Národné fórum údržby 2012

Dátum

29. 5. 2012 - 31. 5. 2012

Miesto

Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Hotel PATRIA

Slovenská spoločnosť údržby
European Federation of National Maintenance Societies
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností
Asociácia technických diagnostikov Slovenskej republiky
Katedra dopravnej a manipulačnej techniky, SjF, UNIZA

 

Generálny partner:

 


 

Hlavní partneri:  

 

Partneri:
 

 

 

 

 

Mediálni partneri:  

 

 


      Vážení priatelia a priaznivci údržby,

      Séria konferencií „Národné fórum údržby“ začala svoju históriu v roku 2000 nultým ročníkom v Žiline na pôde Žilinskej univerzity, ale od roku 2001 oficiálnym prvým ročník pokračuje vo Vysokých Tatrách, pričom od roku 2003, teda už 10-krát sa uskutočnila v hoteli Patria na Štrbskom Plese, a tak sa miesto konania v tradičnom termíne koncom mája už automaticky spája s vrcholovým stretnutím odborníkov so vzťahom k údržbe zo Slovenska, ale aj z viacerých zahraničných štátov, prirodzene najviac z Českej republiky. Napriek zložitému obdobiu ekonomickej krízy počet účastníkov, druhý najvyšší v doterajšej histórii, potvrdil, že patrí medzi vrcholné aktivity Slovenskej spoločnosti údržby (SSU). Vízia, formulovaná na začiatku: „Prinášať aktuálne informácie vysokej odbornej úrovne a vytvárať vhodné podmienky na výmenu skúseností odborníkov v údržbe zo Slovenska a zahraničia.“ je stále aktuálna, možno o to viac v časoch hľadania efektívnych riešení ďalšieho rozvoja podnikov a firiem.

      Zámerom SSU je od začiatku obsiahnuť čo najširšie spektrum problematiky údržby. To dáva možnosť „interdisciplinárneho“ pohľadu na riešenia problémov z rozličných odvetví, čo môže byť inšpiratívne pre nové nekonvenčné riešenia problémov vlastných. Manažérom dáva možnosť nahliadnuť do oblasti technológií a diagnostiky, technikom do oblasti riadenia a informačných systémov a tak si vytvoriť komplexný obraz problematiky údržby.

      Konferencia má od roku 2006 rovnakú schému programu – všetky prednášky sa konajú v plenárnej sekcii a paralelne s ňou sú výstavky zúčastnených firiem. Táto schéma spôsobuje „natlačenejší program“ s oveľa menším priestorom na diskusiu počas prednášok, ale dáva možnosť sledovať celý program konferencie, čo pri paralelných sekciách nie je možné. Zároveň môžu účastníci počas pre nich menej zaujímavého programu navštíviť firemné výstavky, resp. diskutovať s ďalšími účastníkmi v priľahlých priestoroch. Konferencia je od počiatku zameraná na čo najširšie poňatie údržby a snaží sa zahrnúť všetky aspekty údržby aby tak vytvárala skutočné fórum.

      Popri hlavnom programe sa na tretí deň opäť uskutočnili aj štyri špecifické sprievodné akcie formou seminárov a workshopov, zameraných na oblasti diagnostiky (riešenia GE Energy), rizík v údržbe, zlepšovania efektívnosti ako aj globalizovaných ukazovateľov výkonnosti údržby.

      Podľa oficiálneho zoznamu sa konferencie zúčastnilo 205 účastníkov, z toho 41 zahraničných a 164 domácich. Tradične najviac z Českej republiky - 31 , z Poľska - 6, z Brazílie, Holandska, Maďarska a Rakúska po 1.
      Na konferencii býva od roku 2003 udeľovaná cena SSU „Údržbár roka“ . Tentoraz ju dostali až dvaja poprední manažéri údržby – Ing. Ján Petko , generálny manažér pre spoľahlivosť zariadení zo spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o., a Ing. Peter Mezzey , vedúci riadenia spoľahlivosti a procesov údržby v spoločnosti Slovnaft, a.s. Bratislava.
      Od roku 2004 SSU udeľuje aj cenu za diplomovú prácu . V tomto roku ju dostal Ing. Peter Levický , absolvent STU – Materiálovo-technologickej fakulty so sídlom v Trnave , za prácu na tému: „Návrh bezpečnostných predpisov pre pracovné postupy údržby v lisovni podniku PCA Slovakia s.r.o Trnava“.
      V programe odznelo vyše 40 odborných príspevkov, z ktorých významnú časť predstavovali prezentácie riešení a produktov partnerov konferencie, ako boli hlavní partneri U.S.Steel Košice, s.r.o, (predstavili jednak riešenie nežiadúcich spoľahlivostných udalostí, ako aj konkrétne príklady diagnostiky a opráv v podniku), Slovnaft, a.s., ktorý predstavil systém sledovania porúch cez nový systém ich kódovania s podporou IS. SE Enel, a.s. predstavil nevyhnutnosť rozvoja jadrovej energetiky na Slovensku a využitie údržby pri dostavbe JE Bohunice.

