Národné fórum údržby 2017

Dátum

30. 5. 2017 - 31. 5. 2017

Miesto

Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Hotel PATRIA

Slovenská spoločnosť údržby
European Federation of National Maintenance Societies
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností
Asociácia technických diagnostikov Slovenskej republiky
Katedra dopravnej a manipulačnej techniky, SjF, UNIZA

 

Pozrite si video z konferencie natočené hlavným mediálnym partnerom ATP Journal!

 

Generálny partner:


Hlavní partneri:

Partneri:


Hlavný mediálny partner:


Mediálni partneri:

      Vážení priatelia a priaznivci údržby,

      Prinášame vám hodnotenie a fotodokumentáciu zo sedemnástej medzinárodnej konferencie Národné fórum údržby 2017, ktorá sa konala v dňoch 30. - 31. mája 2017, tradične v hoteli Patria na Štrbskom Plese.

      Konferencia je podujatím, na ktorom sa od roku 2000 pravidelne stretávajú manažéri a špecialisti údržby, zástupcovia popredných firiem ponúkajúcich služby v údržbe, predstavitelia významných spoločností zo širokého spektra odvetví, ako aj odborníci z akademickej pôdy.

      Záujem o konferenciu opäť potvrdil vysoký počet domácich a zahraničných účastníkov. Podľa zoznamu na 17. ročníku bolo 228 účastníkov, z toho 187 domácich a 41 zahraničných - tradične najviac z Českej republiky - 31, z Rakúska 4, z Nemecka 3 a z Poľska, Ukrajiny a USA po 1.

      Prehľad vývoja počtu účastníkov za všetky uskutočnené konferencie od roku 2000 do 2017 dokumentuje graf.

Vývoj počtu účastníkov za všetky uskutočnené konferencie od roku 2000 do 2016

      Program konferencie pokračoval v zaužívanom modeli jeden a poldňovej konferencie, doplnenej špecializovanými seminármi popoludní na druhý deň konferencie. V programe bolo zaradených 32 prednášok, podobne ako v minulom roku, aby bol väčší priestor na prednášky a následnú diskusiu.

      Výrazné miesto v programe mali prezentácie riešení a produktov partnerov konferencie a aj zaradenie prednášok v úvodnej časti zodpovedalo generálnemu a hlavným partnerom konferencie. Medzi ne boli zaradených niekoľko tém k trendom v oblasti Industry - Maintenance 4.0, a pozornosť venovaná aj otázkam bezpečnosti a údržbe založenej na uvažovaní rizík. Spestrením programu boli aj vonkajšie prezentácie systému opráv potrubí firmy PLIDCO z USA, čistenie suchým ľadom firmy Messer Tatragas a diaľkovo riadených kosačiek SPIDER. Na druhý deň konferencie boli, tak ako je zaužívané, prednášky z oblasti technickej diagnostiky a prediktívnej údržby ako aj progresívnych technológií údržby.

      SSU na konferencii udeľuje ceny ako uznanie za prínos k rozvoju údržby. Od roku 2003 je to cena SSU „Údržbár roka“. V tomto roku ju získala za svoj významný prínos k údržbe, zvlášť v oblasti techickej diagnostiky doc. Ing. Viera Peťková, PhD., vedúca diagnostiky v spoločnosti eustream, a.s. a prezidentka Asociácie tehnických diagnostikov SR.

      Po štrnásty raz bola udelená cena SSU za diplomovú prácu. V tomto roku ju dostal Ing. Martin Štancel, absolvent FEI TU v Košiciach, za prácu na tému: „Softvér pre výkonnostný audit údržby“, pod vedením Ing. Štefana Korečka, PhD. a prof. Ing. Hany Pačaiovej, PhD.

