Národné fórum údržby 2004

Dátum

24. 5. 2004 - 25. 5. 2004

Miesto

Vysoké Tatry, Štrbské Pleso hotel PATRIA

Tradične v máji, (24.-25.5. 2004), tradične vo Vysokých Tatrách, opäť na Štrbskom Plese v hoteli Patria, sa uskutočnil už 4. ročník medzinárodnej konferencie Národné fórum údržby 2004. Atraktívne prostredie Vysokých Tatier opäť tvorilo kulisu pre účastníkov konferencie, i keď v tomto roku viac zimnú ako jarnú. Nie všetko sa dá dopredu naplánovať, ale nepriazeň počasia nemohla ubrať z príjemnej atmosféry konferencie. Možno konštatovať, že konferencia si našla pevné zázemie v širokom okruhu ľudí so vzťahom k údržbe, ktorí sa chcú stretnúť a podeliť sa o svoje skúsenosti, dozvedieť sa niečo nové či získať nový pohľad na vec. Konferencia tak napĺňa pôvodné očakávania vyslovené na „nultom ročníku“ v roku 2000, konanom ešte na pôde Žilinskej univerzity.

Termín konferencie bol tento rok v kolízii s ďalšími akciami, predovšetkým Medzinárodným strojárskym veľtrhom v Nitre, čo sa hlavne prejavilo na menšom záujme vystavujúcich firiem, nakoľko viaceré dali prednosť veľtrhu. Účasť zástupcov EFNMS bola menšia ako v predošlých rokoch, lebo konferencia sa konala necelé dva týždne po konferencii Euromaintenance 2004 v Barcelone. Navyše, v októbri tohto roku bude SSU v Bratislave hostiť zasadnutie vedenia EFNMS  pri príležitosti prijatia za plnoprávneho člena, a tak predstavitelia EFNMS prídu na Slovensko na jeseň. Napriek tomu bola účasť zahraničných hostí na Národnom fóre údržby doteraz druhá najvyššia. Celkovým počtom účastníkov však tohtoročná konferencia bola najúspešnejšia z doterajších ročníkov. 

Niekoľko štatistických údajov

Konferencia pokračovala  v zaužívanom modeli  - jeden a pol dňové rokovanie, s úvodný a záverečným zasadaním v plenárnej sekcii, medzitým dve paralelné sekcie. V rámci programu boli zaradené aj firemné prezentácie a zároveň niekoľko firiem, aj keď v menšom počte, ponúkalo svoje produkty a služby v oblasti údržby na sprievodnej výstavke.

Celkovo sa konferencie  zúčastnilo 137 účastníkov, z toho 24 zahraničných (10 z Českej republiky, 5 z Poľska,  3 z Maďarska, 3 z Nemecka, 1 z Chorvátska , 1 Rakúska a 1 USA).

Tematicky bola konferencia tento rok rozčlenená do šiestich blokov. Z prvý krát zaradeného tematického okruhu „údržba budov“ však prišiel len jeden príspevok, ktorý bol zaradený do plenárnej sekcie, a tak členenie zostalo na šesť blokov, s tým, že jeden z nich bol ponechaný ako plenárny, v ktorom bol priestor venovaný hlavne zahraničným účastníkom. Ďalšie tematické okruhy prebiehali v paralelných sekciách v oblastiach v piatich z pôvodne plánovaných tematických blokov. Záujem o jednotlivé sekcie do určitej miery odráža výsledok účastníckej ankety.

Národné fórum údržby 2004 – Účastnícka anketa

Ktoré bloky ste sledovali:

 

áno

sčasti

nie

 

áno

sčasti

nie

Plenárne zasadnutia

88%

0%

12%

Informačné technológie

75%

25%

0%

Riadenie údržby

63%

25%

13%

Kvalita, bezpeč., environ.

13%

63%

25%

Údržba na zákl. predp. stavu

38%

38%

25%

Špeciálne témy

63%

25%

13%

Ako hodnotíte (stupnica: 1=najlepší až 5=najhorší):

Celkovú úroveň konferencie

1,56 ± 0,50

Organizačné zabezpečenie

1,56 ± 0,62

Odbornú úroveň príspevkov

1,94 ± 0,18

Výber tém konferencie

2,06 ± 0,68

Miesto konania konferencie

1,13 ± 0,35

Termín konania konferencie

1,25 ± 0,46

Z odpovedí v ankete:

Vyhovovalo by Vám iné miesto konania konferencie,  navrhnite:

Nie

Bratislava, Banská Bystrica

Nie, miesto je vynikajúce

Čo Vám chýbalo na konferencii?
Aké nedostatky ste zaznamenali?

