Národné fórum údržby 2010

Dátum

25. 5. 2010 - 26. 5. 2010

Miesto

Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Hotel PATRIA

Slovenská spoločnosť údržby
European Federation of National Maintenance Societies
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností
Asociácia technických diagnostikov Slovenskej republiky
Katedra dopravnej a manipulačnej techniky, SjF, UNIZA

 

Generálni
partneri:
Hlavní partneri:

 

Partneri:
 
 

 

 

 

      Vážení priatelia a kolegovia,

       V tomto roku sa uskutočnil jubilejný 10. ročník medzinárodnej konferencie Národné fórum údržby 2010. Konferenciou sme oslávili jej desiate výročie, keď začala písať svoju históriu nultým ročníkom konaným v roku 2000 v Žiline, a kedy sa zároveň položili základy Slovenskej spoločnosti údržby. Odvtedy, s trvale rastúcim počtom účastníkov, sa postupne stala skutočným fórom, na ktorom sa stretávajú odborníci zo širokého spektra oblastí spojených s údržbou. Konferencia od svojho počiatku každoročne hostila aj mnohých zahraničných prednášateľov a firiem.
       Po desiatich rokoch môžeme s potešením konštatovať, že sa darí napĺňať víziu, ktorú sme si na začiatku v roku 2000 stanovili: „Prinášať aktuálne informácie vysokej odbornej úrovne a vytvárať vhodné podmienky na výmenu skúseností odborníkov v údržbe zo Slovenska a zahraničia.“

       Celkovo sa v roku 2010 na konferenciu prihlásilo 173 účastníkov, z toho 26 zahraničných. Tradične najviac z Českej republiky - 21, z Poľska 2, z Rakúska 2 a Švédska 1 (napokon neprišiel). Pokles zahraničných účastníkov kompenzoval nárast domácich, ktorý bol tretí najvyšší z doterajších ročníkov.
       Konferencia sa niesla v osvedčenej schéme z posledných štyroch ročníkov, teda celé rokovanie prebiehalo v jednej plenárnej sekcii. Skladba programu je určovaná skladbou prednášajúcich a partnerov konferencie. Na úvod boli zaradené prezentácie zástupcov generálnych partnerov, hlavných partnerov, následne odborné a firemné prezentácie zoradené do tematických blokov. Väčšina vystúpení prvého dňa bola zaradená do oblasti najlepšej praxe a riadeniu údržby, na záver bol tematický blok informačných technológií a podpore údržby. Na druhý deň bola väčšina prednášok zaradená do sekcií prediktívna údržba a diagnostika a progresívne technológie údržby. Napokon kratšia časť prednášok bola venovaná bezpečnosti a špeciálnym témam.

       Na tretí deň konferencie boli sprievodné akcie konferencie. Z ponúkaných štyroch sa konali tri - semináre „Využitie moderných spôsobov manažovania údržby ako sú TPM, RCM a Informačný systém pre údržbu pre dosiahnutie vysokej kvality produkcie výrobného podniku“ a „Bezpečnosť a riziká v údržbe“ a workshop: Benchmarking údržby – harmonizované ukazovatele EN a SMRP“. Pre malý počet záujemcov sa neuskutočnil seminár na tému „Interný audit údržby“.

