Národné fórum údržby 2007

Dátum

29. 5. 2007 - 31. 5. 2007

Miesto

Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Hotel PATRIA

Slovenská spoločnosť údržby
European Federation of National Maintenance Societies
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností

 

Generálny partner:
Hlavní partneri:
 
 

Partneri:


      Skončil sa ďalší ročník medzinárodnej konferencie Národné fórum údržby 2007, v poradí už siedmej, ak nepočítame prvú konferenciu z roku 2000, ktorú považujeme za nultý ročník. Trúfame si povedať, že konferencia si našla svoje pevné miesto v nabitom kalendári podujatí, ktoré sa ponúkajú zo všetkých strán. Svedčia o tom nasledovné fakty.

      Májový termín (v tomto roku v poslednom týždni mesiaca - 29.-30.5. 2007) a miesto konania (hotel Patria vo Vysokých Tatrách na Štrbskom Plese) sa v údržbárskej obci už začínajú automaticky spájať s konferenciou Národné fórum údržby. Konferencie sa zúčastnilo 191 účastníkov, z toho 36 zo zahraničia, čo predstavuje nový rekord a dokázala predbehnúť aj doteraz najúspešnejšiu regionálnu konferenciu Stredoeurópske fórum údržby z roku 2005. V tomto roku bol absolútne najvyšší počet domácich účastníkov a slušný bol záujem aj zahraničia, najmä z Českej republiky. Chýbali síce predstavitelia vedenia EFNMS, ale prišiel jeden vzácny hosť až z Južnej Ameriky, pán Athayde Ribeiro, výkonný riaditeľ Brazílskej spoločnosti údržby ABRAMAN.

      V programe boli priebežne zaradené vystúpenia partnerov, počnúc generálnym a hlavnými partnermi, nasledované striedaním odborných a firemných prezentácií podľa tematických blokov. Tematické bloky zostali v tradičnej schéme – prvý deň riadenie a najlepšia prax údržby, nasledované informačnými systémami. Druhý deň technológie a diagnostické metódy údržby, v závere špeciálne témy (bezpečnosť, vzdelávanie a čo sa nedostalo do programu skôr).

      Po tretí krát sa na tretí deň konali sprievodné akcie konferencie - seminár „Interný audit údržby“, ktorý viedli prof. Václav Legát a ing. Zdeněk Votava z Českej společnosti pro údržbu, a workshop „Benchmarking údržby – trendy vo svete a EN“, ktorí viedli Ing. Vendelín Íro a Doc. Juraj Grenčík.

      Celkovo sa konferencie zúčastnilo 191 účastníkov, z toho 36 zahraničných – 23 z Českej republiky, 4 Poľska, po 3 z Rakúska a Nemecka, po 1 z Brazílie, Francúzska a Maďarska.


Odborní garanti: Prípravný výbor konferencie:  
 • Václav Legát
 • Juraj Sinay
 • Peter Zvolenský
 • Dušan Belko
 • József Csiba
 • Gabriel Dravecký
 • Peter Gazsi
 • Juraj Grenčík
 • Jozef Hrubec
 • Vendelín Íro
 • Vladimír Mataj
 • Jaroslav Miklánek
 • Krzysztof Olejnik
 • Hana Pačaiová
 • Vladimír Stuchlý
 • Ivan Ševčík
 • Michal Žilka

NFU 2007 – Účastnícka anketa

Ktoré bloky ste sledovali:
  áno sčasti nie   áno sčasti nie
Najlepšia prax a riadenie údržby 94% 6% 0% Technológie údržby a diagnostika 72% 22% 6%
Počítačová podpora riadenia údržby 72% 22% 6% Špeciálne témy 28% 17% 55%
Ako hodnotíte (stupnica: 1=najlepší až 5=najhorší):
Celkovú úroveň konferencie 1,53 ± 0,50 Organizačné zabezpečenie 1,50 ± 0,55
Odbornú úroveň príspevkov 1,81 ± 0,71 Výber tém konferencie 1,89 ± 0,68
Miesto konania konferencie 1,22 ± 0,55 Termín konania konferencie 1,06 ± 0,24

 

Pripomienky a námety z ankety:

Vyhovovalo by Vám iné miesto konania konferencie, navrhnite: =AnoNie
Čo Vám chýbalo na konferencii? Nebol vytvorený priestor k diskusii.
Diskusia.
Možnosť konzultácie po uzavretí jednotlivých blokov.
Dlhšie príspevky k TPM, možno aj samostatná sekcia či blok. Porovnanie metód údržby navzájom. Distribúcia firemných prezentácií.
Prestávky mohli byť po 90 minútach. Po otvorení mala byť plenárna sekcia, potom paralelné sekcie podľa tém. (pripomienka zahraničného účastníka)
Možno by stálo za zváženie iba jeden prezentačný deň v dvoch sekciách – 1.deň večer registrácia, 2.deň od 8,00 do 19,00 konferencia, 3. deň po prebudení z nočných radovánok sa naraňajkovať a ísť domov.
Pripojenie prednášok k počítaču. Nevyhovujúca technika pre prezentácie prednášajúcich.
PC k videoprojektoru musia byť zálohované. Predseda SSU nesmie obsluhovať techniku.
Nič.
Bez nedostatkov, až na prezentačný notebook.
Distribúcia prezentácií – firemné neboli v papierovej forme.
Oficiálne kontakty členov SSU. Nedozvedeli sme sa o vývoji údržby v SSU.
V čom vidíte prínos konferencie? Neformálna komunikácia (večer, v prestávkach)
Získanie globálneho pohľadu na údržbu.
Informácie o metódach údržby, vzdelanosť.
Stretnutie vedúcich pracovníkov údržby priateľské vzťahy.
Nové poznatky.
Kontakty, poznatky.
Vo výmene skúseností a nadviazaniu kontaktov.
Výmena informácií (3x) a skúseností. (3x)
Smerovanie, informácie, kontakty.
Prezentácia trendov vývoja údržby.
Prenos informácií, možnosť konzultácií.
Aktuálne informácie.
Rozšírenie pohľadu na jednotlivé oblasti.
Sledujeme vývoj v Európe a vo svete, poznávame nové technológie opráv.
Čo Vás najviac zaujíma z oblasti údržby? Prax a riadenie údržby, počítačová podpora údržby.
Procesy riadenia údržby.
Organizácia starostlivosti o HM, riadenie, integrovaný systém.
Organizácia, nové trendy.
Náklady.
Diagnostické sledovanie – prediktívna údržba.
TPM
Počítačová podpora riadenia údržby.
Počítačová podpora údržby.
Metódy riadenia údržby.
Viac konkrétnych aplikácií systémov.
Automatizované IS riadenia údržby.
Trendy, vývoj, postupy.
SAP systém pre údržbu.
Moderné trendy, informačné systémy.
Nové technológie v opravárenskej činnosti, vývoj organizácie údržby v zahraničí.
Čo by ste zmenili v činnosti SSU? Menej teórie, viac do praxe (podpora)
Vydávanie časopisu raz za 2 mesiace na profesionálnej úrovni.
Neviem.
Neviem sa vyjadriť.
Aby sa viac presadzovala v oblasti noriem a prípravy zákonov a vyhlášok.
Netreba meniť, treba zabezpečiť vývoj.

      Na konferencii bola už po štvrtý krát udelená cena SSU „Údržbár roka“, ktorú tento raz dostal výkonný riaditeľ sekcie údržby zariadení v Slovenských elektrárňach, a.s., Ing. Peter Andraško. Ocenenie bolo za jeho prínos pri zavedení novej organizácie činnosti údržby Slovenských elektrárni, keĎ z pôvodne rozdrobenej údržby po jednotlivých závodoch sa postupne prešlo na centralizovanú. Do centrálnej údržby boli implementované aj činnosti, ktoré predtým boli na prevádzke, postupne sa zavádzajú typové technologické postupy, organizácia práce, plánovanie údržby, koordinácia, realizácia, vyhodnocovanie. Dosiahol pozoruhodné výsledky pri oprave havarovaného turbogenerátora TG22 jadrovej elektrárne V-1 Jaslovské Bohunice, ktoré spočívali vo vynikajúcej organizácii tímovej práce centrálnej údržby SE, a s. GO plánovanú na 30 dní tím centrálnej údržby pod jeho vedením dokázal príkladnou tímovou prácou zvládnuť za 18 dní.
      Po tretí krát bola udelená cena SSU za diplomovú prácu, pričom sa v tomto rozdelila pre dve ocenené - Ing. Lenku Mizerákovú, absolventku Strojníckej fakulty TU Košice, za diplomovú prácu riešiacu problematiku auditu v údržbe, a Ing. Annu Fiľkovú, absolventku Stavebnej fakulty TU Košice za diplomovú prácu pod názvom „Prevádzka a údržba vnútorného vodovodu v nadväznosti na legislatívu EÚ“.
      Napriek niektorým nedostatkom možno s veľkým potešením konštatovať, že konferencia dokázala opäť prekonať rekord v počte účastníkov, čo svedčí o rastúcom záujme. Podľa celkového hodnotenia bola tiež doteraz najlepšia, aj keď v jednotlivých bodoch sa čiastočne zhoršila. Problémom zostal nahustený program bez priestoru na diskusiu ako aj výber tém konferencie. Záujem je hlavne o praktické aplikácie a konkrétne riešenia či pri riadení, ako aj technike a technológiách údržby.

