Národné fórum údržby 2006

Dátum

15. 5. 2006 - 16. 5. 2006

Miesto

Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Hotel PATRIA

Slovenská spoločnosť údržby
European Federation of National Maintenance Societies
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností

 

Generálny partner:
Hlavní partneri:
 
 

Odborní garanti: Prípravný výbor konferencie:  
 • Juraj Sinay
 • Peter Zvolenský
 • Dušan Belko
 • Gabriel Dravecký
 • József Csiba
 • Juraj Grenčík
 • Mária Hromníková
 • Jozef Hrubec
 • Vendelín Íro
 • Václav Legát
 • Krzysztof Olejnik
 • Jaroslav Miklánek
 • Hana Pačaiová
 • Vladimír Stuchlý
 • Ivan Ševčík
 • Michal Žilka

      Po úspešnom prvom ročníku regionálnej konferencie Stredoeurópske fórum údržby 2005, ktoré zorganizoval Slovenská spoločnosť údržby v spolupráci s partnerskými organizáciami údržby Čiech, Maďarska a Poľska a Slovenska sa uskutočnila v máji roku 2006 opäť tradičná konferencia Národné fórum údržby 2006, v poradí už siedma,keď rátame nultý ročník z roku 2000, ako aj minuloročné stredoeurópske fórum, ako súčasť cyklu.
      Májový termín (15.-16.5. 2006) i miesto konania (hotel Patria vo Vysokých Tatrách na Štrbskom Plese) sa už zapísali do povedomia veľkej časti údržbárskej obce na Slovensku i v zahraničí. Konferencie sa zúčastnilo 160 účastníkov, z toho 18 zo zahraničia. Celkovým počtom účastníkov bola tohtoročná konferencia druhá najúspešnejšia z doterajších ročníkov, pričom počtom domácich účastníkov bola dokonca najväčšia. Nižšia účasť zo zahraničia, najmä neprítomnosť predstaviteľov EFNMS, bola v značnej miere zapríčinená tým, že v júni sa v Bazileji vo Švajčiarsku konala konferencia Euromaintenance 2006, prvý krát spojená so 3. svetovým kongresom údržby.

      Po pozitívnom hodnotení sprievodných akcií minuloročnej konferencie, semináru „Riadenie údržby v malých a stredných podnikoch“, workshopu „Benchmarking údržby“, boli tieto akcie zopakované aj tento rok nasledujúci deň po konferencii. Seminár viedli Ing. Bohumil Polanka z Českej spoločnosti pre údržbu a Doc. Vladimír Stuchlý zo Žilinskej univerzity. Workshop viedli Ing. Vendelín Íro a Doc. Juraj Grenčík. Obe akcie mali po 14 účastníkov a potvrdili užitočnosť a záujem o sprievodné akcie, i keď ich náplň môže byť v budúcnosti zmenená.

NFU 2006 – Účastnícka anketa

Ktoré bloky ste sledovali:
  áno sčasti nie   áno sčasti nie
Nové smery a riadenie údržby 90% 7% 3% Technológie údržby a diagnostika 93% 7% 0%
Počítačová podpora riadenia údržby 60% 40% 0% Špeciálne témy 53% 40% 7%
Ako hodnotíte (stupnica: 1=najlepší až 5=najhorší):
Celkovú úroveň konferencie 1,55 ± 0,51 Organizačné zabezpečenie 1,27 ± 0,45
Odbornú úroveň príspevkov 1,62 ± 0,49 Výber tém konferencie 1,63 ± 0,61
Miesto konania konferencie 1,03 ± 0,18 Termín konania konferencie 1,10 ± 0,31

 

Pripomienky a námety z ankety:

