Národné fórum údržby 2016

Dátum

31. 5. 2016 - 1. 6. 2016

Miesto

Vysoké Tatry, Štrbské Pleso,Hotel PATRIA

Slovenská spoločnosť údržby
European Federation of National Maintenance Societies
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností
Asociácia technických diagnostikov Slovenskej republiky
Katedra dopravnej a manipulačnej techniky, SjF, UNIZA

 

Pozrite si video z konferencie natočené mediálnym partnerom ATP Journal!

 

Generálni partneri:
Hlavní partneri:
 
 

Partneri:
 
 

Mediálni partneri:
 


      Vážení priatelia a priaznivci údržby,

      Prinášame vám hodnotenie a fotodokumentáciu z šetnástej medzinárodnej konferencie Národné fórum údržby 2016, ktorá sa konala v dňoch 31. mája - 1. júna 2016, tradične v hoteli Patria na Štrbskom Plese.
      Konferencia je podujatím, na ktorom sa stretávajú manažéri a špecialisti údržby, zástupcovia popredných firiem ponúkajúcich služby v údržbe, predstavitelia významných spoločností zo širokého spektra odvetví, ako aj odborníci z akademickej pôdy.

      Význam konferencie potvrdzuje trvalo vysoký počet domácich a zahraničných účastníkov. Účasť na tomto ročníku bola opäť vysoká a zoznam účastníkov dosiahol číslo 226, z toho 177 domácich a 49 zahraničných - tradične najviac z Českej republiky - 38, z Rakúska 6, z Poľska 3 a z Nemecka 2.
      Prehľad vývoja počtu účastníkov za všetky uskutočnené konferencie od roku 2000 do 2016 dokumentuje graf.

Vývoj počtu účastníkov za všetky uskutočnené konferencie od roku 2000 do 2016

      Konferencia aj v tomto roku pokračovala v zaužívanom modeli jeden a poldňovej konferencie, doplnenej špecializovaným seminárom popoludní na druhý deň konferencie. V programe bolo zaradených 30 prednášok, menej ako v predošlých rokoch, z dôvodu ponechania väčšieho priestoru na prednášky a následnú diskusiu.

      Výrazné miesto v programe mali prezentácie riešení a produktov partnerov konferencie a aj radenie prednášok v úvodnej časti zodpovedalo generálnym a hlavným aprtnerom konferencie. Medzi ne boli zaradených niekoľko všeobecných tém k trendom, spoľahlivosti a nákladov údržby. Opäť bola pozornosť venovaná aj otázkam bezpečnosti a rizík v údržbe. SSU podporila kampaň EU OSHA - Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie. Program aj tento rok mal v na konci prvé dňa blok venovaný informačných technológií, pričom za stále viac dostávajú do povedomia pojmy ako sú "Industry 4.0" a "IoT - Internet of Thning". Spestrením programu bola ukážka využitia dronov v praxi, ktorá bola najprv v reáli pred hotelom Patria a následne pokračovala zaujímavá prezentácia a diskusia v sále. Na druhý deň konferencie boli, tak ako je zaužívané, prendášky z oblasti technickej diagnostiky a prediktívnej údržby ako aj progresívnych technológií údržby.
      V úvode konferencie SSU udeľuje svoje ceny ako uznanie za prínos k rozvoju údržby. Od roku 2003 je to cena SSU „Údržbár roka“. V tomto roku ju získal za svoj významný celoživotný prínos k údržbe Ing. Štefan Hladký, naposledy pôsobiaci ako riaditeľ spoločnosti Chemstroj Stážske.
      Po trinásty raz bola udelená cena SSU za diplomovú prácu. V tomto roku ju dostal Ing. Lukáš Zelenaj, absolvent TF SPÚ v Nitre, za prácu na tému: „Vplyv mazacích olejov na vibrácie technologických zariadení“. Práca vznikla v rámci projektu "Vysokoškoláci do praxe" pre spoločnosť eustream, a.s. pod vedením doc. Ing. Viery Peťkovej, PhD. z tejto spoločnosti a doc. Ing. Jozefa Žarnovského, PhD. z TF SPU v Nitre ako školiteľa.