Fotodokumentácia

Utorok, 29.5.2007

 

Miesto konania konferencie - hotel PATRIA - máj 2007

Otvorenie konferencie - predsednícky stôl, zľava Krzysztof Olejnik - PNTT Poľsko, Václav Legát - predseda ČSPÚ ČR, Vendelín Íro - podpredseda SSU, Juraj Grenčík - predseda SSU, Pavol Molnár, predseda ZSVTS, Ján Vranec - U.S.Steel Košice, s.r.o., Athayde Araújo Ribeiro - ABRAMAN - Brazílska spoločnosť údržby

Otvorenie konferencie

Otvorenie konferencie - pohľad do sály

Otvorenie konferencie - Pavol Molnár - príhovor predsedu ZSVTS

Otvorenie konferencie - Václav Legát - predseda ČSPÚ

Otvorenie konferencie - Athayde Araújo Ribeiro - výkonný riaditeľ ABRAMAN - Brazílska spoločnosť údržby

Otvorenie konferencie - Juraj Grenčík - Trendy v údržbe a SSU

Najlepšia prax a riadenie údržby

Juraj Augustín, U.S. Steel Košice, SK, Priority U.S.Steel Košice a regionálny rozvoj

Ján Vranec, U.S. Steel Košice, SK, Centralizácia podpory výroby a systém riadenia údržby v U.S.Steel Košice

Marko Rentka, U.S. Steel Košice, SK, Systém údržby podporovaný ISRÚ v U.S. Steel Košice

Vladislav Chvalina, KLEENTEK, spol. s r.o., Praha, CZ, Proaktívna údržba priemyslových olejov

Michal Abrahámfy, SLOVCEM, a.s.Malacky, SK, Belzona - riešenie pre opravárenské a údržbárske problémy

Roman Mandelík, MRO Software, An IBM Company, SK, Asset a Service Management

Jean-Pierre Tawil, Infor, FR, Computer maintenance information systems

p align="center">Athayde Araújo Ribeiro, Brazilian Maintenance Society, BR, Certification of Maintenance Personnel – Brazilian Official Program (Certifikácia pracovníkov údržby - oficiálny brazílsky program)

 

Vít Havlů, KAUČUK, a.s., Kralupy n V., CZ, Analýza kořenových příčin havarijních poruch – nástroj pro zlepšování preventivní údržby

Michael Müller, Bilfinger Berger Industrial Services AG, AUT, Skúsenosti kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti v údržbe

Gabriel Dravecký, Pivovary Topvar, a.s. Topoľčany, SK, Od údržby po poruche, po aplikáciu totálne produktívnej údržby (TPM), ako súčasti priemyselného inžinierstva

Miloš Čerťaský, SLOVALCO, a.s. Žiar nad Hronom, SK, Totálne produktívne manažérstvo – program pre dosiahnutie „3 zeros”

Marián Hrica, Siemens, s.r.o., Automation & Drives, SK, Nové trendy v automatizácii Siemens

Vladimír Ščípa, Sféra, a.s., Bratislava, SK, Implementácia Európskej metodiky CIGRE pre vyhodnocovanie poruchovosti zariadení V SEPS, a.s.