Predstavenstvo SSU

TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE

 1. Najlepšia prax a riadenie údržby
 2. Informačné technológie v údržbe
 3. Bezpečnosť v údrbeProgresívne
 4. Progresívne technológie údržby a technická diagnostika

Sprievodné akcie:
31. 5. 2017, 14:00 - 17:00
- Seminár: Kultúra bezpečnosti v údržbe
- Seminár: Správa hmotného investičného majetku – Asset management
- Seminár: Optimalizácia skladových zásob

 

Odborní garanti: Prípravný výbor konferencie:
 • Václav Legát
 • Juraj Sinay
 • Peter Zvolenský
 • Michal Abrahámfy
 • Dušan Belko
 • Gabriel Dravecký
 • Katarína Grandová
 • Juraj Grenčík
 • Peter Herman
 • Jan Hroch
 • Jozef Hrubec
 • Vendelín Íro
 • Krzysztof Olejnik
 • Hana Pačaiová
 • Miroslav Rakyta
 • Marko Rentka
 • Vladimír Stuchlý
 • Zdeněk Votava
 • Michal Žilka

Konferenčné jazyky: slovenčina, čeština, angličtina - tlmočenie (forma podľa prihlásených účastníkov).

NFU 2017 – Účastnícka anketa - výsledky

Ktoré bloky ste sledovali:
  áno sčasti nie   áno sčasti nie
Najlepšia prax a riadenie údržby 80% 16% 4% Bezpečnosť v údržbe 42% 43% 15%
Informačné technológie v údržbe 52% 42% 6% Progresívne technológie údržby a technická diagnostika 69% 29% 2%
Ako hodnotíte (stupnica: 1=najlepší až 5=najhorší):
Celkovú úroveň konferencie 1,36±0,51 Organizačné zabezpečenie 1,17±0,37
Odbornú úroveň príspevkov 1,68±0,65 Výber tém konferencie 1,76±0,72
Miesto konania konferencie 1,09±0,32 Termín konania konferencie 1,25±0,62      V účastníckej ankete bolo odovzdaných 84 odpovedí, čo je 37 % z prihlásených účastníkov. Účastníci známkou od 1 do 5 hodnotia organizačnú a odbornú úroveň konferencie a navyše sa môžu vyjadriť k ďalším šiestim otázkam. Tieto otázky zostávajú od začiatku nezmenené a tak je možné sledovať vývoj hodnotenia od prvého ročníka. Napokon môžu uviesť 3 prednášky, ktoré ich najviac zaujali. Hodnotenie opäť potvrdilo, že výsledné známky za celé sledované obdobie zostávajú stabilné. V tomto roku došlo k zlepšeniu vo všetkých kritériách voči minulému roku. Tradične je najvyššia spokojnosť s miestom konania konferencie, ale aj s organizačným zabezpečením a termínom konferencie. O niečo kritickejšie sú hodnotené odborná úroveň príspevkov a výber tém konferencie, ale známka za celkovú úroveň 1,36 je potešujúca. V zásade možno opäť skonštatovať, že hodnotenia zostávajú trvalo vysoko pozitívne. Kritické názory a pripomienky prispievajú k hľadaniu zlepšení do budúcich ročníkov.

      Po ôsmy raz účastníci hodnotili aj tri prednášky, ktoré sa im najviac páčili. Z hodnotenia vyplynulo, že len 4 prednášky neboli uvedené ani raz, čo znamená, že takmer všetky prezentácie zaujali do takej miery, že sa dostali medzi 3 najzaujímavejšie. Kľúč na určovanie poradia zostáva rovnaký: prednáška uvedená na prvom mieste získava 3 body, na druhom 2 a na treťom 1. Súčet bodov je prvým kritériom určenia poradia, druhým je počet hodnotení a tretím priemer zo známok.

