Národné fórum údržby 2008

Dátum

27. 5. 2008 - 28. 5. 2008

Miesto

Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Hotel PATRIA

Slovenská spoločnosť údržby
European Federation of National Maintenance Societies
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností

 

Generálni
partneri:

 

Hlavní partneri:
 

 

 

Partneri:
 
 

 

 

      Vážení priatelia a kolegovia,

 

      Ďalší ročník medzinárodnej konferencie Národné fórum údržby, v poradí už ôsmej, je za nami. Od nultého ročníka, ktorý položil základy novej série konferencií v roku 2008 v Žiline sa každoročne stretávajú vo Vysokých Tatrách v máji predstavitelia údržby zo Slovenska i mnohí hostia zo zahraničia. Napriek množstvu akcií organizovaných v priebehu celého roka si konferencia našla svoje pevné miesto v programe významnej časti údržbárskej obce, čo napokon dosvedčujú aj nasledovné fakty.
      Posledný májový týždeň a hotel Patria vo Vysokých Tatrách na Štrbskom Plese sa u mnohých ľudí, ktorí sa zaoberajú údržbou už automaticky spája s konferenciou Národné fórum údržby. Aj tento rok patril utorok a streda 27.-28. mája 2008 konferencii a štvrtok 29. mája špecializovaným seminárom a workshopom, ktoré sa od roku 2005 stali sprievodnými akciami podujatia.

      Konferencia opäť prekonala rekord v počte účastníkov a doslovne sa dostala na kapacitné možnosti hotela. V tomto roku sa jej zúčastnilo 223 účastníkov, z toho 46 zo zahraničia. V tomto roku bol doteraz najvyšší počet domácich účastníkov a po roku 2005 druhý najvyšší zo zahraničia, keď bola konferencia organizovaná ako Stredoeurópske fórum údržby. Zo zahraničia tradične najviac účastníkov bolo z Českej republiky.

      V programe boli priebežne zaradené vystúpenia partnerov, počnúc generálnymi a hlavnými partnermi, nasledované striedaním odborných a firemných prezentácií podľa tematických blokov. Poradie tematických blokov bolo v tomto roku čiastočne pozmenené – v prvej časti bola opäť zaradená najlepšia prax a riadenie údržby, nasledoval však blok venovaný prediktívnej údržbe a progresívnym technológiám. Bolo to dané aj zastúpením partnerov konferencie a tiež sme chceli tento rok dať viac do popredia aj „technickú“ stránku údržby. Samozrejme, na konferencii nechýbala na druhý deň časť venovaná informačným technológiám pre podporu údržby a na záver bezpečnosti a špeciálnym témam. V tomto roku boli po prvý krát aj posterové prezentácie, ktoré boli umiestnené priamo v prednáškovej sále.

      Už štvrtý rok sa na tretí deň konali sprievodné akcie konferencie, v tomto roku až tri - seminár „Budúcnosť údržby“, ktorý viedol Ing. Ján Vranec, generálny manažér pre podporu výroby z U.S.Steel Košice, s.r.o., spolu s Ing. Jurajom Valentom, vedúcim oddelenia Spoľahlivosť technických zariadení, z toho istého podniku. Ďalej. seminár „Údržba a bezpečnosť“ ktorý viedli doc. Hana Pačiaová a Ing. Ivan Majer z katedry BaKP, SjF, TU v Košiciach. No a tradične bol aj workshop „Benchmarking údržby – hodnotenie spoľahlivosti“, ktorý však tento rok v prevažnej miere viedli Ion Antonescu z Rumunsko, zo spoločnosti General Electric OC, Energy Reliability Consulting & Implementation Services, Ing. Jozef Tóth, z firmy Bently Nevada Slovakia, GE Energy a zamerali sa na hodnotenie údržby podľa GE. Doc. Juraj Grenčík predstavil novú normu STN EN 15 341 „Údržba – kľúčové ukazovatele výkonnosti“ a postup v harmonizácii ukazovateľov medzi SMRP (USA) a EN.

      Celkovo sa konferencie zúčastnilo 233 účastníkov, z toho 46 zahraničných – 32 z Českej republiky, 6 z Poľska, 5 z Nemecka, po 1 z Belgicka, Maďarska a Rakúska. V počtoch nie sú zahrnutí účastníci sprievodných akcií, ktorí sa nezúčastnili aj samotnej konferencie.

