Národné fórum údržby 2001

Dátum

23. 5. 2001 - 24. 5. 2001

Miesto

Vysoké Tatry hotel Permon, Podbanské

Informácia

 

o medzinárodnej odbornej konferencii
konanej pod záštitou ministra hospodárstva SR
Doc. Ing. Ľubomíra Haracha, CSc.

 
 

Národné fórum údržby
2001

 

 

23. - 24. 5. 2001 Vysoké Tatry hotel Permon, Podbanské

 
 

Vážení priatelia a kolegovia,

v mene členov prípravného výboru konferencie a Slovenskej spoločnosti údržby Vás chceme informovať o odbornom  programe medzinárodnej konferencie, konanej pod záštitou ministra hospodárstva SR, doc. Ing. Ľubomíra Haracha, CSc.,

Národné fórum údržby 2001

Medzinárodná konferencia nadviazala na úspešný „nultý“ ročník Národného fóra údržby 2000, ktorý obnovil tradíciu organizovania špecializovaných konferencií z oblasti údržby a opráv strojov a zariadení. Cieľom konferencie bolo dať širší priestor na stretnutia, výmenu názorov a skúseností odborníkov z oblasti údržby a na prednesenie svojich poznatkov z jednotlivých tém navrhovaného odborného programu.

Zámerom konferencie bolo sprostredkovať objektívne a aktuálne poznatky o vývoji údržby, údržbových systémov, organizácii údržby, informačných systémov údržby vo svete a v Slovenskej republike.

Na konferenciu sa prihlásilo 120 účastníkov, z toho 15 zo zahraničia (ČR, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko a Rakúsko). Zborník prednášok z konferencie obsahuje 33 príspevkov, ktoré boli prednesené počas dvoch dní trvania konferencie. V rámci konferencie bola aj malá výstavka firiem ponúkajúcich produkty pre údržbu.

Na konferencii bolo predstavené 1.číslo časopisu "ÚDRŽBA", ktoré začína vydávať SSU.

Účastníci konferencie podporili vytvorenie systému vzdelávania manažérov údržby zodpovedajúci požiadavkám EFNMS. Tento zámer podporili aj predstavitelia vysokých škôl, prof. Juraj Sinay, rektor TU Košice, prof. Peter Zvolenský, dekan SjF ŽU Žilina a doc. Marian Peciar, prodekan SjF STU Bratislava. Koordinátorom projektu bude doc. Vladimír Stuchlý, Katedra obnovy strojov a zariadení, SjF, ŽU Žilina.

Účastníci tiež vyjadrili podporu vstupu SSU do EFNMS.

V mene organizátorov konferencie

 

Adolf Murín

predseda predstavenstva SSU

Výsledky účastníckej ankety

Účastníci konferencie mohli vyplniť anketu a napísať svoje hodnotenie a pripomienky. Túto možnosť využilo a svoje názory uviedlo 27 respondentov, čo je 22,5% z celkového počtu účastníkov. Pripájame výsledky ankety a "priemerné známky" hodnotenia, ako aj najčastejšie sa vyskytujúce komentáre.

Sledovanosť jednotlivých blokov konferencie (výsledky v percentách):

 

áno

sčasti

nie

 

áno

sčasti

nie

Riadenie údržby

100

0

0

Informačné technológie

89

11

0

Údržbárske technológie

67

33

0

Špeciálne témy

63

30

7

 

 

Hodnotenie (stupnica: 1=najlepší až 5=najhorší; priemerná známka a štandardná odchýlka):

Celková úroveň konferencie

1,74 ± 0,51

Organizačné zabezpečenie

1,70 ± 0,78

Odborná úroveň príspevkov

2,13 ± 0,51

Výber tém konferencie

2,09 ± 0,56

Miesto konania konferencie

1,07 ± 0,38

Termín konania konferencie

1,09 ± 0,28

 

 

Z pripomienok a odpovedí na ďalšie otázky z ankety uvádzame rozsiahly výber:

