Národné fórum údržby 2019

Dátum

28. 5. 2019 - 29. 5. 2019

Miesto

Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Hotel PATRIA

Slovenská spoločnosť údržby
European Federation of National Maintenance Societies
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností
Asociácia technických diagnostikov Slovenskej republiky
Katedra dopravnej a manipulačnej techniky, SjF, UNIZA

 

Generálny partner:


Hlavní partneri:Partneri:

Hlavný mediálny partner:


Mediálni partneri:

      Vážení priatelia a priaznivci údržby,

      Prinášame vám hodnotenie a fotodokumentáciu z devätnásteho ročníka medzinárodnej konferencie Národné fórum údržby 2019, ktorá sa konala v dňoch 28. - 29. mája 2019, tradične v hoteli Patria na Štrbskom Plese..
      Konferencia si od roku 2000 postupne vybudovala a drží štatút podujatia, na Konferencia si od roku 2000 vybudovala a drží štatút podujatia, na ktorom sa stretávajú poprední manažéri a špecialisti z oblasti údržby, zástupcovia firiem ponúkajúcich služby a produkty pre údržbu, predstavitelia významných spoločností zo širokého spektra odvetví, ako aj odborníci z akademickej pôdy.
      Poslaním konferencie od jej počiatku je: „Prinášať aktuálne informácie vysokej odbornej úrovne a vytvárať vhodné podmienky na výmenu skúseností odborníkov v údržbe zo Slovenska a zahraničia“. Pozíciu vrcholného podujatia v oblasti údržby konferencia potvrdzuje aj trvalo vysokým počtom vyše 200 domácich a zahraničných účastníkov.
      Záujem o konferenciu opäť potvrdil vysoký počet domácich a zahraničných účastníkov. Na 19. ročníku bolo prihlásených 225 účastníkov, z toho 189 domácich a 36 zahraničných - z Českej republiky 25, z Nemecka 4, z Rakúska 3, z Poľska 2 a USA a Slovinska po 1.

      Prehľad vývoja počtu účastníkov za všetky uskutočnené konferencie od roku 2000 do 2019 dokumentuje graf.

Vývoj počtu účastníkov za všetky uskutočnené konferencie od roku 2000 do 2019

      Program konferencie pokračoval v zaužívanom modeli jeden a poldňovej konferencie. V programe bolo zaradených 32 prednášok, podobne ako v minulom roku, aby bol väčší priestor na prednášky a následnú diskusiu.

      Výrazné miesto v programe mali prezentácie riešení a produktov partnerov konferencie, čomu zodpovedalo zaradenie prednášok generálneho a hlavných partnerov konferencie v úvodnej časti. Prevažovali progresívne technológie, ktoré majú široké uplatnenie, či už vo vzdelávaní a výcviku údržbárov pomocou virtuálnej reality, ako ich prezentovala spoločnosť sféra, a.s., pokrokové technológie v energetike, údržbe potrubí, moderné diagnostické metódy, aj s využitím Industry 4.0. Pozornosť bola venovaná aj otázkam bezpečnosti a ochrane zdravia či problémom vo vzdelávaní technikov. Na druhý deň pokračovali prednášky najmä z oblasti technickej diagnostiky ako aj progresívnych technológií údržby. Špeciálnou témou na záver bola prednáška venovaná riadeniu a motivácii ľudí ako rozhodujúceho faktora každej činnosti..

      SSU na konferencii udeľuje ceny ako uznanie za prínos k rozvoju údržby. Od roku 2003 je to cena SSU „Údržbár roka“. V tomto roku ju získali dvaja pracovníci údržby z odvetvia automotive - Miroslav Koreň, údržbár-špecialista z oddelenia prediktívnej údržby v spoločnosti Hella Signal Lighting s.r.o. Bánovce nad Bebravou, a Peter Levai, vedúci tímu Automatizácie pre odborný tím údržby v spoločnosti Volkswagen Slovakia a.s.

      Po pätnásty raz bola udelená cena SSU za diplomovú prácu. V tomto roku ju dostal Ing. Matej Barlok, absolvent odboru Údržba dopravných prostriedkov z katedry DMT, SjF, Žilinskej univerzity, za prácu na tému: „Analýza FMECA termického odihľovacieho zariadenie EXTRUDE HONE TEM P350“, pod vedením Ing. Jany Gallikovej, PhD.

