Národné fórum údržby 2009

Dátum

26. 5. 2009 - 27. 5. 2009

Miesto

Slovenská spoločnosť údržby
European Federation of National Maintenance Societies
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností

 

Generálny partner:

 


 

Hlavní partneri:

 

Partneri:
 
 

 

 

      Vážení priatelia a kolegovia,

 

      Napriek obavám z krízy možno konštatovať, že aj deviaty ročník medzinárodnej konferencie Národné fórum údržby bol úspešný. Organizátori majú na čo nadväzovať, veď od nultého ročníka konaného v roku 2000 v Žiline sa už vytvorila dostatočne významná tradícia. Od roku 2001každoročne v máji pokračujú vo Vysokých Tatrách stretnutia ľudí so vzťahom k údržbe zo Slovenska i zahraničia a konferencia sa stala súčasťou kalendára mnohých z nich. A nebolo tomu inak aj tento rok keď posledný májový týždeň, konkrétne utorok a streda 26.-27. mája 2009, patril konferencii a štvrtok 28. mája špecializovaným seminárom.      Konferencia po trvalom raste počtu účastníkov a minuloročnom rekorde zaznamenala pokles, ktorý však nebol až tak veľký. Oproti 223 účastníkom z roku 2008 bolo v tomto roku prihlásených 171, z toho 47 zo zahraničia. Tradične najviac z Českej republiky - 30 , z Poľska 4, z Rakúska 3 a Maďarska 1. Špeciálny prípad je Gruzínsko – 9 účastníkov, ktorí sa však napokon kvôli štrajku v Gruzínsku k nám nedostali.      Program konferencie pokračoval v tradičnej schéme z predchádzajúcich 3 ročníkov, teda celé rokovanie v jednej plenárnej sekcii. V programe boli postupne zaradené prezentácie zástupcu generálneho partnera, ďalej hlavných partnerov a potom nasledovali odborné a firemné prezentácie podľa tematických blokov. Poradie tematických blokov bolo opäť upravené oproti predošlému roku, čo bolo dané skladbou hlavných partnerov, a tak hneď v úvode bol blok venovaný progresívnym technológiám údržby a až potom nasledovala najlepšia prax v riadení údržby. Na prvý deň bol tentoraz opäť zaradený tematický blok informačných technológií v riadení údržby, ktorý však v porovnaní s predošlými ročníkmi bol menšieho rozsahu. Na druhý deň bola väčšina prednášok zaradená do sekcie prediktívna údržba a diagnostika a progresívne technológie údržby. Napokon kratšia časť prednášok bola venovaná bezpečnosti a špeciálnym témam.
      Tradícia sprievodných akcií na tretí deň konferencie sa ujala a tento rok to bolo už po piaty raz. Boli ponúkané až štyri, avšak napokon sa uskutočnili len dve - seminár „Údržba a bezpečnosť“, ktorý viedla doc. Hana Pačaiová z katedry BaKP, SjF, TU v Košiciach a opäť aj workshop „Benchmarking údržby EFNMS – harmonizované ukazovatele EN a SMRP“, ktorý viedli doc. Juraj Grenčík a Ing. Vendelín Iro. Pre malý počet záujemcov sa neuskutočnili pripravované semináre na tému „Informačné systémy EAM v údržbe“ a „Diagnostické metódy – ktorá je pre Vaše účely optimálna“.

Predstavenstvo SSU

 

 

Odborní garanti: Prípravný výbor konferencie:
 • Václav Legát
 • Juraj Sinay
 • Peter Zvolenský
 • Michal Abrahámfy
 • Dušan Belko
 • József Csiba
 • Gabriel Dravecký
 • Juraj Grenčík
 • Jozef Hrubec
 • Vendelín Íro
 • Vladimír Mataj
 • Krzysztof Olejnik
 • Hana Pačaiová
 • Marko Rentka
 • Vladimír Stuchlý
 • Ivan Ševčík
 • Zdeněk Votava
 • Michal Žilka
TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE:
 • Najlepšia prax v riadení údržby
 • Informačné systémy a podpora údržby
 • Progresívne technológie údržby
 • Prediktívna údržba a diagnostika
 • Bezpečnosť a špeciálne témy