  • Vyhovovalo by Vám iné miesto konania konferencie, navrhnite. Všeobecne neboli žiadne návrhy na zmenu miesta a termínu (vyplýva aj z ich najlepšieho hodnotenia), okrem jedného, ktorý navrhuje vždy iné miesto pre konanie konferencie
  • Čo Vám chýbalo na konferencii? Aké nedostatky ste zaznamenali? Najčastejšie sa pripomienky týkali zväčšenia dĺžky príspevkov, aby sa venovalo viac priestoru na diskusiu, (všetky prednášky zo zborníka nemusia byť odprednášané -postery). Z ďalších pripomienok boli uvedené technické nedostatky v ozvučení, chýbala údržba a servis potrubných systémov a ich diagnostika, údržba na vyhradených technických zariadeniach, viac priestoru pre SW riešenia, nezaistenie požiadaviek na ubytovanie, riadenie údržby, komplexné diagnostické prostriedky, viac informácií o plánoch SSU, viac prednášok z praxe, ...
  • V čom vidíte prínos konferencie? Vytvorenie platformy pre ľudí so vzťahom k údržbe, prezentácia a výmena skúseností (aj negatívnych), získavanie odborných informácií, nadviazanie a rozšírenie osobných kontaktov, burza informácií, ucelená informácia o stave a úrovni údržby v SR, kontakty s pracovníkmi údržby z iných oblastí, zjednocovanie údržbových filozofií, aplikácia získaných poznatkov do vlastnej praxe, nové údržbárske metódy, diagnostika, ....
  • Čo Vás najviac zaujíma z oblasti údržby? Riadenie údržby, technológie údržby a diagnostické systémy, koncepcia akosti v údržbe, organizácia a riadenie, informačné technológie a systémy, zber údajov a ich spracovanie, SW riešenia, novinky, výsledky, nové trendy v údržbe, náklady na údržbu, rentabilita, komplexné systémy riadenia údržby, RCM, vzdelávanie údržbárov, údržba zameraná na plynárenstvo, ...
  • Ako ste sa dozvedeli o konferencii? Pozvánka, SSU - člen, resp. záujemca, osobným kontaktom, SÚZ, ...
  • Ďalšie pripomienky a námety: Na medzinárodnej konferencii by mala byť zabezpečená trvalá prekladateľská služba, udržať trend, pozvať odborníkov zo Škandinávie, prednášky orientovať na širšie odvetvia priemyslu, nielen na dopravu, pomoc SSU pri prezentovaní v podnikoch s overeným systémom riadenia údržby, iniciovať štúdium manažérstva údržby, dokladovanie efektívnosti pri zavedení plánovanej údržby, rozdeliť prednášky do sekcií, po jednotlivých blokoch nechať diskusiu, problematika s ubytovaním, ...
 

Fotografie z priebehu konferencie

Pkrivan01.jpg (6380 bytes) Photel01.jpg (9107 bytes)
Pohľad z hotela Permon na Kriváň.
Originál obrázok si môžete stiahnuť:  obrázok
Miesto konania konferencie - hotel Permon, Podbanské.
(Ivan Ivancic,Juraj Grenčík, Nikola Jelas)
Originál obrázok si môžete stiahnuť:  obrázok

Pregistracia01.jpg (8752 bytes)

Ppredsednictvo01.jpg (6771 bytes)

Predseda SSU, ing. Murín, pri prezentácii účastníkov.
Originál obrázok si môžete stiahnuť:  obrázok
Slávnostné otvorenie konferencie, predsednícky stôl.
Zľava: ing. Murín, predseda SSU; prof.Sinay, rektor TU Košice; prof.Zvolenský, dekan SjF ŽU Žilina;  p. Ivancic, prezident HDO.
Originál obrázok si môžete stiahnuť:  obrázok
Psinay01.jpg (6697 bytes) Pzvolensky01.jpg (8473 bytes)
Príhovor profesora Juraja Sinaya, rektora TU Košice, odborného garanta konferencie.
Originál obrázok si môžete stiahnuť:  obrázok
Príhovor profesora Petra Zvolenského, dekana SjF ŽU Žilina, odborného garanta konferencie.
Originál obrázok si môžete stiahnuť:  obrázok
Pivancic01.jpg (5954 bytes) Phorvath01.jpg (5375 bytes)
Príhovor a prednáška p. Ivana Inacica, prezidenta HDO (Chorvátske združenie údržby).
Originál obrázok si môžete stiahnuť:  obrázok
Prednáška ing. Ladislava Horvátha, Slovnaft SOMEA a.s. na tému RCM2.
Originál obrázok si môžete stiahnuť:  obrázok
Pstuchly01.jpg (8270 bytes) Pgrencik01.jpg (4424 bytes)