      Na konferencii bola už po siedmy raz udelená cena SSU Údržbár roka, ktorej držiyeľom sa tento raz stal Ing. Ladislav Bombic, zvárací technológ a materiálový špecialista v spoločnosti Duslo Šaľa, a.s. Cena bola udelená za jeho prínos k mnohým technickým riešeniam a technickým návrhom, ktoré priniesli nemalé zníženie ceny opráv a výroby chemických zariadení ako aj zvýšenie prevádzkovej istoty a bezpečnosti prevádzky.Medzi technicky najnáročnejšie a ekonomicky najefektívnejšie patria: "Oprava prasknutého zvaru hrdla výmenníka syntézneho plynu bez demontáže zariadenia a bez následného tepelného spracovania po zvarení", "Oprava prasknutého zvaru dna reaktora čpavku v montážnych podmienkach" a "Riešenie problematiky nízkej životnosti kondenzátora nitróznych plynov na výrobni kyseliny dusičnej".
      Po šiesty krát bola udelená cena SSU za diplomovú prácu. V tomto roku ju dostal Ing. Peter Dubas, absolvent Technickej univerzity v Košiciach, Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológi, za diplomovú prácu na tému „Operatívne plánovanie údržby v spoločnosti SPP - distribúcia, a. s., Regionálne centrum Východ“.
      Na konferencii bol tentoraz odovzdaný aj Certifikát EFNMS Ing. Jánovi Vrancovi, generálnemu manžérovi pre podporu výroby v U.S Steel Košice, s.r.o. za nomicáciu na cenu Euromaitnenance 2010 za jeho významný prínos pre rozvoj údržby.
      Záverom možno konštatovať, že konferencia úspešne oslávila svoje desiate jubileum a preto dúfame, že aj ďalšia desaťoročnica konferencií nadviaže na úspechy prvej.

Predstavenstvo SSU

 

 


Odborní garanti: Prípravný výbor konferencie:
 • Václav Legát
 • Juraj Sinay
 • Peter Zvolenský
 • Michal Abrahámfy
 • Dušan Belko
 • József Csiba
 • Gabriel Dravecký
 • Juraj Grenčík
 • Jozef Hrubec
 • Vendelín Íro
 • Krzysztof Olejnik
 • Hana Pačaiová
 • Marko Rentka
 • Vladimír Stuchlý
 • Ivan Ševčík
 • Zdeněk Votava
 • Anton Vrba
 • Michal Žilka
TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE:
 • Najlepšia prax a riadenie údržby
 • Informačné systémy a podpora údržby
 • Progresívne technológie údržby
 • Prediktívna údržba a diagnostika
 • Bezpečnosť a špeciálne témy

NFU 2010 – Účastnícka anketa

Ktoré bloky ste sledovali:
  áno sčasti nie   áno sčasti nie
Najlepšia prax v riadení údržby 87% 11% 2% Progresívne technológie údržby 61% 30% 9%
Informačné systémy a podpora údržby 69% 30% 1% Bezpečnosť a špeciálne témy 59% 28% 13%
Prediktívna údržba a diagnostika 74% 24% 2%        
Ako hodnotíte (stupnica: 1=najlepší až 5=najhorší):
Celkovú úroveň konferencie 1,38±0,49 Organizačné zabezpečenie 1,09±0,25
Odbornú úroveň príspevkov 1,78±0,58 Výber tém konferencie 1,54±0,57
Miesto konania konferencie 1,11±0,45 Termín konania konferencie 1,54±0,75

 

 

 

