Národné fórum údržby 2021

Jubilejný 20. ročník medzinárodnej konferencie Národné fórum údržby 2021 sa po vynútenej prestávke v roku 2020 spôsobenej pandémiou COVID-19 konal v náhradnom termíne 26.-27.10.2021 a na náhradnom mieste v hoteli Holiday Inn Trnava.

Prinášame výsledky účastníckej ankety a fotodokumentáciu z konferencie.

Dátum

26. 10. 2021 - 27. 10. 2021

Miesto

Trnava, hotel Holiday Inn

Cena

členovia SSU: 160,- €
nečlenovia: 260,- €


Vážení priatelia a priaznivci údržby,

         Po vynútenej prestávke spôsobenej pandémiou COVID-19 v roku 2020 sa  jubilejný 20. ročník medzinárodnej konferencie Národné fórum údržby 2021 konal v náhradnom termíne v dňoch 26.-27. novembra 2021 a na poslednú chvíľu pre zhoršenú pandemickú situáciu, na náhradnom mieste v hoteli Holiday Inn Trnava.

         Napriek tomu sa konferencia ukázala ako veľmi úspešná a všetci účastníci vysoko oceňovali, že sa mohli po takmer 2,5 roku opäť stretnúť z tváre do tváre a podeliť sa o svoje skúsenosti, získať nové kontakty a a dozvedieť sa o novinkách a trendoch v oblasti údržby.

         Na konferenciu bolo pôvodne prihlásených  194 účastníkov, z nich reálne sa prezentovalo 169 účastníkov, z toho 144 domácich a 25 zahraničných - z Českej republiky 21, z Nemecka 2 a Maďarska 2, čo vzhľadom na náročné obdobie považujeme za veľký úspech.

         Poslaním konferencie je: „Prinášať aktuálne informácie vysokej odbornej úrovne  a vytvárať vhodné podmienky na výmenu skúseností  odborníkov v údržbe zo Slovenska a zahraničia“ a o toto sa organizátori trvale snažia.      

         Prehľad vývoja počtu účastníkov za všetky uskutočnené konferencie od roku 2000 do 2021 dokumentuje nasledovný graf.

          Program konferencie bol v zaužívanom modeli jeden a poldňovej konferencie. V programe bolo zaradených 32 prednášok, ale nie všetky z dôvodu zrušenia odzneli. Aj tým sa vytvoril širší priestor na diskusiu k prednáškam, čo sa naozaj v mnohých prípadoch skutočne aj využilo.

           Program konferencie je možné si pozrieť pod výsledkami účastníckej ankety pred fotodokumentáciou z konferencie.

          Na konferencii boli udelené Ceny SSU. Prvou z nich je  cena SSU „Údržbár roka“. V tomto roku ju získal vedúci projektového tímu totálne produktívnej údržby v spoločnosti Lycos-Trnavské sladovne spol. s.r.o.  -  Ing. Aleš Nemeškal.  

           Ing. Aleš Nemeškal spolu p. Milanom Backom zo spoločnosti Continental Rubber Matador získali cenu SSU za za najlepšiu záverečnú prácu Manažér údržby.

         Po šestnásty raz bola udelená cena SSU za diplomovú prácu. V tomto roku ju dostali dvaja diplomanti:  Ing. Silvester Hradiský,  absolvent odboru Údržba dopravných prostriedkov z katedry DMT, SjF, Žilinskej univerzity, za prácu na tému: "Využitie terestrického 3D skenovania pre diagnostiku skladovacích nádrží", pod vedením profesora Petra Zvolenského, a Ing. Michaela Kohútová, absolventka programu chemické a potravinárske stroje a zariadenia na Ústave procesného inžinierstva SjF STU v Bratislave na tému: "Návrh potrubia na prevádzke Čpavok 4" pod vedením Ing. Martina Jurigu, PhD. 

TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE

 • Progresívne technológie údržby
 • Najlepšia prax a informačné systémy v údržbe
 • Bezpečnosť a životné prostredie v údržbe
 • Prediktívna údržba a diagnostika
 • Progresívne technológie údržby
 • Špeciálne témy
Odborní garanti: Prípravný výbor konferencie:
 • Hana Pačaiová
 • Martin Pexa
 • Peter Zvolenský
 • Michal Abrahámfy
 • Dušan Belko
 • Peter Darvaši
 • Gabriel Dravecký
 • Katarína Grandová
 • Juraj Grenčík
 • Jan Hroch
 • Vendelín Íro
 • Krzysztof Olejnik
 • Viera Peťková
 • Marko Rentka
 • Jan Vytřísal
 • Michal Žilka

Výsledky účastníckej ankety:

Ktoré bloky ste sledovali:

 

áno

sčasti

nie

 

áno

sčasti

nie

Progresívne technológie údržby I

73%

16%

11%

Prediktívna údržba a diagnostika

73%

14%

13%

Najlepšia prax v údržbe I

57%

29*%

14%

Najlepšia prax v údržbe II

63%

30%

7%

Bezpečnosť a životné prostredie v údržbe

62%

27%

11%

Progresívne technológie údržby II

59%

22%

19%

Ako hodnotíte:                                                                             (stupnica: 1= najlepší až 5 = najhorší)

Celkovú úroveň konferencie

1,57±0,62

Organizačné zabezpečenie

1,88±2,95

Odbornú úroveň príspevkov

1,59±0,76

Výber tém konferencie

1,62±0,72

Miesto konania konferencie

2,21±0,95

Termín konania konferencie

1,67±0,76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          V účastníckej ankete bolo odovzdaných 62 odpovedí, čo je 37 % z registrovaných účastníkov. Účastníci známkou od 1 do 5 hodnotia organizačnú a odbornú úroveň konferencie a navyše sa môžu vyjadriť k ďalším šiestim otázkam. Tieto otázky zostávajú od začiatku nezmenené a tak je možné sledovať vývoj hodnotenia od prvého ročníka. Napokon môžu uviesť 3 prednášky, ktoré ich najviac zaujali. Hodnotenie opäť potvrdilo, že výsledné známky za celé sledované obdobie zostávajú stabilné.

           V tomto roku došlo prirodzene k horšiemu hodnoteniu miesta konania konferencie a tiež termínu, lebo k zmene došlo na poslednú chvíľu pre zhoršenú pandemickú situáciu. Treba však povedať, že mnohí účastníci napriek tomu veľmi oceňovali zvládnutie presunu konferencie na nové miesto. prirodzene, aj náhradný termín (namiesto mája október) nie každému vyhovoval.  Ostatné tri hodnotené kritériá zostali prakticky na úrovni predchádzajúcich ročníkov, čo potvrdilo udržanie kvality aj v náročnejších podmienkach.

           Účastníci opäť hodnotili tri prednášky, ktoré sa im najviac páčili. V tomto roku len jedna prednáška nebola uvedená ani raz, čo znamená, že prevažná väčšina prednášok zaujala aspoň niekoho.

            Poradie na prvých 12 miestach je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

P.č.

Meno

Organizácia

Prednáška

Suma

Počet

Priemer

1

Jan Vytřísal

SEPS, a.s. Bratislava

Oprava úniku prívodného potrubia kotlovej vody za prevádzky pri tlaku 17,0 MPa a teplote +145ºC

61

23

2,65

2

Marek Molnár

sféra, a.s.

Smart prístupy pri správe technologických zariadení

36

14

2,57

3

Peter Gazsi, Juraj Valent, Branislav Kyseľ

U.S.Steel Košice s.r.o.

Transformácia údržby - RCM

26

15

1,73

4

Michal Abrahámfy

SLOVCEM, spol. s r.o.

Čo dokážu slovenskí údržbári

26

14

1,86

5

Michal Mihalyfi

ADRIAN GROUP s.r.o.

Adiabatické chladenie v praxi – návrh, používanie a údržba

23

10

2,30

6

Juraj Špánik

Admasys SK

Prelomové trendy v priemyselnej 3D tlači

20

8

2,50

7

Tomáš Zetek

YOKOGAWA Slovakia s.r.o.

Snímače Sushi Sensor pre prediktívnu údržbu

18

9

2,00

8

Jan Vytřísal

SEPS, a.s. Bratislava

Diagnostika a meranie korózie potrubí a oceľových konštrukcií bez nutnosti odstránenia izolácie

15

8

1,88

9

Hana Pačaiová

TU v Košiciach, SjF, KBKP

FMEA/CA - základný  nástroj rozhodovacieho procesu v riadení údržby

12

6

2,00

10

Marek Šimášek

OEZ Slovakia spol. s.r.o.