Prednáška doc.Vladimíra Stuchlého, Katedra OSZ, SjF, Žilinská univerzita, na tému analýzy RCM hnacích vozidiel na ŽSR ako podkladu informačného systému.
Originál obrázok si môžete stiahnuť:  obrázok

Prednáška doc.Juraja Grenčíka, Katedra OSZ, SjF, Žilinská univerzita, na tému prípravy údržbárov podľa európskych požiadaviek EFNMS.
Originál obrázok si môžete stiahnuť:  obrázok
Pucastnici03.jpg (8466 bytes) Pucastnici01.jpg (7505 bytes)
Pohľady do rokovacej sály počas prednášok.
Originál obrázok si môžete stiahnuť:  obrázok
Originál obrázok si môžete stiahnuť:  obrázok
Pucastnici02.jpg (8086 bytes) Plobby01.jpg (12398 bytes)
Originál obrázok si môžete stiahnuť:  obrázok Neformálne stretnutia v  hale hotela. (J.Grenčík, A.Murín, I.Ivancic, N.Jelas).
Originál obrázok si môžete stiahnuť
:  obrázok
Pvecer01.jpg (9564 bytes) Pvecer02.jpg (8862 bytes)

Spoločenský večer
Originál obrázok si môžete stiahnuť:  obrázok

 

Spoločenský večer
Originál obrázok si môžete stiahnuť
:  obrázok

Krásy Tatier

 
Pkrivan02.jpg (9533 bytes)
Originál obrázok si môžete stiahnuť
:  obrázok
Pkrivan03.jpg (7587 bytes)
Originál obrázok si môžete stiahnuť
:  obrázok
Pkrivan04.jpg (4101 bytes)
Originál obrázok si môžete stiahnuť:  obrázok
Pdolina01.jpg (8823 bytes)
Originál obrázok si môžete stiahnuť:  obrázok
Pstrbpleso01.jpg (7290 bytes)
Originál obrázok si môžete stiahnuť:  obrázok
Pstrbpleso02.jpg (7286 bytes)
Originál obrázok si môžete stiahnuť:  obrázok

Program konferencie (príspevky v zborníku prednášok):

 

A   Riadenie údržby    

Koncepcie údržby. Excelentná firma. Najlepšia prax

Václav Legát, Katedra jakosti a spolehlivosti strojů, Česká zemědělská univerzita, Technická fakulta Praha, Česká republika: Koncepce jakosti v údržbě

Ivan Ivancic, Chorvátske združenie údržby, Záhreb, Chorvátsko: Údržba pracovných systémov

Michael Müller, VA TECH Chemserv. Linz, Rakúsko: Outsourcing technických systémov, modely pre partnerstvo

Vlastimil Dominik, KPMG cosulting, Praha, Česká republika: Trendy údržby v procesních výrobách aneb údržba může být zdrojem nečekaných úspor

Jaroslav Šelmeci, Dopravný podnik mesta Košice, a.s. Košice: Údržba a modernizácia ako prostriedok zvyšovania kvality MHD

Ladislav Horváth, Slovnaft SOMEA a. s. Bratislava: RCM2 - nový pohľad na zodpovedné manažérstvo základných prostriedkov

Jan Nový, ČSPÚ Česká republika: Programové cíle Českého sdružení podnikové údržby

Hana Pačaiová, Katedra dopravých zariadení a logistiky, TU -SjF Košice: Metódy posudzovania rizík a ich využitie pre zefektívnenie činností v údržbe

Ján Garaj, ŽSR DŽKV Bratislava: Organizácia údržby hnacích dráhových vozidiel na ŽSR

 

B Údržbárske technológie

Diagnostické systémy. Logistika. Náklady na životný cyklus

Karoly Sólyomvári, BME Budapest, Maďarsko: Prostriedky na sledovanie technického stavu strojov

Jan Čížek, TOPAZ Praha, Česká republika: Používání bezazbestových těsnení v udržbě