      Celkovo bolo odovzdaných 56 anketových lístkov, v ktorých mohli účastníci napísať svoje názory a pripomienky k šiestim otázkam. Tieto otázky zostávajú od začiatku nezmenené a tak je možné sledovať vývoj hodnotenia od prvého ročníka. V tomto roku najväčšiu odchýlku zaznamenalo hodnotenie termínu konania konferencie. Hlavnou príčinou bola kolízia s konaním Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre. Nebolo to však vinou SSU, lebo termín MSV bol stanovený oveľa neskôr ako našej konferencie a nebolo je možné už dohodnutý a zverejnený termín dodatočne meniť. Hotel Patria je potrebné rezervovať už dva roky vopred, pričom o termíne MSV Nitra nikto z kompetentných nevie povedať kedy bude. Dúfame, že v roku 2011 ku kolízii nedôjde, ale nedá sa to opäť zaručiť. Ďalšie hodnotenia sa len málo líšili od minuloročných. Zlepšenie opäť nastalo v hodnotení organizácie, kde je už takmer absolútna spokojnosť, niekoľkokrát vyjadrená dokonca známkou 1*. O niečo lepšie dopadlo oproti minulému roku aj hodnotenie výberu tém konferencie, naopak máličko sa zhoršilo hodnotenie v oblastiach odbornej úrovne príspevkov a tiež miesta konania. Podobne aj hodnotenie celkovej úrovne konferencie bolo trochu horšie ako minulý rok, avšak stále druhé najlepšie v doterajšej histórii. Tieto rozdiely sú v rámci štatistickej odchýlky a možno konštatovať, že hodnotenia zostávajú trvalo vysoko pozitívne.
      Po druhý krát bolo v ankete možnosť uviesť tri prednášky, ktoré sa najviac páčili. Takéto hodnotenie ale neznamená, že ak niektorá prednáška nebola ani raz uvedená na anketovom lístku, že nebola dobrá alebo zaujímavá, ale dáva tri najzaujímavejšie pre daného účastníka.      Poradie bolo určené podľa nasledovného kľúča: prednáška uvedená na prvom mieste bola ohodnotená 3 bodmi, na druhom 2 a na treťom 1. Súčet bodov bol prvým kritériom určenia poradia. Druhým bol priemer zo známok a tretím počet hodnotení. Zo 43 prednášok sa medzi tri najzaujímavejšie dostalo 36, čo znamená, že väčšina prednášok zaujala. Výstižne to vyjadrila jedna odpoveď na anketovom lístku, že každá prednáška bola niečím zaujímavá.

Por. Meno Organizácia Prednáška Body Priemer Počet
1 Ján Vranec U.S.Steel Košice, s.r.o Progresívne trendy údržby v U.S.Steel Košice 44 2,59 17
2 Tomáš Hladík Logio s.r.o. Řízení zásob náhradních dílů v údržbě 28 2,00 14
3 Gabriel Dravecký GD Project Technologická údržba podniku a jej miesto vo výrobnom procese 25 2,27 11
4 Ondrej Valent CMMS, s.r.o Praha Revolúcia v prevádzkovej diagnostike strojov 25 1,79 14
5 Ľudovít Boledovič IPA Slovakia,  Fraunhofer Audity systémov údržby - Robíme údržbu správne? 24 2,40 10
6 Viera Peťková eustream,a.s Eustream ako bezpečná a spoľahlivá spojnica Európy 23 2,30 10
7 Juraj Bátora Hella Slovakia Signal-Lighting s.r.o. TPM - implementácia v závode Hella Slovakia Signal-Lighting s.r.o. 14 2,80 5
8 Jozef Pilát SEPS, spol s r.o Oprava plášťov potrubí postihnutých otvorenými vadami tesniacim segmentom a delenou tlakovou objímkou za prevádzky 12 3,00 4
9 Peter Popálený GE Energy, Bratislava Diagnostika praskliny rotora parnej turbíny 11 2,20 5
10 Ľubomír Šooš SjF STU v Bratislave Moznosti pri vytvarani projektovych partnerstiev medzi SjF STU a firmami 11 1,83 6
11 Michael Mueller BIS GmbH TS KPIs for performance measurement of service providers (a field report) 10 2,00 5
12 Branislav Kyseľ U.S.Steel Košice, s.r.o. Prvá úroveň monitorovania stavu strojov v ťažkom priemysle 10 1,43 7

Fotografie z konferencie

Utorok, 25.5.2010

Hotel PATRIA na Štrbskom Plese hostil po 8. raz konferenciu Národné fórum údržby 2010

Pohľad do kongresovej haly

Pohľad do kongresovej haly

Otvorenie konferencie - predsednícky stôlzľava: Krzysztof Olejnik - zástupca PNTTE, Poľsko; Zdeněk Votava - výkonný riaditeľ ČSPÚ, ČR; Vendelín Íro - podpredseda SSU; Juraj Grenčík - predseda SSU; Juraj Sinay - TU v Košiciach; Peter Zvolenský - Žilinská univerzita; Lívia Beňová - Ministerstvo hospodárstva SR