      Poradie na prvých 14 miestach je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Por. Meno Organizácia Prednáška Body Počet Priemer
1 Juraj Petrovič Messer Tatragas, spol. s r.o., Bratislava Čistenie suchým ľadom v priemysle 53 28 1,89
2 Rastislav Milan U.S.Steel Košice, s.r.o. Očakávania výrobcu ocele od Industry 4.0 46 19 2,42
3 Juraj Bezděk sféra, a.s. Inovatívne využitie umelej inteligencie v procese údržby 40 22 1,82
4 Vladimír Oravčíkk SKF Slovensko, spol. s r.o. SKF a predpoklady smerovania údržby v blízkej budúcnosti 38 19 2,00
5 Roman Lakoštík RZ SDV Duálne vzdelávanie pracovníkov údržby 35 16 2,19
6 Hana Pačaiová TU v Košiciach, SjF, KBKP Uvažovanie založené na rizikách (RBT) v riadení údržby 33 15 2,20
7 Jan Burian, Michal Brijar Ernst & Young, s.r.o. Priemysel 4.0 – riešenia existujú, chýba stratégia 26 10 2,60
8 Miroslav Šandor Inseko, a.s. Žilina Ako v údržbe ušetriť až 20% nákladov na náhradné diely 20 11 1,82
9 Milan Haluška U.S.Steel Košice, s.r.o. Triboservis v podmienkach USSKe 20 11 1,82
10 Petr Kolečkář SPECTRO CS, s.r.o. Analýza oterových kovov a aditív v tribotechnike použitím spektrálnych metód 19 10 1,90
11 Daniel Spálenka IGS Europe s.r.o. State-of-the-art ochrana proti korózii alebo erózii ako spôsob predĺženia životnosti a zníženia prevádzkových nákladov kritických celkov v Českej a Slovenskej energetike 17 7 2,43
12 Viera Peťková, Lukáš Zelenaj eustream, a.s. Bratislava Vibrácie ako riziko bezpečných potrubí 15 7 2,14
13 Juraj Ďurický SEPS, a.s. Bratislava Rýchle a bezpečné odstránenie únikov a netesností na potrubných systémoch 15 6 2,50
14 Peter Tirinda B & K, s.r.o., Bratislava Vybrané metódy a prostriedky technickej diagnostiky určené pre podporu výroby a údržby 13 8 1,63
15 Adam Bojko Adash, s.r.o., Ostrava Nové moderné diagnostické prístroje 12 6 2,00

Fotografie z konferencie

Utorok, 30.5.2017

Účastníkov vítal kolektív našich recepčných pri registrácii

Otvorenie konferencie - pohľad do sály

Otvorenie konferencie - predsednícky stôl
zľava: Krzysztof Olejnik - zástupca PNTTE, Poľsko; Václav Legát - predseda ČSPÚ, ČR; Vendelín Íro - podpredseda SSU; Juraj Grenčík - predseda SSU; Peter Herman - podpredseda SSU, Peter Zvolenksý - SjF, Žilinská univerzita -

Otvorenie konferencie, úvodný príhovor - Vendelín Íro, podpredseda SSU pre organizáciu

Otvorenie konferencie - Príhovory hostí - Václav Legát, predseda ČSPÚ a odborný garant konferencie, Česká republika

Otvorenie konferencie - Príhovory hostí - Krzysztof Olejnik - zástupca PNTTE (Poľská spoločnosť údržby), Poľsko

Otvorenie konferencie - Príhovory hostí - Peter Zvolenský, Žilinská univerzita, SjF - odborný garant konferencie

Otvorenie konferencie - Pohľad do kongresovej haly

Otvorenie konferencie - Pohľad do kongresovej haly

Otvorenie konferencie - Pohľad do kongresovej haly

Otvorenie konferencie - Pohľad do kongresovej haly

Cena SSU "Údržbár roka 2016" - doc. Ing. Viera Peťková, PhD., eustream, a.s., prezidentka ATD SR

Cena SSU "Údržbár roka 2016" - doc. Ing. Viera Peťková, PhD., eustream, a.s., prezidentka ATD SR

Juraj Grenčík, SSU & ŽU, SjF, KDMT, Žilina, SK: EFNMS – aktivity a vízie pre ďalší rozvoj údržby

Juraj Ďurický, SEPS, a.s. Bratislava, SK: Rýchle a bezpečné odstránenie únikov a netesností na potrubných systémoch

