Národné fórum údržby 2014

Dátum

6. 3. 2014 - 6. 4. 2014

Miesto

Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Hotel PATRIA

Slovenská spoločnosť údržby
European Federation of National Maintenance Societies
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností
Asociácia technických diagnostikov Slovenskej republiky
Katedra dopravnej a manipulačnej techniky, SjF, UNIZA

 

Generálny partner:

Hlavní partneri:
 


 

 

Partneri:
 


 

 

Mediálni partneri:
 

 

 


      Vážení priatelia a priaznivci údržby,

      Prinášame vám hodnotenie a fotodokumentáciu z medzinárodnej konferencie Národné fórum údržby 2014, už štrnástej od svojho nultého ročníka konaného v roku 2000, ktorá sa konala v dňoch 3. - 4. júna 2014 tradične v hoteli Patria na Štrbskom Plese.
      Konferencia je podujatím, na ktorom sa stretávajú manažéri a špecialisti údržby, zástupcovia popredných firiem ponúkajúcich služby v údržbe, predstavitelia spoločností zo širokého spektra odvetví, ako aj odborníci z akademickej pôdy. Tí všetci sa prichádzajú dozvedieť o nových trendoch a progresívnych metódach uplatňovaných v údržbe, o nových produktoch a riešeniach, ktoré vedú k vyššej efektívnosti, kvalite a bezpečnosti využívania hmotného majetku, a zároveň využívajú príležitosť na osobné stretnutia a výmenu skúsenosti. Pôvodná vízia: „Prinášať aktuálne informácie vysokej odbornej úrovne a vytvárať vhodné podmienky na výmenu skúseností odborníkov v údržbe zo Slovenska a zahraničia“ zostáva trvalo aktuálna.

      Význam konferencie potvrdzuje trvalo vysoký počet domácich a zahraničných účastníkov. Účasť na tomto ročníku opäť prekonala číslo 200, konkrétne, podľa zoznamu účastníkov, to bolo 206, z toho 174 domácich a 32 zahraničných - tradične najviac z Českej republiky - 24 , z Nemecka - 4, z Poľska - 2, z Rakúska a Ukrajiny po 1.
      Prehľad vývoja počtu účastníkov za všetky uskutočnené konferencie od roku 2000 do 2014 dokumentuje graf.

Vývoj počtu účastníkov za všetky uskutočnené konferencie od roku 2000 do 2014

      Konferencia aj v tomto roku pokračovala v zaužívanom modeli jeden a poldňovej konferencie, doplnenej sprievodnými akciami, ktoré sa na rozdiel od predošlých ročníkov konali popoludní na druhý deň konferencie. V programe bolo zaradených 42 prednášok, z ktorých významnú časť predstavovali prezentácie riešení a produktov partnerov konferencie.

      V prvý deň konferencie boli prednášky zamerané hlavne na riadenie údržby, najlepšiu prax ako aj na podporu údržby s využitím informačných systémov. Odzneli tiež prednášky na tému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v údržbe. SSU podporila kampaň EU OSHA - zdravé pracoviská bez stresu, ktorú predstavila zástupkyňa Národného inšpektorátu práce, Ing. Laurencia Jančurová. Druhý deň boli témy z oblasti technickej diagnostiky a prediktívnej údržby ako aj progresívnych technológií údržby.
      V úvode konferencie SSU udeľuje aj svoje ceny ako uznanie za prínos k rozvoju údržby. Už po dvanásty krát bola udelená cena SSU „Údržbár roka“. V tomto roku ju dostal Ing. Ľubomír Bejček, , zamestnanec na úseku Spoľahlivosť zariadení finálnej výroby U.S.Steel Košice, s.r.o.
      Po jedenásty raz bola udelená cena SSU za diplomovú prácu. V tomto roku ju dostal Ing. František Petrík, absolvent SjF, STU v Bratislave, Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality, za prácu na tému: „Zlepšenie systému údržby vo výrobnom podniku“.
      Po prý raz bola udelená cena SSU za najlepšiu záverečnú prácu Manažér údržby, ktorú dostal Ing. Henrich Klajber, zamestnanec U.S.Steel Košice, s.r.o., za prácu na tému: „Nastavenie dávok starostlivosti o zdvíhacie zariadenia na základe posúdenia rizík v bezpečnosti, kvalite a dostupnosti“.