Predstavenstvo SSU

TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE

 1. Najlepšia prax a riadenie údržby
 2. Bezpečnosť a riziká v údržbe
 3. Informačné systémy a riadenie údržby
 4. Progresívne technológie údržby
 5. Prediktívna údržba a diagnostika

Sprievodné akcie:1. 6. 2016, 14:00 - 17:00
- Seminár: Utěsnění rozebíratelných spojů – nejslabší článek všech tlakových zařízení a zdroj plošných emisíi

 

Odborní garanti: Prípravný výbor konferencie:
 • Václav Legát
 • Juraj Sinay
 • Peter Zvolenský
 • Michal Abrahámfy
 • Dušan Belko
 • József Csiba
 • Gabriel Dravecký
 • Katarína Grandová
 • Juraj Grenčík
 • Peter Herman
 • Jozef Hrubec
 • Vendelín Íro
 • Krzysztof Olejnik
 • Hana Pačaiová
 • Miroslav Rakyta
 • Marko Rentka
 • Vladimír Stuchlý
 • Zdeněk Votava
 • Michal Žilka

 

Konferenčné jazyky: slovenčina, čeština, angličtina - tlmočenie (forma podľa prihlásených účastníkov).

NFU 2016 – Účastnícka anketa - výsledky

Ktoré bloky ste sledovali:
  áno sčasti nie   áno sčasti nie
Najlepšia prax a riadenie údržby, 1. blok 56% 33% 11% Informačné systémy a riadenie údržby 44% 40% 16%
Najlepšia prax a riadenie údržby, 2. blok 55% 28% 17% Progresívne technológie údržby 66% 25% 9%
Najlepšia prax a bezpečnosť údržby 51% 36% 13% Prediktívna údržba a diagnostika 60% 27% 13%
Ako hodnotíte (stupnica: 1=najlepší až 5=najhorší):
Celkovú úroveň konferencie 1,44±0,62 Organizačné zabezpečenie 1,30±0,61
Odbornú úroveň príspevkov 1,71±0,71 Výber tém konferencie 1,80±0,72
Miesto konania konferencie 1,14±0,51 Termín konania konferencie 1,33±0,75

 

 

 

 