Ekonomika údržby

Lepšie priebežné informovanie, drobné organizačné nedostatky

Nič, čo som bol schopný, som obsiahol

OK, bez vážnych nedostatkov

Praktické skúsenosti účastníkov

Viac príspevkov z praxe, praktické riešenia z organizácie údržby, zlé ozvučenie, preklad

Mať možnosť dostať prezentácie na CD, prípadne publikované na Internete

V čom vidíte prínos konferencie?

Kontakty, nové trendy informačných technológií

Niektoré zaujímavé informácie, stretnutia s ľuďmi z obdobnej profesie

Stretnutie odborníkov

Získanie nových informácií

Výmena poznatkov z oblasti

Získanie informácií a nadviazanie osobných kontaktov

Možnosť získať informácie, stretnutia s kolegami, rozvoj a budovanie stavovskej organizácie

Odborné kontakty

Čo Vás najviac zaujíma z oblasti údržby?

Postupy pri uvádzaní diagnostiky

Spôsoby riadenia údržby, trendy

Okrem IT viac skúseností z praxe

Riadenie údržby, údržba na základe predpokladaného stavu

Podporné činnosti, informačné systémy

Diagnostika strojov, riadenie údržby

Organizácia údržby, normovanie a plánovanie prác, bezpečnosť práce, diagnostika, hodnotenie výsledkov

Informačné systémy, diagnostika, expertné systémy

Čo by ste zmenili v činnosti SSU?

Overenie funkčnosti manažérov údržby v SR

Zvýšiť počet členov

Má vaša organizácia záujem o účasť v projekte benchmarkingu EFNMS?

Áno (1x)

Neviem (3x)

Musí rozhodnúť najvyššie vedenie podniku

Ďalšie odporúčania a komentáre

Veľmi dobre navrhnuté

Vhodný termín (mesiac V0, tiež hotel

Veľmi dobré zabezpečenie

Zaujalo ma „Robert Horos- Rozdiely v údržbe SR a USA“

 Zachovať Národné fórum údržby v rovnakom termíne a mieste, v slovenskom a českom jazyku (prezentácie), angličtina s prekladom do slovenčiny (odborne)

Zachovať sprievodný program

Dohodnúť medzinárodnú účasť (prípad od prípadu počet účastníkov a prednášky)

Dohodnúť prípad od prípadu participáciu na zabezpečení (sponzoring)

Program zamerať na :

-          trendy v integrovanej starostlivosti o HM (nové smery)

-          úloha údržby pri inováciách

-          riadenie rizika, bezpečnosť

-          prediktívnu a proaktívnu údržbu

-          spoľahlivosť , udržovateľnosť (IEC 705)

 

Fotodokumentácia:

Tatry tentoraz ukázali chladnú tvár

Otvorenie konferencie

Premiérové udelenie ceny SSU "ÚDRŽBÁR ROKA" Ing. Vendelínovi Írovi za celoživotný prínos pre rozvoj údržby

Robert Hiros, U.S.Steel, a jeho porovnanie slovenského a amerického spôsobu údržby

Spoločenský večer - začiatok

Spoločenský večer - v plnom prúde

Druhý deň - Manfred Starflinger, za hlavneho sponzora, HYPERWAVE S A, a jeho "Knowledge Management"

 

Ďalšie obrázky (kliknutím na obrázok získate originálnu veľkosť)

Program konferencie:

Pondelok 24.5.2004

Otvorenie konferencie a úvodné príhovory

Plenárne zasadnutie

Adolf Murín, Slovenská spoločnosť údržby: Trendy v smerovaní SSU

Uwe Beck, Datastream Systems GmbH &Co. AUT:  Mobilita pre pracovníkov riadenia údržby a správy majetku

Václav Legát, Česká zemnědelská univerzita, TF: Trendy managementu údržby

Michael Müller, Rheinhold & Mahla – Technische Dienstleistungen, AUT: Rýchla kontrola riadenia údržby

Robert Hiros, U. S. Steel Košice , s. r. o. , USA: Spozorované rozdiely medzi americkou a slovenskou údržbou

Sekcia A

Riadenie údržby a starostlivosť o hmotný majetok

 

Sekcia B

Informačné technológie v údržbe

Jiří Špelina, IFS Slovakia s.r.o.: Moderné prostriedky pre plánovanie a riadenie údržby.