Predstavenstvo SSU

TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE

 1. Najlepšia prax a riadenie údržby
 2. Asset manažment a údržba
 3. Informačné systémy a podpora údržby
 4. Bezpečnosť a riziká v údržbe
 5. Progresívne technológie údržby
 6. Prediktívna údržba a diagnostika

Sprievodné akcie:4. 6. 2014, 14:00 - 17:00
- Seminár: Konštrukčné riešenia tesnení pre náročné prostredia
- Seminár: Riadenie údržby s využitím podpory IS v údržbe
- Seminár: Bezpečnosť a riziká v údržbe – 5R pre Manažéra údržby

 

Odborní garanti: Prípravný výbor konferencie:
 • Václav Legát
 • Juraj Sinay
 • Peter Zvolenský
 • Michal Abrahámfy
 • Dušan Belko
 • József Csiba
 • Gabriel Dravecký
 • Juraj Grenčík
 • Peter Herman
 • Jozef Hrubec
 • Vendelín Íro
 • Krzysztof Olejnik
 • Hana Pačaiová
 • Miroslav Rakyta
 • Marko Rentka
 • Vladimír Stuchlý
 • Zdeněk Votava
 • Anton Vrba
 • Michal Žilka

 

Konferenčné jazyky: slovenčina, čeština, angličtina - tlmočenie (simultánne počas prednášok, konsekutívne na seminári.)

NFU 2014 – Účastnícka anketa

Ktoré bloky ste sledovali:
  áno sčasti nie   áno sčasti nie
Najlepšia prax v riadení údržby (1.časť) 77% 13% 10% Najlepšia prax v riadení údržby (2.časť) 58% 30% 12%
Asset manažment a údržba 53% 31% 16% Prediktívna údržba a diagnostika 75% 23% 2%
Informačné systémy a podpora údržby 49% 37% 13% Progresívne technológie údržby 66% 25% 8%
Bezpečnosť a riziká v údržbe 63% 27% 11%        
Ako hodnotíte (stupnica: 1=najlepší až 5=najhorší):
Celkovú úroveň konferencie 1,39±0,55 Organizačné zabezpečenie 1,10±0,41
Odbornú úroveň príspevkov 1,55±0,52 Výber tém konferencie 1,67±0,52
Miesto konania konferencie 1,07±0,52 Termín konania konferencie 1,33±0,55

 

 

 

 

      V účastníckej ankete bolo odovzdaných 83 odpovedí, čo je vyše 40 %. Účastníci známkujú organizačnú a odbornú úroveň konferencie a navyše sa môžu vyjadriť k ďalším šiestim otázkam. Tieto otázky zostávajú od začiatku nezmenené a tak je možné sledovať vývoj hodnotenia od prvého ročníka. Napokon môžu uviesť 3 prednášky, ktoré ich najviac zaujali. Hodnotenie potvrdilo, že výsledné známky sa za celé sledované obdobie v zásade líšia veľmi málo, čo dokumentuje graf vývoja hodnotenia konferencie za jednotlivé roky. Pri porovnaní s minulým rokom sa známky mierne zlepšili v piatich kategóriách a nepatrne zhoršili v jednej - termíne konania konferencie, ale rozdiely k lepšiemu či horšiemu sú minimálne. Najlepšie známky zostávajú v hodnotení v miesta a termínu konferencie, ako aj organizačného zabezpečenia. Ale aj ostatné kritériá sú blízko známky 1- a možno opäť konštatovať, že hodnotenia zostávajú trvalo vysoko pozitívne.
      Už po piaty raz účastníci hodnotili aj tri prednášky, ktoré sa im najviac páčili. Z hodnotenia vyplynulo, že len 7 prednášok nebolo uvedených ani raz, čo znamená, že väčšina z vystúpení zaujala. Kľúč na určovanie poradia je nasledovný: prednáška uvedená na prvom mieste získava 3 body, na druhom 2 a na treťom 1. Súčet bodov je prvým kritériom určenia poradia, druhým je počet hodnotení a tretím priemer zo známok. Poradie na prvých 12 miestach je uvedené v tabuľke.