Predstavenstvo SSU

TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE

 • Najlepšia prax v údržbe
 • Bezpečnosť a vzdelávanie v údržbe
 • Informačné technológie v údržbe
 • Progresívne technológie údržby
 • Prediktívna údržba a diagnostika

Odborní garanti: Prípravný výbor konferencie:
 • Václav Legát
 • Juraj Sinay
 • Peter Zvolenský
 • Michal Abrahámfy
 • Dušan Belko
 • Gabriel Dravecký
 • Katarína Grandová
 • Juraj Grenčík
 • Jan Hroch
 • Vendelín Íro
 • Krzysztof Olejnik
 • Hana Pačaiová
 • Viera Peťková
 • Marko Rentka
 • Michal Žilka
Konferenčné jazyky: slovenčina, čeština, angličtina - tlmočenie (forma podľa prihlásených účastníkov).

NFU 2019 – Účastnícka anketa - výsledky

Ktoré bloky ste sledovali:
  áno sčasti nie   áno sčasti nie
Najlepšia prax v údržbe I 61% 33% 7% Informačné technológie a technológie údržby 48% 36% 16%
Najlepšia prax v údržbe II 51% 43% 7% Diagnostika a technológie údržby 59% 31% 10%
Bezpečnosť v údržbe a riadenie údržby 52% 36% 11% Progresívne technológie údržby 54% 30% 16%
Ako hodnotíte (stupnica: 1=najlepší až 5=najhorší):
Celkovú úroveň konferencie 1,44±0,66 Organizačné zabezpečenie 1,21±0,49
Odbornú úroveň príspevkov 1,72±0,76 Výber tém konferencie 1,76±0,75
Miesto konania konferencie 1,13±0,43 Termín konania konferencie 1,30±0,49

 

      V účastníckej ankete bolo odovzdaných 61 odpovedí, čo je 27 % z prihlásených účastníkov.Účastníci známkou od 1 do 5 hodnotia organizačnú a odbornú úroveň konferencie a navyše sa môžu vyjadriť k ďalším šiestim otázkam. Tieto otázky zostávajú od začiatku nezmenené a tak je možné sledovať vývoj hodnotenia od prvého ročníka. Napokon môžu uviesť 3 prednášky, ktoré ich najviac zaujali. Hodnotenie opäť potvrdilo, že výsledné známky za celé sledované obdobie zostávajú stabilné. V tomto roku došlo k miernemu zhoršeniu vo všetkých. Zostáva najvyššia spokojnosť s miestom konania konferencie, hotelom Patria (známka 1,13). Napreik tomu, že účastníci slovami pri osobných stretntuitach veľmi pozitívne hodnotilili konferenciu, mieren zhoršenie skóre znamená úlohu viac venovať pozornosť prírpave obsahnu konferencie. Kritické názory a pripomienky sú podnetom na zlepšenie v ďalších ročníkoch.

      Po desiaty raz účastníci hodnotili tri prednášky, ktoré sa im najviac páčili. Tentoraz 6 prednášok nebolo uvedených ani raz, ale je to dané asi aj menším pčotm odovzdaných anketných lístkov ako ja tým, že sa uvádzajú len 3 najzaujímavejšie. Poradie sa zostavuje nasledovným spôsobom: prednáška uvedená na prvom mieste získava 3 body, na druhom 2 a na treťom 1. Súčet bodov je prvým kritériom určenia poradia, druhým je počet hodnotení a tretím priemer zo známok.