      V účastníckej ankete bolo odovzdaných 91 odpovedí, čo je 40 % z prihlášených účastníkov. Účastníci známkou od 1 do 5 hodnotia organizačnú a odbornú úroveň konferencie a navyše sa môžu vyjadriť k ďalším šiestim otázkam. Tieto otázky zostávajú od začiatku nezmenené a tak je možné sledovať vývoj hodnotenia od prvého ročníka. Napokon môžu uviesť 3 prednášky, ktoré ich najviac zaujali. Hodnotenie opäť potvrdilo, že výsledné známky za celé sledované obdobie zostávajú stabilné, aj keď v tomto roku došlo k miernemu zhoršeniu vo všetkých kritériách okrem odbornej úrovne príspevkov, ktoré sa mierne zlepšilo od minulého roka. Tradične je najvyššia spokojnosť s miestom konania konferencie. V tomto roku pritom došlo k viacerým zlepšeniam v zabezpečení konferencie - prenos prednášok do loby, premietaniu obrazu aj v strednej časti prednáškovej sály, časovač pre prednášajúcich, ktorý výrazne prispel k dodržiavaniu harmonogramu. V zásade možno opäť skonštatovať, že hodnotenia zostávajú trvalo vysoko pozitívne, aj keď sa nájde viacero kritických hlasov či názorov. Možno to svedčí o tom, že účastníci si automaticky nárokujú vysokú úroveň po každej stránke, čo sa organizátori snažia poskytnúť.
      Po siedmy raz účastníci hodnotili aj tri prednášky, ktoré sa im najviac páčili. Z hodnotenia vyplynulo, že len 1 prednáška nebola uvedená ani raz, čo znamená, že prakticky všetky prezentácie zaujali tak, že sa dostali medzi 3 najzaujímavejšie. Kľúč na určovanie poradia je nasledovný: prednáška uvedená na prvom mieste získava 3 body, na druhom 2 a na treťom 1. Súčet bodov je prvým kritériom určenia poradia, druhým je počet hodnotení a tretím priemer zo známok.
      Poradie na prvých 15 miestach je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Por. Meno Organizácia Prednáška Body Počet Priemer
1 Rastislav Milan U.S.Steel Košice, s.r.o. Riadenie celkových nákladov na náhradné diely 75 35 2,14
2 Václav Legát ČZU, TF Praha; ČSPÚ Udržovatelnost a zajištěnost kvality údržby 71 27 2,63
3 Vladimír Oravčík SKF Slovensko, spol. s r.o. Optimalizácia efektívnosti výrobných prostriedkov - výkon prác 63 27 2,33
4 Dušan Bobek Chesterton Slovakia, s.r.o. CHESTERTON – ochrana kovových a betónových povrchov. Technológia tryskania povrchov Sponge Jet – minimálna prašnosť a odpady 30 15 2,00
5 Martin Tesař Pokorný, s.r.o, Brno Pět vlivů na těsnost přírubového spoje 29 15 1,93
6 Juraj Ďurický SEPS, a.s. Bratislava Diagnostika potrubia vnútornou inšpekciou InVista™ 24 11 2,18
7 Jan Semotam FLYMEDIA.CZ Drony v praxi 19 12 1,58
8 Juraj Grenčík SSU / ŽU, SjF, KDMT, Žilina Trendy v údržbe a SSU 17 6 2,83
9 Viera Peťková eustream, a.s. Bratislava Eustream – plynárenská križovatka strednej Európy so špičkovou údržbou 13 8 1,63
10 Roman Sýkora Bio-circle surface technology, s.r.o. Bio-circle technológie, náhrady VOC 12 6 2,00
11 Jens Schurig, Ronald Landefeld AREVA GmbH Pokroková technika údržby a opráv spoločnosti AREVA 12 5 2,40
12 Ľubica Knoblochová Slovenské elektrárne - Elektráreň Bohunice Dobrá prax v bezpečnosti - Program spoľahlivosti ľudského činiteľa – pravda alebo mýtus (alebo Ako pomáha Program spoľahlivosti ĽČ v procese údržby) 11 6 1,83
13 Jozef Šiška Klüber Lubrication CZ, s.r.o., Brno Klüber podpora energetickej účinnosti 11 4 2,75
14 Miloš Vinš WINFA s.r.o., Trnava Oteruvzdorné a vysokopevné materiály na zvýšenie životnosti zariadení 10 5 2,00
15-16 Karel Hříb IBM Česká republika, spol.s r.o. Správa majetku pomocí predikce údržby 9 6 1,50
15-16 Vladislav Chvalina KLEENTEK spol s.r.o., Praha Kvalita mazání – kvalita výroby 9 6 1,50

Fotografie z konferencie

Utorok, 31.5.2016

Účastníkov konferencie víta hotel Patria

 

Registrácia účastníkov

Registrácia účastníkov

Registrácia účastníkov

Otvorenie konferencie - pohľad do sály

Otvorenie konferencie - predsednícky stôlzľava: Krzysztof Olejnik - zástupca PNTTE, Poľsko; Václav Legát - predseda ČSPÚ, ČR; Vendelín Íro - podpredseda SSU; Juraj Grenčík - predseda SSU; Dušan Belko - podpredseda SSU, Peter Herman - riaditeľ Inseko,a.s., predsedajúci prvej sekcie

Otvorenie konferencie, úvodný príhovor - Vendelín Íro, podpredseda SSU pre organizáciu

Otvorenie konferencie - Príhovory hostí - Václav Legát, predseda ČSPÚ a odborný garant konferencie, Česká republika

Otvorenie konferencie - Príhovory hostí - Krzysztof Olejnik - zástupca PNTTE (Poľská spoločnosť údržby), Poľsko

Otvorenie konferencie - Pohľad do kongresovej haly

Otvorenie konferencie - Pohľad do kongresovej haly

Otvorenie konferencie - Pohľad do kongresovej haly

Odovzdanie striebornej medaily ZSVTS Dušanovi Lepiešovi, dlhoročnému spoluorganizátorovi konfenrencií NFU

Cena SSU "Údržbár roka 2015" - Ing. Štefan Hladký, Chemstroj Strážske

Cena SSU "Za diplomovú prácu" - Lukáš Zelenaj, TF SPU v Nitre; diplomová práca na tému: „Vplyv mazacích olejov na vibrácie technologických zariadení“