Predstavenstvo SSU

 

 

Odborní garanti: Prípravný výbor konferencie:  
 • Václav Legát
 • Juraj Sinay
 • Peter Zvolenský
 • Michal Abrahámfy
 • Dušan Belko
 • József Csiba
 • Gabriel Dravecký
 • Peter Gazsi
 • Juraj Grenčík
 • Jozef Hrubec
 • Vendelín Íro
 • Vladimír Mataj
 • Jaroslav Miklánek
 • Krzysztof Olejnik
 • Hana Pačaiová
 • Marko Rentka
 • Vladimír Stuchlý
 • Ivan Ševčík
 • Michal Žilka

NFU 2008 – Účastnícka anketa

Ktoré bloky ste sledovali:
  áno sčasti nie   áno sčasti nie
Najlepšia prax v riadení údržby 92% 8% 0% Prediktívna údržba a progresívne technológie 75% 22% 3%
Informačné systémy a podpora údržby 65% 32% 3% Bezpečnosť a špeciálne témy 54% 34% 8%
Ako hodnotíte (stupnica: 1=najlepší až 5=najhorší):
Celkovú úroveň konferencie 1,50 ± 0,55 Organizačné zabezpečenie 1,30 ± 0,56
Odbornú úroveň príspevkov 1,91 ± 0,59 Výber tém konferencie 1,66 ± 0,76
Miesto konania konferencie 1,32 ± 0,78 Termín konania konferencie 1,03 ± 0,16

 

 

 

      Z kritických pripomienok a podnetov uvádzame: Padlo niekoľko návrhov na iné miesto konania, či už inde v Tatrách alebo na strednom Slovensku. Nakoľko však absolútna väčšina účastníkov i organizátorov je veľmi spokojná s hotelom Patria, už sme rezervovali termíny na dva roky dopredu, aj z dôvodu záujmu iných organizácií o usporiadanie podujatí v hoteli Patria koncom mája. Na otázku, čo najviac chýbalo na konferencii najčastejšie boli spomínané krátky čas na prednášku, nehomogenita tém prednášok v prednáškových blokoch, menej tém z praxe a praktických riešení, nerozdelenie konferencie na sekcie, či tiež nedostatočné vetranie sály a jej naplnená kapacita. Prínos konferencie vidia účastníci hlavne v získaní nových poznatkov, väčšom rozhľade v technológiách, výmene skúseností pri osobných stretnutiach, získaní kontaktov a udržiavaní priateľských vzťahov. Na otázku, čo účastníkov najviac zaujíma z oblasti údržby, boli odpovede v širokom rozsahu – najlepšia prax, informačné systémy, diagnostika, znižovanie nákladov, atď. Celkovo, nielen na základe ankety, ale aj z osobných vyjadrení, prevažovalo vysoko pozitívne hodnotenie konferencie, čo dáva dobrú motiváciu pre prípravu ďalšieho ročníka.
      Na konferencii bola už po piaty raz udelená cena SSU „Údržbár roka“, ktorej nositeľom sa tento raz stal Ing. Peter Petráš, technický riaditeľ VÚSAPL Nitra. Osobne mohla byť však cena odovzdaná až o mesiac neskôr na konferencii SUZ v Turčianskych Tepliciach, nakoľko Ing. Petráš sa pre chorobu nemohol zúčastniť Národného fóra údržby. Ocenenie bolo za jeho dlhoročný prínos v prínos v riadení a organizácii údržby a strojárskej výroby v podnikoch Slovenskej chémie.
      Po štvrtý krát bola udelená cena SSU za diplomovú prácu. V tomto roku ju dostala Ing. Jana Lorincová, absolventka Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, špecializácie Prevádzka a údržba dráhových vozidiel, za diplomovú prácu na tému „Informačný systém a efektívna údržba“.
      Záverom možno s potešením konštatovať, že konferencia opäť dokázala prekonať rekord v počte účastníkov. Svedčí to o rastúcom záujme o oblasť údržby i o podujatie samotné. Počtom účastníkov sa konferencia dostala na kapacitné hranice hotela Patria a preto pre jej ďalšie napredovanie je možné len neustále zvyšovanie kvality a jej úrovne. Pozitívne hodnotenia k tomu motivujú.