Por. Meno Organizácia Prednáška Body Počet Priemer
1 Ľudovít Hacaj Slovenské elektrárne - Elektráreň Bohunice Program na prevenciu ľudských chýb v Jadrových elektrárňach 45 21 2,14
2 Václav Legát ČZU, TF Praha Preventivní údržba - cesta k vyšší výrobě a tržbám 30 12 2,50
3 Hana Pačaiová TU v Košiciach Nástroje riadenia rizík ako súčasť efektívneho asset manažmentu 27 12 2,25
4 Tomáš Hladík Logio Řízení náhradních dílů v průběhu životního cyklu výrobního zařízení 24 10 2,40
5 Ján Petko U.S.Steel Košice, s.r.o. Praktické ukážky aplikácie uzamykania energií 23 12 1,92
6 Jens Schurig AREVA GmbH Pokrokové riešia údržby AREVA 22 10 2,20
7 Karolína Mužíková INSEKO, a.s. Žilina Príklady nasadení mobilných aplikácií v systémoch riadenia údržby 19 10 1,90
8 Vladimír Oravčík SKF Slovensko, spol. s r.o. Engineered products alebo špeciálne ložiská 18 10 1,80
9 Gabriel Dravecký GD PROJECT; Hella Slovakia Signal-Lighting, s.r.o. Bánovce na Bebravou Praktické skúsenosti pri zvyšovaní efektívnosti výrobných zariadení spoločnosti Hella Slovakia Signal-Lighting, s.r.o. Bánovce na Bebravou, pomocou nástrojov a systémov priemyselného inžinierstva - ANDON a Performance analyser 15 7 2,14
10 Patrik Vdovičík VENIO, s.r.o., Žilina Optimalizácia spotreby elektrickej energie motorov pomocou softštartérov a frekvenčných meničov Emotron 14 7 2,00
11 Ľuboslav Jasovský, Emanuele Zamponi Slovenské elektrárne - Elektráreň Bohunice Môže údržba riadiť závod? 13 7 1,86
12 Peter Tirinda B & K,s.r.o., Bratislava Nová stratégia v oblasti posudzovania technického stavu strojov prostredníctvom merania a analýzy mechanického kmitania 13 5 2,60

Fotografie z konferencie

Utorok, 3.6.2014

Hotel PATRIA na Štrbskom Plese - tradičné miesto konania konferencie od roku 2003

Registrácia účastníkov

Otvorenie konferencie - predsednícky stôlzľava: Vendelín Íro - podpredseda SSU; Juraj Grenčík - predseda SSU; Václav Legát - predseda ČSPÚ, ČR; Martin Hlinka - Ministerstvo hospodárstva SR; Krzysztof Olejnik - zástupca PNTTE, Poľsko; Dušan Belko - podpredseda SSU, predsedajúci prvej sekcie

Otvorenie konferencie, úvodný príhovor - Vendelín Íro, podpredseda SSU pre organizáciu

Otvorenie konferencie - Príhovory hostí - Martin Hlinka - Ministerstvo hospodárstva SR

Otvorenie konferencie - Príhovory hostí - Václav Legát, predseda ČSPÚ a odborný garant konferencie, Česká republika

Otvorenie konferencie - Príhovory hostí - Krzysztof Olejnik, zástupca PNTTE, Poľsko

Otvorenie konferencie - Pohľad do kongresovej haly

Otvorenie konferencie - Pohľad do kongresovej haly

Otvorenie konferencie - Pohľad do kongresovej haly

Otvorenie konferencie - Pohľad do kongresovej haly

Otvorenie konferencie - Pohľad do kongresovej haly

Cena SSU "Údržbár roka 2013" - Ľubomír Bejček, U.S.Steel, Košice, s.r.o.

Cena SSU "za najlepšiu záverečnú prácu Manažér údržby" - Henrich Klajber, U.S.Steel, Košice, s.r.o.

Cena SSU "Za diplomovú prácu" - František Petrík, SjF STU v Bratislave

František Petrík, SjF STU v Bratislave - Predstavenie diplomovej práce na tému: „Zlepšenie systému údržby vo výrobnom podniku“

Jens Schurig , AREVA GmbH, D: Pokrokové riešia údržby AREVA

Ronald Landefeld, AREVA GmbH Erlangen, D: Kompetenčný model pre manažérov údržby

Thomas Ritter, Technetics Group LLC, D: Technické riešenia tesnení pre náročné prostredia – jadrové, turbíny, plyn, olej a ventily

Ľuboslav Jasovský, Slovenské elektrárne - Elektráreň Bohunice: Môže údržba riadiť závod?