Juraj Grenčík, SSU & ŽU, SjF, KDMT, Žilina, SK: Trendy v údržbe a SSU

Jozef Šiška, Klüber Lubrication CZ, s.r.o., Brno, CZ: Klüber zvyšovanie energetickej účinnosti

Björn Zubel, ep-cm, project management GmbH, AT: Ako dosiahnuť spoľahlivosť údržby a jej vynikajúcu kvalitu

Otvorenie konferencie - Pohľad do kongresovej haly

Václav Legát, ČZU, TF Praha; ČSPÚ, CZ: Spolehlivost – udržovatelnost a zajištěnost kvality údržby

Viera Peťková, eustream, a.s. Bratislava, SK: Eustream – plynárenská križovatka strednej Európy so špičkovou údržbou

Ronald Landefeld, AREVA GmbH, D: Pokroková technika údržby a opráv spoločnosti AREVA

Karel Hříb, IBM Česká republika, spol.s r.o., CZ: Správa majetku pomocí predikce údržby

Rastislav Milan, U.S.Steel Košice, s.r.o., SK: Riadenie celkových nákladov na náhradné diely

Diskusia k predneseným príspevkom

Diskusia k predneseným príspevkom

Diskusia k predneseným príspevkom

Lobby bar s obrazovkou z konferenčnej sály

Laurencia Jančurová, Národný inšpektorát práce, Košice, SK: Kampaň „Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie“ - podpora udržateľného pracovného života

Juraj Ďurický, SEPS, a.s. Bratislava, SK: Diagnostika potrubia vnútornou inšpekciou InVista™

Vladislav Chvalina, KLEENTEK spol s.r.o., Praha, CZ: Kvalita mazání – kvalita výroby

Dušan Bobek, Chesterton Slovakia, s.r.o., SK: CHESTERTON – ochrana kovových a betónových povrchov. Technológia tryskania povrchov Sponge Jet – minimálna prašnosť a odpady

Ľubica Knoblochová, Slovenské elektrárne - Elektráreň Bohunice, SK: Dobrá prax v bezpečnosti - Program spoľahlivosti ľudského činiteľa – pravda alebo mýtus (alebo Ako pomáha Program spoľahlivosti ĽČ v procese údržby)

Diskusia k predneseným príspevkom

Diskusia k predneseným príspevkom

Stanislav Ciesar: Predstavenie časopisu All for Power - mediálny partner

Anton Gérer: Predstavenie časopisu ATP Journal - mediálny partner

Juraj Vitkaj, Process Automation Solutions s.r.o. – An ATS Company, SK: Trendy v oblasti průmyslové automatizace – Strategie Industry 4.0

Lukáš Chovanec, ECM System Solutions, s.r.o., CZ: Jak trávit více času s rodinou aneb Jak kvalitní informace ovlivňují kvalitní rozhodnutí

Rostislav Halaš, National Instruments, CZ: Flexibilní systémy pro monitoring a diagnostiku: Nové technologie

Vladimír Oravčík, SKF Slovensko, spol. s r.o., SK: Optimalizácia efektívnosti výrobných prostriedkov - výkon prác

Jan Semotam, FLYMEDIA.CZ: Drony v praxi

Jan Semotam, FLYMEDIA.CZ: Drony v praxi


Spoločenský večer – raut

 

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut


 

Streda 1. 6. 2016

Roman Sýkora, Bio-circle surface technology, s.r.o., SK: Bio-circle technológie, náhrady VOC

Ľuba Brezianská, Messer Tatragas, spol. s r.o., Bratislava, SK: Moderné technické plyny v procese údržby - ekologická neutralizácia priemyselných alkalických vôd s CO2

Jan Tomáš, TECHSEAL s.r.o., CZ: Systematické řešení spolehlivého utěsnění rozebíratelných spojů

Miloš Vinš, WINFA s.r.o., Trnava, SK: Oteruvzdorné a vysokopevné materiály na zvýšenie životnosti zariadení

Martin Tesař, Pokorný, s.r.o, Brno, CZ: Pět vlivů na těsnost přírubového spoje

>Peter Brziak, Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, z.z.p.o., SK: Technická inšpekcia podzemných nádrží pomocou najnovších NDT prístupov a posúdenie rizika ich prevádzkovania metódou RBI

Tomáš Pilát, INTROL sp. z o.o., PL: Prediktivní údržba pro široké použití

Adam Bojko, ADASH, s.r.o., Ostrava, CZ: Nové moderní diagnostické přístroje do každé údržbyOd roku 2003 firma ADASH je každý rok partnerom konferencie Národné fórum údržby!