      Konferencia bola opäť celkovo hodnotená veľmi pozitívne, čo motivuje organizátorov k tomu, aby tá ďalšia bola ešte lepšia. Potvrdilo sa, že údržba je významnou zložkou hospodárstva a výraznou mierou prispieva k jeho chodu. Aby tak mohlo byť aj v budúcnosti, je potrebné poznať a uplatňovať najnovšie technológie, informačné systémy a metódy riadenia, o čom všetkom sa hovorilo aj na tejto konferencii.

Predstavenstvo SSU

 

 


TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE

 1. Najlepšia prax a riadenie údržby
 2. Informačné systémy a podpora údržby
 3. Progresívne technológie údržby
 4. Prediktívna údržba a diagnostika
 5. Spoľahlivosť a matematické metódy
 6. Bezpečnosť a špeciálne témy

Sprievodné akcie -semináre a workshopy na témy Diagnostický audit rotačných strojov, Od údržby po poruche po zavedenie TPM, Riadenie údržbyna základe rizík a Benchmarking údržby.

Odborní garanti: Prípravný výbor konferencie:
 • Václav Legát
 • Juraj Sinay
 • Peter Zvolenský
 • Michal Abrahámfy
 • Dušan Belko
 • József Csiba
 • Gabriel Dravecký
 • Juraj Grenčík
 • Jozef Hrubec
 • Vendelín Íro
 • Krzysztof Olejnik
 • Hana Pačaiová
 • Marko Rentka
 • Vladimír Stuchlý
 • Ivan Ševčík
 • Zdeněk Votava
 • Anton Vrba
 • Michal Žilka

 


NFU 2012 – Účastnícka anketa

Ktoré bloky ste sledovali:
  áno sčasti nie   áno sčasti nie
Najlepšia prax v riadení údržby 77% 14% 9% Progresívne technológie údržby 63% 30% 7%
Informačné systémy a podpora údržby 62% 27% 11% Spoľahlivosť a matematické metódy 30% 41% 29%
Prediktívna údržba a diagnostika 74% 24% 2% Bezpečnosť a špeciálne témy 46% 36% 18%

 

Ako hodnotíte (stupnica: 1=najlepší až 5=najhorší):
Celkovú úroveň konferencie 1,43±0,52 Organizačné zabezpečenie 1,13±0,34
Odbornú úroveň príspevkov 1,59±0,58 Výber tém konferencie 1,63±0,61
Miesto konania konferencie 1,07±0,26 Termín konania konferencie 1,180±0,50

 

 

 