      Poradie na prvých 14 miestach je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Por. Meno Organizácia Prednáška Body Počet Priemer
1 Juraj Bezděk Slovnaft, a.s.; sféra, a.s. Vzdelávanie zamestnancov pomocou virtuálnej reality 53 22 2,41
2 Václav Legát ČZU, TF Praha; ČSPÚ Perspektivy managementu a inženýrství údržby 33 14 2,36
3 Martin Tesař Pokorný, s.r.o, Brno Vliv mazání na těsnost přírubových spojů-potřeba verifikace součinitelů tření jednotlivých maziv 22 11 2,00
4 Hana Pačaiová a kol. TU v Košiciach, SjF, KBKP Systém LOTO a jeho vplyv na zlepšovanie BOZP v automobilovom priemysle 20 9 2,22
5 Jan Vytřísal SEPS, a.s. Bratislava Opravy únikov a poškodených uzáverov za prevádzky 17 9 1,89
6 Miloš Lipka DIN-TECHNIK spol. s r.o. Tak a ideme znova šetriť. Plán nákladov na údržbu kontra realita, alebo (pár dobrých tipov) ako zvíťaziť a neumrieť 17 8 2,13
7 Martin Žabka, Miroslav Laincz ABB, s.r.o. Údržba a Diagnostika: Prediktívna údržba 4.0 17 7 2,43
8 Jaroslav Baláž Marpex, s.r.o. Bezdrôtové monitorovanie vibrácií 12 7 1,71
9 Soňa Sopóci Brchnelová Afida Prečo podriadení neplnia úlohy, resp. ako dostať úlohy vykonané 11 8 1,38
10 Markéta Šimkovičová Garlock GmbH GYLON® EPIX nová generácia PTFE a príklady jeho použitia v praxi 11 6 1,83
11 Pavel Petrásek, Radek Pokorný RTD QUALITY SERVICES s.r.o. Komplexní kontrola potrubí pomocí nových metod nedestruktivního zkoušení 11 5 2,20
12 Jan Klement SKF Slovensko, spol. s r.o. SKF Digitální údržba 4.0 9 5 1,80
13 Ľubomír Šooš STU v Bratislave, SjF Realita terciárneho vzdelávania verzus potreby praxe 9 4 2,25
14 Marek Záškvara METAS s. r. o. Flexibilné Bezpečnostné Zábrany – Technologická inovácia pre údržbu 8 5 1,60

Fotografie z konferencie

Utorok, 28.5.2019

Registrácia účastníkov konferencie

Registrácia účastníkov konferencie

Otvorenie konferencie, úvodný príhovor - Vendelín Iro, podpredseda predstavenstva SSU

Otvorenie konferencie - Príhovory hostí - Václav Legát, prezident ČSPÚ, odborný garant konferencie, Česká republika

Otvorenie konferencie - Príhovory hostí - Krzysztof Olejnik - zástupca PNTTE (Poľská spoločnosť údržby), Poľsko

Otvorenie konferencie - Príhovory hostí - Peter Zvolenský, Žilinská univerztia, SjF, Katedra DMT, odborný garant konferencie

Otvorenie konferencie, úvodný príhovor - Juraj Grenčík, predseda predstavenstva

Otvorenie konferencie - Pohľad do kongresovej haly

Cena SSU "Údržbár roka 2018" - Miroslav Koreň, Hella Slovakia Signal-Lighting, s.r.o.

Cena SSU "Údržbár roka 2018" - Miroslav Koreň, Hella Slovakia Signal-Lighting, s.r.o.

Cena SSU "Údržbár roka 2018" - Peter Levai, Volkswagen Slovakia a. s.

Cena SSU "Údržbár roka 2018" - Peter Levai, Volkswagen Slovakia a. s.

Cena SSU "Za diplomovú prácu" - Ing. Matej Barlok, SjF, Žilinská univerzita v Žiline, diplomová práca na tému: „Analýza FMECA Termického odihľovacieho zariadenia EXTRUDE HONE TEM P350“

Cena SSU "Za diplomovú prácu" - Ing. Matej Barlok, SjF, Žilinská univerzita v Žiline, diplomová práca na tému: „Analýza FMECA Termického odihľovacieho zariadenia EXTRUDE HONE TEM P350“

Strieborná medaila ZSVTS - Stanislava Koleničová, SKF Slovensko spol. s r.o.

Juraj Grenčík, SSU & ŽU, SjF, KDMT, Žilina, SK: Predstavenie nových noriem v údržbe: EN 13306:2017 aa EN 16991:2018

Juraj Bezděk, sféra, SK: Vzdelávanie zamestnancov pomocou virtuálnej reality

Juraj Bezděk, sféra, SK: Vzdelávanie zamestnancov pomocou virtuálnej reality

Ronald Landefeld, FRAMATOME, D: Diagnosis, Flange Repair and Modification of Seals – Advanced Solutions (Diagnostika, opravy prírub a úpravy tesnení – pokročilé riešenia)

Thomas Ritter, Techcnetics Group, D: Diagnosis, Flange Repair and Modification of Seals – Advanced Solutions (Diagnostika, opravy prírub a úpravy tesnení – pokročilé riešenia)

 

Marcel Bayer, Wood Nuclear Slovakia, s.r.o., SK: Skúsenosti z vyraďovania JE A1

Jan Vytřísal, SEPS, a.s. Bratislava, SK: Opravy únikov a poškodených uzáverov za prevádzky

Pavel Petrásek, RTD QUALITY SERVICES s.r.o., CZ: Komplexní kontrola potrubí pomocí nových metod nedestruktivního zkoušení