Vyhovovalo by Vám iné miesto konania konferencie, navrhnite: Som spokojnýNie
Iný hotel v Tatrách
Čo Vám chýbalo na konferencii? Veľký počet príspevkov, trošku nahustené, čas.
Veľké množstvo príspevkov – malý čas na prezentáciu. Ak je príspevkov tak veľa (čo je dobre), je zrejme vhodné urobiť sekcie.
Veľa prednášok v skrátenom termíne. Mohla byť konferencia 3 dni, aby bol väčší priestor pre prednášajúcich.
Veľký rozsah prednášok spôsobil tlak na čas jednotlivých prezentácií – diskusia.
Pomerne prehustený program.
Viac času na príspevky.
Trošku dlhšie prednášky aspoň o 5 min.
Málo času, ktorý obmedzoval prednášky.
Zhustenie tém – prednášajúcim nebola dovolená konkrétnejšia prezentácia.
Trochu zrýchlené prednášanie a s tým spojený možný únik cenných informácií.
Viac príspevkov z praktických činností.
Čas – nemožnosť diskusie otázok. Všetci síce počuli všetko ale navrhujem zväčšiť systém sekcií.
Doporučuji snížit počet příspěvků – 15 min na příspěvek je málo (20 – 25 min).
Každý príspevok by mal obsahovať kontakt na autora (pozn. – v zborníku na konci každého príspevku sú uverejnené kontaktné údaje).
Simultánny preklad.
Viac tribodiagnostiky.
Neklimatizovaná konferenčná miestnosť.
Nezaznamenal som nedostatky - 2x.
Nič mi nechýbalo a nezaznamenal som výrazné nedostatky.
Som spokojný.
V čom vidíte prínos konferencie? Pomoc pri celkovom prehľade problematiky.
Výmena informácií a nové smerovanie údržby vo firmách – 3x.
Nové trendy a smery v údržbe – 2x.
Rast odbornosti, užitočné kontakty.
Rozšírenie obzoru a preberanie skúseností.
Získanie kontaktov a nové poznatky.
Nové poznatky z oblasti údržby.
Nové poznatky a možnosť stretnutia.
Nadviazanie kontaktov.
Nové informácie, nové kontakty – 4x.
Rozšírenie odborných poznatkov a oblasti všetkých foriem údržby.
Výmena skúseností – 3x.
Setkání a výměna zkušeností pracovníku v údržbě – informace o trendech v údržbě.
Celkový posun údržby smerom k využívaniu faktov.
Výmena skúseností, zaujímavé príspevky, zaradenie príspevkov k údržbe budov.
Vo výmene skúseností medzi jednotlivými podnikmi. Získanie prehľadu o nových produktoch firiem.
Oboznámenie sa so šírkou problematiky.
Inšpirácie, výmena skúseností, kontakty.
Odovzdanie praktických skúseností z rôznych oblastí.
Čo by ste zmenili v činnosti SSU? Väčšia propagácia SSU – pravidelný mesačník.
Zladenie názvoslovia, definícií v oblasti údržby. Nová STN to nerieši dostatočne.
Príspevky viac orientovať na motiváciu metód prezentovaním skutočných prínosov z úspešných podnikov.
Aktívnejšie pracovať v propagácii SSU, získať nových členov (napr. správcovské firmy).
Lepšia organizácia workshopu.
Viac informácií v priebehu roka aj mailovou poštou.

 

      Na konferencii bola už po tretí krát udelená cena SSU „Údržbár roka“, ktorú tento raz dostal vedúci údržby v TOPVAR, a.s. Topoľčany, Ing. Gabriel Dravecký. Po druhý krát bola udelená cena SSU za diplomovú prácu, tentoraz absolventovi Žilinskej univerzity, Strojníckej fakulty, špecializácie Prevádzka a údržba dráhových vozidiel, Ing. Jánovi Grajciarovi, za diplomovú prácu na riešiacu návrh diagnostiky železničných motorových vozňov radu 811. Cena za zásluhy o rozvoj Slovenskej spoločnosti údržby bola in memoriam udelená zosnulému predošlému predsedovi predstavenstva SSU, Ing. Adolfovi Murínovi.
      Celkovo možno s uspokojením konštatovať, že konferencia dokázala byť úspešná i s novým vedením SSU. Dokonca vo väčšine hodnotení bola doteraz najlepšia. Hlavným nedostatkom sa ukázal byť nahustený program a výber tém konferencie. Ukazuje sa, že začína byť väčší záujem o praktické aplikácie a konkrétne riešenia, ako aj technické aspekty údržby, ako sú technológie a diagnostika.