Roman Lakoštík, RZ SDV, SK: Duálne vzdelávanie pracovníkov údržby

Michal Kačena, AREVA GmbH, CZ: Portfólio riešení spoločnosti AREVA pre optimalizáciu údržby a asset management

Miroslav Šandor, Inseko, a.s. Žilina, SK: Ako v údržbe ušetriť až 20% nákladov na náhradné diely

Diskusia k predneseným príspevkom

Diskusia k predneseným príspevkom

Diskusia k predneseným príspevkom

Diskusia k predneseným príspevkom

Markus Mair, Klüber Lubrication Austria GmbH, Austria: Napojenie potrieb údržby v súlade s nárokmi definovanými v Industry 4.0 / aplikácie termovízie v priemyselných podnikoch

Rastislav Milan, U.S.Steel Košice, s.r.o., SK: Očakávania výrobcu ocele od Industry 4.0

Daniel Spálenka, IGS Europe s.r.o., CZ: State-of-the-art ochrana proti korózii alebo erózii ako spôsob predĺženia životnosti a zníženia prevádzkových nákladov kritických celkov v Českej a Slovenskej energetike

Viera Peťková, eustream, a.s. Bratislava, SK: Vibrácie ako riziko bezpečných potrubí

Juraj Petrovič, Messer Tatragas, spol. s r.o., Bratislava, SK: Čistenie suchým ľadom v priemysle

Diskusia k predneseným príspevkom

Diskusia k predneseným príspevkom

Vonkajšia prezentácia spoločnosti MESSER Tatragas - Čistenie suchým ľadom

Vonkajšia prezentácia spoločnosti MESSER Tatragas - Čistenie suchým ľadom

Diskusie v lobby počas prestávky

Diskusie v lobby počas prestávky

Diskusie v lobby počas prestávky

Anton Gérer: Predstavenie časopisu ATP Journal - hlavný mediálny partner

Vladimír Oravčík, SKF Slovensko, spol. s r.o., SK: SKF a predpoklady smerovania údržby v blízkej budúcnosti

Markéta Šimkovičová a Ralf Kulessa, Garlock GmbH, Germany: Zvýšená pohotovosť podniku redukciou prchavých emisií

Michal Janoško, D-Ex Instruments, Bratislava, SK: Aplikácia Beamex bMobile pre revízie a preventívnu údržbu

Michal Brijar, Ernst & Young, s.r.o., CZ: Priemysel 4.0 – riešenia existujú, chýba stratégia

Juraj Bezděk, sféra, a.s., SK: Inovatívne využitie umelej inteligencie v procese údržby

Bohumil Kollár: Predstavenie časopisu All for Power - mediálny partner

Gabriel Dravecký - predsedajúci popoludňajšej sekcie

Diskusia k predneseným príspevkom

Diskusia k predneseným príspevkom

Miroslav Hollý, Roxtec, SK: Ohrozenie bezpečnosti a spoľahlivosti priemyselných prevádzok v dôsledku nesprávne riešených káblových prestupov a progresívne technológie s kombinovanou ochranou pre elimináciu týchto rizík

Aleš Leitner, Hilti Slovakia spol. s r.o. Bratislava, SK: Hilti - Zvýšenie bezpečnosti a efektívnosti pri práci

Ján Gonda, Slovenské elektrárne - Elektráreň Bohunice, SK: Riadenie rizika z výkonu prác – prax v jadrových prevádzkach SE a.s.