Pohľad do kongresovej haly

Pohľad do kongresovej haly

Pohľad do kongresovej haly

Pohľad do kongresovej haly

Lukáš Zelenaj, eustream, a.s. Bratislava, SK: Kľúčové prvky pôsobiace na životnosť mazív

Jaroslav Bialko, ABB, s.r.o., SK: Údržba a Diagnostika: Prediktívna údržba 4.0

Jan Klement, SKF CZ, a.s., CZ: Digitální údržba

Zdenko Horváth, DLOUHY TECHNOLOGY s.r.o., SK: Armatúry a komponenty SAMSON, diagnostika armatúr

Václav Legát, ČZU, TF Praha / ČSPÚ, CZ: Perspektivy managementu a inženýrství údržby

Popoludňajší blok prednášok viedol Michal Žilka

Dušan Perniš, Technická inšpekcia, SK: Aktuálne otázky bezpečnosti technických zariadení

Peter Ridarčík, ENIKA c.z., CZ: Vliv světla na zdraví zad

Ľubomír Šooš, STU v Bratislave, SjF, SK: Realita terciárneho vzdelávania verzus potreby praxe

Dušan Plichta, For Business Excellence s.r.o., SK: Projekt 5S - Využitie algoritmu 3 x 3 na mobilizáciu ľudských zdrojov, s perspektívou posunu do TPM/RISK Assessmentu

Miha Vedenik, Markus Koch, Lean Rešitve, SL, D: Your way to TPM Certificate (Vaša cesta k certifikátu TPM)

Hana Pačaiová, TU v Košiciach, SjF, KBKP, Ivan Habala, Rastislav Šindolár, ZKW Slovakia s.r.o., SK: Systém LOTO a jeho vplyv na zlepšovanie BOZP v automobilovom priemysle

Hana Pačaiová, TU v Košiciach, SjF, KBKP, Ivan Habala, Rastislav Šindolár, ZKW Slovakia s.r.o., SK: Systém LOTO a jeho vplyv na zlepšovanie BOZP v automobilovom priemysle

Miloš Lipka, DIN-TECHNIK spol. s r.o., SK: Tak a ideme znova šetriť. Plán nákladov na údržbu kontra realita, alebo (pár dobrých tipov) ako zvíťaziť a neumrieť

Markéta Šimkovičová, Garlock GmbH, D: GYLON® EPIX nová generácia PTFE a príklady jeho použitia v praxi

Jaroslav Baláž, Marpex, s.r.o., SK: Bezdrôtové monitorovanie vibrácií

Jozef Schlesinger, RECA Slovensko. s r.o., SK: Úspora pri obstarávaní tovaru a zvýšenie efektívnosti pri pravidelnej údržbe. Automatizácia RECA i iSTORAGE – industry 4.0.

Peter Jaška, AutoMax Slovakia, s. r. o., SK: Monitoring stavu olejov a správna interpretácia výsledkov analýz - účinný nástroj znižovania poruchovosti


Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut


Streda 29. 5. 2019

Gabriel Dravecký - predsedajúci sekcii Technická diagnostika v údržbe

Karol Prikkel, STU v Bratislave, SjF , SK: Identifikácia prítomnosti vzduchu v sacom potrubí hydrogenerátora

Silvia Zadňanová, Welding & Testing of Materials, s.r.o, SK: Posúdenie trhlín rotačného valca; Certification of Welding and Testing

Martin Tesař, Pokorný, s.r.o, Brno, CZ: Vliv mazání na těsnost přírubových spojů-potřeba verifikace součinitelů tření jednotlivých maziv

Jan Tomáš, TECHSEAL s.r.o., CZ: Problémy přírubových spojů a přínos kvalifikace personálu podle EN 1591-4

Marek Šeremeta, LAMI KAPPA, spol. s r.o., CZ: Diagnostické přístroje Prüftechnik – novinky a trendy

Marcin Ćwikliński, ELEKTRIS s.r.o., SK: Panduit VeriSafe™ Absence of Tester. Bezpečný způsob jak ověřit beznapěťový stav zařízení

Adam Bojko, Adash, s.r.o., Ostrava, CZ: Nové moderní diagnostické přístroje

Peter Tirinda, B & K, s.r.o., Bratislava, SK: Progresívne trendy v oblasti ochrany, monitorovania a technickej diagnostiky strojov

Marek Záškvara, METAS s. r. o., SK: Flexibilné Bezpečnostné Zábrany – Technologická inovácia pre údržbu