Július Balog, Rastislav Mikuš, Katedra spoľahlivosti strojov, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre: Údržba a diagnostika poľnohospodárskych strojov

Marián Kufčák, Slovnaft SOMEA a. s. Bratislava: Bezdemontážna diagnostika regulačných ventilov systémom FlowScanner

Ján Rusiňák, ŽSR, SŽKV Košice, Rušňové depo Spišská nová Ves: Defektoskopia ako súčasť údržby koľajových vozidiel

Juraj Sorád, ŽSR, DŽKV - SŽKV Zvolen: Uplatnenie diagnostických postupov v údržbe a prevádzke HDV motorovej trakcie

Severín Skotnický , CSc., SŽKV Žilina ŽSR, DŽKV - SŽKV Žilina: Diagnostika dráhových hnacích vozidiel radu 162/163

Stanislav Malinčík, Katedra obnovy strojov a zariadení, SjF, Žilinská univerzita: Diagnostika na železničnej dopravnej ceste.

Marián Peteri , COP ATD SR Bratislava: Činnosť certifikačného orgánu personálu v technickej diagnostike

Jela Ondirková, ŽU FVT TU v Košiciach so sídlom v Prešove: Využitie tribodiagnostiky v praxi

Igor Duszek, OPEL C&S s.r.o. Praha, Česká republika: Řízení a optimalizace zásob náhradních dílů

Milan Ort-Krajčír, Anna Neštiaková, ŽSR - DŽKV Bratislava: Optimalizácia periodicity vykonávania údržby a opráv osobných vozňov

József Csiba, MÁV, Budapest, Maďarsko: Spojitosť medzi LCC a hľadiskami pre výber údržby

Jozef Lukačovič, Juraj Grenčík, Katedra obnovy strojov a zariadení, SjF, Žilinská univerzita: Možnosti metódy LCC a LCP v prevádzke a údržbe dopravných prostriedkov

 

C Informačné technológie 

Informačné systémy údržby. E-obchod

Róbert Hlaváč, INSEKO a.s. Žilina: Automatizované systémy údržby a riadenia majetku

Ivan Herkeľ, INSEKO a.s. Žilina: Podpora inšpekčných činností so zameraním na koróziu v informačnom systéme pre riadenie údržby MP5

Jaroslav Trúchly, INSEKO a.s. Žilina: Vedľajšie (sekundárne) prínosy CMMS - informačných systémov pre riadenie údržby

Miroslav Šandor, INSEKO a.s. Žilina: Možnosti efektívneho riadenia úrovne skladových zásob náhradných dielov prostredníctvom informačného systému pre riadenie údržby MP5

Miroslav Wagner, ŽSR, Generálne riaditeľstvo Bratislava: Informačný systém SAP R/3 modul PM - údržba a opravy v podmienkach ŽSR.

Tibor Katona, Juhocukor a.s. Dunajská Streda: Prečo zaviesť automatizovaný systém riadenia údržby?

Vladimír Stuchlý, Roman Poprocký, Katedra obnovy strojov a zariadení, SjF, Žilinská univerzita Žilina : Analýza RCM hnacích vozidiel ŽSR ako základ informačného systému údržby

Marko Konečný, ORACLE Slovensko: Oracle riešenia pre riadenie servisných činností v zákaznícky orientovanej firme
 

D Špeciálne témy   

Vzdelávanie. Globalizácia. Trendy do budúcna.

Michal Varchola, Marián Peciar, Strojnícka fakulta STU v Bratislave: Novokoncipované štúdium na Strojníckej fakulte z pohľadu rešpektovania požiadaviek praxe

Juraj Grenčík, Peter Zvolenský, Katedra obnovy strojov a zariadení, SjF, Žilinská univerzita Žilina: Príprava údržbárov podľa európskych požiadaviek EFNMS a ich certifikácia

 

 

Miesto konania konferencie Národné fórum údržby 2001:

Vysoké Tatry, Podbanské, Hotel Permon

 
Hotel PermonPodbanské
032 42 tel.: 0969/ 449 01 02
fax: 0969/ 449 01 33
e-mail: permon@tatry.sk

 

Tešíme sa na spoločné stretnutie na NFÚ 2002!