      V účastníckej ankete bolo odovzdaných opäť najviac odpovedí – 97, čo je vyše 47 %. Účastníci známkujú organizačnú a odbornú úroveň konferencie a navyše sa môžu vyjadriť k ďalším šiestim otázkam. Tieto otázky zostávajú od začiatku nezmenené a tak je možné sledovať vývoj hodnotenia od prvého ročníka. Napokon môžu uviesť 3 prednášky, ktoré ich najviac zaujali. Hodnotenie potvrdilo, že výsledné známky sa za celé sledované obdobie v zásade líšia veľmi málo, čo dokumentuje graf vývoja hodnotenia konferencie za jednotlivé roky. Pri porovnaní s minulým rokom sa známky zlepšili v troch kategóriách a zhoršili tiež v troch, ale rozdiely k lepšiemu či horšiemu boli minimálne. Najlepšie známky zostávajú v hodnotení v miesta a termínu konferencie, ako aj organizačného zabezpečenia. Celková úroveň konferencie a odborná úroveň príspevkov sa oproti minulému roku o niečo zlepšili, naopak výber tém konferencie bol hodnotený horšie. Tieto rozdiely sú v rámci štatistickej odchýlky a možno konštatovať, že hodnotenia zostávajú trvalo vysoko pozitívne.
      Už po štvrtý raz účastníci hodnotili aj tri prednášky, ktoré sa im najviac páčili. Z hodnotenia vyplynulo, že len 6 prednášok nebolo uvedených ani raz, čo znamená, že väčšina z vystúpení zaujala aspoň niekoho. Kľúč na určovanie poradia je nasledovný: prednáška uvedená na prvom mieste získava 3 body, na druhom 2 a na treťom 1. Súčet bodov je prvým kritériom určenia poradia, druhým je priemer zo známok a tretím počet hodnotení. Poradie na prvých 12 miestach je v tabuľke

Por. Meno Organizácia Prednáška Body Priemer Počet
1 Peter Mezzey Slovnaft, a.s. Bratislava Zavedenie systému kódovania porúch a príčin v podmienkach Rafinérie Slovnaft 66 2,54 26
2 Hana Pačaiová, Juraj Glatz, Štefan Kacvinský TU v Košiciach Kladné a záporné aspekty zavádzania filozofie riadenia údržby 48 2,18 22
3 Marián Bartoš SAG ELV Slovensko, a.s. Oprava a údržba oceľových konštrukcií 46 2,19 21
4 Ján Petko U.S.Steel Košice, s.r.o. Riešenie spoľahlivostných nežiadúcich udalostí 40 2,11 19
5 Tomáš Hladík Logio Optimalizácia náhradných dielov 35 1,84 19
6 Ľuboslav Jasovský SE, a.s. Systém údržby v spoločnosti Slovenské elektrárne 30 2,50 12
7 Václav Svoboda Preditest Praha Bezkontaktní diagnostika potrubních systémů uložených v zemi 22 1,69 13
8 Ondrej Valent, CMMS, s.r.o Praha Diagnostika ložisek pohonů servolisů 17 2,13 8
9 Viera Peťková eustream, a.s. Používané spôsoby hodnotenia tribotechnických systémov 15 2,50 6
10 Marek Ledabyl Spirax Sarco Kdo šetří, má…EJEKTOR 15 2,50 6
11 Vladimír Nováček ALS Czech Republic, s.r.o., Praha Monitorování potenciálu oleje k tvorbě úsad v olejových systémech 15 1,88 8
12 Milena Kureková InterTriboDia s.r.o.Tlmače Živice v oleji – nepriateľ strojných zariadení 14 1,75 8

Fotografie z konferencie

Utorok, 29.5.2012

Hotel PATRIA na Štrbskom Plese - tradičné miesto konania konferencie

Hotel PATRIA - vlajky zúčastnených státov konferencie

Vlajky zúčastnených státov a spoločností

Registrácia účastníkov

Otvorenie konferencie - predsednícky stôlzľava: Krzysztof Olejnik - zástupca PNTTE, Poľsko; Václav Legát - predseda ČSPÚ, ČR; Vendelín Íro - podpredseda SSU; Juraj Grenčík - predseda SSU; Peter Herman - riaditeľ INSEKO a.s. Žilina; Juraj Sinay - TU v Košiciach; Lívia Beňová - Ministerstvo hospodárstva SR

Otvorenie konferencie - Pohľad do kongresovej haly

Otvorenie konferencie - Vendelín Íro, podpredseda SSU

Otvorenie konferencie - Príhovory hostí - Václav Legát, predseda ČSPÚ a odborný garant konferencie, ČR

Otvorenie konferencie - Príhovory hostí - Krzysztof Olejnik, zástupca PNTTE, Poľsko

Otvorenie konferencie - Príhovory hostí - Lívia Beňová, zásupkyňa Ministerstva hospodárstva SR

Otvorenie konferencie - Príhovory hostí - profesor Juraj Sinay, TU v Košiciach, odborný garant konferencie

Otvorenie konferencie - Príhovory hostí - Peter Herman, riaditeľ spoločnosti INSEKO a.s. Žilina, generálny partner konferencie

Otvorenie konferencie - Juraj Grenčík: Špecifiká manažérstva údržby budov

Cena SSU "Údržbár roka 2011" - Peter Mezzey, Slovnaft, a.s. Bratislava

Cena SSU "Údržbár roka 2011" - Ján Petko, U.S.Steel Košice, s.r.o.