Hana Pačaiová, TU v Košiciach, SjF, KBKP, SK: Uvažovanie založené na rizikách (RBT) v riadení údržby


Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut


Streda 31. 5. 2017

Vonkajšia prezentácia - Diaľkovo riadené svahové kosačky SPIDER

Vonkajšia prezentácia - Diaľkovo riadené svahové kosačky SPIDER

Vonkajšia prezentácia - Diaľkovo riadené svahové kosačky SPIDER

Vonkajšia prezentácia - Diaľkovo riadené svahové kosačky SPIDER

Michal Žilka - predsedajúci dopoludňajšej sekcie

Marek Juríček, HELLA Slovakia Signal-Lighting s.r.o., SK: Trend údržby v spoločnosti Hella Slovakia Signal Ligting a zvyšovanie jej účinnosti pomocou Výkonnostného auditu údržby

Adam Bojko, Adash, s.r.o., Ostrava, CZ: Nové moderné diagnostické prístroje

Milan Haluška, U.S.Steel Košice, s.r.o., SK: Triboservis v podmienkach USSKe

Petr Kolečkář, SPECTRO CS, s.r.o., CZ: Analýza oterových kovov a aditív v tribotechnike použitím spektrálnych metód

Peter Tirinda, B & K, s.r.o., Bratislava, SK: Vybrané metódy a prostriedky technickej diagnostiky určené pre podporu výroby a údržby

>Jiri Prokop, Pokorný, s.r.o, Brno, CZ: Prečo čerpadlá zlyhávajú alebo bežné chyby v navrhovaní mechanických upchávok

Diskusia k predneseným príspevkom

Diskusia k predneseným príspevkom

Diskusia k predneseným príspevkom

Jan Tomáš, TECHSEAL s.r.o., CZ: Mechanická Integrita (MI) tlakových zariadení, aktuálny stav techniky a nariadenie OSHA 1910.119

Jozef Schlesinger, RECA Slovensko. s r.o., SK: Služby spoločnosti Reca Slovensko

Róbert Vaník, Henkel Slovensko spol. s r.o., SK: Loctite v údržbe

Cena SSU "Za diplomovú prácu" - Ing. Martin Štancel, FEI TU v Košiciach, diplomová práca na tému: „Softvér pre výkonnostný audit údržby“

Cena SSU "Za diplomovú prácu" - Ing. Martin Štancel, FEI TU v Košiciach, diplomová práca na tému: „Softvér pre výkonnostný audit údržby“

Záver konferencie - losovanie víťazov ankety - 3. cena

Záver konferencie - losovanie víťazov ankety - 2. cena

Záver konferencie - losovanie víťazov ankety - 1. cena


Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky


Sprievodné akcie konferencie:

Seminár: Kultúra bezpečnosti v údržbe
Jozef Markuš - VUJE, a.s., podpredseda SNUS; Dušan Belko, Transtechno

Seminár: Kultúra bezpečnosti v údržbe
Jozef Markuš - VUJE, a.s., podpredseda SNUS; Dušan Belko, Transtechno

Seminár: Kultúra bezpečnosti v údržbe
Jozef Markuš - VUJE, a.s., podpredseda SNUS; Dušan Belko, Transtechno

Seminár: Kultúra bezpečnosti v údržbe
Jozef Markuš - VUJE, a.s., podpredseda SNUS; Dušan Belko, Transtechno

Seminár: Správa hmotného investičného majetku – Asset management
Ľubomír Kubinec, Senior konzultant

Seminár: Správa hmotného investičného majetku – Asset management
Ľubomír Kubinec, Senior konzultant

Seminár: Správa hmotného investičného majetku – Asset management
Ľubomír Kubinec, Senior konzultant

Seminár: Optimalizácia skladových zásob
Miroslav Šandor, Inseko, a.s. Žilina


Obrázky z Tatier 2017

Štrbské pleso

Štrbské pleso

Kvety Tatier

Štrbské pleso s Vysokou

Štrbské pleso so Soliskom, Mlynickou doinou a Patriou

Štrbské pleso s Kriváňom


Konečný program konferencie:

Utorok, 29. 5. 2018

 