Fotodokumentácia

Pondelok, 15.5.2006

 

Miesto konania konferencie - hotel PATRIA - máj 2006

Registrácia účastníkov

Otvorenie konferencie - predsednícky stôl, zľava Krzysztof Olejnik - PNTT Poľsko, Jan Nový - riaditeľ ČSPÚ ČR, Peter Zvolenský - ŽU - odborný garant, Vendelín Íro - podpredseda SSU, Juraj Grenčík - predseda SSU, Miroslav Piršel - MH SR

Otvorenie konferencie - Vendelín Íro, podpredseda SSU

Otvorenie konferencie - Peter Zvolenský, odborný garant konferencie

Otvorenie konferencie - Jan Nový, riaditeľ ČSPÚ, Česká republika>

Otvorenie konferencie - Krzysztof Olejnik - zástupca PNTT, Poľsko

Otvorenie konferencie - Miroslav Piršel - zástupca Ministerstva hospodárstva SR

Otvorenie konferencie - pohľad do kongresovej haly

Otvorenie konferencie - pohľad do kongresovej haly

Juraj Grenčík, predseda SSÚ - Zdieľanie znalostí na prospech údržby

Udelenie ceny SSU Údržbár roka 2005 - Gabriel Dravecký, TOPVAR, a.s.

Udelenie ceny SSU za diplomovú prácu - Ján Grajciar, Žilinská univerzita, SjF, Prevádzka a údržba dráhových vozidiel

Rolf Hesse - prezentácia generálneho partnera - ISS Automotive services

Rastislav Milan - Najlepšie praktiky údržby v U.S. Steel Košice

Norbert Spoerk, MCE Industrietechnik, Rakúsko - Cesta dopredu k excelentnosti v údržbe

Václav Legát, Česká zemědělská univerzita, TF v Praze - Kolik systémů managementu údržby směřuje k její excelenci?

Claude-Henri Weiller, Datastream Europe / INFOR, Francúzsko - Zavádzanie riešení riadenia majetku podnikov do priemyselných činností : Od plnenia požiadaviek k výkonu

Hana Pačaiová, KBaKP, SjF, TU v Košiciach - Manažérstvo integrity ako nástroj pre optimálnu údržbu plynárenských zariadení

Kateřina Nakládalová, GEFOS SK - Firemná prezentácia hlavného partnera

František Pandula, Delta Consulting s.r.o. PRAHA, CZ - Zkušenosti s implementací a certifikací QMS v oblasti údržby strojů, zařízení a nástrojů v automobilovém průmyslu

Dafor Kristovic, Loy und Hutz AG, Nemecko - Firemná prezentácia hlavného partnera

Michael Mueller, Rheinhold und Mahla, Rakúsko, Udržateľné znižovanie nákladov vysokou pohotovosťou zariadení

Rastislav Krbaťa, Sféra, a.s., Bratislava - Životný cyklus zariadení v systéme správy a údržby majetku

Ondrej Valent, CMMS, s.r.o, Praha - PROACTINANCE – riešenie proaktívnej údržby

Ján Prieložný - Niektoré aspekty zavedenia špeciálneho SW pre podporu riadenia údržby v podmienkach Považskej cementárne a.s. Ladce

Jozef Lacko, Inseko, a.s., Žilina - Procesy podniku podporené údržbovým IS

Roman Mandelík, MRO Software, SK - Firemná prezentácia partnera

Vladimír Stuchlý, KDMT, SjF, Žilinská Univerzita v Žiline - Hodnotenie rizika riadenia projektov vykonávania údržby

Miroslav Rakyta, Žilinská univerzita, SjF, KPI - Koncepcia budovania programu konfigurácie udržiavania výrobných strojov a zariadení

Štefan Tamás, MCE Industrietechnik Slovensko - Firemná prezentácia partnera

Roman Poprocký, KDMT, SjF, Žilinská Univerzita v Žiline - Trendy v CMMS/EAM

Marek Šesták, Mechanizačná fakulta SPU, Nitra -Vývoj softvéru pre udeľovaniecertifikácie spôsobilosti a spoľahlivosti pracovníkov v organizáciách

Miroslav Kováčik, Sféra, a.s., Bratislava - Integrácia systému pre údržbu D7i a Grafického technického informačného systému XMatik NT v spoločnosti Slovnaft, a.s.