Cena SSU "Údržbár roka 2011" - Ján Petko a Peter Mezzey

Ivan Ševčík, INSEKO, a.s. Žilina: Keďže ste k nám prišli, zrejme máte čo zlepšovať.

Bas Beemsterboer, Infor EU, NL: Condition monitoring & energy savings at City of Des Moines Wastewater Reclamation Facility

Athayade Ribeiro, ABRAMAN, BR: Prehľad údržby v Brazílii - 2011

Pohľad do kongresovej haly

Ján Petko, U.S.Steel Košice, s.r.o.: Riešenie spoľahlivostných nežiadúcich udalostí

Václav Legát, ČZU, TF Praha, CZ: Údržba a spolehlivost výrobního zařízení

Ľuboslav Jasovský, SE, a.s., SK : Projekt Spoľahlivosť zariadenia v Atómových elektrárňach Slovenských elektrární

Hana Pačaiová, TU v Košiciach: Kladné a záporné aspekty zavádzania filozofie riadenia údržby

Miroslav Lhotka, Jan Buran, Deloitte Advisory s.r.o., CZ : Řízení údržby a AssetManagement - představení poradenských služeb

Sekciu viedol a na dodržiavanie programu dohliadal Dušan Belko

Rozhovory účastníkov konferencie počas prestávky v programe

Rozhovory účastníkov konferencie počas prestávky v programe

Registračný stolík s našimi recepčnými

Ďalšiu sekciu "Informačné systémy a podpora údržby" viedol Gabriel Dravecký

Peter Mezzey, Slovnaft, a.s. Bratislava: Zavedenie systému kódovania porúch a príčin v podmienkach Rafinérie Slovnaft

Peter Mezzey, Slovnaft, a.s. Bratislava: Zavedenie systému kódovania porúch a príčin v podmienkach Rafinérie Slovnaft

Miroslav Šandor, INSEKO, a.s. Žilina: Mobilný klient – efektívna údržba v teréne a prínosy zavedenia informačného systému do údržby

Rudolf Beránek, SSE, a.s. Žilina: Mobilný klient - efektívna údržba v teréne

Jaroslav Baláž, Marpex, s.r.o.: Využitie technológie wireless a RFID v údržbe

Tomáš Hladík, Logio, CZ: Optimalizácia náhradných dielov

Jozef Toth, GE Energy Slovakia, s.r.o.: SmartSignal - riešenia pre budúcnosť

Piotr Mialkowski, GE Machinery Diagnostic Service, PL: Diaľková diagnostika strojov sa stala efektívna

Anton Gérer, HMH s.r.o.: Predstavenie časopisu ATP Journal

Miroslava Pyszková, Trade Media International, s.r.o. Český Těšín: predstavenie časopisu Řízení a údržba

Zuzana Augustínová, TechPark, o.z. Žilina: Predstavenie časopisu Tribotechnika

Rokovacia sála bola plná aj po obede

Sekciu "Prediktívna údržba a diagnostika " viedol Michal Žilka

Ondrej Valent, CMMS, s.r.o Praha, CZ : Diagnostika ložisek pohonů servolisů

Dušan Kiseľ, K – TEST, s.r.o., Košice: Inovatívne technológie údržby v prediktívnej údržbe a diagnostike

Peter Uřidil, SPM Instrument,s.r.o.,, CZ: Použití diagnostických metod SPM pro kontrolu a optimalizaci mazání ložisek

Vladimír Oravčík, SKF Slovensko, spol. s r.o., SK : Assetmanagement - vykonanie prác, diagnostika po oprave

Adam Bojko, Adash, s.r.o., CZ : Adash – Váš nejlepší partner pro diagnostiku strojů

Vladislav Chvalina, KLEENTEK spol s.r.o., Praha, CZ : Strategie nulových poruch v podmínkáchprovozu