7:00 - 8:30 Registrácia účastníkov
8:30 - 8:30 Otvorenie konferencie
8:30 - 8:40 Príhovory hostí
8:40 - 8:45 Cena SSU "Údržbár roka"
8:45 - 9:00 Juraj Grenčík, SSU / ŽU, SjF, KDMT, Žilina. SK: EFNMS – vízie a aktivity
9:00 - 10:40 Najlepšia prax a riadenie údržby
9:00 - 9:25 Juraj Ďurický, SEPS, a.s. Bratislava, SK: Rýchle a bezpečné odstránenie únikov a netesností na potrubných systémoch
9:25 - 9:40 Roman Lakoštík, RZ SDV, SK: Duálne vzdelávanie pracovníkov údržby
9:40 - 10:00 Jens Schurig, AREVA GmbH, D: Portfólio riešení spoločnosti AREVA pre optimalizáciu údržby a asset management
10:00 - 10:20 Miroslav Šandor, Inseko, a.s. Žilina, SK: Ako v údržbe ušetriť až 20% nákladov na náhradné diely
10:20 - 10:30 Diskusia
10:30 - 10:50 Prestávka
10:50 - 12:30 Najlepšia prax a riadenie údržby
10:50 - 11:10 Markus Mair, Klüber Lubrication Austria GmbH, A: Napojenie potrieb údržby v súlade s nárokmi definovanými v Industry 4.0 / aplikácie termovízie v priemyselných podnikoch
11:10 - 11:25 Rastislav Milan, U.S.Steel Košice, s.r.o., SK: Očakávania výrobcu ocele od Industry 4.0
11:25 - 11:45 Daniel Spálenka, IGS Europe s.r.o., CZ: State-of-the-art ochrana proti korózii alebo erózii ako spôsob predĺženia životnosti a zníženia prevádzkových nákladov kritických celkov v Českej a Slovenskej energetike
11:45 - 12:00 Viera Peťková, Lukáš Zelenaj, eustream, a.s. Bratislava, SK: Vibrácie ako riziko bezpečných potrubí
12:00 - 12:10 Juraj Petrovič, Messer Tatragas, spol. s r.o., Bratislava, SK: Čistenie suchým ľadom v priemysle
12:10 - 12:20 Diskusia
12:20 - 12:30 Vonkajšia prezentácia spoločnosti MESSER Tatragas - Čistenie suchým ľadom
12:30 - 14:00 Obed
14:00 - 14:30 Najlepšia prax a riadenie údržby
14:00 - 14:15 Vladimír Oravčík, SKF Slovensko, spol. s r.o., SK: SKF a predpoklady smerovania údržby v blízkej budúcnosti
14:15 - 14:30 Ralf Kulessa, Garlock GmbH, D: Zvýšená pohotovosť podniku redukciou prchavých emisií
14:30 - 15:50 Informačné technológie v údržbe
14:30 - 14:45 Michal Janoško, D-Ex Instruments, Bratislava, SK: Multifunkčné kalibrátory tlaku, teploty, elektrických veličín a softvérové nástroje pre správu kalibrácií
14:45 - 15:00 Jan Burian, Ernst & Young, s.r.o., CZ: Priemysel 4.0 – riešenia existujú, chýba stratégia
15:00 - 15:15 Vladimír Stuchlý, Žilinská univerzita v Žiline, SjF, KDMT, SK: Plánovanie časového priebehu údržbových zásahov s krátkym trvaním
15:15 - 15:30 Juraj Bezděk, sféra, a.s., SK: Inovatívne využitie umelej inteligencie v procese údržby
15:30 - 15:40 Anton Gérer, Bohumil Kollár, Ján Minár, Zuzana Augustínová, Barbora Karchová: Predstavenie časopisov ATP Journal, All for Power, Strojárstvo, Tribotechnika a Řízení a údržba
15:40 - 15:50 Diskusia
15:50 - 16:10 Prestávka
16:10 - 17:20 Bezpečnosť v údržbe
16:10 - 16:25 Miroslav Hollý, Roxtec, SK: Ohrozenie bezpečnosti a spoľahlivosti priemyselných prevádzok v dôsledku nesprávne riešených káblových prestupov a progresívne technológie s kombinovanou ochranou pre elimináciu týchto rizík
16:25 - 16:40 Aleš Leitner, Hilti Slovakia spol. s r.o. Bratislava, SK: Hilti - Zvýšenie bezpečnosti a efektívnosti pri práci
16:40 - 14:55 Ján Gonda, Slovenské elektrárne - Elektráreň Bohunice, SK: Riadenie rizika z výkonu prác – prax v jadrových prevádzkach SE a.s.
16:55 - 17:10 Hana Pačaiová, TU v Košiciach, SjF, KBKP, SK: Uvažovanie založené na rizikách (RBT) v riadení údržby
17:10 - 17:20 Diskusia
17:20 - 17:40 Vonkajšia prezentácia:
Jaroslav Zadina, DVOŘÁK - svahové sekačky s. r. o.. CZ: Diaľkovo riadené svahové kosačky SPIDER – môže kosiť každý, môže kosiť všade
  Vonkajšie prezentácie budú mať počas dňa aj spoločnosti SEPS, a.s. a MESSER Tatragas, spol. s r.o.


