Národné fórum údržby 2002

Dátum

20. 5. 2002 - 21. 5. 2002

Miesto

Vysoké Tatry, Tatranské Matliare hotel Sorea Hutník Podbanské

KrivanNFU.jpg (12548 bytes)

Vážení priatelia a kolegovia,

v mene členov prípravného výboru konferencie a Slovenskej spoločnosti údržby Vám cheme podať informáciu o odbornom programe, priebehu, ako aj o názoroch účastníkov a ich hodnotení medzinárodnej konferencie

Národné fórum údržby 2002

Po úspešnom nultom a prvom ročníku medzinárodnej konferencie Národné fórum údržby, ktoré založili tradíciu organizovania špecializovaných konferencií z oblasti údržby a opráv strojov a zariadení, nasledovala v poradí už tretia konferencia, i keď oficiálne je to druhý ročník. Začína sa vytvárať priestor na stretnutia a výmenu názorov a skúseností odborníkov z oblasti údržby a na prednesenie svojich poznatkov v rámci odborného programu i mimo neho.

Prvé dve konferencie splnili očakávanie v tom, že dokázali vytvoriť spoločenstvo údržbárov z celého Slovenska, zo všetkých oblastí priemyslu, služieb a vzdelávacích ustanovizní. Bola založená Slovenská spoločnosť údržby, ktorá sa medzičasom etablovala aj medzinárodne v rámci EFNMS. Vstup SSU do EFNMS bol zvýraznený aj účasťou predsedu EFNMS, p. Arja Klijna, na tohtoročnej konferencii, čo možno považovať za medzinárodné uznanie SSU ako reprezentanta údržby na Slovensku.

Už nultý ročník, ktorý trval len jeden deň, mal vyše 100 účastníkov. Prvého ročníka sa zúčastnilo 120 účastníkov, tento ročník zaznamenal opäť nárast, 135 účastníkov, vrátane vystavovateľov. V tomto roku konferencia prebiehala opäť počas dvoch dní, zmena oproti minulému roku bola v tom, že väčšina rokovaní, okrem úvodnej a záverečnej časti, prebiehala paralelne v dvoch sekciách.

Konferencia mala 135 účastníkov, z toho 30 zo zahraničia (22 z Českej republiky, 2 z Chorvátska, 2 z Maďarska, po 1 z Holandska, Nemecka, Rakúska a Slovinska).

 

Účastnícka anketa - výsledky

V tomto roku bola účastnícka anketa uskutočnená cez Internet. Túto možnosť využilo a svoje názory uviedlo 23 respondentov, čo je len 17% z celkového počtu účastníkov. Nie je to veľa, ale berieme to ako prejav tých, ktorí chceli vyjadriť svoj názor. Viacerí uviedli, že kritickým hodnotením chcú prispieť ku skvalitneniu konferencie v budúcnosti, za čo im patrí vďaka. Pripájame výsledky ankety a "priemerné známky" hodnotenia, ako aj najčastejšie sa vyskytujúce komentáre.

Sledovanosť jednotlivých blokov konferencie (výsledky v percentách - nakoľko boli sekcie paralelné, súčty nadávajú 100 %):

 

Ktoré bloky ste sledovali:

 

áno

sčasti

nie

 

áno

sčasti

nie

Riadenie údržby

74%

9%

17%

Informačné technológie

61%

17%

17%

Údržbárske technológie

26%

22%

48%

Špeciálne témy

9%

61%

30%

Ako hodnotíte (stupnica: 1=najlepší až 5=najhorší, priemerná známka a štandardná odchýlka):

Celkovú úroveň konferencie

1,63 ± 0,48

Organizačné zabezpečenie

1,87 ± 0,87

Odbornú úroveň príspevkov

1,59 ± 0,65

Výber tém konferencie

1,43 ± 0,60

Miesto konania konferencie

1,57 ± 0,73

Termín konania konferencie

1,22 ± 0,69

Pre porovnanie uvádzame hodnotenie aj z minulého roku

Celková úroveň konferencie

1,74 ± 0,51

Organizačné zabezpečenie

1,70 ± 0,78

Odborná úroveň príspevkov

2,13 ± 0,51

Výber tém konferencie

2,09 ± 0,56

Miesto konania konferencie

1,07 ± 0,38

Termín konania konferencie

1,09 ± 0,28

Z výsledkov vidieť, že najviac sledovaný bol blok na tému riadenie údržby (74%), a informačné technológie (61%), menej údržbárske a napokon špeciálne témy. Tieto výsledky len potvrdzujú to, čo bolo zrejmé aj z pohľadu do prednáškových sál. Ale aj keď bola niekde účasť menšia, nedá sa povedať, že by tematické bloky nezaujali, len okruh záujemcov bol menší.