 

Róbert Hlaváč, INSEKO a.s.: Informačné systémy riadenia údržby a správy majetku

Jozef Lazar, INSEKO a.s.: Metodika APM (Asset Performance Management) a jej použitie v konkrétnom prípade

 

Miloš Demovič, Letové prevádzkové služby SR, š.p.: CMMS – komplexný informačný systém na zabezpečenie dlhodobého monitorovania a vyhodnocovania prevádzkových stavov zariadení.

Hana Pačajová, TU Košice: Výpočet ukazovateľa CEZ, stanovenie porovnateľných veličín - nevyhnutnosť pre benchmarking v údržbe

 

Ján Rovňaník, IPESOFT, s.r.o.:Operatívna údržba ako súčasť MES systému

Sekcia E

Kam smeruje údržba

 

Sekcia D

Údržba na základe predpokladaného stavu

József Csiba, Hungarian State Railways Co.: Tendencie v činnostiach údržby vozidiel v MÁV Co v zrkadle praktík rozličných európskych železníc

 

Ján Socha, U. S. Steel Košice, s. r. o.: Analýza RTG blokov pre meranie hrúbok na valcovacích tratiach

Šandor  Miroslav INSEKO a.s.:  Nové trendy vo vývoji EAM

 

Jozef Holubec, U. S. Steel Košice, s. r. o. : Zvyšovanie životnosti rotačných náhradných dielov aplikáciou sintrovania

Miroslav Rakyta, Žilinská univerzita, SjF, KPI: Trendy rozvoja údržby na Slovensku

 

Igor Levkanič, U. S. Steel Košice, s. r. o. : Renovácia náhradných dielov v systéme údržby USS Košice

Firemné prezentácie

CMMS, spol. s r.o.

Sféra, a.s.

Slovpump-Trade, s.r.o.

Comat, spol. s r.o.

Gawaplast s.r.o.

IFS Slovakia

Valné zhromaždenie SSU

Spoločenský večer - raut

Utorok 25.5.2004

Sekcia C

Kvalita, bezpečnosť životné, prostredie  a údržba

 

Sekcia D

Údržba na základe predpokladaného stavu

Jiří Lukavský, ČVUT Praha, Fstroj, ČR :Nová omezení emisí těkavých látek a požadavky na utěsnění

 

Istvan Nagy, Karoly Solyomvari, DELTA-3N Ltd., MR: Prezentácia on-line expertného systému vibračnej diagnostiky

Grzegorz Koszalka, Andrzej Niewczas, Miroslaw Guzik, Lublin University of Technology, PR: Technický stav osobných vozidiel používaných vo východnom Poľsku z hľadiska životného prostredia

 

Pawel Drozdiel: Politechnika Lublinska, PR: Vplyv prevádzkových podmienok spaľovacieho motora na jeho štartovacie parametre

Krzysztof Olejnik, Motorisation Commision of the Polish Maintenance Society, PR: Viditeľnosť súvisiacich problémov osobných vozidiel pri ich používaní

 

Róbert Olšiak, SjF STU, KHS: Zvyšovanie spoľahlivosti hydraulických systémov aplikáciou prostriedkov umelej inteligencie

Zdeněk Šenk, Poradenství, ČR: Bezpečnost údržby v souvislostech

 

Alexander Vidašič, U. S. Steel Košice , s.r.o.: On-line monitoring vibrácii prevodoviek  na TŠP 1700

Firemné prezentácie

 

Plenárne zasadnutie

Frank Kappe, Hyperwave AG, GER: Úloha manažmentu znalostí v IT údržby

Mária Hromníková, Stavebná fakulta STU v Bratislave: Obnova bytového fondu

Vladimír Stuchlý, Juraj Grenčík: Žilinská univerzita, SjF, Katedra OSZ: Trendy vo vzdelávaní v oblasti údržby na Slovensku a v Európe

Záver konferencie

Miesto konania konferencie Národné fórum údržby 2004:
Vysoké Tatry, Štrbské pleso, Hotel PATRIA

 

patria.jpg (11217 bytes)

Hotel PATRIA059 85  Štrbské pleso
tel.: +421 (0)52 4492 591-5fax.: +421 (0)52 4492 590
e-mail: patria1@stonline.sk
http://www.tatry.sk/Ubytovan/zariadenie.php