Petr Kolečkář, SPECTRO CS, s.r.o., CZ: Opticko emisní spektrometr s rotační diskovou elektrodou Spectroil Q100

Stanislav Sláčík, ALS Czech Republic, s.r.o., Praha, CZ: Heuristiky a učící se algoritmy technické diagnostiky pro proaktivní údržbu

Marek Šeremeta, LAMI KAPPA, spol. s r. o., Teplice, CZ: Průmysl 4.0 a dopad na údržbu

Záver konferencie - losovanie víťazov ankety

Záver konferencie - 2. cena

Záver konferencie - 1. cena

Záver konferencie - poďakovanie účastníkom a organizátorom a pozvánka na 16. ročník NFU 2016


Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky


Sprievodná akcia konferencie:
Seminár: Utěsnění rozebíratelných spojů – nejslabší článek všech tlakových zařízení a zdroj plošných emisíJan Tomáš, TECHSEAL s.r.o.


Obrázky z Tatier 2016

Vysoká zahalená oblakmi

Mlynická dolina


Konečný program konferencie:

 

Utorok, 31. 5. 2016

 

7:00 - 8:30 Registrácia
8:30 - 9:00 Otvorenie konferencie
8:30 - 8:40 Príhovory hostí
8:40 - 8:50 Cena SSU "Údržbár roka"
8:50 - 9:00 Cena SSU "Za diplomovú prácu"
9:00 - 10:40 Najlepšia prax a riadenie údržby
9:00 - 9:20 Juraj Grenčík, SSU & ŽU, SjF, KDMT, Žilina, SK: Trendy v údržbe a SSU
9:20 - 9:40 Jozef Šiška, Klüber Lubrication CZ, s.r.o., Brno, CZ: Klüber zvyšovanie energetickej účinnosti
9:40 - 10:10 Björn Zubel, ep-cm, project management GmbH, AT: Ako dosiahnuť spoľahlivosť údržby a jej vynikajúcu kvalitu
10:10 - 9:30 Václav Legát, ČZU, TF Praha; ČSPÚ, CZ: Spolehlivost – udržovatelnost a zajištěnost kvality údržby
10:30 - 10:40 Diskusia
10:40 - 11:00 Prestávka
11:00 - 12:30 Najlepšia prax a riadenie údržby
11:00 - 11:20 Viera Peťková, eustream, a.s. Bratislava, SK: Eustream – plynárenská križovatka strednej Európy so špičkovou údržbou
11:20 - 11:40 Jens Schurig, Ronald Landefeld, AREVA GmbH, D: Pokroková technika údržby a opráv spoločnosti AREVA
11:40 - 12:00 Karel Hříb, IBM Česká republika, spol.s r.o., CZ: Správa majetku pomocí predikce údržby
12:00 - 12:20 Rastislav Milan, U.S.Steel Košice, s.r.o., SK: Riadenie celkových nákladov na náhradné diely
12:20 - 12:30 Diskusia
12:30 - 14:00 Obed
14:00 - 15:40 Najlepšia prax a bezpečnosť údržby
14:00 - 14:15 Laurencia Jančurová, Národný inšpektorát práce, Košice, SK: Kampaň „Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie“ - podpora udržateľného pracovného života
14:15 - 14:30 Juraj Ďurický, SEPS, a.s. Bratislava, SK: Diagnostika potrubia vnútornou inšpekciou InVista™
14:30 - 14:45 Vladislav Chvalina, KLEENTEK spol s.r.o., Praha, CZ: Kvalita mazání – kvalita výroby
14:45 - 15:00 Dušan Bobek, Chesterton Slovakia, s.r.o., SK: CHESTERTON – ochrana kovových a betónových povrchov. Technológia tryskania povrchov Sponge Jet – minimálna prašnosť a odpady
15:00 - 15:15 Ľubica Knoblochová, Slovenské elektrárne - Elektráreň Bohunice, SK: Dobrá prax v bezpečnosti - Program spoľahlivosti ľudského činiteľa – pravda alebo mýtus (alebo Ako pomáha Program spoľahlivosti ĽČ v procese údržby)
15:15 - 15:30 Diskusia
15:30 - 15:40 Stanislav Ciesar, Anton Gérer, Barbora Karchová, Ján Minár, Zuzana Augustínová: Predstavenie časopisov All for Power, ATP Journal, Řízení a údržba, Strojárstvo a Tribotechnika
15:40 - 16:00 Prestávka
16:00 - 17:30 Informačné systémy a riadenie údržby
16:00 - 16:15 Juraj Vitkaj, Process Automation Solutions s.r.o. – An ATS Company, SK: Trendy v oblasti průmyslové automatizace – Strategie Industry 4.0
16:15 - 16:30 Lukáš Chovanec, ECM System Solutions, s.r.o., CZ: Jak trávit více času s rodinou aneb Jak kvalitní informace ovlivňují kvalitní rozhodnutí
16:30 - 16:45 Vladimír Oravčík, SKF Slovensko, spol. s r.o., SK: Optimalizácia efektívnosti výrobných prostriedkov - výkon prác
16:45 - 17:00 Rostislav Halaš, National Instruments, CZ: Flexibilní systémy pro monitoring a diagnostiku: Nové technologie
17:15 - 17:30 Diskusia
17:30 - 18:30 Jan Semotam,Fly Media, CZ - Ukážka dronov v akcii
19:00 - 24:00 Spoločenský večer, raut