NFU 2009 – Účastnícka anketa

Ktoré bloky ste sledovali:
  áno sčasti nie   áno sčasti nie
Najlepšia prax v riadení údržby 78% 18% 4% Prediktívna údržba a progresívne technológie 83% 15% 2%
Informačné systémy a podpora údržby 50% 42% 8% Bezpečnosť a špeciálne témy 50% 38% 12%
Ako hodnotíte (stupnica: 1=najlepší až 5=najhorší):
Celkovú úroveň konferencie 1,32 ± 0,47 Organizačné zabezpečenie 1,15 ± 0,40
Odbornú úroveň príspevkov 1,75 ± 0,64 Výber tém konferencie 1,55 ± 0,58
Miesto konania konferencie 1,03 ± 0,17 Termín konania konferencie 1,11 ± 0,43

 

 

 

      V anketových lístkoch mohli účastníci napísať svoje názory a pripomienky k šiestim otázkam. Prvou bola otázka ohľadom miesta konferencie, na ktorú prevažná väčšina odpovedala, že miesto je vyhovujúce až ideálne, ale niektorí navrhli alternatívne hotel Permon na Podbanskom, Kaskády na Sliači, Vyhne prípadne Žilinu. Absolútna prevaha spokojnosti s miestom a podobne aj s termínom konania nám dáva opodstatnenie na rezerváciu termínov na dva roky vopred (je to potrebné aj z dôvodu obsadenosti hotela Patria). Na otázku, čo najviac chýbalo na konferencii, mnohí odpovedali stručne, že nič. Z pripomienok k obsahu uvádzame: žiadalo by sa viac tém z praxe a praktických riešení, ale aj viac teoretických prednášok, chýbalo väčšie prepojenie praxe s vysokými školami, malo by byť menej prednášok na rovnakú tému, chýbala vyššia účasť priemyslu, niektoré prednášky boli iba komerčné (i keď aj v nich sú vždy odborné veci). Z organizačných pripomienok to bolo nedostatočné vetranie a klimatizácia, bola značná fluktuácia poslucháčov či väčšia motivácia k účasti aj na druhý deň. Prínos konferencie vidia účastníci v získavaní nových poznatkov, výmene informácií a skúseností, nových a osobných kontaktoch, v obohatení o skúsenosti z praxe, vo výmene poznatkov medzi vedou a praxou, väčšom rozhľade v technológiách, rýchlom komprimovanom získaní poznatkov z rôznych prostredí podnikov, alebo jednoducho v tom, že je. Na otázku čo účastníkov najviac zaujíma z oblasti údržby boli odpovede vo veľmi širokom rozsahu – riadenie údržby, spoľahlivosť (metódy), bezpečnosť, informačné systémy, ekonomické aspekty údržby, šetrenie energie, diagnostika, opravy a technológie opráv, prediktívna, preventívna a proaktívna údržba, nové trendy požiadavky firiem na znalosti pracovníkov atď. až všetko. Niektorí respondenti sa vyjadrili aj k otázke zlepšenia činnosti SSU – odporúčajú zvýšiť tematický záber, počet členov, zorganizovať workshop „praktické diagnostické výsledky a opatrenia“, ale potešil aj názor, že činnosť SSU je veľmi dobrá.
      V tomto roku bolo novinkou v ankete hodnotenie troch prednášok, ktoré sa najviac páčili. Takto položená otázka však automaticky nehodnotí všetky prednášky a neznamená to, ak niektorá prednáška nebola ani raz uvedená na anketovom lístku, že nebola dobrá alebo zaujímavá, jednoducho iné tri boli pre daného účastníka zaujímavejšie. Hodnotenie bolo urobené podľa nasledovného kľúča: prednáška uvedená na prvom mieste bola ohodnotená 3 bodmi, na druhom 2 a na treťom 1. Na jednom lístku boli až štyri prednášky, tak 4. miesto bolo ohodnotené 0,5 bodom. Druhým kritériom bol priemer zo známok a tretím počet hodnotení. Na prvom mieste sa umiestnil Ing. Gabriel Dravecký, vedúci odboru starostlivosti o HIM v spoločnosti Pivovary Topvar, a.s, s prednáškou na tému „Aktuálna aplikácia metód priemyselného inžinierstva v technologickej údržbe spoločnosti Pivovary Topvar, pre trvalé zvyšovanie vysokej kvality produkcie“. Získal celkovo 50 bodov od 18 hodnotiacich účastníkov. Na druhom mieste od rovnakého počtu hodnotiacich (väčšinou nie tých istých) s počtom bodov 46 skončil prof. Václav Legát, predseda ČSPÚ z ČZU Praha s prednáškou na tému „Zdroje v údržbě a jejich optimalizace“. O jedno hodnotenie menej mala a na treťom mieste s počtom bodov 33,5 skončila doc. Hana Pačaiová z TU v Košiciach s prednáškou na tému „Nové normy a ich postavenie v riadení údržby“. Zo 42 prednášok bolo aspoň raz hodnotených 34, čo znamená, že väčšina prednášok zaujala aspoň niekoho (už bolo spomenuté, že ak prednáška nebola hodnotená, tak to neznamená, že nebola dobrá). V tabuľke je uvedených prvých 12 prednášok podľa hodnotenia na anketových lístkoch.