Robert Melišek, AFINIS Group s.r.o., SK: Správna voľba TESNENIA pre bezpečnú údržbu

Robert Gottgeisel, OEZ Slovakia spol. s.r.o., SK: Kompaktné ističe Modeion a náhrada starých ističov

Michal Páca, RUML s.r.o., CZ: Diagnostika paro-kondenzátního systému do kapsy

Michal Páca, RUML s.r.o., CZ: Diagnostika paro-kondenzátního systému do kapsy

Róbert Vaník, Henkel Slovensko spol. s r.o., SK: Stroje milujú Loctite

Soňa Sopóci Brchnelová, Afida, SK: Prečo podriadení neplnia úlohy, resp. ako dostať úlohy vykonané

Záver konferencie - losovanie víťazov ankety

Záver konferencie - losovanie víťazov ankety

Záver konferencie - losovanie víťazov ankety - 2. cena

Záver konferencie - losovanie víťazov ankety - 1. cena

Záver konferencie - Pozvánka na jubiljený 20. ročník NFU 2020


Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky


Obrázky z Tatier 2019

Štrbské pleso

Štrbské pleso

Solisko


Konečný program konferencie:

 

Utorok, 28. 5. 2019

 

7:00 - 8:30 Registrácia
8:30 - 9:00 Otvorenie konferencie
Príhovory hostí
Cena SSU "Údržbár roka"
Cena SSU "Za diplomovú prácu"
Juraj Grenčík, SSU, SK: Nové normy v údržbe - EN 13306:2017 a EN 16 991:2018
9:00 - 11:00 Najlepšia prax v údržbe
9:00 - 9:30 Dávid Ondruš, Slovnaft, a.s, Dávid Gulla,.; sféra, a.s., SK: Vzdelávanie zamestnancov pomocou virtuálnej reality
9:30 - 10:00 Ronald Landefeld, FRAMATOME, Thomas Ritter, Techcnetics Group, D: Diagnosis, Flange Repair and Modification of Seals – Advanced Solutions (Diagnostika, opravy prírub a úpravy tesnení – pokročilé riešenia)
10:00 - 10:20 Marcel Bayer, Wood Nuclear Slovakia, s.r.o., SK: Skúsenosti z vyraďovania JE A1
10:20 - 10:35 Jan Vytřísal, SEPS, a.s. Bratislava, SK: Opravy únikov a poškodených uzáverov za prevádzky
10:35 - 10:50 Pavel Petrásek, Radek Pokorný, RTD QUALITY SERVICES s.r.o., CZ: Komplexní kontrola potrubí pomocí nových metod nedestruktivního zkoušení
10:50 - 11:00 Diskusia
11:00 - 11:20 Prestávka
11:20 - 13:10 Najlepšia prax v údržbe
11:20 - 11:40 Viera Peťková, Lukáš Zelenaj, eustream, a.s. Bratislava, SK: Kľúčové prvky pôsobiace na životnosť mazív
11:40 - 12:00 Martin Žabka, Miroslav Laincz, ABB, s.r.o., SK: Údržba a Diagnostika: Prediktívna údržba 4.0
12:00 - 12:20 Jan Klement, SKF Slovensko, spol. s r.o., SK: Digitálna údržba
12:20 - 12:40 Zdenko Horváth, DLOUHY TECHNOLOGY s.r.o., SK: Armatúry a komponenty SAMSON, diagnostika armatúr
12:40 - 13:00 Václav Legát, ČZU, TF Praha / ČSPÚ, CZ: Perspektivy managementu a inženýrství údržby
13:00 - 13:10 Diskusia
13:10 - 14:00 Obed
14:00 - 14:30 Čas na návštevu vystavovateľov
14:30 - 16:10 Bezpečnosť v údržbe a riadenie údržby
14:30 - 14:45 Dušan Perniš, Technická inšpekcia, SK: Aktuálne otázky bezpečnosti technických zariadení
14:45 - 15:00 Jan Klinger, ENIKA c.z., CZ: Vliv světla na zdraví zad
15:00 - 15:15 Hana Pačaiová a kol., TU v Košiciach, SjF, KBKP, SK: Systém LOTO a jeho vplyv na zlepšovanie BOZP v automobilovom priemysle
15:15 - 15:30 Dušan Plichta, For Business Excellence s.r.o., SK: Projekt 5S - Využitie algoritmu 3 x 3 na mobilizáciu ľudských zdrojov, s perspektívou posunu do TPM/RISK Assessmentu
15:30 - 15:45 Miha Vedenik, Markus Koch, Lean Rešitve, SL: Your way to TPM Certificate (Vaša cesta k certifikátu TPM)
15:45 - 16:00 źubomír Šooš, STU v Bratislave, SjF, SK: Realita terciárneho vzdelávania verzus potreby praxe
16:00 - 16:10 Diskusia
16:10 - 16:30 Prestávka
16:30 - 18:00 Informačné technológie a technológie údržby
16:30 - 16:45 Miloš Lipka, DIN-TECHNIK spol. s r.o., SK: Tak a ideme znova šetriť. Plán nákladov na údržbu kontra realita, alebo (pár dobrých tipov) ako zvíťaziť a neumrieť
16:45 - 17:00 Markéta Šimkovičová, Garlock GmbH, D: GYLON EPIX nová generácia PTFE a príklady jeho použitia v praxi
17:00 - 17:15 Marián Osúch, Marpex, s.r.o., SK:Bezdrôtové monitorovanie vibrácií
17:15 - 17:30 Jozef Schlesinger, RECA Slovensko. s r.o., SK: Úspora pri obstarávaní tovaru a zvýšenie efektívnosti pri pravidelnej údržbe. Automatizácia RECA i iSTORAGE – industry 4.0.
17:30 - 17:45 Peter Jaška, AutoMax Slovakia, s. r. o., SK: Monitoring stavu olejov a správna interpretácia výsledkov analýz - účinný nástroj znižovania poruchovosti
17:45 - 18:00 Diskusia
   

