Stredoeurópske fórum údržby 2011

Dátum

31. 5. 2011 - 1. 6. 2011

Miesto

Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Hotel PATRIA

      

medzinárodná konferencia
konaná pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR

Generálni
partneri:

Hlavní partneri:
 

 

Partneri:  
 

 

 

 


      Vážení priatelia a priaznivci údržby,

 

       Nápad organizovať stretnutia odborníkov z oblasti údržby na širšom základe v rámci stredoeurópskeho regiónu vznikol v roku 2004 v Slovenskej spoločnosti údržby a bol následne realizovaný po dohode s partnerskými organizáciami Čiech, Maďarska a Poľska po prvý krát v máji 2005 vo Vysokých Tatrách na Štrbskom Plese. Tieto konferencie sa konajú v dvojročnom cykle striedavo s dvojročným cyklom konferencií Euromaintenance. Po Slovensku nasledovalo v roku 2007 Poľsko vo Wroclawi, potom v roku 2009 Čechy v Libliciach a v roku 2011 sa vrátila konferencia po štvrtý krát opäť na Slovensko, kde sa konala ako rozšírený 11. ročník tradičnej medzinárodnej konferencie Národné fórum údržby.

       Konferencia patrí medzi vrcholné aktivity SSU a aj posledná svoju pozíciu potvrdila. Sme radi, že sa naďalej darí napĺňať víziu formulovanú na začiatku v roku 2000: „Prinášať aktuálne informácie vysokej odbornej úrovne a vytvárať vhodné podmienky na výmenu skúseností odborníkov v údržbe zo Slovenska a zahraničia.“ Táto vízia nestráca nič zo svojej aktuálnosti a každá konferencia je naplnením jedného zo základných cieľov činnosti SSU.

       Spolu v roku 2011 bolo na konferenciu prihlásených 201 účastníkov, z toho 41 zahraničných, čo je doteraz druhý najvyšší počet. Tradične najviac z Českej republiky - 29 , z Maďarska 5, z Poľska 4, z Rakúska, Švédska a Veľkej Británie po 1. Počet domácich účastníkov bol 160, tiež druhý najvyšší z doterajších ročníkov.
       Odborný program bol podobne ako v posledných rokoch rozdelený na päť základných tematických oblastí. Na úvod však majú prednosť generálni a hlavní partneri, preto sa nedala dodržať jednotná tematika od začiatku teda boli prezentované všetky podstatné aspekty údržby (diagnostika, technológie, informačné systémy, bezpečnosť, životné prostredie). Väčšina dňa patrila najlepšej praxi a riadeniu údržby, v závere dňa informačným systémom a podpore údržby. Druhý deň bol venovaný prediktívnej údržbe a diagnostickým metódam, potom progresívnym technológiám a napokon špeciálnym témam a otázkam bezpečnosti.

       Vo štvrtok už po šiesty raz boli sprievodné akcie konferencie. Konkrétne to boli semináre: „Riziká v údržbe, ich vplyv na plánovanie a podpora IS“ (viedla prof. Pačaiová a Ing. Šandor) a „Využitie moderných spôsobov manažovania údržby ako sú TPM, QRQC a IMPO pre zvýšenie efektívnosti výroby, zlepšenie kvality výrobkov a zvýšenie konkurencieschopnosti výrobného podniku“ (viedol Ing. Dravecký) a workshopy: „Monitorovanie strojov – zvýšenie spoľahlivosti a úspora nákladov“ (viedol Ing. Kyseľ z U.S.Steel Košice) a „Benchmarking údržby – globalizované ukazovatele“ (viedol doc. Grenčík).

