Národné fórum údržby 2003

Dátum

5. 5. 2003 - 6. 5. 2003

Miesto

Vysoké Tatry, Štrbské Pleso hotel PATRIA

KrivanNFU.jpg (12548 bytes)

 dňoch 5.-6.mája 2003 sa vo Vysokých Tatrách na Štrbskom Plese, v hoteli Patria, uskutočnil 3. ročník medzinárodnej konferencie Národné fórum údržby 2003. Konferencia nadviazala na predchádzajúce tri ročníky. Pre prvú konferenciu, konanú v roku 2000 na pôde Žilinskej univerzity, sa vžil názov "nultý" ročník. Druhé Národné fórum údržby, avšak oficiálne prvý ročník, sa presťahovalo do Vysokých Tatier. Podla ohlasov to bola dobrá myšlienka a preto sa dalšie ročníky konali a budú konať v tejto atraktívnej lokalite.

Prvé tri konferencie splnili očakávanie v tom, že dokázali vytvoriť spoločenstvo údržbárov z celého Slovenska, zo všetkých oblastí priemyslu, služieb a vzdelávacích ustanovizní. Bola založená Slovenská spoločnosť údržby, ktorá sa medzičasom etablovala aj medzinárodne v rámci EFNMS. Opäť sme mali ako hosťa významného predstaviteľa EFNMS, zároveň predsedu Švédskej spoločnosti údržby UTEK, pána Jan Franluda.

Základná štatiskitka o konferencii:
123 účastníkov, z nich 20 zo zharaničia (13 Česká republika, 3 Maďarsko, 2 Poľsko, 1 Rakúsko, 1 Švédsko)
.

V zborníku z konferencie bolo uverejnených 38 príspevkov, plus 5 prekladov zahraničných prispievateľov. Nie všetci autori článkov prišli na konferenciu, takže v programe bolo nakoniec zaradených 33 príspevkov. Tohto roku boli do programu zaradené aj firemné prezentácie, spolu 8, z ktorých väčšina aj vystavovala svoju ponuku v priľahlej miestnosti.

Tematické bloky konferencie boli obdobné ako v predchádzajúcich dvoch ročníkoch a vychádzali z tematického členenia konferencie Euromaintenance 2002, teda "Riadenie údržby", "Údržbárske technológie", "Informačné technológie" a "Špeciálne témy". Oproti predošlému roku, keď väčšina rokovaní preiehala v paralelných sekciách, tento rok boli nosné vystúpenia z každej tematickej oblasti zaradené do plenárnej sekcie. Rovnako boli do plenárnej časti zaradené aj firemné prezentácie s ohľadom na ich požiadavku osloviť čo najširšie odborné publikum. Podarilo sa pomerne rovnomerne obsadiť jednotlivé tematické oblasti, i keď opäť vo viacerých prípadoch nebolo možné presne kategorizovať jednotlivé príspevky. Tento rok boli zvýraznené informačné technológie v údržbe ich zaradením do programu v prvý deň konferencie. Paralelne s nimi prebiehala sekcia venovaná špeciálnym témam, v tomto roku venovaná najmä oblasti bezpečnosti a požiadaviek environmentálneho manažmentu. Druhý deň, po úvodnej prezentácii plánov SSU v oblasti benchmarkingu údržby a druhom bloku firemných prezentácií, potom paralelne nasledovali bloky venované riadeniu údržby a údržbárskym technológiám.