Kompaktné ističe 3VA od OEZ

7

3

2,33

11

Martin Lichý

Hilti Slovakia spol. s r.o.

BIM (Building Information Modeling) a prefabrikácia s Hilti

6

4

1,50

12

Juliana Humeníková

LIBARO, s.r.o.

Sanácia rozvodov vody a prevencia proti tvorbe vodného kameňa

6

4

1,50

Fotodokumentácia z konferencie

 

Registrácia účastníkov

Registrácia účastníkov

Otvorenie konferencie - Juraj Grenčík, podpredseda predstavenstva SSU

Otvorenie konferencie - predsednícky stôl, zľava: Vendelín Iro - prezident SUZ, Gabriel Dravecký - predseda predstavenstva SSU, Hana Pačaiová, viceprezidentka ATD SR a členka predstavenstva SSU, Jan Vytřísal - riaditeľ SEPS, a.s. - generálny partner konferencie

Otvorenie konferencie - pohľad do sály

Otvorenie konferencie - online pozdrav predsedu EFNMS - Cosmas Vamvalis

Otvorenie konferencie - Cena SSU "Údržbár roka 2020" - Aleš Nemeškal, LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o. Trnava

Otvorenie konferencie -  "Údržbár roka 2020" - Aleš Nemeškal, LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o. Trnava - prezentácia projektu zlepšenia údržby v podniku

Otvorenie konferencie - Odovzdanie Ceny SSU za najlepšie diplomové práce: Michaela Kohútová a Silvester Hradiský

Otvorenie konferencie - Gabriel Dravecký, predseda predstavenstva SSU - Vízia SSU

Jan Vytřísal, SEPS, a.s., generálny partner konferencie - SK Oprava úniku prívodného potrubia kotlovej vody za prevádzky pri tlaku 17,0 MPa a teplote +145°C

Petr Šerks, DLOUHY TECHNOLOGY s.r.o. - ELCO – Nízkoemisné riešenie v oblasti spaľovania

Martin Pexa, predseda ČSPÚ (online)  - Preventivní údržba snižuje riziko kritické poruchy

Michal Abrahámfy, SLOVCEM, spol. s r.o. - Čo dokážu slovenskí údržbári

Diskusia k prednáškam 

Predsednícky stôl

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Marek Molnár, sféra, a.s. - Smart prístupy pri správe technologických zariadení

Martin Lichý, Hilti Slovakia spol. s r.o. - BIM (Building Information Modeling) a prefabrikácia s Hilti

Juraj Špánik, Admasys SK - Prelomové trendy v priemyselnej 3D tlači

Diskusia k prednáškam

Juraj Szabo, Husqvarna Slovensko, s.r.o. - Nové spôsoby údržby zelených plôch

Hana Pačaiová, TU v Košiciach, SjF, KBKP - FMEA/CA - základný nástroj rozhodovacieho procesu v riadení údržby

Michal Mihalyfi, ADRIAN GROUP s.r.o. - Adiabatické chladenie v praxi – návrh, používanie a údržba

Richard Tomík, BRADY s.r.o. - Zvyšovanie bezpečnosti práce pri plánovanej údržbe ako aj ochrana priemyselných technológií

Ivan Dulovič, Johns Manville Slovakia, a.s. - Skúsenosti so zavádzaním a používaním LOTO v JM Slovakia

Diskusia k prednáškam

Tomáš Zetek, YOKOGAWA Slovakia s.r.o. - Snímače Sushi Sensor pre prediktívnu údržbu

Adam Bojko, Adash, s.r.o. - Adash již 30 let dodává přístroje a software pro diagnostiku strojů

Miroslav Hrebíček, TECHNO GROUP spol. s r.o. - Budúcnosť monitorovania detekcie plynov MSA ALTAIR io

Ronald Landefeld, FRAMATOME - New maintenance services by Framatome with special attention to Steam Generator Water Jet Cleaning

Pohľad do prednáškovej sály

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut

Streda, 27.11.2022

Peter Gazsi, U.S.Steel Košice s.r.o. - Transformačné procesy v U.S.Steel Košice s.r.o.

