Svetový deň údržby - Global Maintenance Day

8. 6. 2023

Viac info na Global Maintenance Day


Tlačová správa, ktorú pripravila Belgická spoločnosť údržby - BEMAS:

Venujte viac pozornosti technickej údržbe!

Otvorená výzva v rámci prvého svetového dňa údržby 9. júna

V súčasnosti žijeme v spoločnosti špičkových technológií. V Európe pracuje približne 6 miliónov ľudí v technickej údržbe strojárenských zariadení v hodnote približne 10 000 miliárd EUR. Podľa odhadov sa na priemyselnú údržbu vo všetkých odvetviach ročne vynaloží 450 miliárd EUR. Údržba je nevyhnutná na udržanie ziskovosti našich spoločností a na predchádzanie technických incidentov, ktoré môžu mať vážne dôsledky pre bezpečnosť, zdravie a životné prostredie.

O technickej údržbe sa však v médiách píše len zriedkavo, ak vôbec. Preto GFMAM, Globálne fórum pre údržbu a manažérstvo majetku, využíva prvý svetový deň údržby, ktorý bude v piatok 9. júna, na to, aby sa obrátilo na médiá s výzvou, aby zdôraznili význam údržby pre širokú verejnosť. Veď technikov údržby je akútny nedostatok.

Priemysel v súčasnosti zápasí s výrazným nedostatkom technikov údržby, čo predstavuje veľkú výzvu pre plynulú prevádzku rôznych odvetví. Rýchly technologický pokrok spolu so starnúcou pracovnou silou a obmedzenými investíciami do vzdelávacích programov tento problém ešte zhoršili. Keďže vysokokvalifikovaní technici údržby odchádzajú do dôchodku, je nedostatok kvalifikovaných nástupcov, ktorí by zaplnili prázdne miesto. Dôsledky tohto nedostatku sú ďalekosiahle, pretože poruchy zariadení a dlhšie prestoje údržby môžu viesť k zníženiu produktivity, zvýšeniu nákladov a zníženiu konkurencieschopnosti.

Vplyv údržby na náš každodenný život

Ak tento problém ako spoločnosť nebudeme riešiť, môže to mať obrovský dopad na naše hospodárstvo a každodenný život každého z nás. Technické zariadenia, ktoré sa neudržiavajú alebo sú zle udržiavané, skôr či neskôr na nich dôjde k poruchám so všetkými dôsledkami a nepríjemnosťami.

Nedostatok technikov sa však dotýka aj bežných občanov. Napríklad vlaky bývajú pravidelne rušené kvôli technickým problémom. Napríklad, ako uvádza technický manažér v jednej z vodárenských spoločností, sofistikovaný prístup k údržbe v čističkách odpadovej vody pomáha predchádzať škodám na životnom prostredí vo vodných tokoch, záplavám na uliciach a v domácnostiach a negatívnym dôsledkom na zdravie obyvateľstva v dôsledku vypúšťania nevyčistených odpadových vôd. V parkoch veterných elektrárni má údržba tiež veľkú pridanú hodnotu. Výkonný riaditeľ uvádza, že technici údržby sú veľmi dôležití, pretože ich práca je rozhodujúca pri budovaní energetickej budúcnosti bez emisií CO2 a význam ich funkcie bude v nasledujúcich rokoch len narastať.

Výzva pre médiá: Väčší dôraz na technickú údržbu

GFMAM vyzýva médiá, aby venovali viac pozornosti technickej údržbe. Svetový deň údržby, ktorý bude v piatok 9. júna, je na to ideálnou príležitosťou.

Vaše národné združenie údržby SSU je vám k dispozícii pre rozhovory a ďalšie informácie.


Ďalšie informácie

O GFMAM

Globálne fórum pre údržbu a manažérstvo majetku (GFMAM) je nezisková organizácia, ktorá bola pôvodne založená v máji 2010 vo Švajčiarsku. V októbri 2017 bola opätovne zaregistrovaná ako nezisková korporácia podľa kanadských zákonov.

Od svojho vzniku Globálne fórum organizuje dve stretnutia ročne v spojitosti s konferenciami svojich členských spoločností a identifikovalo a rozvinulo mnoho príležitostí na spoluprácu.

www.gfmam.org

O údržbe

Veľmi všeobecne povedané, údržba je súhrn činností zameraných na udržiavanie alebo obnovu strojov, zariadení, budov, (dopravnej) infraštruktúry, počítačových programov, prírody atď. do "prijateľného stavu" s cieľom zaručiť (okamžite a dlhodobo) "požadovanú úroveň funkčnosti".

V Slovenskej spoločnosti údržby sa zameriavame najmä na technickú údržbu priemyselných zariadení, budov a infraštruktúry. Sme presvedčení, že profesionálna údržba a správa majetku je kľúčom k úspechu každej spoločnosti a podniku. Profesionál v oblasti údržby sa postará o bezpečnú a spoľahlivú prevádzku strojov a neustále sa snaží zvyšovať ich účinnosť. Technici sú napríklad schopní včas identifikovať a riešiť potenciálne problémy, čím predídu vzniku predvídaných problémov. Tým šetrí našim spoločnostiam čas aj peniaze. Okrem toho je údržba aj prvým krokom k cirkulárnej ekonomike: pretože udržiavať a prípadne správne opravovať niečo je potrebné, aby veci vydržali dlhšie, a to nielen v podnikateľskom prostredí, ale aj vo vašej domácnosti.

Práca technika údržby je atraktívna: zahŕňa celý rad rôznych technických výziev a úloh. To umožňuje technikom neustále sa zdokonaľovať a rozširovať svoje zručnosti. S rozvojom Priemyslu 4.0 a 5.0 majú technici tiež možnosť neustále sa učiť a pracovať s inovatívnymi najmodernejšími zariadeniami. Preto je ich práca stále podnetná a užitočná.