Peter Tirinda, B & K, s.r.o.: Riešenia pre optimalizovanú ochranu a diagnostiku strojov

Ĺubomír Líška, Interčerpadlo s.r.o. Banská Bystrica a Jan Marjanowski, Poľsko

Jan Marjanowski, PL: Úprava vody v chladiacich sústavách a parných kotloch

Marián Bartoš, SAG ELV Slovensko, a.s.: Oprava a údržba oceľových konštrukcií

Richard Tomík, Brady s.r.o, SK : Manažment zaisťovania v procese údržby a prevádzky

József Csiba, MÁV Hungary, Budapest, HU: Ako určiť spoľahlivosť údržby na základe spoľahlivosti výkonných pracovníkov?

Andrzej Loska, Silesian University of Technology, PL: Využitie metód scenárov v riadení údržby vybraných sieťových technických systémov

Andrzej Wieczorek, Silesian University of Technology, PL: Metóda výberu racionálnej stratégie údržby vodovodnej siete s využitím analýzy RCM

Jan Kamenický, Technická univerzita v Liberci, CZ: Výběr zařízení pro dynamické plánování údržby

Čeněk Jirsák, Technická univerzita v Liberci, CZ: Matematické metody modelování údržby

Jaroslav Zajíček, Technická univerzita v Liberci, CZ: Problematika výběrových systémů K z N - způsoby provozu a údržby


Spoločenský večer – raut

 

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut


 

Streda 30. 5. 2012

Sekciu "Prediktívna údržba a diagnostika" na druhý deň viedla Hana Pačaiová

Ľubomír Gabáni, U. S. Steel Košice, s.r.o.: Experiment v podmienkach USSK ako nástroj na predikciu životnosti zariadenia

Ladislav Radomski, U. S. Steel Košice, s.r.o.: Termovízna kontrola dynamického ohrevu oceľových brám.

Světoslav Maňko, U. S. Steel Košice, s.r.o.: Vibrodiagnostika sklzníc narážacích pecí

Vlastimil Těšický, John Crane Slovakia, s.r.o.: Zvyšovanie spoľahlivosti rotačných zariadení s programom JohnCrane „GOLD SERVICE“

Václav Svoboda,Preditest Praha, CZ: Bezkontaktní diagnostika potrubníchsystémů uložených v zemi

Libor Keller, TSI Systems s.r.o. Brno, CZ: Ultrazvuková diagnostika úniků

Milena Kureková, InterTriboDia s.r.o.Tlmače: Živice v oleji – nepriateľ strojných zariadení

Vladimír Nováček, ALS CzechRepublic, s.r.o., Praha, CZ: Monitorování potenciálu oleje k tvorbě úsad v olejových systémech

Kristína Krištofová, AMEC Nuclear Slovakia s.r.o.: Zariadenia pre monitorovanie a dekontamináciu primárneho okruhu JE typu VVER 440

Viera Peťková, eustream, a.s.: Používané spôsoby hodnotenia tribotechnických systémov

Sekciu Rentka

Milan Sapár, NCH Slovakia s.r.o. – divízia ChemAqua: Nové trendy v úprave vody

Marek Ledabyl, SpiraxSarco, CZ: Kdo šetří, má… EJEKTOR

Martin Varga, SEPS, a.s.: Sanácia koróznych vád potrubí výkopovou metódou

Jiří Zedník, Unionocel, s.r.o., CZ: Unionocel pre údržbu

Ivan Havaš, Diago SF, s.r.o.: Elektrostatické čistenie olejov

Ľudovít Šarišský, Klüber Lubrication Austria GmbH, AT: Systémy mazania firmy Klüber Lubrication

Dušan Belko, SE, a.s.: Využitie systémov údržby SE,a.s. pri výstavbe jadrových blokov EMO 3,4

Krzysztof Olejnik, Instytut Transportu Samochodowego, Waszawa, PL: Prvky cestnej infraštruktúry v bezpečnej prevádzke vozidiel

Gabriel Dravecký, SSU : Výkonnostný audit údržby („VAU“)


Firemné výstavky

 

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky


Záver

 

Záver konferencie - losovanie víťazov ankety

Záver konferencie - 2. cena

Záver konferencie - 1. cena

Záver konferencie - poďakovanie účastníkom a organizátorom, pozvánka na 13. ročník NFU 2013


Štvrtok 31. 5. 2012

Sprievodné akcie konferencie:
Workshop:Diagnostický audit rotačných strojov s klznými ložiskami- praktické ukážky Piotr Mialkowski, GE Energy; Jozef Tóth, GE Energy Slovakia, s.r.o.