Juraj Valent, U.S.Steel Košice s.r.o. - Transformácia údržby - plánovanie

Branislav Kyseľ, U.S.Steel Košice s.r.o. SK Transformácia údržby - RCM

Diskusia k prednáškam

Diskusia k prednáškam

Diskusia k prednáškam

Diskusia k prednáškam

Michal Páca, RUML s.r.o. - Lze ze zbytku těsnění stanovit příčinu selhání?

Martin Tesař (online), Pokorný, s.r.o, - Případové studie řešení těsnosti na přírubových spojích s opakovanou netěsností

Marek Šimášek, OEZ Slovakia spol. s.r.o. - Kompaktné ističe 3VA od OEZ

Lukáš Majtányi, DIN TECHNIK spol. s.r.o. - Predstavenie spoločnosti

Igor Neczli,  DIN TECHNIK spol. s.r.o. - Kissling A.G. - pomoc už je na ceste, alebo krátky neformálny míting o riešeniach s lepiacou a tesniacou technickou chémiou od profesionálov, ktorí vám rozumejú

Milan Klempay, MIVA spol. s.r.o. - Plasty v priemysle

Juliana Humeníková, LIBARO, s.r.o. - Sanácia rozvodov vody a prevencia proti tvorbe vodného kameňa

Soňa Sopóci, Affida - Ako na 100% využiť pracovný potenciál

Vendín Íro - záver konferencie - poďakovanie účastníkom

Záver konferencie

Záver konferencie s losovaním cien za vyplnenie ankety

Záver konferencie s losovaním cien za vyplnenie ankety

Záver konferencie s losovaním cien za vyplnenie ankety

 

Záver konferencie s losovaním cien za vyplnenie ankety

 Záver konferencie s losovaním cien za vyplnenie ankety

Záver konferencie s losovaním cien za vyplnenie ankety

Záver konferencie s losovaním cien za vyplnenie ankety

Záver konferencie - pozvánka na NFU 2022

Firma AVACO Media sa starala o technické zabezpečenie prezentácií

 

Firemné výstavky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program konferencie:


 

 

Pondelok 25. 10. 2021

 

 

15:00 – 20:00

Registrácia účastníkov     

 

 

 

26. október 2021 - utorok

 

 

7:30

Registrácia

     

8:30

Otvorenie konferencie

   
 

Príhovory hostí

     
 

Cena SSU "Údržbár roka"

Cena SSU "Za diplomovú prácu"

Cena SSU "Za záverečnú prácu kurzu Manažér údržby"

Pozdrav predsedu EFNMS – Cosmas Vamvalis

   
     
     
 

Gabriel Dravecký

SSU

SK

Vízia SSU

9:00

Progresívne technológie údržby

 

 

9:00

Jan Vytřísal

SEPS, a.s.

SK

Oprava úniku prívodného potrubia kotlovej vody za prevádzky pri tlaku 17,0 MPa a teplote +145oC

9:15

Ronald Landefeld

FRAMATOME

D

New maintenance services by Framatome with special attention to Steam Generator Water Jet Cleaning

9:35

Petr Šerks

DLOUHY TECHNOLOGY s.r.o.

SK

ELCO – nízkoemisné riešenie v oblasti spaľovania

9:55

Martin Pexa -online

ČSPÚ

CZ

Preventivní údržba snižuje riziko kritické poruchy

10:15

Michal Abrahámfy

SLOVCEM, spol. s r.o.

SK

Čo dokážu slovenskí údržbári

10:35

Diskusia

     

10:40

Prestávka

     

11:10

Najlepšia prax a informačné systémy v údržbe

 

 

11:10

Marek Molnár

sféra, a.s.

SK

Smart prístupy pri správe technologických zariadení

11:30

Martin Lichý

Hilti Slovakia spol. s r.o.

SK

BIM (Building Information Modeling) a prefabrikácia s Hilti

11:45

Juraj Špánik

Admasys SK

SK

Prelomové trendy v priemyselnej 3D tlači

12:00

Diskusia

     

12:15

Juraj Szabo, Ludvík Vaniš

Husqvarna Slovensko, s.r.o. 