Ladislav Belanec, Inseko, a.s., Žilina - Vstup a výstup dát z Informačného systému údržby

Miroslav Šandor, Inseko, a.s., Žilina - Plánovanie údržbových prác v IS

Spoločenský večer

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut

Utorok, 16.5.2006

Ladislav Antal, SmurfitKappa Štúrovo, a.s. - Diagnostika – účinný nástroj plánovanej údržby

Ivo Šafář, Ústav aplikované mechaniky Brno - Riziko havárie a zbytková životnost zařízení v chemické a petrochemickém průmyslu

František Helebrant, VŠB – TU Ostrava -Informační systém tribologické péče

Roman Jedlička, SE, JE Bohunice - Zabezpečenie prediktívnej údržby v Slovenských elektrárňach

Michal Abrahámfy, SLOVCEM spol. s r.o., Malacky - Progresívne renovácie čerpadiel zvyšujúce ich výkonové parametre

Gabriel Zsilinszki, Duslo, a.s., Šaľa - Utesňovanie priemyselných netesností počas plných prevádzkových parametrov na netesnom zariadení

EAGLEBURGMANN CZ - Firemná prezentácia partnera

Paweł Droździel, Lublin University of Technology, Poľsko - Ekonomické aspekty vozidlovej dopravy

Krzysztof Olejnik, Motorisation Commision of the Polish Maintenance Society, Poľsko - Vybrané problémy bezpečnosti pri používaní vozidiel týkajúce sa viditeľnosti značiek pri závadách značenia na poľských cestách

EFESO SK - Firemná prezentácia partnera

František Vráb, Žilinská univerzita, SjF, KPI - Údržba ako zdroj zisku a konkurencie schopnosti podniku

Zuzana Vranayová, TU Košice, SvF - Údržba budov ako riadený proces

Miroslav Kováčik, Sféra, a.s., Bratislava - Riešenie pre správu a údržbu ciest – XMatik SC

GE Energy - Firemná prezentácia partnera

Anna Kortišová, SLOVALCO, a.s. - Nástroj na analýzu strát kapacity strojného zariadenia

Predsedajúci sekcie

Účastníci konferencie

Účastníci konferencie

Účastníci konferencie

Účastníci konferencie

Účastníci konferencie

Účastníci konferencie

Účastníci konferencie

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Záver konferencie

Sprievodné akcie

Seminár Riadenie pdržby v malých a stredných podnikoch - Ing. Polanka

Seminár Riadenie pdržby v malých a stredných podnikoch - Doc. Stuchlý

Seminár Riadenie pdržby v malých a stredných podnikoch - účastníci

Workshop Benchmarking údržby – EFNMS a prEN 15 341

Workshop Benchmarking údržby – EFNMS a prEN 15 341

Workshop Benchmarking údržby – EFNMS a prEN 15 341

Workshop Benchmarking údržby – EFNMS a prEN 15 341

Tatry - máj 2006

Kriváň od Važca

Jarné Tatry

Vysoká

Mlynická dolina

Vodopád Skok

TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE

 1. Trendy v riadení údržby
 2. Počítačová podpora riadenia údržby
 3. Technológie údržby a technická diagnostika
 4. Špeciálne témy

 


Program konferencie:

 

Pondelok 15. 5. 2006

 

8,00 - 9,00
Registrácia účastníkov

 