Por. Meno Organizácia Prednáška Body Priemer Počet
1 Gabriel Dravecký Pivovary Topvar, a.s. Aktuálna aplikácia metód priemyselného inžinierstva v technologickej údržbe spoločnosti Pivovary Topvar, pre trvalé zvyšovanie vysokej kvality produkcie 50 2,78 18
2 Václav Legát CZU TF Praha Zdroje v údržbě a jejich optimalizace 46 2,56 18
3 Hana Pačaiová TU Košice Nové normy a ich postavenie v riadení údržby 33,5 1,86 17
4 Michal Abrahámfy Slovcem spol. s r.o. Nové možnosti údržbárskych opráv v sťažených podmienkach 24 2,18 11
5 Ján Petko, Branislav Kyseľ, Marko Rentka U.S.Steel Košice, s.r.o. Desať druhov energetických strát 23 2,30 10
6 Miroslav Rakyta ŽU, SjF, KPI, Žilina TPM - koncept pre redukciu strát a nákladov procesov údržby 23 1,77 13
7 František Helebrant VŠB – TU Ostrava Procesně technická činnost – údržba 18 2,25 7
8 Petr Přikryl IDS Scheer ČR, s.r.o. Údržba, software a moderní organizace v roce 2009 15 2,14 6
9 Dušan Belko, Oto Kuchár SE AE Jaslovské Bohunice Predlžovanie životnosti regulačných pohonov reaktorov VVER 440 MW 14 1,75 8
10 Roman Jedlička SE AE Jaslovské Bohunice Diagnostické merania pri zvyšovaní výkonu výrobného zariadenia Jadrovej elektrárne V2 13 2,17 6
11 Ondrej Valent CMMS, s.r.o. Úspory v podniku zavedením prediktívnej proaktívnej údržby. Prečo u Vás to neide 13 1,86 7
12 Vladimír Stuchlý ŽU, SjF, KDMT, Žilina Metódy spoľahlivosti pri tvorbe údržbových systémov 13 1,63 8

      Na konferencii bola už po šiesty raz udelená cena SSU Údržbár roka, ktorej nositeľom sa tento raz stal Ing. Csaba Majoroš, vedúci ES 25 MW a elektrotechniky v spoločnosti eustream, a.s. Nitra. Cena bola udelená za realizáciu úspešnej zámeny plynových generátorov LM 2500 a výkonových turbín PGT 25 medzi kompresorovými stanicami Veľké Kapušany a Ivanka pri Nitre a za úspešnú spätnú montáž turbosústrojenstva Nuovo Pignone T4 na KS04 Ivanka pri Nitre po dlhodobej odstávke, pri ktorom sa pilotne menili kĺbové uloženia komína výfukového traktu spolu so zosúosením tohto prvku voči výkonovej turbíne a plynového generátora. Ocenený údržbár roka hneď v úvode konferencie predstavil svoju prácu v prednáške pod názvom: „Zvýšenie flexibility prepravnej kapacity kompresorovej stanice č.1 Veľké Kapušany“.
      Po piaty krát bola udelená cena SSU za diplomovú prácu. V tomto roku ju dostala Bc. Martina Barošová, absolventka Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Materiálovo technickej fakulty so sídlom v Trnave, za diplomovú prácu na tému „Návrh racionalizácie údržbársko-opravárenských činností“.
      Záverom možno konštatovať, že konferencia napriek ekonomickej kríze dokázala byť úspešnou, čo sa prejavilo v peknom počte účastníkov a doteraz najlepšom hodnotení. Tieto výsledky zaväzujú a preto dúfame, že jubilejný desiaty ročník bude ešte lepší.