Václav Legát, ČZU, TF Praha, CZ: Preventivní údržba - cesta k vyšší výrobě a tržbám

Peter Tirinda, B & K, s.r.o., Bratislava, SK: Nová stratégia v oblasti posudzovania technického stavu strojov prostredníctvom merania a analýzy mechanického kmitania

Karolína Mužíková, INSEKO, a.s. Žilina, SK: Príklady nasadení mobilných aplikácií v systémoch riadenia údržby

Anton Gérer, HMH, s.r.o. Bratislava: Predstavenie časopisu ATP Journal

Zuzana Augustínová, TechPark o.z. Žilina: Predstavenie časopisu Tribotechnika

Diskusia k prednáškam

Diskusia k prednáškam

Diskusia k prednáškam

Pohľad do kongresovej haly

Pohľad do kongresovej haly

Sekcie "Asset manažment a údržba" a "Informačné systémy a podpora údžrby" popoludní viedol Peter Herman

Hana Pačaiová, TU v Košiciach: Nástroje riadenia rizík ako súčasť efektívneho asset manažmentu

Juraj Vitkaj, M+W Process Automation s.r.o. , Praha, CZ: MAVPlus = Main Automation Vendor + Life Cycle Concept

Ľuboš Rodanič, ECM System Solutions, s.r.o.: Využite svoju dokumentáciu na 200%

Tomáš Hladík, Logio, CZ: Řízení náhradních dílů v průběhu životního cyklu výrobního zařízení

Gabriel Dravecký - GD Project: Praktické skúsenosti pri zvyšovaní efektívnosti výrobných zariadení pomocou nástrojov a systémov priemyselného inžinierstva ANDON a Performance analyser

Ján Snopko, ControlSystem, s.r.o., Brezno: Využitie cloudových služieb pre prenos a vyhodnotenie diagnostických údajov

Lubomír Sláma, Act-in CZ s.r.o., Brno, CZ: Vyspělé informační systémy pro řízení údržby a výroby

Fedor Doubek, ZSSK Slovensko, a.s.: Informačné systémy v ZSSK nielen z hľadiska sledovania ekonomiky a riadenia údržby, ale i ako nástroj na zlepšenie výkonnosti pracovísk

Sekcie "Bezpečnosť a riziká v údržbe" a "Najplepšia prax a riadenie údržby" viedol Marko Rentka

Ľudovít Hacaj, Slovenské elektrárne - Elektráreň Bohunice: Program na prevenciu ľudských chýb v Jadrových elektrárňach

Ján Petko, U.S.Steel Košice, s.r.o.: Praktické ukážky aplikácie uzamykania energií

Laurencia Jančurová, Národný inšpektorát práce, Košice, : Kampaň EU OSHA - zdravé pracoviská bez stresu

Vilam Hager, IPU Slovensko, s.r.o.: GESTRA - prvky bezobslužnej prevádzky kotolní


Spoločenský večer – raut

 

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut


 

Streda 4. 6. 2014

Marta Fartelová, IMET- AKE. S.r.o. Bratislava, SK: Priemyselný výskum nových postupov pre stanovenie parametrov valivých ložísk

Ladislav Antal, SPM Instrument s.r.o. Brno, CZ:Diagnostika ložiskových uzlů s nepravidelným rotačním pohybem pomocí metody SPM HD

Vladimír Oravčík, SKF Slovensko, spol. s r.o.: Engineered products alebo špeciálne ložiská

Marek Šeremeta, LAMI KAPPA, spol. s r. o., Teplice, CZ: Ustavování strojů a geometrická měření přístrojem ROTALIGN Ultra iS

Roman Ivanovič, GRUNDFOS, s.r.o., Bratislava: Grundfos, servis a riešenia

Roman Vala, National Instruments (Czech Republic), s.r.o., CZ: Najnovšie NI riešenia v meraní zvuku a vibrácií

Adam Bojko, Adash, s.r.o., Ostrava, CZ: Vibrio M – nový moderní diagnostický přístroj do každé údržby

Patrik Vdovičík, VENIO, s.r.o., Žilina: Optimalizácia spotreby elektrickej energie motorov pomocou softštartérov a frekvenčných meničov Emotron