Ondrej Valent, CMMS, s.r.o., CZ, Koľko nám to vynesie? Analýza nákladov a ziskovosti zavádzania a používania metód preaktívnej údržby

Rudolf Wagner, MCE Industrietechnik Slovensko, SK, Aktivity firmy v oblasti údržby

Norbert Spoerk, MCE Industrietechnik, AUT, Auditing Maintenance (Auditovanie údržby)

József Csiba, MÁV, HU, Reliability Analisys of Railway Carriages as Complex Systems by Help of Markov-Chains (Spoľahlivostná analýza železničných vozňov ako komplexného systému s pomocou markovových reťazcov)

Počítačová podpora riadenia údržby

Miroslav Lazar, INSEKO, a.s., Žilina, SK, Integrácia informačného systému údržby s okolím - výhody pre údržbára

Oskár Bomba, SOVA Bratislava, a.s., SK, SOVA ako garant efektívneho riadenia údržby

Radoslav Zelizňák, GEFOS SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava, SK, Laserové skenovanie a 3D modelovanie

Miroslav Šandor, INSEKO, a.s., Žilina, SK, Využitie funkcionality IS údržby/Datastream 7i pre zjednodušenie práce na všetkých úrovniach

Ivan Labanc, RASAX alfa, spol. s r.o., Košice, SK, RIADENIE ÚDRŽBY - slovenské WEB riešenie od firmy RASAX Košice

Martin Holiš, Sféra, a.s., Bratislava, SK, Využitie IS pri podpore evidencie závad a údržby na vedeniach VVN

Pavol Šulič, IFS Slovakia, spol. s r.o., Bratislava, SK, Integrovaný informačný systém pre komplexný ALM

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut

Streda, 30.5.2007

Technológie údržby a diagnostika

František Pandula, Delta Consulting s.r.o.PRAHA, CZ, Metoda 5S-cesta k čistšímu a bezpečnějšímu podniku, postup realizace a praktické příklady zavádění v oblasti výroby a údržby strojů

Marek Slováček, Ústav aplikované mechaniky Brno, CZ, Měření, údržba, opravy a predikce životnosti svarových spojů

Adam Bojko, ADASH, CZ, prezentácia produktov partnera

Viliam Hager, SPIRAX SARCO, spol.s r.o., Senica, SK, prezentácia produktov partnera

Jiří Jetenský, ASMA Polyurethane Kunststoff KG, AUT, Firemná prezentácia partnera

Alois Valík, AJV-ENERGO, a.s., Praha, CZ, Opravy parních turbín do výkonu 50 MW, renovace a výroba ND pro energetická zařízení

Martin Březina, VÚJE, a.s., Trnava, SK, Možnosti využitia systému odberu malých vzoriek z prevádzkovaných zariadení

Dušan Kravec, Peter Pilát, VÚJE, a.s., Trnava, SK, Diaľkovoovládaný manipulátor na zaslepovanie netesných teplovýmenných rúrok parogenerátorov jadrových elektrární typu VVER-440 metódou zavarovacej záslepky ( ZOK -OPZ EBO)

Odovzdanie ceny SSU "Údržbár roka 2006" - Peter Andraško, výkonný riaditeľ sekcie údržby zariadení, Slovenské elektrárne. a.s.

Údržbár roka 2006 - Peter Andraško, výkonný riaditeľ sekcie údržby zariadení, Slovenské elektrárne. a.s.

Petr Běťák, EagleBurgmann, SK, Požiadavky na utesnenie chemických zariadení po 31.10.2007 s ohľadom na IPPC

Jozef Tóth, GE Energy, Opimization and Control, Bratislava, SK, BEST PRACTICE riadenia strojov

Dušan Belko, Slovenské elektrárne, SK, Oprava turbogenerátora 250 MW

Jozef Harajčík, H&H UNIKOV s.r.o., Trnava, SK, Racionalizácia protikoróznej a protichemickej ochrany oceľových a betónových konštrukcií a oceľových potrubí vedených v zemi a nad zemou systémom THORTEX a COPON

Petr Uřídil, SPM Instrument s.r.o., Brno, CZ, Diagnostika valivých ložisek u nízkootáčkových aplikací

Ján Fekiač, SPIRAX SARCO, spol.s r.o., Senica, SK, Skúsenosti s diagnostikou paro kondenzátnych systémov a s dodávkou blokových celkov