Piotr Mialkowski, GE Energy
Seminár: Od údržby po poruche po zavedenie TPM, alebo pomocou efektívnej a kvalitnej údržby dosiahnuť podnik svetovej triedy Gabriel Dravecký, GD Project; Miroslav Šandor, Inseko, a.s. Žilina

Gabriel Dravecký, GDProjectMiroslav Šandor, Inseko, a.s. Žilina

Seminár: Riadenie údržby na základe rizík s využitím podpory IS v údržbe Hana Pačaiová, TU v Košiciach; Miroslav Šandor, Inseko, a.s. Žilina

Hana Pačaiová, TU v Košiciach
Workshop: Benchmarking údržby– globalizované ukazovatele výkonnosti údržby vo väzbe na procesy Juraj Grenčík, SSU / ŽU; Vendelín Íro, SSU/ SUZ

Juraj Grenčík, SSU/ŽU

účastníci workshopu


Obrázky z Tatier 2012

Mlynická dolina

Vychádzka k vodopádu Skok patrí ku konferencii

Štrbské pleso

Štrbské pleso

Vysoké Tatry od Važca


Konečný program konferencie:

 

Utorok 29. 5. 2012

 

7:00 - 8:30 Registrácia účastníkov
8:30 - 8:30 Otvorenie konferencie
8:30 - 8:40 Príhovory hostí
8:40 - 8:50 Juraj Grenčík, SSU / ŽU, SjF, KDMT, Žilina , SK : Špecifiká manažérstva údržby budov
8:50 - 8:55 Cena SSU "Údžbár roka"
8:55 - 9:00 Cena SSU "Za diplomovú prácu"
9:00 - 11:00 Najlepšia prax a riadenie údržby
9:00 - 9:20 >Bas Beemsterboer, Infor EU, NL; Ivan Ševčík, Peter Herman, INSEKO, a.s. Žilina, SK : Keďže ste k nám prišli, zrejme máte čo zlepšovať.
9:20 - 9:45 Athayade Ribeiro, ABRAMAN, BR : Prehľad údržby v Brazílii - 2011
9:45 - 10:00 Ján Petko, U.S.Steel Košice, s.r.o. , SK : Riešenie spoľahlivostných nežiadúcich udalostí
10:00 - 10:15 Václav Legát, ČZU, TF Praha, CZ : Údržba a spolehlivost výrobního zařízení
10:15 - 10:30 Ľuboslav Jasovský, SE, a.s., SK : Projekt Spoľahlivosť zariadenia v Atómových elektrárňach Slovenských elektrární
10:30 - 10:45 Hana Pačaiová, Juraj Glatz, Štefan Kacvinský TU v Košiciach, SK : Kladné a záporné aspekty zavádzania filozofie riadenia údržby
10:45 - 11:00 Miroslav Lhotka, Deloitte Advisory s.r.o., CZ : Řízení údržby a Asset Management - představení poradenských služeb
11:00 - 11:20 Prestávka
11:20 - 13:00 Informačné systémy a podpora údržby
11:20 - 11:35 Peter Mezzey, Slovnaft, a.s. Bratislava, SK : Zavedenie systému kódovania porúch a príčin v podmienkach Rafinérie Slovnaft
11:35 - 11:50 Miroslav Šandor, INSEKO, a.s. Žilina, SK : Mobilný klient – efektívna údržba v teréne a prínosy zavedenia informačného systému do údržby
11:50 - 12:00 Dušan Majer, Rudolf Beránek, SSE, a.s. Žilina, SK : Mobilný klient - efektívna údržba v teréne
12:00 - 12:10 Jaroslav Baláž, Marpex, s.r.o. , SK : Využitie technológie wireless a RFID v údržbe