      Slovenská spoločnosť údržby v úvodnej časti tradične udeľuje cenu SSU „Údržbár roka“, ktorú tentoraz dostala prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD. z TU v Košicich, SjF, Katedry bezpečnosti a kvality produkcie. Prof. Pačaiová je od počiatku aktívna v činnosti SSU a každoročne vystupuje v programe konferencie, ako aj vedie semináre na tému bezpečnosti a rizík v údržbe. Práve v súvislosti s prebiehajúcou kampaňou EU „Bezpečná údržba“, v ktorej zastrešovala aktivity SSU aj voči EFNMS, ako aj za jej doterajší prínos v pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti zameranej na údržbu, jej ako prvej žene bola táto cena udelená.
       Druhou udeľovanou cenou je cena SSU „Za diplomovú prácu“. Tentoraz ju dostali dvaja ocenení - Ing. Tomáš Vnenčák, absolvent Žilinskej univerzity v Žiline, za diplomovú prácu na tému „Zvýšenie spoľahlivosti a pohotovosti zariadení výrobného úseku UAR v PCA Slovakia s. r. o. Trnava“ (vedúci práce doc. Juraj Grenčík) a Ing. Marián Ondriš, absolvent STU, MTF so sídlom v Trnave za diplomovú prácu na tému „Návrh na zefektívnenie systému riadenia údržby v podniku ESTAMP Slovakia s.r.o., Zlaté Moravce“ (vedúci práce Ing. Milan Richter) .
      SSU s podporou partnerov z ČSPU, PNTTE a GTE zorganizovala úspešné Stredoeurópske fórum údržby, ktoré potvrdilo, že údržba je významnou zložkou hospodárstva a výraznou mierou prispieva k jeho chodu. Aby tak mohlo byť aj v budúcnosti, je potrebné poznať a uplatňovať najnovšie technológie, informačné systémy a metódy riadenia, o čom všetkom sa hovorilo aj na tejto konferencii.

Predstavenstvo SSU

 

 


TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE

 1. Najlepšia prax a riadenie údržby
 2. Informačné systémy a podpora údržby
 3. Progresívne technológie údržby
 4. Prediktívna údržba a diagnostika
 5. Bezpečnosť a špeciálne témy

Sprievodné akcie -semináre a workshopy na témy efektívnosť údržby a jej vplyv údržby na kvalitu produktov, TPM, údržba a bezpečnosť, benchmarking, riadenie údržby a vplyv na zníženie spotreby energie, diagnostika.

Odborní garanti: Prípravný výbor konferencie:
 • Václav Legát
 • Juraj Sinay
 • Peter Zvolenský
 • Michal Abrahámfy
 • Dušan Belko
 • József Csiba
 • Gabriel Dravecký
 • Juraj Grenčík
 • Jozef Hrubec
 • Vendelín Íro
 • Krzysztof Olejnik
 • Hana Pačaiová
 • Marko Rentka
 • Vladimír Stuchlý
 • Ivan Ševčík
 • Zdeněk Votava
 • Anton Vrba
 • Michal Žilka

 


SEFU 2011 – Účastnícka anketa

 

Ktoré bloky ste sledovali:
  áno sčasti nie   áno sčasti nie
Najlepšia prax v riadení údržby 75% 16% 9% Progresívne technológie údržby 56% 39% 5%
Informačné systémy a podpora údržby 54% 35% 11% Bezpečnosť a špeciálne témy 54% 37% 9%
Prediktívna údržba a diagnostika 72% 23% 5%        
Ako hodnotíte (stupnica: 1=najlepší až 5=najhorší):
Celkovú úroveň konferencie 1,43±0,56 Organizačné zabezpečenie 1,07±0,25
Odbornú úroveň príspevkov 1,69±0,58 Výber tém konferencie 1,56±0,58
Miesto konania konferencie 1,05±0,27 Termín konania konferencie 1,20±0,50

 

 