Špeciálne témy

Krzysztof Olejnik, Polish Maintenance Society, PL, Zlepšenie systému bezpečnosti zvýšením nepriamej viditeľnosti v nákladných vozidlách používaných v Poľsku

Gabriel Nowacki, Motor Transport Institute, PL, Manažment údajov digitálneho tachografu

Tomasz Kamiński, Motor Transport Institute, PL, Manažment údajov digitálneho tachografu

Zdeněk Aleš, KJSS, TF ČZU Praha, CZ, Projekt Euromaint – sjednocení požadavků na vzdělání pracovníků údržby v rámci EU

Bohuslav Brožk, ISPM Consult, Brno, CZ, Nasadenie systému údržby teplárenskej spoločnosti

Vladimír Stuchlý, KDMT, SjF, ŽU Žilina, SK, Využitie matematických modelov pre tvorbu údržbových systémov na základe spoľahlivosti

Miroslav Rakyta, KPI, SjF, ŽU Žilina, SK, Manažment konfigurácie udržiavania

Peter Tirinda, B & K s.r.o, SK, Vybrané príklady údržby na základe zisteného technického stavu metódami vibračnej diagnostiky

Účastníci konferencie

Účastníci konferencie

Účastníci konferencie

Účastníci konferencie

Účastníci konferencie

Účastníci konferencie

Účastníci konferencie

Účastníci konferencie

Účastníci konferencie

Účastníci konferencie


Juraj Grenčík, predseda SSU - záver konferencie


Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Sprievodné akcie

Workshop - Benchmarking údžby – EN a svetové trendy

Workshop - Benchmarking údžby – EN a svetové trendy

Workshop - Benchmarking údžby – EN a svetové trendy


Tatry - máj 2007

Hotel Patria v rekonštrukcii

Štrbské pleso

Pri Štrbskom plese

Pri Štrbskom plese - hotel Patria


Program konferencie:

TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE:

 • Najlepšia prax a riadenie údržby
 • Počítačová podpora riadenia údržby
 • Technológie údržby a diagnostika
 • Špeciálne témy

 

Utorok 29. 5. 2007

 