Fotodokumentácia

Utorok, 27.5.2008

Miesto konania konferencie - hotel PATRIA - máj 2008

Registrácia účastníkov

Otvorenie konferencie - predsednícky stôlzľava: Václav Legát - prezident ČSPÚ ČR, Ján Lešinský - predseda ZSVTS, Vendelín Íro - podpredseda SSU, Juraj Grenčík - predseda SSU, Wout Theuws - BEMAS - Belgická spoločnosť údržby, zástupca EFNMS, Peter Zvolenský - Žilinská univerzita

Otvorenie konferencie - Ján Lešisnký - príhovor predsedu ZSVTS

Otvorenie konferencie - Václav Legát - prezident ČSPÚ ČR

Otvorenie konferencie - Peter Zvolenský - Žilinská univerzita, SjF, KDMT, odborý garant konferencie

Otvorenie konferencie - Juraj Grenčík - Čo je dôležité pre údržbu

Cena SSU "Údržbár roka 2007" - ing. Peter Petráš

Cena SSU za diplomovú prácu - ing. Jana Lorincová, Žilinská univerzita; téma DP: Informačný systém a efektívna údržba

Účastníci konferencie - pohľad do rokovacej sály

Účastníci konferencie - pohľad do rokovacej sály

Účastníci konferencie - pohľad do rokovacej sály

Účastníci konferencie - pohľad do rokovacej sály

Wout Theuws - BEMAS: "Asset and maintenance proces in Bosal"

Wout Theuws - BEMAS: "Asset and maintenance proces in Bosal"

Vojtech Dohányos, IDS Scheer ČR, s.r.o., CZ: IDS Scheer: Maximo, nástroj na správu a údržbu podnikových aktív. Praktické skúsenosti s implementáciou a integráciou

Petr Přikryl, IDS Scheer ČR, s.r.o., CZ: Aktuálne trendy informačnej podpory správy a údržby technických aktív

Mariusz Sziwek - Infor EU, PL: INFOR EAM - maintenance and performance management

Miroslav Šándor, INSEKO, a.s. Žilina: Riadenie údržby a výkonnosti

Jozef Lacko, INSEKO,a.s. Žilina: Zavedenie euromeny v informačných systémoch údržby

Michael Müller, Bilfinger Berger Industrial Services AG: Nástroje a metódy kontrolingu údržby – Balanced Score Card v praktickom použití

Harald Stohr, Bilfinger Berger Industrial Services AG: BIS – Riešenia pre priemyselné služby

Davor Kristovic, GEOGRAT Informationssysteme, Nemecko

Jürgen Herbst, GEOGRAT Informationssysteme, D: Zmena života s inteligentými informáciami

Zdeněk Aleš, Česká zemědělská univerzita v Praze, CZ: Vzdělávání a certifikace manažera údržby

Zdeněk Aleš, Česká zemědělská univerzita v Praze, CZ: Dosavadní výsledky projektu EuroMaint

Václav Legát, Česká zemědělská univerzita v Praze, CZ: Vzdělávání a certifikace manažera údržby

Vladimír Stuchlý, Žilinská univerzita, SjF, KDMT, Žilina: Hodnotenie úrovne údržby a vzdelávania Manažér údržby

Vlastimil Mäčko, ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG": ARI-Armaturen: Výrobný program

Richard Tomik BRADY, s.r.o.: Komplexné riešenia pre identifikáciu a bezpečnosť výrobných prevádzok

Vladislav Chvalina, KLEENTEK , spol. s.r.o., CZ: Péče o oleje – zdroj zisku

Jan Vytřísal, SEPS spol. s r.o., Bratislava: Výmeny nevyhovujúcich uzáverov a opravy potrubí za plnej prevádzky

Jozef Tóth, Bently Nevada Slovakia s.r.o., member of GE: Metodika prediktívnej diagnostiky a údržby, prípadové štúdie z praxe; GE riešenia pre údržbu

Adam Bojko, Adash CZ: Prediktivní řízení údržby a monitorování provozního stavu strojů

Peter Tirinda, Bruel&Kjaer: Monitorovanie technického stavu a vibrodiagnostika strojov ako progresívna podpora výroby a údržby

Marek Ledabyl, SPIRAX SARCO, s.r.o, Senica: Na otázku para a kondenzát ??? je odpoveď SPIRAX SARCO

Dušan Bobek, Chesterton Slovakia s.r.o.: Chesterton – Globálne riešenia – lokálne služby

Ondrej Valent, CMMS, s.r.o., CZ: Implementácia proaktívnej udržby- priklady z podnikov

Petr Uřídil, SPM Instrument, s.r.o, CZ: Volba správné strategie monitoringu rotačních strojů, porovnání účinnosti ručního sběru dat a on-line systémů

Jozef Tomeček, E.T.K.M. spol. s.r.o.: Klimatizácia v náročných prevádzkových podmienkach, vzduchotechnika pri zavádzaní REACH

Alojs Valík, AJV ENERGO, CZ: Generální opravy parních turbín, výroba náhradních dílů pro energetická zařízení


Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer - neodmysliteľná súčasť konferencie

Spoločenský večer - neodmysliteľná súčasť konferencie

Spoločenský večer - neodmysliteľná súčasť konferencie

Spoločenský večer - neodmysliteľná súčasť konferencie

Spoločenský večer - neodmysliteľná súčasť konferencie

Spoločenský večer - neodmysliteľná súčasť konferencie

Spoločenský večer - neodmysliteľná súčasť konferencie

Spoločenský večer - neodmysliteľná súčasť konferencie


Streda, 28.5.2008

Miroslav Kováčik, Sféra, a.s., Bratislava: Zlepšenie procesov údržby XMatik®.NET a SAP/R3 v spoločnosti Slovnaft Petrochemicals, s.r.o.