Rudolf Hajdučík, Vladimír Varinský, VERTICAL Industrial, a.s.: Komplexná diagnostika a sanácia konštrukcií energomostu

Peter Michalík, U.S.Steel Košice, s.r.o.: Neštandardná oprava rozdeľovača vsádzky vysokej pece

Miloš Vinš, WINFA, s.r.o. Trnava: Oteruvzdorné a vysokopevné materiály na zvýšenie životnosti zariadení

Robert Vaník, Henkel Slovensko spol. s r.o.: Kompletný rad produktov značky Loctite rieši všetky úlohy údržby v oblasti lepenia, tesnenia, čistenia a mazania

Jan Vytřísal, SEPS, a.s. Bratislava: Predĺženie životnosti potrubí tlakovou reparáciou - 20 rokov skúseností

Juraj Petrovič, Messer Tatragas, spol. s r.o., Bratislava: Zmrazovanie potrubí kvapalným dusíkom pri opravách

Vladislav Chvalina, KLEENTEK spol s.r.o., Praha, CZ: Rentabilita elektrostatického čištění

Vladimír Nováček, ALS Czech Republic, s.r.o., Praha, CZ: Analýza olejů pro prediktivní a proaktivní údržbu

Tomáš Klíma, Ecol Sp. z o.o., Vlašim, CZ: Komplexní servis mazání a tribotechniky formou Outsourcingu v průmyslovém podniku

Petr Kolečkář, SPECTRO CS, s.r.o., CZ: Analýza pevných částic v olejích, srovnání optického a laserového způsobu měření těchto částic

Peter Encinger, Diago SF, s.r.o., Brezno: Prvé výsledky praktických testov nasadenia nano prísad na báze WS2 v mazivách a ich vplyv na predĺženie životnosti testovaných komponentov

Záver konferencie - losovanie víťazov ankety

Záver konferencie - 3. cena

Záver konferencie - 2. cena

Záver konferencie - 1. cena

Záver konferencie - poďakovanie účastníkom a organizátorom a pozvánka na 15. ročník NFU 2015Firemné výstavky

 

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavkyLobby

 

Lobby

Lobby

Lobby


Sprievodné akcie konferencie:
Seminár: Konštrukčné riešenia tesnení pre náročné prostrediaThomas Ritter, Technetics Group LLC
Konstantin Jacoby, EEE JacobyKo spol. s r.o.

Thomas Ritter a Konstantin Jacoby

Thomas Ritter

Účastníci seminára

Účastníci seminára


Riadenie údržby s využitím podpory IS v údržbeKarolína Mužíková, INSEKO, a.s. Žilina

Karolína Mužíková, INSEKO, a.s. Žilina

Účastníci seminára

Účastníci seminára


Bezpečnosť a riziká v údržbe – 5R pre Manažéra údržbyHana Pačaiová, TU v Košiciach
Gabriel Dravecký, GD Project

Hana Pačaiová, TU v Košiciach

Účastníci seminára

Účastníci seminára


Obrázky z Tatier 2014

Štrbské pleso - ranná inverzia

Štrbské pleso - ranná inverzia

Štrbské pleso - ranná inverzia

Štrbské pleso - hotel Patria, v pozadí Solisko, Štrbský štít, Patria, Mengusovská dolina a Vysoká

Štrbské pleso - hotel Kempinski

Štrbské pleso, v pozadí Kriváň, Solisko, Štrbský štít, Patria


Konečný program konferencie:

 

Utorok 3. 6. 2014

 