7.45 - 8.45 Registrácia účastníkov
9.00 - 9.30 Príhovory hostí
  Juraj Grenčík, SSU & KDMT, SjF, ŽU Žilina, SK, Trendy v údržbe a SSU
  Cena SSU „Údržbár roka“
  Cena SSU „Za diplomovú prácu“
9.30 - 12.45 Najlepšia prax a riadenie údržby
9.30 - 9.40 Juraj Augustín, U.S. Steel Košice, SK, Priority U.S.Steel Košice a regionálny rozvoj
9.40 - 9.55 Ján Vranec, U.S. Steel Košice, SK, Centralizácia podpory výroby a systém riadenia údržby v U.S.Steel Košice
9.55 - 10.10 Ladislav Hanuščalka, U.S. Steel Košice, SK, Systém údržby podporovaný ISRÚ v U.S. Steel Košice
10.10 - 10.25 Vladislav Chvalina, KLEENTEK, spol. s r.o., Praha, CZ, Proaktívna údržba priemyslových olejov
10.25 - 10.40 Michal Abrahámfy, SLOVCEM, a.s.Malacky, SK, Belzona- riešenie pre opravárenské a údržbárske problémy
10.40 - 11.00 Prestávka
11.00 - 11.15 Roman Mandelík, MRO Software, An IBM Company, SK, Asset a Service Management
11.15 - 11.30 Claude Henri Weiller, Infor, FR, Computer maintenance information systems
11.30 - 11.50 Athayde Araújo Ribeiro, Brazilian Maintenance Society, BR, Certification of Maintenance Personnel – Brazilian Official Program (Certifikácia pracovníkov údržby - oficiálny brazílsky program)
11.50 - 12.10 Vít Havlů, Václav Legát, KAUČUK, a.s., Kralupy n V.; ČZU TF Praha, CZ, Analýza kořenových příčin havarijních poruch – nástroj pro zlepšování preventivní údržby
12.10 - 12.25 Michael Müller, Bilfinger Berger Industrial Services AG, AUT, Aktivity firmy v údržbe
12.25 - 12.45 Gabriel Dravecký, Pivovary Topvar, a.s. Topoľčany, SK, Od údržby po poruche, po aplikáciu totálne produktívnej údržby (TPM), ako súčasti priemyselného inžinierstva
12.45 - 13.50 Obed
13.50 -16.00 Najlepšia prax a riadenie údržby
13.50 - 14.10 Igor Krátky, Miloš Čerťaský, SLOVALCO, a.s. Žiar nad Hronom, SK, Totálne produktívne manažérstvo – program pre dosiahnutie „3 zeros”
14.10 - 14.20 Marián Hrica, Siemens, s.r.o., Automation & Drives, SK, Nové trendy v automatizácii Siemens
14.20 - 14.40 Michael Müller, Bilfinger Berger Industrial Services AG, AUT, Experience with maintenance KPIs (Skúsenosti kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti v údržbe)
14.40 - 15.00 Vladimír Ščípa, Sféra, a.s., Bratislava, SK, Implementácia Európskej metodiky CIGRE pre vyhodnocovanie poruchovosti zariadení V SEPS, a.s.
15.00 - 15.10 Ondrej Valent, CMMS, s.r.o., CZ, Koľko nám to vynesie? Analýza nákladov a ziskovosti zavádzania a používania metód preaktívnej údržby
15.10 - 15.20 Štefan Tamás, MCE Industrietechnik Slovensko, SK, Aktivity firmy v oblasti údržby
15.20 - 15.40 Norbert Spoerk, MCE Industrietechnik, AUT, Auditing Maintenance (Auditovanie údržby)
15.40 - 16.00 József Csiba, MÁV, HU, Reliability Analisys of Railway Carriages as Complex Systems by Help of Markov-Chains (Spoľahlivostná analýza železničných vozňov ako komplexného systému s pomocou markovových reťazcov)
16.00 - 16.20 Prestávka
16.20 - 18.10 Počítačová podpora riadenia údržby
16.20 - 16.40 Miroslav Lazar, INSEKO, a.s., Žilina, SK, Integrácia informačného systému údržby s okolím - výhody pre údržbára
16.40 - 16.50 Oskár Bomba, SOVA Bratislava, a.s., SK, SOVA ako garant efektívneho riadenia údržby
16.50 - 17.00 Kateřina Nakládalová, GEFOS SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava, SK, Laserové skenovanie a 3D modelovanie
17.00 - 17.20 Miroslav Šandor, INSEKO, a.s., Žilina, SK, Využitie funkcionality IS údržby/Datastream 7i pre zjednodušenie práce na všetkých úrovniach
17.20 - 17.30 Ivan Labanc, RASAX alfa, spol. s r.o., Košice, SK, RIADENIE ÚDRŽBY - slovenské WEB riešenie od firmy RASAX Košice
17.30 - 17.50 Martin Holiš, Sféra, a.s., Bratislava, SK, Využitie IS pri podpore evidencie závad a údržby na vedeniach VVN
17.50 - 18.10 Pavol Šulič, IFS Slovakia, spol. s r.o., Bratislava, SK, Integrovaný informačný systém pre komplexný ALM

 


18.10 - 19.30 Interný program SSU

19.30 - 24.00 Spoločenský večer – raut

Streda 30. 5. 2007

 