Príhovory hostí - Krzysztof Oljenik - zástupca PNTTE, Poľská spoločnosť údržby

Príhovory hostí - Zdeněk Votava, výkonný riaditeľ ČSPÚ

profesor Juraj Sinay, TU v Košiciach, príhovor odborného garanta konferencie

profesor Peter Zvolenský - Žilinská univerzita v Žiline, príhovor odborného garanta konferencie

Príhovory hostí - Lívia Beňová, Ministerstvo hospodárstva SR

Otvorenie konferencie - Juraj Grenčík: SSU - 10 rokov pre rozvoj údržby na Slovenku v európskom kontexte

Nominácia na "Cenu Euromaintenance 2010" - Ján Vranec, U.S.Steel Košice, s r.o.

Cena SSU "Údržbár roka 2009" - Ladislav Bombic, Duslo Šaľa, a.s.

Ladislav Bombic: Predĺženie prevádzkyschopnosti kondenzátora nitróznych plynov na výrobni kyseliny dusičnej a zvýšenie životnosti nového kondenzátora v Duslo a.s. Šaľa

Cena SSU za diplomovú prácu - Peter Dubas, TU v Košiciach

Peter Dubas, TU v Košiciach: Operatívne plánovanie údržby v spoločnosti SPP - distribúcia, a. s., Regionálne centrum Východ

Viera Peťková, eustream,a.s.,: Eustream ako bezpečná a spoľahlivá spojnica Európy

Anton Vrba, SPP-distribucia,a.s.: Preventívna údržba ako nástroj na predchádzanie mimoriadnych stavov v SPP-distribúcia, a.s.

Ján Vranec, U.S.Steel Košice, s.r.o.: Progresívne trendy údržby v U.S.Steel Košice

Jozef Čvirik,INSEKO, a.s. Žilina: Nové možnosti v oblasti EAM systémov - synergia spojenia IPESOFT a INSEKO

Jozef Pilát, SEPS, spol s r.o.: Oprava plášťov potrubí postihnutých otvorenými vadami tesniacim segmentom a delenou tlakovou objímkou za prevádzky

Vlastimil Mäčko, ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG: ARI - FABA® - nová generácia uzatváracích ventilov

Michael Müller, BIS GmbH TS: KPIs for performance measurement of service providers (a field report)

Katarína Grandová, KCOV, SjF STU Bratislava:Vzdelávacie možnosti Koordinačného centra odborného vzdelávania, Majster údržby

Daniela Gecelovská, Národný inšpektorát práce, Košice: Bezpečná údržba - Kampaň Zdravé pracoviská 2010 - 11

Juraj Bátora, Hella Slovakia Signal-Lighting s.r.o.: TPM - implementácia v závode Hella Slovakia Signal-Lighting s.r.o.

Ľudovít Boledovič, IPA Slovakia, Fraunhofer: Audity systémov údržby - Robíme údržbu správne?

Juraj Valent, U.S.Steel Košice, s.r.o.: Znižovanie potreby údržby cez zavedenie pozície OTH (optech hybrid - údržbár operátorom) so zabezpečením bezpečného a spoľahlivého prevádzkovania zariadenia

Ľubomír Novanský, Slovenské elektrárne, a.s.: Skúsenosti so zavádzania nového systému riadenia prác v jadrových elektrárňach

Miloš Tuharský, WURTH,s.r.o.: Technicko-chemické produkty a systém ich uskladnenia na prevádzkach údržby

Viliam Božík, WURTH,s.r.o.: Technicko-chemické produkty a systém ich uskladnenia na prevádzkach údržby

Zuzana Augustínová, TechPark, o.z. Žilina: Časopis Tribotechnika

Gabriel Dravecký, GD Project: Technologická údržba podniku a jej miesto vo výrobnom procese

Tomáš Hladík, Logio s.r.o., CZ: Řízení zásob náhradních dílů v údržbě

Oldřich Kuboň, SYSTÉMY Ratech: Manažérsky informačný systém pre podporu hodnotenia procesov prevádzky a údržby prostredníctvom výkonnostných indikátorov KPI

Miroslav Šandor, INSEKO, a.s. Žilina: Automatizácia plnenia dát do EAM systému – možnosti integrácie EAM na iné systémy

Štefan Bartek, Slovnaft a.s.: Skúsenosti s využitím informačného systému Infor EAM v spoločnosti Slovnaft a.s.