      V účastníckej ankete bolo tento rok odovzaných doteraz najviac odpovedí – 93, čo je vyše 46 %. Účastníci jednak známkujú organizačnú a odbornú úroveň konferencie, jednak môžu napísať svoje názory a pripomienky k šiestim otázkam. Tieto otázky zostávajú od začiatku nezmenené a tak je možné sledovať vývoj hodnotenia od prvého ročníka. No a napokon môžu uviesť 3 prednášky, ktoré ich najviac zaujali. Je zaujímavé, že či je percento odovzdaných odpovedí vyššie alebo nižšie, výsledné známky sa v zásade líšia veľmi málo, čo dokumentuje graf vývoja hodnotenia konferencie za jednotlivé roky.Pri porovnaní s minulým rokom sa známky zlepšili v štyroch kategóriách a zhoršili v dvoch. V minulom roku „vyskočilo“ hodnotenie termínu konania konferencie z dôvodu kolízie s konaním Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre. Tento rok kolízia nebola a hodnotenie sa vrátilo blízko výraznej spokojnosti ako v predošlých ročníkoch Najlepšie známky a dokonca zlepšenie nastalo v hodnotení organizácie a miesta konferencie. Výber tém konferencie vyšiel o máličko horšie, naopak polepšila si odborná úroveň príspevkov. Celková úroveň konferencie bola hodnotená o niečo horšie ako minulý rok a celkovo za 10 rokov bola tretia. Tieto rozdiely sú v rámci štatistickej odchýlky a možno konštatovať, že hodnotenia zostávajú trvalo vysoko pozitívne.
      Už tretí raz účastníci hodnotili aj tri prednášky, ktoré sa im najviac páčili. Z hodnotenia vyplynulo, že len 4 prednášky neboli uvedené ani raz, čo znamená, že absolútna väčšina z nich zaujala aspoň niekoho. Kľúč na určovanie poradia je nasledovný: prednáška uvedená na prvom mieste získava 3 body, na druhom 2 a na treťom 1. Súčet bodov je prvým kritériom určenia poradia, druhým je priemer zo známok a tretím počet hodnotení. Poradie na prvých 12 ,iestach je v tabuľke

Por. Meno Organizácia Prednáška Body Priemer Počet
1 Ondrej Valent CMMS, s.r.o Praha Metody moderní údržby - příklady z praxe 66 2,44 27
2 Martin Varga SEPS, a.s. Bratislava Opravy a zásahy do potrubí za plnej prevádzky 43 2,26 19
3 Jan Franlund UTEK Očakávania, výzvy, úspechy - príspevok údržby 40 2,50 16
4 Viera Peťková eustream,a.s. Zníženie rizika údržbárskymi aktivitami a inšpekciami 40 2,35 17
5 Juraj Sinay TU v Košiciach Technická diagnostika a riziká - ich vzájomná interakcia v podmienkach Safety a Security" 29 2,23 13
6 Václav Legát ČZU, TF Praha & ČSPU Správná údržba snižuje rizika 23 1,77 13
7 Michael Herring SKF UK Limited Elektrické skúšanie motorov - moderný prístup 21 2,10 10
8 Libor Keller TSI Systems s.r.o. Brno Ultrazvuková diagnostika 19 2,11 9
9 Jozef Tóth GE Energy services Slovakia,s.r.o., Význam prediktívnej údržby a nové trendy v podpore údržby 18 2,57 7
10 Vanda Kadlečíková GEFOS a.s., Praha Nové možnosti získania presných a relevantných  údajov o udržiavaných zariadeniach 17 1,42 12
11 Juraj Bátora Hella Slovakia Signal-Lighting s.r.o. Prínosy a skúsenosti so systémom TPM v závode Hella Slovakia Signal-Lighting s.r.o. 15 3,00 5
12 Miroslav Šandor INSEKO, a.s. Žilina Výber a implementácia EAM 14 1,75 8

Fotografie z konferencie

Utorok, 31.5.2011

Hotel PATRIA na Štrbskom Plese - tradičné miesto konania konferencie

Otvorenie konferencie - pohľad do sály a predsednícky stôl

Otvorenie konferencie - predsednícky stôlzľava: Krzysztof Olejnik - zástupca PNTTE, Poľsko; Václav Legát - predseda ČSPÚ, ČR; Martin Hlinka - Ministerstvo hospodárstva SR; Vendelín Íro - podpredseda SSU; Juraj Grenčík - predseda SSU; Jan Franlund - prezident UTEK (Švédska spoločnosť údržby) a člen predstavenstva EFNMS; Juraj Sinay - TU v Košiciach