8.00 - 12.40 Technológie údržby a diagnostika
8.00 - 8.20 Róbert Olšiak, KHS, SjF STU Bratislava, SK, Identifikácia stavu hydraulického vlaca s podporou prostriedkov umelej inteligencie
8.20 - 8.40 Marek Slováček, Ústav aplikované mechaniky Brno, CZ, Měření, údržba, opravy a predikce životnosti svarových spojů
8.40 - 8.50 Adam Bojko, ADASH, CZ, prezentácia produktov partnera
8.50 - 9.00 Viliam Hager, SPIRAX SARCO, spol.s r.o., Senica, SK, prezentácia produktov partnera
9.00 - 9.20 František Helebrant, Ladislav Hrabec, Petr Klouda, VŠB – TU Ostrava; VÚHU Most, CZ, Měření a analýza výsledků měření na kolesovém rypadle K 2000
9.20 - 9.30 Jiří Jetenský, ASMA Polyurethane Kunststoff KG, AUT, Firemná prezentácia partnera
9.30 - 9.40 Alois Valík, AJV-ENERGO, a.s., Praha, CZ, Opravy parních turbín do výkonu 50 MW, renovace a výroba ND pro energetická zařízení
9.40 - 9.50 Martin Březina, VÚJE, a.s., Trnava, SK, Možnosti využitia systému odberu malých vzoriek z prevádzkovaných zariadení
9.50 - 10.00 Dušan Kravec, Peter Pilát, VÚJE, a.s., Trnava, SK, Diaľkovoovládaný manipulátor na zaslepovanie netesných teplovýmenných rúrok parogenerátorov jadrových elektrární typu VVER-440 metódou zavarovacej záslepky ( ZOK -OPZ EBO) - film
10.00 - 10.20 Prestávka
10.20 - 10.40 František Pandula, Delta Consulting s.r.o.PRAHA, CZ, Metoda 5S-cesta k čistšímu a bezpečnějšímu podniku, postup realizace a praktické příklady zavádění v oblasti výroby a údržby strojů
10.40 - 10.50 Dušan Prieložný, GLYNWED, SK, prezentácia produktov partnera
10.50 - 11.00 Petr Karásek, EagleBurgmann, SK, Požiadavky na utesnenie chemických zariadení po 31.10.2007 s ohľadom na IPPC
11.00 - 11.10 Jozef Tóth, GE Energy, Opimization and Control, Bratislava, SK, BEST PRACTICE riadenia strojov
11.10 - 11.20 Dušan Belko, Slovenské elektrárne, SK, Oprava turbogenerátora 250 MW
11.20 - 11.40 Jozef Harajčík, H&H UNIKOV s.r.o., Trnava, SK, Racionalizácia protikoróznej a protichemickej ochrany oceľových a betónových konštrukcií a oceľových potrubí vedených v zemi a nad zemou systémom THORTEX a COPON
11.40 - 12.00 Petr Uřídil, SPM Instrument s.r.o., Brno, CZ, Diagnostika valivých ložisek u nízkootáčkových aplikací
12.00 - 12.20 Viliam Hager, SPIRAX SARCO, spol.s r.o., Senica, SK, Skúsenosti s diagnostikou paro kondenzátnych systémov a s dodávkou blokových celkov
12.20 - 12.40 Jozef Tóth, GE Energy, Opimization and Control, Bratislava, SK, Príklad systému riadenia strojov BEST PRACTICE na príklade kritického stroja výrobne
12,40 - 14,00 Obed
14,00 - 16,00 Špeciálne témy
14,00 - 14,15 Krzysztof Olejnik, Polish Maintenance Society, PL, Zlepšenie systému bezpečnosti zvýšením nepriamej viditeľnosti v nákladných vozidlách používaných v Poľsku
14.15 - 14.30 Gabriel Nowacki, Izabella Mitraszewska, Tomasz Kamiński, Motor Transport Institute, PL, Manažment údajov digitálneho tachografu
14.30 - 14.45 Vladimír Jurča, Zdeněk Aleš, Tomáš Hladík, KJSS, TF ČZU Praha, CZ, Projekt Euromaint – sjednocení požadavků na vzdělání pracovníků údržby v rámci EU
14.45 - 15.00 Bohuslav Brožk, ISPM Consult, Brno, CZ, Nasadenie systému údržby teplárenskej spoločnosti
15.00 - 15.15 Hana Pačaiová, TU Košice, SK, Proces riadenia auditov údržby
15.15 - 15.30 Vladimír Stuchlý, Roman Poprocký:, KDMT, SjF, ŽU Žilina, SK, Využitie matematických modelov pre tvorbu údržbových systémov na základe spoľahlivosti
15.30 - 15.45 Miroslav Rakyta, KPI, SjF, ŽU Žilina, SK, Manažment konfigurácie udržiavania
15.45 - 16.00 Peter Tirinda, B & K s.r.o, SK, Vybrané príklady údržby na základe zisteného technického stavu metódami vibračnej diagnostiky

 


16,00 Záver

Štvrtok 31. 5. 2007

Sprievodné akcie konferencie:

Seminár : Interný audit údržby - Václav Legát, Zdeněk Votava

Workshop: Benchmarking údržby – EN a svetové trendy - Juraj Grenčík, Vendelín ÍroTešíme sa na spoločné stretnutie na konferencii NFÚ 2008!
Štrbské Pleso, hotel Patria, 27.- 28.5. 2008