Peter Mezzey, Slovnaft a.s.: Podpora plánovacieho procesu nástrojmi informačného systému EAM v Slovnaft a.s.

Věra Pelantová, TU v Liberci, CZ: Údržba informačního systému podporujícího systém managementu kvality


Spoločenský večer – raut

 

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Odovzdanie pamätných listov pri príležtosti 10. výročia SSU

Odovzdanie pamätných listov pri príležtosti 10. výročia SSU

Odovzdanie pamätných listov pri príležtosti 10. výročia SSU

Odovzdanie pamätných listov pri príležtosti 10. výročia SSU

Odovzdanie pamätných listov pri príležtosti 10. výročia SSU

Odovzdanie pamätných listov pri príležtosti 10. výročia SSU

Odovzdanie pamätných listov pri príležtosti 10. výročia SSU

Odovzdanie pamätných listov pri príležtosti 10. výročia SSU

Odovzdanie pamätných listov pri príležtosti 10. výročia SSU

Odovzdanie pamätných listov pri príležtosti 10. výročia SSU

Odovzdanie pamätných listov pri príležtosti 10. výročia SSU

Odovzdanie pamätných listov pri príležtosti 10. výročia SSU

Odovzdanie pamätných listov pri príležtosti 10. výročia SSU

Odovzdanie pamätných listov pri príležtosti 10. výročia SSU

Odovzdanie pamätných listov pri príležtosti 10. výročia SSU

Odovzdanie pamätných listov pri príležtosti 10. výročia SSU

Odovzdanie pamätných listov pri príležtosti 10. výročia SSU

Odovzdanie pamätných listov pri príležtosti 10. výročia SSU

Odovzdanie pamätných listov pri príležtosti 10. výročia SSU

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut


 

Streda 26. 5. 2010

František Helebrant, VŠB – TU Ostrava, CZ: Diagnostika pásových dopravníků

Milan Neubert, VVV MOST spol. s r.o., CZ: Kontinuální měření vibračních spekter ložisek bubnů v pásové dopravě

Branislav Kyseľ, U.S.Steel Košice, s.r.o.: Prvá úroveň monitorovania stavu strojov v ťažkom priemysle

Ondrej Valent, CMMS, s.r.o Praha, CZ: Revolúcia v prevádzkovej diagnostike strojov

Peter Popálený, GE Energy, Bratislava: Diagnostika praskliny rotora parnej turbíny

Petr Uřídil, SPM Instrument,s.r.o., CZ: Použití diagnostických metod SPM pro kontrolu a optimalizaci mazání ložisek

Peter Tirinda, B & K, s.r.o.: Význam a poslanie optimalizovanej ochrany a diagnostiky strojov

Vladimír Oravčík, SKF Slovensko, spol. s r.o.: Servisná podpora prevádzkovateľov strojných zariadení v oblasti valivých uložení rotačných strojov

Adam Bojko, ADASH, CZ: Moderní prostředky pro prediktivní řízení údržby

Jaroslav Dancák, U.S.Steel Košice, s.r.o.: Znižovanie nákladov a prácnosti a predĺženie životnosti náhradných dielov renováciou polymérovou substanciou

Ľubomír Šooš, SjF STU v Bratislave: Možnosti pri vytváraní projektových partnerstiev medzi SjF STU a firmami

Viliam Hager, Spirax-Sarco: Spirax Sarco – produktové portfólio so zameraním na šetrenie energie v parných systémoch

Milan Soukup, KLEENTEK Slovakia, s.r.o.: Vplyv čistenia olejov na postupové hydraulické lisy