Ako každý rok, i tentoraz mali účastníci konferencie možnosť vyjadriť svoje názory na jej úroveň a pripojiť svoje pripomienky a námety. Výsledky uvádzame v nasledujúcich tabuľkách. Jednoznačne najlepšie bolo hodnotené miesto konferencie, z čoho možno usudzovať, že konferencia našla svoje trvalé miesto, prinajmenej na najbližšie roky. Aj ostatné oblasti boli všetky v priemere hodnotené lepšie ako dva. Oproti minulosti sa zlepšilo organizačné zabezpečenie, čo v značnej miere súviselo aj s kvalitou služieb poskytovaných hotelom Patria. O niečo horšie dopadla odborná úroveň a výber tém. Tu sa názory viac líšili aj v tom, že niekto bol úplne spokojný, iní boli dosť kritickí a neboli naplnené ich očakávania. Samozrejmou ambíciou je mať čo najlepší odborný program, čo nie je jednoduchou úlohou pri veľkom množstve odborných konferencií, ktoré sa organizujú v priebehu celého roka. Potešiteľné je, že sa darí každý rok získať zaujímavé príspevky zo zahraničia. Tento rok to bolo predovšetkým v osobe pána Jana Franlunda zo Švédska.

Účastnícka anketa - výsledky

Ktoré bloky ste sledovali:

 

áno

sčasti

nie

Riadenie údržby

75%

17%

8%

Údržbárske technológie

17%

50%

33%

Informačné technológie

58%

17%

25%

Špeciálne témy

25

33%

42%

 

Ako hodnotíte (stupnica: 1=najlepší až 5=najhorší):

Celkovú úroveň konferencie

1,77 ± 0,56

Organizačné zabezpečenie

1,42 ± 0,49

Odbornú úroveň príspevkov

1,77 ± 1,09

Výber tém konferencie

1,96 ± 0,59

Miesto konania konferencie

1,00 ± 0,00

Termín konania konferencie

1,23 ± 0,60

Pre porovnanie hodnotenie z predošlých rokov:

2002:

Celkovú úroveň konferencie

1,63 ± 0,48

Organizačné zabezpečenie

1,87 ± 0,87

Odbornú úroveň príspevkov

1,59 ± 0,65

Výber tém konferencie

1,43 ± 0,60

Miesto konania konferencie

1,57 ± 0,73

Termín konania konferencie

1,22 ± 0,69

2001:

Celková úroveň konferencie

1,74 ± 0,51

Organizačné zabezpečenie

1,70 ± 0,78

Odborná úroveň príspevkov

2,13 ± 0,51

Výber tém konferencie

2,09 ± 0,56

Miesto konania konferencie

1,07 ± 0,38

Termín konania konferencie

1,09 ± 0,28

 

Vyhovovalo by Vám iné miesto konania konferencie, navrhnite:

 • Vyhovovalo, jsem spokojen

Čo Vám chýbalo na konferencii? Aké nedostatky ste zaznamenali?