 


Fotografie z konferencie

Utorok, 26.5.2009

Miesto konania konferencie - hotel PATRIA - máj 2009

Otvorenie konferencie - predsednícky stôlzľava: Vladimíra Mataj - SPP distribúcia, zástupca generálneho partnera; Václav Legát - prezident ČSPÚ, ČR; Vendelín Íro - podpredseda SSU; Juraj Grenčík - predseda SSU; Dušan Belko - Slovenské elektrárne, a.s.; Peter Zvolenský - Žilinská univerzita; Krzysztof Olejnik - zástupca PNTTE, Poľsko

Otvorenie konferencie - Vendlín Iro - podpredseda SSU

Otvorenie konferencie - Václav Legát - prezident ČSPÚ ČR

Otvorenie konferencie - Krzysztof Oljenik - zástupca PNTTE, Poľská spoločnosť údržby OtvorenieOlejnik

Otvorenie konferencie - Peter Zvolenský - Žilinská univerzita, SjF, KDMT, odborý garant konferencie

Otvorenie konferencie - Juraj Grenčík: Údržba - prostriedok zmiernenia dopadov krízy

Cena SSU "Údržbár roka 2008" - Ing. Csaba Majoroš,eustream, a.s.

Cena SSU za diplomovú prácu - Bc. Martina Barošová, STU MTF Trnava

Účastníci konferencie - pohľad do kongresovej haly

Účastníci konferencie - pohľad do kongresovej haly

Účastníci konferencie - pohľad do kongresovej haly

Účastníci konferencie - pohľad do kongresovej haly

Účastníci konferencie - pohľad do kongresovej haly

Účastníci konferencie - pohľad do kongresovej haly

Martina Barošová, STU Bratislava, MTF Trnava; téma DP: Návrh racionalizácie údržbársko - opravárenských činností

Csaba Majoroš, eustream, a.s.: Zvýšenie flexibility prepravnej kapacity kompresorovej stanice č.1 Veľké Kapušany

Vlastimil Mäčko, ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG, D:ARI-Armaturen - Odvádzače kondenzátu

Martin Varga, SEPS spol. s r.o., Bratislava: Opravy zistených defektov potrubí bez prerušenia prevádzky

Michal Abrahámfy, Slovcem, spol. s r.o., Malacky: Belzona - riešenie pre opravárenské a údržbárenské problémy

Václav Legát, CZU TF Praha, CZ: Zdroje v údržbě a jejich optimalizace

Christian Dvorak, EFM Consulting AG, A: Modern technical Asset Management with EBAV® (Experience-Based Asset Valuation)

Gabriel Dravecký, Pivovary Topvar, a.s.: Aktuálna aplikácia metód priemyselného inžinierstva v technologickej údržbe spoločnosti Pivovary Topvar, pre trvalé zvyšovanie vysokej kvality produkcie

Branislav Kyseľ, U.S.Steel Košice, s.r.o.: Desať druhov energetických strát

Roman Fabian, REIMANN s.r.o.: ECO-nómia v údržbe

František Helebrant ,VŠB – TU Ostrava, CZ: Procesně technická činnost – údržba

ECO-nómia v údržbe - elektromobil

Petr Přikryl, IDS Scheer ČR, s.r.o.,CZ: Údržba, software a moderní organizace v roce 2009

Oldřich Kuboň, Systémy-Ratech, s.r.o.: ASSIK - Informačný systém pre podporu kontroly kvality jadrovoenergetických zariadení

Miroslav Šándor, Inseko, a.s.: Zelená iniciatíva – novinka v oblasti EAM systémov

Vladimír Ščípa, Sfera, a.s.: Využitie znalostných systémov pri plánovaní údržby energetických zariadení

Jozef Tóth, Bently Nevada Slovakia s.r.o., member of GE Energy: Význam prediktívnej údržby v zmenených ekonomických podmienkach, nové trendy v podpore údržby