Otvorenie konferencie - Vendelín Íro - podpredseda SSU

Príhovory hostí - Martin Hlinka, riaditeľ odboru priemyslu a inovácií, Ministerstvo hospodárstva SR

Príhovory hostí - Václav Legát - predseda ČSPÚ, ČR

Príhovory hostí - Jan Franlund - prezident UTEK (Švédska spoločnosť údržby) a člen predstavenstva EFNMS

profesor Juraj Sinay, TU v Košiciach, príhovor odborného garanta konferencie

Otvorenie konferencie - Juraj Grenčík: SSU a trendy údržby

Cena SSU "Údržbár roka 2010" - Hana Pačaiová, TU Košice

Cena SSU "Údržbár roka 2010" - Hana Pačaiová, TU Košice: Trendy v riadení údržby

Cena SSU "Údržbár roka 2010" - Hana Pačaiová, TU Košice : Trendy v riadení údržby

Cena SSU za diplomovú prácu - Tomáš Vnenčák, ŽU v Žiline, SjF, Katedra DMT (odovzdaná dodatočne)

Cena SSU za diplomovú prácu - Marián Ondriš, MTF STU Trnava

Cena SSU za diplomovú prácu - Marián Ondriš, MTF STU Trnava

 

 

 

 

Pohľad do kongresovej haly

Pohľad do kongresovej haly

Ondrej Valent, CMMS, s.r.o.: Metody moderní údržby - příklady z praxe

Viera Peťková, eustream, a.s.: Zníženie rizika údržbárskymi aktivitami a inšpekciami

Prednášajúci a pozorné publikum

Rudolf Piaček, SPP-distribúcia, a.s.: Inšpekcie plynovodov v SPP-distribúcia, a.s.

Martin Varga, SEPS, a.s. Bratislava : Opravy a zásahy do potrubí za plnej prevádzky

Milan Podhradský, ŽU Ústav súdneho inžinierstva: Informácia o knihe Právo v hospodárskom živote

Ján Petko, U.S.Steel Košice, s.r.o.: Údržba ako garant technickej bezpečnosti, environmentálneho súladu a znižovania energetickej náročnosti

Ivan Ševčík, INSEKO, a.s. Žilina : Ak si myslíte, že vo Vašom podniku nemáte čo zlepšiť, tak ku nám ani nechoďte

Jan Franlund, UTEK : Očakávania, výzvy, úspechy - príspevok údržby

Michael Herring, SKF UK Limited : Elektrické skúšanie motorov - moderný prístup

Václav Legát, ČZU, TF Praha & ČSPU : Správná údržba snižuje rizika

Juraj Sinay, TU v Košiciach : Technická diagnostika a riziká - ich vzájomná interakcia v podmienkach Safety a Security"

Juraj Bátora, Hella Slovakia Signal-Lighting s.r.o. : Prínosy a skúsenosti so systémom TPM v závode Hella Slovakia Signal-Lighting s.r.o.

Dušan Belko, SE AE Jaslovské Bohunice, SK : Využitie systému údržby pri zvyšovaní výkonu blokov JE V-2

József Csiba, MÁV Hungary, Budapest, HU : Vzťah medzi ukazovateľmi bezporuchovosti a pohotovosti systémov vozidiel

Ondrej Valent, CMMS, s.r.o Praha, CZ : Spoľahlivosť založená na operátoroch (OBR) a údržbe - realizované príklady z praxe našich podnikov

Jozef Tóth, GE Energy Services Slovakia, s.r.o. : Význam prediktívnej údržby a nové trendy v podpore údržby

Miloš Tuharský, WURTH, s.r.o. : Mobilné pracovisko údržbára - nástroj na zvyšovanie jeho produktivity