7:00 - 8:30 Registrácia
8:30 - 9:10 Otvorenie konferencie
8:30 - 8:40 Príhovory hostí
8:40 - 8:50 Juraj Grenčík , SSU / ŽU, SjF, KDMT, Žilina , SK : Systém hodnotenia technikov údržby – projekt VEMT
8:50 - 9:00 Cena SSU "Údržbár roka"
9:00 - 9:10 Cena SSU "Za diplomovú prácu"
9:10 - 12:30 Najlepšia prax a riadenie údržby
9:10 - 9:30 Jens Schurig , AREVA GmbH, D: Pokrokové riešia údržby AREVA
9:30 - 9:50 Anna Starynska, SMTU - Spider Management Technologies Ukraine, UA: Kompetenčný model pre manažérov údržby
9:50 - 10:10 Thomas Ritter, Technetics Group LLC, D: Technické riešenia tesnení pre náročné prostredia – jadrové, turbíny, plyn, olej a ventily
10:10 - 10:30 Ľuboslav Jasovský, Emanuele Zamponi, Slovenské elektrárne - Elektráreň Bohunice, SK: Môže údržba riadiť závod?
10:30 - 11:00 Prestávka
11:00 - 11:20 Václav Legát, ČZU, TF Praha, CZ: Preventivní údržba - cesta k vyšší výrobě a tržbám
11:20 - 11:40 Peter Tirinda, B & K, s.r.o., Bratislava, SK: Nová stratégia v oblasti posudzovania technického stavu strojov prostredníctvom merania a analýzy mechanického kmitania
11:40 - 12:00 Viera Peťková, eustream, a.s. Bratislava, SK: Hodnotenie spoľahlivosti strojov cez ich termodynamické vlastnosti
12:00 - 12:20 Karolína Mužíková, INSEKO, a.s. Žilina, SK: Príklady nasadení mobilných aplikácií v systémoch riadenia údržby
12:20 - 12:30 Predstavenie časopisov Tribotechnika a Technika, ATP Journal a Řízení a údržba
12:30 - 12:40 Diskusia
12:40 - 14:00 Obed
14:00 - 15:15 Asset manažment a údržba
14:00 - 14:15 Hana Pačaiová, TU v Košiciach, SK: Nástroje riadenia rizík ako súčasť efektívneho asset manažmentu
14:15 - 14:30 Ľuboš Rodanič, ECM System Solutions, s.r.o., SK: Využite svoju dokumentáciu na 200%
14:30 - 14:45 Juraj Vitkaj, M+W Process Automation s.r.o. , Praha, CZ: MAVPlus = Main Automation Vendor + Life Cycle Concept
14:45- 15:00 Tomáš Hladík, Logio, CZ: Řízení náhradních dílů v průběhu životního cyklu výrobního zařízení
15:00 - 15:15 Gabriel Dravecký - GD Project, SK: Praktické skúsenosti pri zvyšovaní efektívnosti výrobných zariadení pomocou nástrojov a systémov priemyselného inžinierstva ANDON a Performance analyser
15:15 - 16:00 Informačné systémy a podpora údržby
15:15 - 15:30 Ján Snopko, ControlSystem, s.r.o., Brezno, SK: Využitie cloudových služieb pre prenos a vyhodnotenie diagnostických údajov
15:30 - 15:45 Lubomír Sláma, Act-in CZ s.r.o., Brno, CZ: Vyspělé informační systémy pro řízení údržby a výroby
15:45 - 16:00 Fedor Doubek, ZSSK Slovensko, a.s. SK: Informačné systémy v ZSSK nielen z hľadiska sledovania ekonomiky a riadenia údržby, ale i ako nástroj na zlepšenie výkonnosti pracovísk
16:00 - 16:30 Prestávka
16:30 - 17:15 Bezpečnosť a riziká v údržbe
16:30 - 16:45 Ľudovít Hacaj, Slovenské elektrárne - Elektráreň Bohunice, SK: Program na prevenciu ľudských chýb v Jadrových elektrárňach
16:45 - 17:00 Ján Petko, U.S.Steel Košice, s.r.o., SK: Praktické ukážky aplikácie uzamykania energií
17:00 - 17:15 Laurencia Jančurová, Národný inšpektorát práce, Košice, SK: Kampaň EU OSHA - zdravé pracoviská bez stresu
17:15 - 18:00 Najlepšia prax a riadenie údržby
17:15 - 17:30 Vilam Hager, IPU Slovensko, s.r.o. SK: GESTRA - prvky bezobslužnej prevádzky kotolní
17:30 - 17:45 Peter Zvolenský, ŽU v Žiline, SK: Certifikácia ECM - prostriedok na zvýšenie kvality údržby a bezpečnosti železničných vozňov
17:45 - 18:00 Diskusia

18:00 - 19:00 Interný program SSU

19:30 - 24:00 Spoločenký večer, raut

 

Streda 4. 6. 2014

 