Rudolf Kozák, NCH Slovakia s.r.o. – divízia ChemAqua: Chem Aqua – profesionálna úprava vody

Michal Abrahámfy, SLOVCEM spol.s.r.o.: BELZONA - špeciálne opravy

Jan Kamenický, TU v Liberc, CZ: Vývoj poruchovosti čerpadel, používaných v energetice

Hana Pačaiová, TU Košice: Nástroje na zvyšovanie bezpečnosti v údržbe

Roman Richter, SLOVALCO, a.s., Žiar nad Hronom: Ako chrániť človeka a stroj

Radim Doležal, TU v Liberci, CZ: Poznatky ze spolehlivosti lidského činitele v údržbě

Krzysztof Olejnik, Instytut Transportu Samochodowego, Waszawa, PL:Safe operation of the vehicles in the road transport, in the aspect of the retro-reflective contour markings

Věra Pelantová, TU v Liberci, CZ: Žena v údržbě


Firemné výstavky

 

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky


Záver

 

Záver konferencie - losovanie víťazov ankety

Záver konferencie - 2. cena

Záver konferencie - losovanie 1. ceny

Záver konferencie - 1. cena

Záver konferencie - 1. cena

"Maskot konferencie"

Záver konferencie - poďakovanie účastníkom a organizátorom, pozvánka na 11. ročník NFU 2011

Štvrtok 27. 5. 2010

Sprievodné akcie konferencie:

Seminár : Využitie moderných spôsobov manažovania údržby ako sú TPM, RCM a Informačný systém pre údržbu pre dosiahnutie vysokej kvality produkcie výrobného podniku

Gabriel Dravecký - GD Projekt

Seminár : Bezpečnosť a riziká v údržbe - Hana Pačaiová, TU Košice

Workshop: Benchmarking údržby EFNMS – harmonizované ukazovatele EN a SMRP - Juraj Grenčík, SSU / ŽU; Vendelín Íro, SSU


Obrázky z Tatier 2010

"Koruna Tatier" - Vysoká, 2547 m

Štrbské pleso s novou výstavbou

Štrbské pleso - hotel Patria s "korunou" Tatier

Štrbské pleso, nad ním Kriváň, Solisko, Štrbský štít

Prechádzka na Popradské pleso


Program konferencie:

 

Utorok 25. 5. 2010

 