19:00 - 24:00 Spoločenský večer, raut
  Účasť v spoločenskom oblečení!

Streda, 29. 5. 2019

 

8:30 - 10:40 Diagnostika a technológie v údržbe
8:30 - 8:40 Karol Prikkel, STU v Bratislave, SjF , SK: Identifikácia prítomnosti vzduchu v sacom potrubí hydrogenerátora
8:40 - 9:00 Pavol Višňovský, Ján Kyčerka, Welding & Testing of Materials, s.r.o, SK: Posúdenie trhlín rotačného valca; Certification of Welding and Testing
9:00 - 9:15 Martin Tesař, Pokorný, s.r.o, Brno, CZ: Vliv mazání na těsnost přírubových spojů-potřeba verifikace součinitelů tření jednotlivých maziv
9:15 - 9:30 Jan Tomáš, TECHSEAL s.r.o., CZ: Problémy přírubových spojů a přínos kvalifikace personálu podle EN 1591-4
9:30 - 9:45 Marek Šeremeta, LAMI KAPPA, spol. s r.o., CZ: Diagnostické přístroje Prüftechnik – novinky a trendy
9:45 - 10:00 Marcin Ćwikliński, ELEKTRIS s.r.o., SK: Panduit VeriSafe™ Absence of Tester. Bezpečný způsob jak ověřit beznapěťový stav zařízení
10:00 - 10:15 Adam Bojko, Adash, s.r.o., Ostrava, CZ: Nové moderní diagnostické přístroje
10:15 - 10:30 Peter Tirinda, B & K, s.r.o., Bratislava, SK: Progresívne trendy v oblasti ochrany, monitorovania a technickej diagnostiky strojov
10:30 - 10:40 Diskusia
10:40 - 11:00 Prestávka
11:00 - 12:30 Progresívne technológie údržby
11:00 - 11:15 Marek Záškvara, METAS s. r. o., SK: Flexibilné bezpečnostné zábrany
11:15 - 11:30 Robert Melišek, AFINIS Group s.r.o., SK: Správna voľba TESNENIA pre bezpečnú údržbu
11:30- 11:45 Robert Gottgeisel, OEZ Slovakia spol. s.r.o., SK: Kompaktné ističe Modeion a náhrada starých ističov
11:45 - 12:00 Michal Páca, RUML s.r.o., CZ: Diagnostika paro-kondenzátního systému do kapsy
12:00 - 12:15 Róbert Vaník, Henkel Slovensko spol. s r.o., SK: Stroje milujú Loctite
12:15 - 12:30 Diskusia
12:30 - 12:45 Špeciálna téma:
  Soňa Sopóci Brchnelová, Afida, SK: Prečo podriadení neplnia úlohy, resp. ako dostať úlohy vykonané
12:45 - 13:00 Záver so žrebovaním cien
13:00 - 14:00 ObedTešíme sa na stretnutie na dvadsiatom ročníku konferencie NFÚ 2020!
Štrbské Pleso, Hotel Patria, 26. - 27. máj 2020