Jan Kamenický, Technická univerzita v Liberci : Vývoj analýz RCM v čase

Věra Pelantová, Technická univerzita v Liberci : Sebehodnocení a údržba

Ferenc Dömötör, Dunaújvárosi Főiskola : Vibračná diagnostika - predstavenie knihy

Matej Hájek, sféra, a.s., Bratislava : Informačný systém na riadenie údržby v prostredí podnikov s nasadeným ERP systémom

Vanda Kadlečíková, GEFOS a.s., Praha : Nové možnosti získania presných a relevantných údajov o udržiavaných zariadeniach

Miroslav Šandor, INSEKO, a.s. Žilina : Výber a implementácia EAM

Jozef Čvirik, Ipesoft s.r.o. Žilina : Od inštalácie IS k riešeniu problémov údržby a správy majetku

Radim Doležal, Technická univerzita v Liberci : Digitalizace v údržbě a její možné důsledky

Jaroslav Zajíček, Technická univerzita v Liberci : Využití výsledků RCM pro snížení rovnice výrobních ztrát

Josef Chudoba, Technická univerzita v Liberci : Stanovení konfidenčních mezí Weibullova rozdělení pro hodnocení spolehlivosti výrobků


Spoločenský večer – raut

 

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Sólo pre "Údržbárku roka"


Firemné výstavky

 

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky


 

Streda 1. 6. 2011

Radoslava Paulenková, InterTriboDia s.r.o. Tlmače : Tribotechnická diagnostika ako neoddeliteľná súčasť technickej diagnostiky

Tadeáš Lipus, SKF Ložiska a.s., Praha : Diagnostika strojov ako súčasť plánovanej údržby

Adam Bojko, Adash, s.r.o. : Moderní vibro-diagnostické přístroje

Peter Tirinda, B & K, s.r.o. : Možnosti optimalizovanej ochrany a diagnostiky strojov

Libor Keller, TSI Systems s.r.o. Brno : Ultrazvuková diagnostika

Milena Kureková, InterTriboDia s.r.o. Tlmače : Využitie infračervenej techniky v tribotechnickej diagnostike olejov

Vladimír Nováček, ALS Czech Republic, s.r.o., Praha : Analýzy olejů jako nástroj proaktivní údržby strojů

Štefan Kúdela, SE AE Mochovce : Renovácia náhradných dielov žiarovým striekaním vysokorýchlostným plameňom HUOF

Milan Baranec, KLEENTEK Slovakia, s.r.o., SK : KLEENTEK Fluid Management

Ivan Havaš, Diago s.f. Brezno : Systém elektrostatického čistenia oleja EOC

Jaroslav Dancák, U.S.Steel Košice, s.r.o. : Oprava pogumovaných valcov lepením

Dušan Kiseľ, K – TEST, s.r.o., Košice : Použitie termografickej kamery pri inštalácii a údržbe fotovoltických elektrárni

Petr Hudeček, Manomer SK, a.s., SK : Kritériá pre výber vhodného tlakomera

Gabriel Nowacki, Motor Transport Institute, Warsaw : Výsledky NATCS - pilotný projekt

Grzegorz Woźniak, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa : Bezpečná prevádzka vozidiel v cestnej doprave a hľadiska zadného nárazníka

Viliam Janak, U.S.Steel Košice, s.r.o. : Zaisťovanie energií pri údržbe mostových žeriavov

Andrej Červeňan, UVSETMK, SjF, STU v Bratislave : Optimalizácia konštrukcie výrobných strojov z hľadiska údržby

Gabriel Dravecký, GD Project : Predstavenie projektu SSU – „Vedomostný audit údržby“


Záver

 

Záver konferencie - losovanie víťazov ankety

Záver konferencie - 1. cena

Záver konferencie - Cena útechy

Záver konferencie - poďakovanie účastníkom a organizátorom, pozvánka na 12. ročník NFU 2012

Štvrtok 2. 6. 2011

Sprievodné akcie konferencie:

Workshop: Monitorovanie strojov – zvýšenie spoľahlivosti a úspora nákladov - Branislav Kyseľ, U.S.Steel Košice, s.r.o

Branislav Kyseľ, U.S.Steel Košice, s.r.o

Seminár: Riziká v údržbe, ich vplyv na plánovanie a podpora IS - Hana Pačaiová, TU v Košiciach; Miroslav Šandor, Inseko, a.s. Žilina

Hana Pačaiová, TU v Košiciach

Hana Pačaiová, TU v Košiciach

Miroslav Šandor, Inseko, a.s. Žilina

Workshop: Benchmarking údržby– globalizované ukazovatele výkonnosti a spoľahlivosti údržby - Juraj Grenčík, SSU/ŽU; Vendelín Íro, SSU/SUZ

Juraj Grenčík, SSU/ŽU

Juraj Grenčík, SSU/ŽU

Seminár: Využitie moderných spôsobov manažovania údržby ako sú TPM, QRQC a štandardov IMPO pre zvýšenie efektívnosti výroby, zlepšenie kvality výrobkov a zvýšenie konkurencieschopnosti výrobného podniku– Gabriel Dravecký, GDProject

Gabriel Dravecký, GDProject


Obrázky z Tatier 2011

Tradičná prechádzka k vodopádu Skok v Mlynickej doline

Tradičná prechádzka k vodopádu Skok v Mlynickej doline

Mlynická dolina s vodopádom Skok, vľavo Solisko, v pozadí Štrbský štít

Dominantná Vysoká

Takmer letný Kriváň


Konečný program konferencie:

 

Utorok 31. 5. 2011

 