Čo sa týka hodnotenia, potešilo, že ani jedna oblasť nebola hodnotená priemernou známkou horšou ako 2. Zdá sa, že termín konferencie je vybraný k všeobecnej spokojnosti, spravidla vyhovuje miesto konania, pozitívne je hodnotený výber tém a odborná úroveň. Najhoršie bolo hodnotené organizačné zabezpečenie - jednak priestorové problémy, jednak výpadky v pripravenosti techniky.

Z názorov, pripomienok a námetov na ďalšie otázky uvádzame:

Vyhovovalo by Vám iné miesto konania konferencie, navrhnite:

 • Nízke Tatry - Tále,
 • miesto bolo vybrané dobre,
 • vlaňajšie priestory boli reprezentačnejšie,
 • aj keď iné miesto, ale v každom prípade podobné prostredie a podmienky - Tatry, Fatra, ...
 • miesto bolo dobré, len prezentačné priestory boli malé

Čo Vám chýbalo na konferencii?

 • plenárne zasadanie (všeobecnejšia téma na úvod dňa , alebo 1. deň rozprava a diskusia vedúcich pracovníkov údržby - aktuálne témy jednotlivých podnikov),
 • väčší priestor na diskusiu,
 • priestor na relax (nabitý program),
 • vhodnejšie miestnosti,
 • praktické skúsenosti z riešenia problémov údržieb po odčlenení (outsourcing),
 • simultánny preklad,
 • jeden športový / turistický poldeň - dva dni v Tatrách celý čas v len hoteli,
 • viac pracovníkov z priemyslu, potenciálnych záujemcov o informačný systém pre údržbu,
 • hotel s lepším vybavením pre rokovanie, t.j. lepšie podmienky pre rokovanie jednotlivých sekcií.
 • skúsenosti z praxe v oblasti údržby,
 • všetko bolo v poriadku
 • nič
Aké nedostatky ste zaznamenali?
 • príspevky boli väčšinou len monológy s malým priestorom na otázky, pripomienky a diskusiu, možno mohli byť kratšie a ušetrené miesto mohlo byť venované tomuto,
 • v riadení sekcií
 • chýbal oficiálny moderátor konferencie, takže niektorí účastníci preťahovali čas na úkor druhých.
 • štandardné podmienky pre prezentáciu produktov zúčastnených firiem (priestor, panely, stolíky a pod.)
 • nevyhovujúce priestory na prednášky v odborných sekciách a následne ich vetranie; zlyhávanie premietacej techniky
 • zaujímavé témy boli naraz v obidvoch sekciách malé priestory na prednášku, veľa tém v krátkom čase.
 • rozdelenie prednášok do blokov a do sekcii bolo super, ale medzi jednotlivými prednáškami v sekciách treba naplánovať cca 5 minút pre výmenu lektorov a prípravu techniky,
 • príliš veľa odborných prednášok v tom istom čase. Jeden účastník nemôže byť na každej prednáške,
 • nepatrné, žiadne
V čom vidíte prínos konferencie?
 • kontakty, poznatky
 • výmena skúseností
 • výmena informácií medzi podnikmi, medzi podnikmi a inými inštitúciami,
 • získavanie nových poznatkov a informácií zo širokého spektra aplikácií údržby,
 • výmena informácií s možnosťou sledovania trendov v riadení údržby
 • priestor na výmenu názorov a skúseností s možnosťou ich prezentácie,
 • nadviazanie kontaktov, prebratie skúseností s údržbou v iných štátoch,
 • utvorenie obrazu o dianí v oblasti údržby pre ďalší profesionálny rast,
 • komunikácia ľudí z údržby, riešenie spoločných problémov,
 • informačné systémy, šetrenie nákladov, organizácia,
 • transfer informácii z oblasti údržby respektíve technického servisu,
 • porovnávanie trendov v údržbe s reálnym stavom v našej firme,
 • prezentácia svojej firmy, získanie určitých vedomostí a skúseností, prehľadu ako to robia inde a prípadné porovnanie sa.
Čo Vás najviac zaujíma z oblasti údržby?
 • (riadenie, investície),
 • opravy pogumovaných valcov,
 • oblasť zásobovania ND a informačné technológie v údržbe,