19:00 - 24:00 Spoločenský večer, raut

Streda, 31. 5. 2017

 

9:00 - 10:30   Progresívne technológie údržby a technická diagnostika

9:00 - 9:15   Pavol Višňovský, Welding & Testing of Materials s.r.o., SK: Magnetická kontrola brzdných klinov

9:15 - 9:30   Adam Bojko, Adash, s.r.o., Ostrava, CZ: Nové moderné diagnostické prístroje

9:30 - 9:45   Milan Haluška, U.S.Steel Košice, s.r.o., SK: Triboservis v podmienkach USSKe

9:45 - 10:00   Petr Kolečkář, SPECTRO CS, s.r.o., CZ: Analýza oterových kovov a aditív v tribotechnike použitím spektrálnych metód

10:00 - 10:15   Peter Tirinda, B & K, s.r.o., Bratislava, SK: Vybrané metódy a prostriedky technickej diagnostiky určené pre podporu výroby a údržby

10:15 - 10:30   Jiri Prokop, Pokorný, s.r.o, Brno, CZ: Prečo čerpadlá zlyhávajú alebo bežné chyby v navrhovaní mechanických upchávok

10:30 - 10:40   Diskusia

10:40 - 11:00   Prestávka

11:00 - 12:20   Progresívne technológie údržby a technická diagnostika

11:00 - 11:15   Jan Tomáš, TECHSEAL s.r.o., CZ: Mechanická Integrita (MI) tlakových zariadení, aktuálny stav techniky a nariadenie OSHA 1910.119

11:15 - 11:30   Róbert Vaník, Henkel Slovensko spol. s r.o., SK: Loctite v údržbe

11:30 - 11:45   Tomáš Halmo, Jozef Schlesinger, RECA Slovensko. s r.o., SK: Služby spoločnosti Reca Slovensko

11:45 - 12:00  Marek Juríček, Juraj Bátora, HELLA Slovakia Signal-Lighting s.r.o., SK: Trend údržby v spoločnosti Hella Slovakia Signal Ligting a zvyšovanie jej účinnosti pomocou Výkonnostného auditu údržbyy

12:00 - 12:10   Cena SSU "Údržbár roka"

12:10 - 12:20   Diskusia

12:20 - 12:30   Záver so žrebovaním cien

12:30 - 14:00   Obed

14.00 – 17.00   Sprievodné akcie konferencie:Seminár:Kultúra bezpečnosti v údržbe

Jozef Markuš - VUJE, a.s., podpredseda SNUS; Dušan Belko, TranstechnoSeminár:Správa hmotného investičného majetku – Asset management

Ľubomír Kubinec, Senior konzultantSeminár:Optimalizácia skladových zásob

Miroslav Šandor, Inseko, a.s. Žilina

Tešíme sa na stretnutie na osemnástom ročníku konferencie NFÚ 2018!

Štrbské Pleso, Hotel Patria, 29. - 30. máj 2018