7:00 - 8:30 Registrácia účastníkov
8:30 - 9:10 Otvorenie konferencie
8:30 - 8:40 Otvorenie, Príhovory hostí
8:40 - 8:50 Juraj Grenčík, SSU & KDMT, SjF, ŽU Žilina, SK: SSU a trendy v údržbe
8:50 - 9:00 Cena SSU „Údržbár roka“
9:00 - 9:10 Cena SSU „Za diplomovú prácu“
9:10 - 12:30 Najlepšia prax a riadenie údržby
9:10 - 9:30 Ondrej Valent, CMMS, s.r.o Praha, CZ : Prínos CMMS k údržbe
9:30 - 9:40 Viera Peťková, eustream, a.s., SK : Zníženie rizika údržbárskymi aktivitami a inšpekciami
9:40 - 9:50 Rudolf Piaček, SPP-distribúcia, a.s., SK : Inšpekcie plynovodov v SPP-distribúcia, a.s.
9:50 - 10:05 Vlastimil Mäčko, ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG, SK : ARI-Armaturen: Výrobný program
10:05 - 10:20 Jan Vytřísal, SEPS, a.s. Bratislava, SK : Opravy a zásahy do potrubí za plnej prevádzky
10:20 - 10:50 Prestávka
10:50 - 11:05 Ján Petko, U.S.Steel Košice, s.r.o., SK : Údržba ako garant technickej bezpečnosti, environmentálneho súladu a znižovania energetickej náročnosti
11:05 - 11:20 Ivan Ševčík, Peter Herman, INSEKO, a.s. Žilina , SK : Ak si myslíte, že vo Vašom podniku nemáte čo zlepšiť, tak ku nám ani nechoďte
11:20 - 11:40 Jan Franlund, UTEK, SE : Očakávania, výzvy, úspechy - príspevok údržby
11:40 - 12:00 Michael Herring, SKF UK Limited, UK : Elektrické skúšanie motorov - moderný prístup
12:00 - 12:15 Václav Legát, ČZU, TF Praha & ČSPU, CZ : Správná údržba snižuje rizika
12:15 - 12:30 Juraj Sinay, TU v Košiciach, SK : Technická diagnostika a riziká - ich vzájomná interakcia v podmienkach Safety a Security"
12:30 - 13:30 Obed
13:30 - 15:30 Najlepšia prax a riadenie údržby
13:30 - 13:45 Juraj Bátora, Tibor Trnka , Hella Slovakia Signal-Lighting s.r.o. , SK : Prínosy a skúsenosti so systémom TPM v závode Hella Slovakia Signal-Lighting s.r.o.
13:45 - 14:00 Dušan Belko, SE AE Jaslovské Bohunice , SK : Využitie systému údržby pri zvyšovaní výkonu blokov JE V-2
14:00 - 14:15 József Csiba, MÁV Hungary, Budapest, HU : Vzťah medzi ukazovateľmi bezporuchovosti a pohotovosti systémov vozidiel
14:15 - 14:20 Ferenc Dömötör, Dunaújvárosi Főiskola, HU : Vibračná diagnostika - predstavenie knihy
14:20 - 14:35 Ondrej Valent, CMMS, s.r.o, Praha, CZ : Spoľahlivosť založená na operátoroch (OBR) a údržbe - realizované príklady z praxe našich podnikov
14:35 - 14:50 Jozef Tóth, GE Energy Services Slovakia, s.r.o., SK : Význam prediktívnej údržby a nové trendy v podpore údržby
14:50 - 15:05 Miloš Tuharský, WURTH,s.r.o., SK : Mobilné pracovisko údržbára - nástroj na zvyšovanie jeho produktivity
15:05 - 15:15 Jan Kamenický, Technická univerzita v Liberci , CZ : Vývoj analýz RCM v čase
15:15 - 15:25 Věra Pelantová, Technická univerzita v Liberci , CZ : Sebehodnocení a údržba
15:25 - 15:30 Zuzana Augustínová, Vydavateľstvo Techpark Žilina, SK : Predstavenie časopisov Tribotechnika a Technika
15:30 - 16:00 Prestávka
16:00 - 18:00 Informačné systémy a podpora údržby
16:00 - 16:15 Matej Hájek, Rastislav Krbaťa, sféra, a.s., Bratislava, SK : Informačný systém na riadenie údržby v prostredí podnikov s nasadeným ERP systémom
16:15 - 16:30 Vanda Kadlečíková, GEFOS a.s., Praha, CZ : Nové možnosti získania presných a relevantných  údajov o udržiavaných zariadeniach
16:30 - 16:45 Miroslav Šandor, INSEKO, a.s. Žilina, SK : Výber a implementácia EAM
16:45 - 17:00 Jozef Čvirik, Ipesoft s.r.o. Žilina, SK : Od inštalácie IS k riešeniu problémov údržby a správy majetku
17:00 - 17:15 Oldřich Kubon , Systémy Ratech s.r.o., SK : Podpora údržby a prevádzky v reálnom čase
17:15 - 17:30 Radim Doležal, Technická univerzita v Liberci, CZ : Digitalizace v údržbě a její možné důsledky
17:30 - 17:45 Jaroslav Zajíček, Technická univerzita v Liberci, CZ : Využití výsledků RCM pro snížení rovnice výrobních ztrát
17:45 - 18:00 Josef Chudoba, Technická univerzita v Liberci, CZ : Stanovení konfidenčních mezí Weibullova rozdělení pro hodnocení spolehlivosti výrobků

18:00 – 19:00 Interný program SSU

19:30 – 24:00 Spoločenský večer – raut

 

 

Streda 1. 6. 2011

 