 • využívanie informačných technológií pre podporu údržbárskych činností.
 • manažment údržby (metodiky) a informačné technológie,
 • bezpečnosť práce, informačné technológie,
 • téma benchmarkingu, spoľahlivosti zariadení (sledovanie využiteľnosti)
 • zameranie údržby metódou RCM,
 • priehľadovo všetko, profesne IS,
 • outsourcing, riešenie problémov s organizovaním odstávok strojných zariadení, ekonomika údržby,
 • riadenie údržby, skúsenosti s praktickým uplatnením rôznych metód v konkrétnych subjektoch
 • technická diagnostika, prediktívna a proaktívna údržba,
 • praktické problémy údržby,
 • vzdelávanie pracovníkov údržby, nové technológie
 • informačné technológie a riadenie údržby – nadväznosť na železnicu
Ako ste sa dozvedeli o konferencii?
 • e-mailová informácia – internet,
 • pozvánkou od organizátorov,
 • od zamestnávateľa,
 • www, predchádzajúca konferencia
 • od kolegov,
 • bol som minulý rok
Ďalšie pripomienky a námety:
 • možno bolo by dobré sa zamyslieť ako osloviť vyšší manažment podnikov so zameraním manažment údržby, kým údržbárske technológie by mali oslovovať výkonných pracovníkov a technikov
 • legislatíva, príprava nových zákonov, poistenie
 • metódy, spôsoby a systémy diagnostikovania olejov a mazadiel - príprava vzoriek
 • centrálne mazacie systémy, možnosti unifikácia mazadiel a olejov,
 • opravy nekovovými materiálmi na molekulárnej báze, metódy, spôsoby, výber vhodných aplikácií,
 • pogumovanie súčiastok a renovácia povrchov,
 • do programu konferencie zaradiť jeden poldeň športovo / turistický. Možno by si to vyžiadalo predĺžiť konferenciu o jeden deň a musela by na to byť vôľa zúčastnených. Podmienky na to boli priam ideálne či už v interiéri alebo v exteriéri.
 • rozdelením na dve paralelne sekcie sme ako prednášajúci zo sekcie informačných technológií paradoxne prišli o publikum z radov údržby, ktoré bolo v tom čase na sekcii údržbových technológií. Preto sme sa vlastne vzájomne informovali o vývoji informačných technológii s minimálnym publikom z radov pracovníkov údržby.
 • väčší priestor na diskusiu,
 • námet: Kvalita údržbárskych prác zabezpečovaná vlastnou údržbou a systémom outsourcingu - porovnanie.
Ďalšie tipy
 • počet účastníkov je vysoký, stačí udržať,
 • firmy špecializované len na údržbu,
 • ľudia z praxe od výrobných či servisných firiem
 • Ak zo zahraničia, tak potom radšej praktikov a než teoretikov. Možno v záujme benchmarkingu nejakých manažérov údržby z výrobnej sféry s prezentáciou nimi aplikovanej filozofie údržby
 • Snáď viac zástupcov stredných a veľkých podnikov, konkretizovať nechcem.
 • všetky podniky ZCHFP
 • Odborníkov z oblasti mazania, mazadiel a olejov, špecialistov pre diagnostikovanie olejov a zmeny jednobodových mazacích vrstiev na centrálne systémy mazania
 • oblasť pneumatiky a hydrauliky

Na záver vyjadrenie jedného respondenta: "Ja sa chcem touto formou poďakovať organizátorom za enormnú snahu zlepšovať kvalitu a organizáciu podujatia aj v týchto časoch, keď chyba väčšia podpora z radov podnikov aj zo strany štátu. Napriek tomu držím palce organizátorom a dúfam že sa podujatie podarí udržať na rovnako vysokej úrovni, prípadne ešte rozšíriť ".

Fotodokumentácia

Predsednictvo.jpg (127431 bytes)

Slávnostné otvorenie konferencie, predsedníctvo. Zľava: prof.Zvolenský, dekan SjF ŽU Žilina, prof.Sinay, rektor TU Košice, ing. Murín, predseda SSU, p.Arjo Klijn, predseda EFNMS, doc.Grenčík, KOSZ ŽU Žilina

 

Klijn.jpg (217990 bytes)

Pán Arjo Klijn, predseda EFNMS, pri úvodnom prejave.