 • Príspevok z odboru plynárstva a riadenia údržby, plynárenských a tranzitných sietí.
 • Nedostatočný priestor na diskusiu, zvlášť možnosť workshopov.
 • Väčšie zastúpenie firiem SR.
 • Nemám žádné výhrady.
 • Prezentácie distribuované na CD.
 • Nedodržiavanie termínov prednášok.
 • Kvalitnejšie príspevky.
 • Organizačné začlenenie údržby v podniku.
 • Viac prezentácií z praxe a firiem.
 • Poskytnutie CD nosičov zborníkov aj pre rozšírenie pre potreby ostatných pracovníkov údržby spoločnosti.
V čom vidíte prínos konferencie?
 • príspevky boli väčšinou len monológy s malým priestorom na otázky, pripomienky a diskusiu, možno mohli byť kratšie a ušetrené miesto mohlo byť venované tomuto,
 • v riadení sekcií
 • chýbal oficiálny moderátor konferencie, takže niektorí účastníci preťahovali čas na úkor druhých.
 • štandardné podmienky pre prezentáciu produktov zúčastnených firiem (priestor, panely, stolíky a pod.)
 • nevyhovujúce priestory na prednášky v odborných sekciách a následne ich vetranie; zlyhávanie premietacej techniky
 • zaujímavé témy boli naraz v obidvoch sekciách malé priestory na prednášku, veľa tém v krátkom čase.
 • rozdelenie prednášok do blokov a do sekcii bolo super, ale medzi jednotlivými prednáškami v sekciách treba naplánovať cca 5 minút pre výmenu lektorov a prípravu techniky,
 • príliš veľa odborných prednášok v tom istom čase. Jeden účastník nemôže byť na každej prednáške,
 • nepatrné, žiadne
V čom vidíte prínos konferencie?
 • V oboznámení sa so svetovým trendom vykonávania údržby a jej začlenením do výrobného procesu.
 • Integrácia problémov údržby na Slovensku.
 • Zdôraznenie nových trendov.
 • Výměna zkušeností, navázání kontaktů.
 • Stretnutie špecialistov v oblasti údržby.
 • Získanie nových poznatkov v oblasti IT a riadenia údržby.
 • Vytvára dobrý prehľad o dianí v oblasti údržby.
 • Možnosť výmeny skúseností.
 • Možnosť výmeny názorov, rozšírenia obzoru.
 • Informácia o praktických skúsenostiach.
 • Získanie kontaktov a informácií.
 • Prínos pre ďalšiu prácu v organizácii.
 • Zviditeľnenie dôležitosti údržby.
Čo Vás najviac zaujíma z oblasti údržby?
 • Legislatívne smery a štandardy pre posudzovanie úrovne kvality údržby.
 • Problémy pri zavádzaní systémov riadenia údržby.
 • Riadenie údržby a IT (EAM, APM).
 • Bezpečnost a bezpečtnostnostní rizika při údržbě.
 • IT a jej využívanie.
 • Rýchly rozvoj v systémoch riadenia údržby.
 • Benchmarking. Témy p. Franlunda, Műllera a Žilinskej univerzity.
 • Oblasť diagnostiky strojov, prediktívna údržba.
 • Počítačová podpora údržby.
 • Metódy riadenia.
 • Informačné technológie, metodika.
 • Efektívnosť údržby, TPM, benchmarking.
Čo by ste zmenili v činnosti SSU?
 • Propagovať viac činnosť SSU na odborných a iných podujatiach a výstavách. Cieliť záujem aj menších organizácií o činnosť SSU a vytvoriť burzu, know-how alebo register organizácií a činností údržby.
  Viac dbať na diskusiu.
 • Větší prezentace činnosti SSU v odbroném tisku.
 • Aktívnejšie informovanie formou mailov.
 • Bolo by vhodné lepšie prezentovať v rámci TU a výrobných závodoch.
 • Nemám návrhy.
 • Neviem.
 • Väčšia propagácia.
Má vaša organizácia záujem o účasť v projekte benchmarkingu EFNMS?:
 • Áno (3x)
 • Ako spolupracujúca
 • Pracuji jako OSVČ.
 • Neviem sa vyjadriť bez súhlasu vedenia.
 • Nie (2x)
 • O tom neviem rozhodnúť.
 • Neviem, nemám v kompetencii.

Fotodokumentácia z konferencie

Patria1S.jpg (92630 bytes)

Hotel PATRIA v prekrásnom prostredí Štrbského plesa vo Vysokých Tatrách

 

Otvorenie1S.jpg (48835 bytes)

Otvorenie konferencie, zľava Dr.Jan Nový, predseda ČSPU, prof. Andrzej Niewcasz, predseda PNTTE, Jan Franlund, predseda UTEK, prof. Peter Zvolenský, dekan SjF Žilinskej univerzity, Ing. Adolf Murín, predseda SSU, doc. Juraj Grenčík, katedra OSZ, SjF ŽU.