7:00 - 8:45 Registrácia účastníkov
8:45 - 9:30 Otvorenie konferencie
8:45 - 9:00 Otvorenie, Príhovory hostí
9:00 - 9:10 Juraj Grenčík, SSU & KDMT, SjF, ŽU Žilina, SK: SSU - 10 rokov pre rozvoj údržby na Slovenku v európskom kontexte
9:10 - 9:20 Cena SSU „Údržbár roka“
9:20 - 9:30 Cena SSU „Za diplomovú prácu“
9:30 - 12:20 Najlepšia prax a riadenie údržby
9:30 - 9:50 Viera Peťková, eustream,a.s, SK: Eustream ako bezpečná a spoľahlivá spojnica Európy
9:50 - 10:10 Anton Vrba, SPP-distribucia,a.s., SK: Preventívna údržba ako nástroj na predchádzanie mimoriadnych stavov v SPP-distribúcia, a.s.
10:10 - 10:25 Ján Vranec, U.S.Steel Košice, s.r.o, SK: Progresívne trendy údržby v U.S.Steel Košice
10:25 - 10:40 Jozef Čvirik, INSEKO, a.s. Žilina, SK: Nové možnosti v oblasti EAM systémov - synergia spojenia IPESOFT a INSEKO
10:40 - 11:10 Prestávka
11:10 - 11:25 Jozef Pilát, SEPS, spol s r.o., SK: Oprava plášťov potrubí postihnutých otvorenými vadami tesniacim segmentom a delenou tlakovou objímkou za prevádzky
11:25 - 11:40 Vlastimil Mäčko, ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG, SK: ARI - FABA® - nová generácia uzatváracích ventilov
11:40 - 11:50 Rudolf Wagner , BIS GmbH TS , D: BIS – Riešenia pre priemyselné služby
11:50 - 12:10 Michael Müller , BIS GmbH TS , D: KPIs for performance measurement of service providers (a field report)(KPI na meranie výkonnosti poskytovateľov služieb – správa z terénu)
12:10 - 12:20 Katarína Grandová, KCOV, SjF STU Bratislava, SK: Vzdelávacie možnosti Koordinačného centra odborného vzdelávania, Majster údržby
12:20 - 13:30 Obed
13:30 - 15:50 Najlepšia prax a riadenie údržby
13:30 - 13:50 Gabriel Dravecký, GD Project, SK: Technologická údržba podniku a jej miesto vo výrobnom procese
13:50 - 14:10 Juraj Bátora, Hella Slovakia Signal-Lighting s.r.o. SK: TPM - implementácia v závode Hella Slovakia Signal-Lighting s.r.o.
14:10 - 14:30 Ľudovít Boledovič, IPA Slovakia, Fraunhofer, SK: Audity systémov údržby - Robíme údržbu správne?
14:30 - 14:50 Juraj Valent, U.S.Steel Košice, s.r.o. SK: Znižovanie potreby údržby cez zavedenie pozície OTH (optech hybrid - údržbár operátorom) so zabezpečením bezpečného a spoľahlivého prevádzkovania zariadenia>
14:50 - 15:10 Ľubomír Novanský, Slovenské elektrárne, a.s., SK: Skúsenosti so zavádzania nového systému riadenia prác v jadrových elektrárňach.
15:10 - 15:30 Miloš Tuharský, WURTH,s.r.o. , SK: Technicko-chemické produkty a systém ich uskladnenia na prevádzkach údržby
15:30 - 15:50 Miroslav Rakyta ŽU, SjF, KPI, Žilina, SK: TPM - program tvorby excelentnosti údržby >
15:50 - 16:20 Prestávka
16:20 - 18:00 Informačné systémy a podpora údržby
16:20 - 16:40 Oldřich Kuboň, SYSTÉMY Ratech, SK: Manažérsky informačný systém pre podporu hodnotenia procesov prevádzky a údržby prostredníctvom výkonnostných indikátorov KPI  
16:40 - 17:00 Tomáš Hladík, Logio s.r.o., CZ: Řízení zásob náhradních dílů v údržbě  
17:00 - 17:20 Miroslav Šandor, INSEKO, a.s. Žilina, SK: Automatizácia plnenia dát do EAM systému – možnosti integrácie EAM na iné systémy  
17:20 - 17:30 Štefan Bartek, Slovnaft, SK: Skúsenosti s využitím informačného systému Infor EAM v spoločnosti Slovnaft a.s.  
17:30 - 17:40 Peter Mezzey, Slovnaft, SK: Podpora plánovacieho procesu nástrojmi informačného systému EAM v Slovnaft a.s.  
17:40 - 18:00 Věra Pelantová, TU v Liberci , CZ: Údržba informačního systému podporujícího systém managementu kvality  

18:00 – 19:00 Interný program SSU

19:00 – 24:00 Spoločenský večer – raut
  Odovzdanie pamätných cien SSU k 10. výročiu založenia

 

 

Streda 26. 5. 2010

 