8:00 - 10:00 Prediktívna údržba a diagnostika
8:00 - 8:15 Radoslava Paulenková, InterTriboDia s.r.o. Tlmače, SK : Tribotechnická diagnostika ako neoddeliteľná súčasť technickej diagnostiky
8:15 - 8:30 Tadeáš Lipus, SKF Ložiska a.s., Praha, CZ : Diagnostika strojov ako súčasť plánovanej údržby
8:30 - 8:45 Petr Uřídil, Ladislav Antal, SPM Instrument, s.r.o., CZ : Spolehlivá diagnostika ložisek metodami SPM
8:45 - 9:00 Adam Bojko, Adash, s.r.o., CZ : Moderní vibro-diagnostické přístroje
9:00 - 9:15 Peter Tirinda, B & K, s.r.o., SK : Možnosti optimalizovanej ochrany a diagnostiky strojov
9:15 - 9:30 Libor Keller , TSI Systems s.r.o. Brno , CZ : Ultrazvuková diagnostika
9:30 - 9:45 Milena Kureková, InterTriboDia s.r.o. Tlmače, SK : Využitie infračervenej techniky v tribotechnickej diagnostike olejov
9:45 - 10:00 Vladimír Nováček, ALS Czech Republic, s.r.o., Praha, CZ : Analýzy olejů jako nástroj proaktivní údržby strojů
10:00 - 10:30 Prestávka
10:30 - 12:00 Progresívne technológie údržby
10:30 - 10:45 Štefan Kúdela, SE AE Mochovce, SK : Renovácia náhradných dielov žiarovým striekaním vysokorýchlostným plameňom HUOF
10:45 - 11:00 Milan Baranec, KLEENTEK Slovakia, s.r.o., SK : KLEENTEK Fluid Management
11:00 - 11:15 Pavol Marek, Ivan Havaš, Diago s.f. Brezno, SK : Systém elektrostatického čistenia oleja EOC
11:15 - 11:30 Jaroslav Dancák, U.S.Steel Košice, s.r.o., SK : Oprava pogumovaných valcov lepením
11:30 - 11:45 Dušan Kiseľ, K – TEST, s.r.o., Košice, SK : Použitie termografickej kamery pri inštalácii a údržbe fotovoltických elektrárni
11:45 - 12:00 Petr Hudeček , Manomer SK, a.s. , SK : Kritériá pre výber vhodného tlakomera
12:00 - 13:00 Bezpečnosť a špeciálne témy
12:00 - 12:10 Gabriel Nowacki, Grażyna Nowacka, Motor Transport Institute, Warsaw , PL : Výsledky NATCS - pilotný projekt
12:10 - 12:20 Krzysztof Olejnik, Grzegorz Woźniak , Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa , PL : Bezpečná prevádzka vozidiel v cestnej doprave a hľadiska zadného nárazníka
12:20 - 12:35 Viliam Janak, U.S.Steel Košice, s.r.o. , SK : Zaisťovanie energií pri údržbe mostových žeriavov
12:35 - 12:45 Andrej Červeňan, UVSETMK, SjF, STU v Bratislave, SK : Optimalizácia konštrukcie výrobných strojov z hľadiska údržby
12:45 - 13:00 Gabriel Dravecký, GD Project, SK : Predstavenie projektu SSU – „Vedomostný audit údržby“
13:00 - 13:10 Záver
13:10 - 14:10 Obed

 

 

Štvrtok 2. 6. 2011

 

Sprievodné akcie konferencie:
Workshop: Monitorovanie strojov – zvýšenie spoľahlivosti a úspora nákladov - Branislav Kyseľ, U.S.Steel Košice, s.r.o
Seminár: Využitie moderných spôsobov manažovania údržby ako sú TPM, QRQC a štandardov IMPO pre zvýšenie efektívnosti výroby, zlepšenie kvality výrobkov a zvýšenie konkurencieschopnosti výrobného podniku – Gabriel Dravecký, GDProject; Dušan Belko, Transtechno, s.r.o
Seminár: Riziká v údržbe, ich vplyv na plánovanie a podpora IS - Hana Pačaiová, TU v Košiciach; Miroslav Šandor, Inseko, a.s. Žilina
Workshop: Benchmarking údržby– globalizované ukazovatele výkonnosti a spoľahlivosti údržby - Juraj Grenčík, SSU/ŽU; Vendelín Íro, SSU/SUZ

Tešíme sa na stretnutie na dvanástom ročníku konferencie NFÚ 2012!
Štrbské Pleso, Hotel Patria, 29.- 31. 5. 2012