 

Ucastnici.jpg (183656 bytes)

Pohľad do rokovacej sály na účastníkov konferencie

Vecer.jpg (170785 bytes)

Spoločenský večer - p. Ivan Ivancic, prezident HDO a ing. Murín, predseda SSU

 

Tatry.jpg (169248 bytes)

Krásne prostredie Vysokých Tatier, pohľad z miesta konania konferencie

Ďalšie fotografie :

P0000000a.jpg (5985 bytes)P0000001a.jpg (7315 bytes)

P0000002a.jpg (6379 bytes)P0000003a.jpg (8175 bytes)

P0000004a.jpg (8753 bytes)P0000005a.jpg (8203 bytes)

P0000006a.jpg (5613 bytes)P0000007a.jpg (6930 bytes)

P0000008a.jpg (6512 bytes)P0000009a.jpg (6936 bytes)

P0000010a.jpg (4833 bytes)P0000011a.jpg (5375 bytes)

P0000012a.jpg (7136 bytes)P0000013a.jpg (8175 bytes)

P0000014a.jpg (5955 bytes)P0000015a.jpg (6822 bytes)

P0000016a.jpg (3961 bytes)P0000017a.jpg (6894 bytes)P0000020a.jpg (6087 bytes)P0000021a.jpg (5696 bytes)

P0000022a.jpg (5724 bytes)P0000023a.jpg (6099 bytes)

P0000024a.jpg (5966 bytes)P0000025a.jpg (6279 bytes)

P0000026a.jpg (4861 bytes)P0000027a.jpg (6681 bytes)

P0000028a.jpg (6343 bytes)P0000029a.jpg (6828 bytes)

P0000030a.jpg (6614 bytes)P0000031a.jpg (6025 bytes)

P0000032a.jpg (6143 bytes)P0000033a.jpg (6115 bytes)

P0000040a.jpg (6597 bytes)P0000041a.jpg (3773 bytes)

P0000042a.jpg (5779 bytes)P0000043a.jpg (7497 bytes)

Program konferencie

Pre pripomenutie odborného programu konferencie, ako aj pre tých, ktorí sa jej nezúčastnili a ktorí sa chcú bližšie zoznámiť sa tematikou príspevkov je ďalej uvedený program konferencie:

Pondelok 20.5.2002

Plenárne zasadnutie

Príhovory odborných garantov - prof. Juraj Sinay, prof. Peter Zvolenský
Adolf Murín, SSU , Údržba na Slovensku a SSU
Arjo Klijn, EFNMS, Holandsko, Údržba - k akým cieľom? Európska perspektíva.
Ivan Ivancic, HDO, Chorvátsko, 25 rokov HDO a 30 rokov spolupráce s EFNMS
Vladimír Stuchlý, KOSZ, ŽU, Vzdelávanie manažérov údržby

Sekcia I

A Riadenie údržby

Václav Legát, ČZU Praha, ČR, Preventivní údržba zvyšuje provozní spolehlivost strojního prvku
Juraj Sinay, Hana Pačaiová, TU Košice , Úlohy a ciele manažmentu údržby.
Rolf Hesse, ISS Automotive Services s.r.o., ČR, Údržba ako služba – outsourcing
Michael Müller, MCE VOEST GmbH, Rakúsko, Outsourcing - ničiteľ pracovných miest alebo šance do budúcnosti?
Roman Richter, SLOVALCO, a.s. , Technický Servis a Integrovaný Systém Manažérstva
Balázs Göndöcs, Károly Sólyomvári, Budapest University, Maďarsko, Vplyv systémov údržby na zabezpečenie kvality
Ladislav Horvath, Slovnaft SOMEA , Poznatky z implementácie údržby zameranej na spoľahlivosť
Igor Reiprich, Jaroslav Šelmeci, DPM Košice, a.s., Koncepcia údržby dopravných prostriedkov a zariadení
Tibor Katona, JUHOCUKOR a.s., Problémy pri uplatňovaní nových metód v riadení údržby v stredne veľkom podniku na Slovensku a prínosy
Miroslav Lazar, INSEKO a.s. , Prostriedky manažérskeho riadenia údržby
Ondrej Valent, CMMS, s.r.o., Realizácia metód proaktívnej údržby - príklady z praxe