József Csiba, Hungarian State Railway, HU: Medzinárodné trendy v údržbe železničných vozidiel

Ondrej Valent, CMMS, s.r.o.: Úspory v podniku zavedením prediktívnej proaktívnej údržby. Prečo u Vás to nejde

Jaroslav Zajíček, Technická univerzita v Liberci, CZ: Vybrané postupy RCM

Andrej Červeňan, STU SjF/ Koordinačne centrum odborneho vzdelavania: Vzdelavanie zamestnancov v udržbe

Hana Pačaiová, TU Košice : Nové normy a ich postavenie v riadení údržby

Miroslav Rakyta, ŽU, SjF, KPI, Žilina: TPM - koncept pre redukciu strát a nákladov procesov údržby

Vladimír Stuchlý, ŽU, SjF, KDMT, Žilina: Metódy spoľahlivosti pri tvorbe údržbových systémov


Spoločenský večer – raut

 

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut


 

Streda 27. 5. 2009

Roman Richter, SLOVALCO, a.s., Žiar nad Hronom: Kvalita, spoľahlivosť a technická diagnostika technologického systému v nepretržitej prevádzke

Viera Peťková, eustream, a.s.: Efektívne riadenie energetických zariadení „pochodujúcimi informáciami“

Roman Jedlička , SE AE Jaslovské Bohunice: Diagnostické merania pri zvyšovaní výkonu výrobného zariadenia Jadrovej elektrárne V2

Dušan Belko, SE AE Jaslovské Bohunice: Oprava nátrubkov HRK reaktorov SE - EBO

Vladimír Hájek, Bruel&Kjaer: Ochrana a diagnostika strojov - významný krok k zvyšovaniu bezpečnosti výroby

Adam Bojko, ADASH, CZ: Prediktivní řízení údržby a monitorování provozního stavu strojů

Vladimír Oravčík, SKF Slovensko, spol. s r.o.: Nové produkty, nové trendy

Pavol Kováč, VTS Slovnaft: Diagnostické metódy na zvyšovanie prevádzkovej spoľahlivosti strojných zariadení

Karel Bojas, WOMA - PRAHA, CZ: Voda jako nástroj

Vladislav Chvalina, KLEENTEK Slovakia, s.r.o.: Péče o olej = zdroj zisku , 2.díl

Roman Hutta, Spirax-Sarco: Efektívne prevádzkovanie parných systémov

Róbert Berky, Ibok, a.s.: Posúdenie životnosti autoklávu

Martin Vitásek, Ibok, a.s.: Zváranie pri opravách a renováciach

Vladislav Hynek, Alfa Laval, s.r.o., CZ: Využití vysokorychlostních odstředivek v praxi

Krzysztof Olejnik, Motorisation Commision of the Polish Maintenance Society, PL: Riadenie bezpečnosti pri zdrojoch v prevádzke motorových vozidiel

Gabriel Nowacki, Motor Transport Institute, PL: Funkčná štruktúra národného automatického mýtneho systému v Poľsku

Jan Kamenický,Technická univerzita v Liberci ,CZ: Je zapojení „k z n“ skutečně nejlepší?

Josef Chudoba,Technická univerzita v Liberci ,CZ: Stanovení parametrů dynamické spolehlivosti vícestavových systémů užitím metody Monte-Carlo


Firemné výstavky

 

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky


Záver

 

Záver konferencie - losovanie víťazov ankety

Záver konferencie - 2. cena

Záver konferencie - 1. cena

Záver konferencie - poďakovanie účastníkom a organizátorom, pozvánka na ďalšie stretnutia

Štvrtok 28. 5. 2009

Sprievodné akcie konferencie:

Seminár : Údržba a bezpečnosť - Hana Pačaiová, TU Košice
Workshop: Benchmarking údržby EFNMS – harmonizované ukazovatele EN a SMRP - Juraj Grenčík, SSU / ŽU; Vendelín Íro, SSU


Obrázky z Tatier 2009

Štrbské pleso - skoré ráno

Štrbské pleso - klasika

Štrbské pleso - v pozadí Kriváň

Cestou na Štrbské pleso - 5 rokov po veternej smršti


Program konferencie:

 

Utorok 26. 5. 2009

 