SK

Nové spôsoby údržby zelených plôch

12:30

Prestávka

     

12:45

Obed

     

14:00

Čas na návštevu vystavujúcich firiem

   

14:30

Bezpečnosť a životné prostredie v údržbe

 

 

14:30

Hana Pačaiová

TU v Košiciach, SjF, KBKP

SK

FMEA/CA - základný  nástroj rozhodovacieho procesu v riadení údržby

14:45

Michal Mihalyfi

ADRIAN GROUP s.r.o.

SK

Adiabatické chladenie v praxi – návrh, používanie a údržba

15:00

Richard Tomík

BRADY s.r.o.

SK

Zvyšovanie bezpečnosti práce pri plánovanej údržbe ako aj ochrana priemyselných technológií

15:15

Ivan Dulovič

Johns Manville Slovakia, a.s.

SK

Skúsenosti so zavádzaním a používaním LOTO v JM Slovakia

15:30

Diskusia

     

15:40

Prestávka

     

16:00

Prediktívna údržba a diagnostika 

 

 

16:00

Petr Kolečkář

SPECTRO CS , s.r.o. CZ Nová koncepce ucelené laboratoře pro tribotechniku

16:15

Tomáš Zetek YOKOGAWA Slovakia s.r.o. SK Snímače Sushi Sensor pre prediktívnu údržbu

16:30

Miroslav Hrebíček TECHNO GROUP spol. s r.o. SK Budúcnosť monitorovania detekcie plynov MSA ALTAIR io

16:45

Jan Vytřísal SEPS, a.s. SK Diagnostika a meranie korózie potrubí a oceľových konštrukcií bez nutnosti odstránenia izolácie

17:00

Diskusia      
         

19:00

Spoločenský večer – raut

Vstup v spoločenskom oblečení!

 

 

 

 

27 október 2021 - streda

 

 

8:30

Najlepšia prax a informačné systémy v údržbe - pokračovanie

 

8:30

Peter Gazsi

U.S.Steel Košice s.r.o.

SK

Transformačné procesy v U.S.Steel Košice s.r.o.

8:45

Juraj Valent

U.S.Steel Košice s.r.o.

SK

Transformácia údržby - plánovanie

9:00

Branislav Kyseľ

U.S.Steel Košice s.r.o.

SK

Transformácia údržby - RCM

9:15

Milan Lučan

U.S.Steel Košice s.r.o.

SK

Podpora IT v transformačných procesoch

9:30

Diskusia

     

9:45

Prestávka

     

10:15

Progresívne technológie údržby

 

 

10:15

Michal Páca

RUML s.r.o.

CZ

Lze ze zbytku těsnění stanovit příčinu selhání?

10:30

Martin Tesař

Pokorný, s.r.o,

CZ

Případové studie řešení těsnosti na přírubových spojích s opakovanou netěsností

10:45

Marek Šimášek

OEZ Slovakia spol. s.r.o.

SK

Kompaktné ističe 3VA od OEZ

11:00

Andrey Konovalov

DIN TECHNIK spol. s.r.o.

SK

Kissling A.G.- pomoc už je na ceste,  alebo krátky neformálny míting o riešeniach s lepiacou a tesniacou technickou chémiou od profesionálov, ktorí vám rozumejú

11:15

Róbert Vaník

Henkel Slovensko spol. s r.o.

SK

Nedovoľte, aby malý závit spôsobil veľký problém

11:30

Milan Klempay

MIVA spol. s.r.o.

SK

Plasty v priemysle

11:45

Roman Barančin

LIBARO, s.r.o.

SK

Sanácia rozvodov vody a prevencia proti tvorbe vodného kameňa

12:00

Diskusia

     

12:15

Soňa Sopóci

Affida

SK

Ako na 100% využiť pracovný potenciál

12:30

Záver s losovaním ankety

 

 

13:00

Obed

 

 

 

                                                                                                      


Organizačné informácie:

Termín konania:  26. - 27. 10. 2021 (utorok, streda) – konferencia

!!! Zmena z dôvodu zhoršenej COVID situácie v okrese Poprad - presunuté miesto konania:

Hotel Holiday Inn Trnava

 

Generálny partner
Hlavní partneri   
   
Partneri       
 
 
 
 
 
 
     
Hlavný mediálny partner  
Mediálni partneri