Sekcia II

D Špeciálne témy

Juraj Grenčík, KOSZ, ŽU, Benchmarking údržby podľa EFNMS
Janez Tomažin, DVS Slovinsko, Príspevok Združenia údržbárov Slovinska.
József Csiba, MÁV Maďarsko, Požiadavky infraštruktúry (hlavne z oblasti čistenia) na technickú prípravu železničných vozidiel osobnej dopravy
Dušan Vymazal, SE a.s., Atómové elektrárne Bohunice, o.z. , Príprava údržbárskeho personálu v SE a.s. EBO o.z. Jaslovské Bohunice
Jan Čížek, TOPAZ ČR, Příspěvek České společnosti chemického inženýrství (ČSCHI) k řešení problémů údržby
František Babinec, ČR, Praktické zkušenosti s implemetací zákona o prevenci závažných havárií
Ľudovít Jelemenský, ChTF STU, Úloha údržby v procese identifikácie a predchádzania nebezpečných situácií v prevádzke.
M. Ondáš, U.S. Steel Košice , Bezpečnosť práce v procese údržby
Vladimír Kopáček, Marián Péteri, ATD-SR, Certifikácia personálu v technickej diagnostike v SR
Štefan Smutný, Peter Pilát, VÚJE Trnava, a.s. , Stacionarne diagnostické systémy VUJE Trnava, a.s.
Roman Jedlička, SE a.s., Atómové elektrárne Bohunice, o.z. , Diagnostické a profylaktické merania elektrických zariadení v Atómových elektrárňach Bohunice.
Róbert Olšiak SjF STU :Špecifiká aplikácie diagnostických metód pri údržbe hydraulických systémov

 Utorok 21.5.2002

Sekcia I

C Informačné technológie

Miroslav Mach, YMS, a.s. , Počítačom riadený systém údržby - integrovane softwarové riešenie spoločnosti MRO-software.
Miroslav Šandor, INSEKO a.s. , Technologické trendy v informačných systémoch údržby
Vladislav Belas, Sféra, a.s. , Praktické skúsenosti s hromadným vstupom dát pre systém MP5 v a.s. Slovnaft
Ján Garai, VÚJE Trnava, a.s. , ARSOZ – nástroj pre plánovanie a riadenie údržby
Igor Duszek, Václav LEGÁT, OPEL C&S s.r.o. ČR, Využití komerčního software pro řízení a optimalizaci zásob náhradních dílů
Jozef Lacko, INSEKO a.s. , Mobilný zber dát v údržbe
Ivan Herkeľ, INSEKO a.s. , Prehliadky založené na odhade rizika
Roman Poprocký, KOSZ, ŽU, RCM železničného hnacieho vozidla
APP Czech, s.r.o., Praha , Firemná prezentácia

Sekcia II

B Údržbárske technológie

Peter Gazsi, U.S.Steel Košice , Praktické skúsenosti s otryskávaním suchým ľadom v podmienkach údržby elektrických strojov
Viliam Hrnčiar, S. Demian, SjF STU, Vnútorné magnetické čistenie plynových potrubí.
František Slavkovský, Igor Levkanič, Miroslav Staňa, U.S. Steel Košice , Renovácia, zváranie, technológia opráv v systéme údržby U.S. Steel Košice s.r.o.
Jiří Lukavský, ČVUT Praha, Fstroj ČR, Hodnocení pevnosti a těsnosti přirubových spojů v provozních režimech
Ján Slavkovský, Ernest Gondár, SjF STU, Posúdenie deformácií potrubí a návrh ich opravy
Juraj Sorád, ŽS, a.s., SŽKV Zvolen, Spoľahlivosť technických zariadení na ŽS, a.s.
Ivan Kúdela, GENERI SLOVAKIA, s.r.o. , Prezentácia firmy GENERI
Ľubomír Volnár, SLOVCEM spol. s r.o , Efektívne využitie materiálu BELZONA v údržbárskej praxi
Vladimír Ruml, David Ruml, RUML, s.r.o, zast. KLINGER, ČR, Výběr vhodného plochého bezasbestového těsnění
Pokorný, spol. s r.o., Brno, firemná prezentácia

Miesto konania konferencie Národné fórum údržby 2002:
Vysoké Tatry, Tatranské Matliare, Hotel Sorea Hutník

Hotel Sorea Hutník
059 53 Tatranské Matliare
tel.: +421 (0)52 4467446-9, +421 (0)52 4467441-4
fax: +421 (0)52 446 7341, +421 (0)52 446 7544
e-mail: marketinghtk@sorea.sk
http://www.tatry.sk/Ubytovan/zariadenie.php

Tešíme sa na spoločné stretnutie na NFÚ 2003!