7.00 - 8.30 Registrácia účastníkov
8.30 - 9.10 Otvorenie konferencie
  Otvorenie, Príhovory hostí
  Juraj Grenčík, SSU & KDMT, SjF, ŽU Žilina, SK, Údržba - prostriedok zmiernenia dopadov krízy
  Cena SSU „Údržbár roka“
  Cena SSU „Za diplomovú prácu“
9:10 - 10:25 Progresívne technológie údržby
9:10 - 9:30 Csaba Majoros, Eustream, a.s., SK: Zvýšenie flexibility prepravnej kapacity kompresorovej stanice č.1 Veľké Kapušany
9:30 - 9:45 Vlastimil Mäčko, ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG, D: ARI-Armaturen - Odvádzače kondenzátu
9:45 - 10:05 Jan Vytřísal, SEPS spol. s r.o., Bratislava, SK: Opravy zistených defektov potrubí bez prerušenia prevádzky
10:05 - 10:25 Michal Abrahámfy, Slovcem, spol. s r.o., Malacky, SK: Nové možnosti údržbárskych opráv v sťažených podmienkach
10:25 – 11:00 Prestávka
11:00 - 13:00 Najlepšia prax v riadení údržby
11:00 - 11:20 Václav Legát, CZU TF Praha, CZ:, Zdroje v údržbě a jejich optimalizace
11:20 - 11:40 Christian Dvorak, EFM Consulting AG, A: Modern technical Asset Management with EBAV® (Experience-Based Asset Valuation)
11:40 - 12:00 Gabriel Dravecký, Pivovary Topvar, a.s., SK: Aktuálna aplikácia metód priemyselného inžinierstva v technologickej údržbe spoločnosti Pivovary Topvar, pre trvalé zvyšovanie vysokej kvality produkcie
12:00 - 12:20 Ján Petko, Branislav Kyseľ a Marko Rentka, U.S.Steel Košice, s.r.o., SK: Desať druhov energetických strát
12:20 - 12:40 František Helebrant ,VŠB – TU Ostrava, CZ: Procesně technická činnost – údržba
12:40 - 13:00 Roman Fabian, REIMANN s.r.o., SK: ECO-nómia v údržbe
13:00 – 14:00 Obed
14:00 – 15:20 Informačné systémy a podpora údržby
14:00 - 14:20 Petr Přikryl, IDS Scheer ČR, s.r.o.,CZ: Údržba, software a moderní organizace v roce 2009
14:20 - 14:40 Oldřich Kuboň, Systémy-Ratech, s.r.o. SK: ASSIK - Informačný systém pre podporu kontroly kvality jadrovoenergetických zariadení
14:40 - 15:00 Miroslav Šándor, Inseko, a.s., SK: Zelená iniciatíva – novinka v oblasti EAM systémov
15:00 - 15:20 Vladimír Ščípa, Sfera, a.s., SK: Využitie znalostných systémov pri plánovaní údržby energetických zariadení
15.20 – 15.45 Prestávka
15.45 – 18.00 Najlepšia prax v riadení údržby
15.45 – 16.05 Jozef Tóth, Bently Nevada Slovakia s.r.o., member of GE Energy, SK: Význam prediktívnej údržby v zmenených ekonomických podmienkach, nové trendy v podpore údržby  
16.05 – 16.25 Jozsef Csiba, Hungarian State Railway, HU: Medzinárodné trendy v údržbe železničných vozidiel  
16.25 – 16.45 Ondrej Valent, CMMS, s.r.o.,CZ: Úspory v podniku zavedením prediktívnej proaktívnej údržby. Prečo u Vás to neide  
16.45 – 17.00 Jaroslav Zajíček, Technická univerzita v Liberci, CZ: Vybrané postupy RCM
17.00 – 17.15 Ľubomír Šooš, STU SjF/ Koordinačne centrum odborneho vzdelavania, SK: Vzdelavanie zamestnancov v udržbe  
17.15 – 17.30 Hana Pačaiová, TU Košice, SK: Nové normy a ich postavenie v riadení údržby  
17.30 – 17.45 Miroslav Rakyta, ŽU, SjF, KPI, Žilina,SK: TPM - koncept pre redukciu strát a nákladov procesov údržby  
17.45 – 18.00 Vladimír Stuchlý, ŽU, SjF, KDMT, Žilina, SK: Metódy spoľahlivosti pri tvorbe údržbových systémov  