9,30 - 18,15 Plenárne zasadnutie
9,00 - 9,30 Otvorenie, príhovory hostí
  Juraj Grenčík, SSU, predseda, SK, Zdieľanie znalostí na prospech údržby
  Udelenie ceny SSU "Údržbár roka"
  Udelenie ceny SSU "Za diplomovú prácu"
9,30 - 12,45 Trendy v riadení údržby
9,30 - 9,50 Rolf Hesse, ISS Automotive Services, CZ, Firemná prezentácia generálneho partnera
9,50 - 10,05 Rastislav Milan,USSteel Košice, DZ Mechanika, SK, Najlepšie praktiky údržby v U.S. Steel Košice
10,05 - 10,20 Norbert Spoerk, MCE Industrietechnik, AUT, Cesta dopredu k excelentnosti v údržbe
10,20 - 10,35 Václav Legát, Česká zemědělská univerzita, TF v Praze, CZ, Kolik systémů managementu údržby směřuje k její excelenci?
10,35 - 10,50 Claude-Henri Weiller, Datastream Europe, FR, Zavádzanie riešení riadenia majetku podnikov do priemyselných činností : Od plnenia požiadaviek k výkonu
10,50 - 11,05 Datastream - Firemná prezentácia hlavného partnera
   
11,05 - 11,20 Prestávka
   
11,20 - 11,35 Hana Pačaiová, KBaKP, SjF, TU v Košiciach, SK, Manažérstvo integrity ako nástroj pre optimálnu údržbu plynárenských zariadení
11,35 - 11,50 GEFOS SK - Firemná prezentácia hlavného partnera
11,50 - 12,05 František Pandula, Delta Consulting s.r.o. PRAHA, CZ, Zkušenosti s implementací a certifikací QMS v oblasti údržby strojů, zařízení a nástrojů v automobilovém průmyslu
12,05 - 12,20 Loy und Hutz AG, GER - Firemná prezentácia hlavného partnera
12,20 - 12,35 Michael Mueller, Rheinhold und Mahla, AUT, Udržateľné znižovanie nákladov vysokou pohotovosťou zariadení
12,35 - 12,45 Rheinhold und Mahla, GER - Firemná prezentácia partnera
   
12,45 - 14,00 Obed
   
14,00 - 16,15 Nové smery a riadenie údržby
14,00 - 14,15 Rastislav Krbaťa, Sféra, a.s., Bratislava, SK, Životný cyklus zariadení v systéme správy a údržby majetku
14,15 - 14,30 Ondrej Valent, CMMS, s.r.o, Praha, CZ, PROACTINANCE – riešenie proaktívnej údržby
14,30 - 14,40 CMMS, s.r.o, Praha, CZ - Firemná prezentácia partnera
14,40 - 14,55 Ján Prieložný, Považská cementáreň a.s., Ladce,SK, Niektoré aspekty zavedenia špeciálneho SW pre podporu riadenia údržby v podmienkach Považskej cementárne a.s. Ladce.
14,55 - 15,10 Jozef Lacko, Inseko, a.s., Žilina, SK, Procesy podniku podporené údržbovým IS
15,10 - 15,25 Hagen Neulen, MRO Software, GER, Strategické riadenie majetku a služieb - konsolidácia systémov a procesov v údržbe
15,25 - 15,35 MRO Software, SK - Firemná prezentácia partnera
15,35 - 15,50 Vladimír Stuchlý, KDMT, SjF, Žilinská Univerzita v Žiline, SK, Hodnotenie rizika riadenia projektov vykonávania údržby
15,50 - 16,05 Miroslav Rakyta, Žilinská univerzita, SjF, KPI, SK, Koncepcia budovania programu konfigurácie udržiavania výrobných strojov a zariadení.
16,05 - 16,15 MCE Industrietechnik Slovensko - Firemná prezentácia partnera
   
16,15 - 16,45 Prestávka
   
16,45 - 18,00 Počítačová podpora riadenia údržby
16,45 - 17,00 Jozef Hrubec, Marek Šesták, Mechanizačná fakulta SPU - Nitra, SK, Vývoj softvéru pre udeľovaniecertifikácie spôsobilosti a spoľahlivosti pracovníkov v organizáciách
17,00 - 17,15 Roman Poprocký, Vladimír Stuchlý, KDMT, SjF, Žilinská Univerzita v Žiline, SK, Trendy v CMMS/EAM
17,15 - 17,30 Miroslav Kováčik, Sféra, a.s., Bratislava, SK, Integrácia systému pre údržbu D7i a Grafického technického informačného systému XMatik NT v spoločnosti Slovnaft, a.s
17,30 - 17,45 Ladislav Belanec, Inseko, a.s., Žilina, SK, Vstup a výstup dát z Informačného systému údržby
17,45 - 18,00 Miroslav Šandor, Inseko, a.s., Žilina, SK, Plánovanie údržbových prác v IS
18,00 - 18,15 Pavol Šulič, IFS Slovakia s.r.o., SK, Riešenie MRO ako účinný nástroj riadenia údržby a opráv
   