12:10 - 12:25 Tomáš Hladík, Logio, CZ : Optimalizácia náhradných dielov
12:25 - 12:35 Jozef Toth, GE Energy Slovakia, s.r.o., SK: SmartSignal - riešenia pre budúcnosť
12:35 - 12:50 Piotr Mialkowski, GE Machinery Diagnostic Service, PL: Diaľková diagnostika strojov sa stala efektívna
12:50 - 13:00 Predstavenie mediálnych partnerov, - ATP Journal, Řízení a údržba, Tribotechnika
13:00 - 14:00 Obed
14:00 - 16:00 Prediktívna údržba a diagnostika
14:00 - 14:15 Ondrej Valent, CMMS, s.r.o Praha, CZ : Diagnostika ložisek pohonů servolisů
14:15 - 14:25 Dušan Kiseľ, K – TEST, s.r.o., Košice, SK: Inovatívne technológie údržby v prediktívnej údržbe a diagnostike
14:25 - 14:40 Peter Uřidil, SPM Instrument, s.r.o., CZ: Použití diagnostických metod SPM pro kontrolu a optimalizaci mazání ložisek
14:40 - 14:50 Vladimír Oravčík, SKF Slovensko, spol. s r.o., SK: Asset management - vykonanie prác, diagnostika po oprave
14:50 - 15:00 Adam Bojko, Adash, s.r.o., CZ: Adash – Váš nejlepší partner pro diagnostiku strojů
15:00 - 15:15 Vladislav Chvalina, KLEENTEK spol s.r.o., Praha, CZ : Strategie nulových poruch v podmínkách provozu
15:15 - 15:30 Peter Tirinda, B & K, s.r.o., SK: Riešenia pre optimalizovanú ochranu a diagnostiku strojov
15:30 - 15:45 Jan Marjanowski, Andrzej Twardowski, Interčerpadlo s.r.o., PL : Úprava vody v chladiacich sústavách a parných kotloch
15:45 - 16:00 Marián Bartoš, SAG ELV Slovensko, a.s. , SK : Oprava a údržba oceľových konštrukcií
16:00 - 16:30 Prestávka
16:30 - 18:00 Spoľahlivosť a matematické metódy
16:30 - 16:40 Richard Tomík, Brady s.r.o., SK: Manažment zaisťovania v procese údržby a prevádzky
16:40 - 16:55 Csiba József , MÁV Hungary, Budapest, HU: Ako určiť spoľahlivosť údržby na základe spoľahlivosti výkonných pracovníkov?
16:55 - 17:10 Andrzej Loska, Silesian University of Technology, PL: Využitie metód scenárov v riadení údržby vybraných sieťových technických systémov
17:10 - 17:25 Andrzej Wieczorek, Janusz Karwot, Silesian University of Technology, PL: Metóda výberu racionálnej stratégie údržby vodovodnej siete s využitím analýzy RCM
17:25 - 17:35 Jan Kamenický, Technická univerzita v Liberci, CZ: Výběr zařízení pro dynamické plánování údržby
17:35 - 17:45 Čeněk Jirsák, Technická univerzita v Liberci, CZ: Matematické metody modelování údržby
17:45 - 17:55 Jaroslav Zajíček, Technická univerzita v Liberci , CZ: Problematika výběrových systémů K z N - způsoby provozu a údržby
17:55 - 18:00 Prestávka

18:00 – 19:00 Interný program SSU

19:30 – 24:00 Spoločenský večer – raut

 

 

Streda 30. 5. 2012

 