18:00 - 19:00 Interný program SSU

19:30 - 24:00 Spoločenský večer – raut

 

 

Streda 27. 5. 2009

 

8.00 – 10.00 Prediktívna údržba a diagnostika
8.00 – 8.20 Roman Richter, SLOVALCO, a.s., Žiar nad Hronom, SK: Kvalita, spoľahlivosť a technická diagnostika technologického systému v nepretržitej prevádzke
8.20 – 8.40 Viera Peťková, eustream, a.s., SK: Efektívne riadenie energetických zariadení „pochodujúcimi informáciami“
8.40 – 8.50 Roman Jedlička , SE AE Jaslovské Bohunice, SK: Diagnostické merania pri zvyšovaní výkonu výrobného zariadenia Jadrovej elektrárne V2
8.50 – 9.00 Dušan Belko, SE AE Jaslovské Bohunice, Vladimír Magula, IBOK, a.s. SK: Oprava nátrubkov HRK reaktorov SE- EBO  
9.00 – 9.20 Vladimír Hájek, Peter Tirinda, Bruel&Kjaer, SK: Ochrana a diagnostika strojov - významný krok k zvyšovaniu bezpečnosti výroby  
9.20 – 9.30 Adam Bojko, ADASH, CZ: Prediktivní řízení údržby a monitorování provozního stavu strojů  
9.30 – 9.40 Vladimír Oravčík, SKF Slovensko, spol. s r.o., SK: Nové produkty, nové trendy  
9.40 – 10.00 Pavol Kováč, VTS Slovnaft, SK: Diagnostické metódy na zvyšovanie prevádzkovej spoľahlivosti strojných zariadení  
10.00 – 10.30 Prestávka
10.30 – 12.10 Progresívne technológie údržby
10.30 – 10.40 Karel Bojas, WOMA - PRAHA, CZ: Voda jako nástroj
10.40 – 11.00 Vladislav Chvalina, KLEENTEK Slovakia, s.r.o., SK: Péče o olej = zdroj zisku , 2.díl
11.00 – 11.20 Roman Hutta,Spirax-Sarco, SK: Efektívne prevádzkovanie parných systémov
11.20 – 11.30 Róbert Berky, Ibok, a.s., SK: Posúdenie životnosti autoklávu
11.30 – 11.40 Martin Vitásek, Ibok, a.s., SK: Zváranie pri opravách a renováciach
11.40 – 11.50 Dušan Prieložný, GLYNWED s.r.o. Trnava, SK: Spojovacie systémy z polyetylénu
11.50 – 12.10 Vladislav Hynek, Alfa Laval, s.r.o., CZ: Využití vysokorychlostních odstředivek v praxi
12.10 – 12.50 Bezpečnosť a špeciálne témy
12.10 – 12.20 Krzysztof Olejnik, Grzegorz Woźniak, Sławomir Cholewiński, Motorisation Commision of the Polish Maintenance Society, PL: Riadenie bezpečnosti pri zdrojoch v prevádzke motorových vozidiel
12.20 – 12.30 Gabriel Nowacki, Motor Transport Institute, PL: Funkčná štruktúra národného automatického mýtneho systému v Poľsku
12.30 – 12.40 Jan Kamenický,Technická univerzita v Liberci ,CZ: Je zapojení „k z n“ skutečně nejlepší?
12.40 – 12.50 Josef Chudoba,Technická univerzita v Liberci ,CZ: Stanovení parametrů dynamické spolehlivosti vícestavových systémů užitím metody Monte-Carlo
12.50 – 13.00 Záver

 

13.00 – 14.00 Obed

 

Štvrtok 28. 5. 2009

 

Sprievodné akcie konferencie:

Seminár : Údržba a bezpečnosť - Hana Pačaiová, TU Košice

Workshop: Benchmarking údržby EFNMS – harmonizované ukazovatele EN a SMRP - Juraj Grenčík, SSU / ŽU; Vendelín Íro, SSU

 

 Tešíme sa na ďalšie stretnutie na desiatom ročníku konferencie NFÚ 2010!
Štrbské Pleso, hotel Patria, 25.- 26.5. 2010