 

 

Streda, 1. 6. 2016

 

8:30 - 10:30 Progresívne technológie údržby
8:30 - 8:45 Roman Sýkora, Bio-circle surface technology, s.r.o., SK: Bio-circle technológie, náhrady VOC
8:45 - 9:00 Ľuba Brezianská, Messer Tatragas, spol. s r.o., Bratislava, SK: Moderné technické plyny v procese údržby - ekologická neutralizácia priemyselných alkalických vôd s CO2
9:00 - 9:15 Jan Tomáš, TECHSEAL s.r.o., CZ: Systematické řešení spolehlivého utěsnění rozebíratelných spojů
9:15 - 9:30 Miloš Vinš, WINFA s.r.o., Trnava, SK: Oteruvzdorné a vysokopevné materiály na zvýšenie životnosti zariadení
9:30 - 9:45 Martin Tesař, Pokorný, s.r.o, Brno, CZ: Pět vlivů na těsnost přírubového spoje
9:45 - 10:00 Róbert Vaník, Henkel Slovensko spol. s r.o., SK: Loctite v údržbe
10:00 - 10:15 Diskusia
10:15 - 10:45 Prestávka
10:45 - 12:30 Prediktívna údržba a diagnostika
10:45 - 11:00 Peter Brziak, Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, z.z.p.o., SK: Technická inšpekcia podzemných nádrží pomocou najnovších NDT prístupov a posúdenie rizika ich prevádzkovania metódou RBI
11:00 - 11:15 Tomáš Pilát, INTROL sp. z o.o., PL: Prediktivní údržba pro široké použití
11:15 - 11:30 Adam Bojko, ADASH, s.r.o., Ostrava, CZ: Nové moderní diagnostické přístroje do každé údržby
11:30 - 11:45 Petr Kolečkář, SPECTRO CS, s.r.o., CZ: Opticko emisní spektrometr s rotační diskovou elektrodou Spectroil Q100
11:45 - 12:00 Stanislav Sláčík, ALS Czech Republic, s.r.o., Praha, CZ: Heuristiky a učící se algoritmy technické diagnostiky pro proaktivní údržbu
12:00 - 12:15 Marek Šeremeta, LAMI KAPPA, spol. s r. o., Teplice, CZ: Průmysl 4.0 a dopad na údržbu
12:15 - 12:30 Diskusia
12:30 - 12:45 Záver so žrebovaním cien
12:45 - 14:00 Obed

14.00 – 17.00 Sprievodné akcie konferencie:
Seminár: Utěsnění rozebíratelných spojů – nejslabší článek všech tlakových zařízení a zdroj plošných emisí
  Jan Tomáš, TECHSEAL s.r.o.


Tešíme sa na stretnutie na sedemnástom ročníku konferencie NFÚ 2017!
Štrbské Pleso, Hotel Patria, 30. - 31. máj 2017