   
19,30 - Spoločenský večer - Raut
   

Utorok 16. 5. 2006

 

8,00 - 12,45 Plenárne zasadnutie
8,00 - 10,05 Technológie údržby a diagnostika
8,00 - 8,15 Ladislav Antal, SmurfitKappa Štúrovo, a.s., SK, Diagnostika – účinný nástroj plánovanej údržby
8,15 - 8,30 Ivo Šafář, Stanislav Vejvoda, Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o., CZ, Riziko havárie a zbytková životnost zařízení v chemické a petrochemickém průmyslu
8,30 - 8,45 František Helebrant, Jiří Kratochvíl, Vladislav Marek, VŠB – TU Ostrava, CZ, Informační systém tribologické péče
8,45 - 8,55 ADASH CZ - Firemná prezentácia partnera
8,55 - 9,10 Roman Jedlička,SE, JE Bohunice, SK, Zabezpečenie prediktívnej údržby v Slovenských elektrárňach
9,10 - 9,25 Pavol Lacko, Marián Dulák, USS Košice, závod Teplá Valcovňa, SK, Nové poznatky v kontinuálne riadenej dynamike kmitavej mechanickej sústave
9,25 - 9,40 Michal Abrahámfy SLOVCEM spol. s r.o., Malacky, SK, Progresívne renovácie čerpadiel zvyšujúce ich výkonové parametre
9,40 - 9,55 Gabriel Zsilinszki, Duslo, a.s., Šaľa, SK, Utesňovanie priemyselných netesností počas plných prevádzkových parametrov na netesnom zariadení
9,55 - 10,05 EAGLEBURGMANN CZ - Firemná prezentácia partnera
   
10,05 - 10,30 Prestávka
   
10,30 - 12,35 Špeciálne témy
10,30 - 10,45 Paweł Droździel, Leszek Krzywonos, Lublin University of Technology, PL, Ekonomické aspekty vozidlovej dopravy
10,45 - 11,00 Krzysztof Olejnik, Motorisation Commision of the Polish Maintenance Society, PL, Vybrané problémy bezpečnosti pri používaní vozidiel týkajúce sa viditeľnosti značiek pri závadách značenia na poľských cestách
11,00 - 11,10 EFESO SK - Firemná prezentácia partnera
11,10 - 11,25 Mária Hromníková, Stavebná fakulta STU v Bratislave, SK, Manažment údržby bytového fondu
11,25 - 11,40 Zuzana Vranayová, Juraj Kalaš, TU Košice, SvF, SK, Údržba budov ako riadený proces
11,40 - 11,55 Miroslav Kováčik, Sféra, a.s., Bratislava, SK, Riešenie pre správu a údržbu ciest – XMatik SC
11,55 - 12,05 GE Energy - Firemná prezentácia partnera
12,05 - 12,20 Roman Richter, Anna Kortišová, SLOVALCO, a.s., Žiar nad Hronom,SK, Nástroj na analýzu strát kapacity strojného zariadenia
12,20 - 12,35 František Vráb Žilinská univerzita, SjF, KPI, SK, Údržba ako zdroj zisku a konkurencie schopnosti podniku

 


12,35 - 12,45 Záver

Streda 17. 5. 2006

Sprievodné akcie konferencie:

 

Seminár : Riadenie údržby v malých a stredných podnikoch

 

Workshop: Benchmarking údržby – EFNMS a prEN 15 341

 

 


Miesto konania konferencie:

Vysoké Tatry, Štrbské pleso, Hotel PATRIAHotel PATRIA
059 85 Štrbské pleso
tel.: +421 (0)52 4492 591-5
fax.: +421 (0)52 4492 590
e-mail: recepcia@hotelpatria.sk
http://www.hotelpatria.sk/


Tešíme sa na spoločné stretnutie v roku 2007!