom na jeseň v Budapešti.

Rokovanie GA EFNMS

Okrem rokovaní výborov a GA EFNMS sa v piatok večer uskutočnila recepcia, ktorú pripravilo SSU v priestoroch hotela Falkensteiner. Zahraniční účastníci tradične priniesli suveníry organizátorom a ich odovzdávanie je tradične spojené s vtipnými príhovormi.

Večerná recepcia

V sobotu bol pripravený "Ladies programme" pre manželky účastníkov. K nim sa pridali aj domáce dámy, Hana Pačaiová a Andriana Dravecká. Všetci si veľmi pochvaľovali výborného sprievodcu a krásnu  Bratislavu.

Ladies programme

Hostia ocenili výbornú organizáciu podujatia, kvalitné rokovacie priestory v hoteli Falkensteiner a snahu organizátorov pripraviť príjemné prostredie. Ich lichotivé vyjadrenia potešili a veríme, že sme prispeli k pozitívnemu dojmu zo Slovenska.