8:00 – 10:20 Prediktívna údržba a diagnostika
8:00 - 8:10 František Helebrant, VŠB – TU Ostrava, CZ: Diagnostika pásových dopravníků
8:10 - 8:20 Milan Neubert, VVV MOST spol. s r.o., CZ: Kontinuální měření vibračních spekter ložisek bubnů v pásové dopravě
8:20 - 8:40 Branislav Kyseľ, U.S.Steel Košice, s.r.o., SK: Prvá úroveň monitorovania stavu strojov v ťažkom priemysle
8:40 - 9:00 Ondrej Valent, CMMS, s.r.o Praha, CZ: Revolúcia v prevádzkovej diagnostike strojov
9:00 - 9:20 Peter Popálený, GE Energy, Bratislava, SK: Diagnostika praskliny rotora parnej turbíny
9:20 - 9:40 Peter Uřidil, SPM Instrument,s.r.o., CZ: Použití dianostických metod SPM pro kontrolu a optimalizaci mazání ložisek
9:40 - 10:00 Peter Tirinda, B & K,s.r.o., SK: Význam a poslanie optimalizovanej ochrany a diagnostiky strojov
10:00 - 10:10 Vladimír Oravčík, SKF Slovensko, spol. s r.o., SK: Servisná podpora prevádzkovateľov strojných zariadení v oblasti valivých uložení rotačných strojov
10:10 - 10:20 Adam Bojko, Adash, s.r.o, CZ: Moderní prostředky pro prediktivní řízení údržby
10:20 - 10:50 Prestávka
10:50 - 10:50 Progresívne technológie údržby
10:50 - 11:00 Jaroslav Dancák, U.S.Steel Košice, s.r.o., SK: Znižovanie nákladov a pracnosti a predĺženie životnosti náhradných dielov renováciou polymérovou substanciou
11:00 - 11:10 Ľubomír Šooš, SjF STU v Bratislave, SK: Možnosti pri vytváraní projektových partnerstiev medzi SjF STU a firmami
11:10 - 11:30 Roman Hutta, Spirax Sarco s.r.o., SK: Spirax Sarco: Novinky v meraní a regulácii
11:30 - 11:50 Vladislav Chvalina, KLEENTEK Slovakia,s.r.o., SK: Vplyv čistenia olejov na postupové hydraulické lisy
11:50 - 12:05 Milan Sapár, Miroslav Mandúch, NCH Slovakia s.r.o. – divízia ChemAqua, SK: Chem Aqua – profesionálna úprava vody
12:05 - 12:15 Michal Abrahámfy, SLOVCEM spol.s.r.o., SK: BELZONA- špeciálne opravy
12:15 - 12:30 Jan Kamenický, TU v Liberci, CZ: Vývoj poruchovosti čerpadel, používaných v energetice
12:30 - 13:30 Obed
13:30 - 15:00 Bezpečnosť a špeciálne témy
13:30 - 13:50 Hana Pačaiová, TU Košice, SK: Nástroje na zvyšovanie bezpečnosti v údržbe
13:50 - 14:10 Roman Richter, SLOVALCO, a.s., Žiar nad Hronom, SK: Ako chrániť človeka a stroj
14:10 - 14:30 Radim Doležal, TU v Liberci, CZ: Poznatky ze spolehlivosti lidského činitele v údržbě
14:30 - 14:45 Krzysztof Olejnik, Grzegorz Woźniak Instytut Transportu Samochodowego, Waszawa PL: :Safe operation of the vehicles in the road transport, in the aspect of the retro-reflective contour markings(Bezpečná prevádzka vozidiel v cestnej doprave z pohľadu spätných odrazových obrysových značiek)
14:45 - 15:00 Věra Pelantová, TU v Liberci, CZ: Žena v údržbě
15:00 - 15:15 Záver so žrebovaním cien
 

Štvrtok 27. 5. 2010

 

Sprievodné akcie konferencie:

Seminár : Využitie moderných spôsobov manažovania údržby ako sú TPM, RCM a Informačný systém pre údržbu pre dosiahnutie vysokej kvality produkcie výrobného podniku – Gabriel Dravecký, GD Project; Vladimír Stuchlý, ŽU; Ivan Ševčík, Inseko, a.s.

Seminár : Bezpečnosť a riziká v údržbe - Hana Pačaiová, TU Košice

Workshop: Benchmarking údržby – harmonizované ukazovatele EN a SMRP - Juraj Grenčík, SSU / ŽU; Vendelín Íro, SSU

 

 


Tešíme sa na stretnutie na jedenástom ročníku konferencie NFÚ 2011!
Štrbské Pleso, Hotel Patria, 31. 5. - 2. 6. 2011