 

Sala1S.jpg (77906 bytes)

Pohľad do prednáškovej sály

 

Vystavka1S.jpg (61184 bytes)

Firemné výstavky

 

Vecer1S.jpg (74494 bytes)

Spoločenský večer - Doc.Stuchlý, Ing.Poprocký, Žilinská univerzita, V.Gurský, CMMS, a Ing.Grňo, SPP

 

Topvar1S.jpg (84001 bytes)

Sponzorský príspevok - pivo Topvar

 

Viac fotografií; možno ich stiahnuť kliknutím na obrázok:

Rokovanie zástupcov SSU, CSPU, PNTTE a Maďarska, nedeľa 4.5.2003

IM001a.jpg (6588 bytes)    IM002a.jpg (6617 bytes)

IM003a.jpg (8922 bytes)    IM004a.jpg (8568 bytes)

Konferencia, 1.deň rokovania, 5.5.2003

IM005a.jpg (6144 bytes)    IM006a.jpg (4878 bytes)

IM007a.jpg (7065 bytes)    IM008a.jpg (5255 bytes)

IM009a.jpg (4346 bytes)    IM010a.jpg (5024 bytes)

IM011a.jpg (5328 bytes)    IM012a.jpg (7810 bytes)

IM013a.jpg (8571 bytes)    IM014a.jpg (5668 bytes)

Spoločenský večer, 5.5.2003

IM015a.jpg (10027 bytes)    IM016a.jpg (8874 bytes)

IM017a.jpg (8475 bytes)    IM018a.jpg (10497 bytes)

IM019a.jpg (4813 bytes)    IM020a.jpg (8041 bytes)

IM021a.jpg (8059 bytes)    IM022a.jpg (8915 bytes)

IM023a.jpg (7348 bytes)    IM024a.jpg (8095 bytes)

IM025a.jpg (5993 bytes)    IM026a.jpg (8170 bytes)

IM027a.jpg (6897 bytes)    IM028a.jpg (8891 bytes)

IM029a.jpg (8276 bytes)    IM030a.jpg (6810 bytes)

IM031a.jpg (6159 bytes)    IM032a.jpg (5605 bytes)

IM033a.jpg (7368 bytes)    IM034a.jpg (6081 bytes)

IM035a.jpg (6869 bytes)    IM036a.jpg (6325 bytes)

Firmená výstavka

IM037a.jpg (6124 bytes)    IM038a.jpg (9221 bytes)

IM039a.jpg (7160 bytes)    IM040a.jpg (8797 bytes)

Krásy Tatier, Štrbské pleso, hotel Patria

IM041a.jpg (8928 bytes)    IM042a.jpg (7162 bytes)

IM043a.jpg (6090 bytes)    IM044a.jpg (7604 bytes)

 

Program konferencie

Pre pripomenutie odborného programu konferencie, ako aj pre tých, ktorí sa jej nezúčastnili a ktorí sa chcú bližšie zoznámiť sa tematikou príspevkov je ďalej uvedený program konferencie:

Plenárne zasadnutie – otvorenie a úvodné príhovory

Otvorenie, príhovory hostí a odborných garantov
Adolf Murín, SSU, Stav údržby na Slovensku
Jan Franlund, SAMI, Švédsko, Strategic Asset Management, SAM (Strategické riadenie majetku)
Michael Müller, RHEINHOLD & MAHLA GmbH, Rakúsko, Benchmarking v údržbe - pri hľadaní najlepšieho riešenia
Róbert Hlaváč, INSEKO a.s., Systémy riadenia údržby a starostlivosti o majetok – súčasť manažmentu podnikových informácií
Miroslav Rakyta, KPI, SjF, ŽU, TPM na Slovensku - potreba alebo nutnosť?

Plenárne zasadnutie

Andrzej Niewczas, Paweł Droździel Poľská spoločnosť údržby, Poľsko: Vplyv dopravného systému na pracovné podmienky nákladného automobilu a jeho motora
Jan Franlund Švédska spoločnosť údržby - UTEK, Švédsko: Cieľovo orientované dohody a zmluvy o údržbe
József Csiba, Hungarian State Railways Co., Maďarsko Činnosti údržby v novej organizácii Maďarskej štátnej železničnej spoločnosti