8:00 - 10:30 Prediktívna údržba a diagnostika
8:00 - 8:15 Marta Fartelová, IMET- AKE. S.r.o. Bratislava, SK: Priemyselný výskum nových postupov pre stanovenie parametrov valivých ložísk
8:15 - 8:30 Petr Uřídil, Ladislav Antal, SPM Instrument s.r.o. Brno, CZ: Diagnostika ložiskových uzlů s nepravidelným rotačním pohybem pomocí metody SPM HD
8:30 - 8:45 Vladimír Oravčík, SKF Slovensko, spol. s r.o., SK: Engineered products alebo špeciálne ložiská
8:45 - 9:00 Marek Šeremeta, LAMI KAPPA, spol. s r. o., Teplice, CZ: Ustavování strojů a geometrická měření přístrojem ROTALIGN Ultra iS
9:00 - 9:15 Roman Ivanovič, GRUNDFOS, s.r.o., Bratislava, SK: Grundfos, servis a riešenia
9:15 - 9:30 Peter Brieška, National Instruments (Czech Republic), s.r.o., CZ: Najnovšie NI riešenia v meraní zvuku a vibrácií
9:30 - 9:40 Adam Bojko, Adash, s.r.o., Ostrava, CZ: Vibrio M – nový moderní diagnostický přístroj do každé údržby
9:40 - 9:50 Patrik Vdovičík, VENIO, s.r.o., Žilina, SK: Optimalizácia spotreby elektrickej energie motorov pomocou softštartérov a frekvenčných meničov Emotron
9:50 - 10:00 Vladimír Varinský, VERTICAL Industrial, a.s., SK: Komplexná diagnostika a sanácia konštrukcií energomostu
10:00 - 10:30 Prestávka
10:30 - 12:55 Progresívne technológie údržby
10:30 - 10:45 Peter Michalík, U.S.Steel Košice, s.r.o., SK: Neštandardná oprava rozdeľovača vsádzky vysokej pece
10:45 - 11:00 Miloš Vinš, WINFA, s.r.o. Trnava, SK: Oteruvzdorné a vysokopevné materiály na zvýšenie životnosti zariadení
11:00 - 11:15 Robert Vaník, Henkel Slovensko spol. s r.o., SK: Kompletný rad produktov značky Loctite rieši všetky úlohy údržby v oblasti lepenia, tesnenia, čistenia a mazania
11:00 - 11:15 Jan Vytřísal, SEPS, a.s. Bratislava, SK: Predĺženie životnosti potrubí tlakovou reparáciou - 20 rokov skúseností
11:15 - 11:30 Juraj Petrovič, Messer Tatragas, spol. s r.o., Bratislava, SK: Zmrazovanie potrubí kvapalným dusíkom pri opravách
11:30 - 11:45 Vladislav Chvalina, KLEENTEK spol s.r.o., Praha, CZ: Rentabilita elektrostatického čištění
11:45 - 12:00 Vladimír Nováček, ALS Czech Republic, s.r.o., Praha, CZ: Analýza olejů pro prediktivní a proaktivní údržbu
12:15 - 12:30 Tomáš Klíma, Ecol Sp. z o.o., Vlašim, CZ: Komplexní servis mazání a tribotechniky formou Outsourcingu v průmyslovém podniku
12:30 - 12:45 Petr Kolečkář, SPECTRO CS, s.r.o., CZ: Analýza pevných částic v olejích, srovnání optického a laserového způsobu měření těchto částic
12:45 - 12:55 Peter Encinger, Diago SF, s.r.o., Brezno, SK: Prvé výsledky praktických testov nasadenia nano prísad na báze WS2 v mazivách a ich vplyv na predĺženie životnosti testovaných komponentov
12:55 - 13:00 Záver so žrebovaním cien
13:00 - 14:00 Obed

14.00 – 17.00 Sprievodné akcie konferencie:
Seminár: Konštrukčné riešenia tesnení pre náročné prostredia
  Thomas Ritter, Technetics Group LLC
  Konstantin Jacoby, EEE JacobyKo spol. s r.o.
Seminár: Riadenie údržby s využitím podpory IS v údržbe
  Karolína Mužíková, INSEKO, a.s. Žilina
Seminár: Bezpečnosť a riziká v údržbe – 5R pre Manažéra údržby
  Hana Pačaiová, TU v Košiciach
  Gabriel Dravecký, GD Project

 


Tešíme sa na stretnutie na pätnástom ročníku konferencie NFÚ 2015!
Štrbské Pleso, Hotel Patria, 2.- 3. júna 2015