8:00 - 10:00 Prediktívna údržba a diagnostika
8:00 - 8:10 Ľubomír Gabáni, U. S. Steel Košice, s.r.o., SK: Experiment v podmienkach USSK ako nástroj na predikciu životnosti zariadenia
8:10 - 8:20 Světoslav Maňko, U. S. Steel Košice, s.r.o., SK: Vibrodiagnostika sklzníc narážacích pecí
8:20 - 8:30 Ladislav Radomski, U. S. Steel Košice, s.r.o., SK: Termovízna kontrola dynamického ohrevu oceľových brám.
8:30 - 8:45 Vlastimil Těšický, John Crane Slovakia, s.r.o., SK: Zvyšovanie spoľahlivosti rotačných zariadení s programom John Crane „GOLD SERVICE“
8:45 - 9:00 Václav Svoboda, Preditest Praha, CZ: Bezkontaktní diagnostika potrubních systémů uložených v zemi
9:00 - 9:10 Libor Keller, TSI Systems s.r.o. Brno , CZ: Ultrazvuková diagnostika úniků
9:10 - 9:20 Milena Kureková, InterTriboDia s.r.o.Tlmače, SK: Živice v oleji – nepriateľ strojných zariadení
9:20 - 9:35 Vladimír Nováček, ALS Czech Republic, s.r.o., Praha, CZ: Monitorování potenciálu oleje k tvorbě úsad v olejových systémech
9:35 - 9:50 Kristína Krištofová, AMEC Nuclear Slovakia s.r.o., SK: Zariadenia pre monitorovanie a dekontamináciu primárneho okruhu JE typu VVER 440
9:50 - 10:00 Viera Peťková, eustream, a.s., SK: Používané spôsoby hodnotenia tribotechnických systémov
9:50 - 10:30 Prestávka
10:30 - 12:15 Progresívne technológie údržby
10:30 - 10:40 Miroslav Hermely, U. S. Steel Košice, s.r.o., SK: Využitie tvrdonávarov pri renovácií ND v USSK
10:40 - 10:50 Erich Kapalla, ENERGETIKA Ružomberok spol. s .r.o., SK: Údržba energetických zariadení
10:50 - 11:05 Milan Sapár, NCH Slovakia s.r.o. – divízia ChemAqua, SK: Nové trendy v úprave vody
11:05 - 11:15 Marek Ledabyl, Spirax Sarco, CZ: Kdo šetří, má…EJEKTOR
11:15 - 11:30 Martin Varga, SEPS, a.s. , SK: Vyprázdnenie, dekontaminácia a konzervácia potrubia ropovodu PS-1 Budkovce - SWS Vojany
11:30 - 11:40 JiříZedník , Robert Kaukič, Unionocel, s.r.o. , CZ: Unionocel, s.r.o.
11:40 - 11:50 Ivan Havaš, Michal Boháčik, Diago SF, s.r.o., SK: Elektrostatické čistene olejov
11:50 - 12:00 Ľudovít Šarišský, Klüber Lubrication Austria GmbH , AT : Klüber Lubrication Austria GmbH
12:00 - 12:15 Dušan Belko, SE, a.s. , SK: Využitie systémov  údržby SE,a.s. pri výstavbe jadrových blokov EMO 3,4
12:15 - 13:00 Bezpečnosť a špeciálne témy
12:15 - 12:30 Grzegorz Woźniak, Krzysztof Olejnik, Instytut Transportu Samochodowego, Waszawa, PL: Prvky cestnej infraštruktúry v bezpečnej prevádzke vozidiel
12:30 - 12:45 Věra Pelantová, Technická univerzita v Liberci, CZ: Vzdělávání k bezpečnosti práce
12:45 - 13:00 Gabriel Dravecký, GD Project, SK: Výkonnostný audit údržby („VAU“)
13:00 - 13:10 Záver so žrebovaním cien
13:10 - 14:10 Obed

 

 

Štvrtok 31. 5. 2012

 

Sprievodné akcie konferencie:
Workshop:Diagnostický audit rotačných strojov s klznými ložiskami- praktické ukážky Piotr Mialkowski, GE Energy; Jozef Tóth, GE Energy Slovakia, s.r.o.
Seminár: Od údržby po poruche po zavedenie TPM, alebo pomocou efektívnej a kvalitnej údržby dosiahnuť podnik svetovej triedy Gabriel Dravecký, GD Project; Ladislav Belanec, Inseko, a.s. Žilina
Seminár: Riadenie údržby na základe rizík s využitím podpory IS v údržbe Hana Pačaiová, TU v Košiciach; Miroslav Šandor, Inseko, a.s. Žilina
Workshop: Benchmarking údržby– globalizované ukazovatele výkonnosti údržby vo väzbe na procesy Juraj Grenčík, SSU / ŽU; Vendelín Íro, SSU/ SUZ

 

 


Tešíme sa na stretnutie na trinástom ročníku konferencie NFÚ 2013!
Štrbské Pleso, Hotel Patria, 28.- 30. 5. 2013