C Informačné technológie

Jozef Lacko, INSEKO,a.s : Smerovanie informačných systémov údržby
Miroslav Šandor, INSEKO,a.s : Informačný systém v procesoch údržby
Roman Poprocký, ŽU, Jozef Víšek, Ivan Herkeľ, INSEKO,a.s :: Preukázateľné zefektívňovanie procesov údržby pomocou integrovanej sústavy služieb a IT nástrojov
Ivo Cipka: Informačný systém pre podporu riadenia procesu údržby U.S.Steel Košice
Ernest Braun, Michal Kuruc: Komplexná starostlivosť o elektrické stroje v podmienkach hutníckej výroby
Miroslav Mach, YMS. a.s: CMMS RUaO a MAXIMO

 D Špeciálne témy

Hana Pačaiová, Juraj Sinay, TU Košica: Údržba - jeden z možných nástrojov prevencie závažných priemyselných havárií
Zdeněk Šantora, František Pandula, Delta consulting s.r.o., ČR: Požadavky systému environmentálního managementu
Zdeněk Šenk, ČR: BOZP – nutná součást procesu údržby
Miroslav Jánošík, US Steel : Bezpečnosť na prvom mieste

Plenárne zasadnutie

Juraj Grenčík, Žilinská univerzita, SjF, KOSZ : Ako ďalej v benchmarkingu údržby podľa EFNMS?

A Riadenie údržby

Ondrej Valent : Poľná nemocnica MASH pre Vaše stroje
Vladimír Stuchlý, Roman Poprocký, Žilinská univerzita, SjF, KOSZ, Marián Prochocký ES Horná Ždaňa: Aplikácia RCM v ES Horná Ždaňa
Gabriel Dravecký, Topvar, a.s. : Skúsenosti so zavádzaním automatizovaného systému riadenia a údržby majetku pomocou informačného systému MP2 v Topvare a.s. Topoľčany v spolupráci s Insekom a.s. Žilina.
Jiří Lukavský, ČVUT Praha, Fstroj, ČR: Jsou pro údržbu čerpadel, míchadel a armatur spolehlivé stlačované ucpávky ?
Alexander Vidašič, Peter Böhmann : US Steel Hardwarová údržba špeciálnych meracích systémov a riadiacich systémov
David Ruml RUML, s.r.o, výhradní zastoupení KLINGER, ČR: Jak pomáhá firma KLINGER údržbě při volbě a výměně přírubových těsnění

B Údržbárske technológie

Václav Legát, Vratislav Červenka, Vladimír Jurča, ČZU, TF, ČR: Stanovení normatívu diagnostického signálu pro obnovu
Istvan Nagy, Károly Sólyomvári, DELTA 3N Ltd. Maďarsko: Aplikácia expertného systému vibračnej diagnostiky v rafinérii
Róbert Olšiak, SjF STU, KHS: Použitie expertných systémov pri prevádzke hydraulických systémov
Ladislav Radomski :Využitie termovíznej diagnostiky v procese prediktívnej údržby U.S.Steel Košice
Igor Levkanič : Zváranie pri opravách hutných agregátov v systéme údržby U.S.Steel Košice
Pavol Lacko, US Steel: Kmitavá mechanická sústava a údržba.
Milan Ort - Krajčír, Železničná spoločnosť, a.s : Diagnostické systémy klimatizácie osobných železničných vozňov

Firemné prezentácie

CMMS, s.r.o.
ALUKŐNIG FRANKSTAHL Slovensko s.r.o.
PURE SOLVE, divízia NCH Slovakia, s.r.o.
Emerson Process Management, s.r.o.
Alfa Laval Slovakia spol. s r.o.
Slovnaft Montáže a Opravy
Interweld, spol. s r.o.
Rubena Slovakia, a.s.

Miesto konania konferencie :
Vysoké Tatry, Štrbské pleso, Hotel PATRIA

Hotel PATRIA
059 85  Štrbské pleso
tel.: +421 (0)52 4492 591-5
fax.: +421 (0)52 4492 590
e-mail: patria1@stonline.sk
http://www.tatry.sk/Ubytovan/zariadenie.php

Tešíme sa na stretnutie na konferencii

Národné fórum údržby 2004!