Jaroslav Borovský, RASAX Alfa, Košice: Manažérska kocka nad riadením údržby

Oldrich Kuboň, SYSTÉMY – Ratech, s.r.o.: IS databanka riadeného starnutia

Ladislav Vaľko, Siemens, s.r.o.: Nové trendy v automatizácii

Oskár Bomba, SOVA Digital a.s Bratislava: SOVA riadi údržbu správnymi dátami

Vladimír Oravec, CORINEX GROUP, a.s., Bratislava: Integrácia GIS D a SAP PM v podmienkach SPP – distribúcia, a.s.

Andreas Weber, MCE Industrietechnik Slovensko, D: Condition Monitoring Based Maintenance Strategy (Stratégia údržby založená na sledovaní stavu)

Juraj Valent, US Steel Košice s.r.o.: Vyšetrovanie nežiadúcich udalostí v USSKE a na úseku podpory výroby

Jaroslav Zajíček, Technická Univerzita v Liberci, CZ: Alternativní postup výpočtu rizikového čísla v analýzách FMECA

Roman Richter, SLOVALCO, a.s., Žiar nad Hronom: Bezpečnosť je prvoradá

Hana Pačaiová, TU Košice: Procesy riadenia rizík v údržbe

József Csiba, Hungarian State Railway, HU: The sensitivity analysis of reliability of technical systems (Necessity and Methods Applied) (Citlivostná analýza spoľahlivosti technických systémov (potreba a použité metódy) )

Krzysztof Olejnik, Motorisation Commision of the PNTTK, PL: Chosen problems of vehicles management in the road transport in the aspect of changing technical conditions (Vybrané problémy manažmentu vozidiel v cestnej doprave z hľadiska zmeny technických podmienok)

Gabriel Nowacki, Motor Transport Institute, PL: Electronic Toll Collection System Proposition for Poland (Návrh elektornického systmu výberu mýta pre Poľsko)

Tomasz Kamiński, Motor Transport Institute, PL: Electronic Toll Collection System Proposition for Poland (Návrh elektornického systmu výberu mýta pre Poľsko)

Branislav Kyseľ, U.S. Steel Košice s.r.o., DZ Opravy: Nastavenie systému technickej diagnostiky v U.S.Steel Košice

Miroslav Perončík, Transmisie Engineering, a.s., Martin: Náhrady dožívajúcich a zastaralých pohonov a prevodoviek

Vladimír Magula, IBOK, s.r.o.: Rekvalifikácia oceľových konštrukcií po vyčerpaní technickej životnosti

Juraj Grenčík - záver konferencie

Účastníci konferencie - kongresová sála

Účastníci konferencie - kongresová sála

Účastníci konferencie - kongresová sála

Účastníci konferencie - kongresová sála

Účastníci konferencie - kongresová sála


Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky


Štvrtok, 29.5.2008

Seminár budúcnosť údržby

Ján Vranec - U.S.Steel Košice, s.r.o.

Seminár Údržba a bezpečnosť

Hana Pačaiová, Ivan Majer - TU Košice

Workshop Benchmarking údržby – hodnotenie spoľahlivosti

Jozef Toth, GE Energy - Bently Nevada Slovakia

Ion Antonescu, GE Energy Romania

Účastníci workshopu


Momentky z konferencie


Obrázky z Tatier

Hotel Patria na Štrbskom plese

Štrbské pleso - zrkadlenie

Mlynická dolina

Vodopád Skok v Mlynickej doline

Vodopád Skok v Mlynickej doline

Vychádzka k vodopádu Skok

Kriváň - pohľad od Pribylinských lúk Program konferencie:

 

Utorok - 27. 5. 2008

 

TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE:
 • Najlepšia prax v riadení údržby
 • Prediktívna údržba a progresívne technológie
 • Informačné systémy a podpora údržby
 • Bezpečnosť a špeciálne témy
Konferenčné jazyky: slovenčina, čeština, angličtina - tlmočenie
7.00 - 8.30 Registrácia účastníkov
8.30 - 9.00 Otvorenie konferencie
  Príhovory hostí
  Juraj Grenčík, SSU & KDMT, SjF, ŽU Žilina, SK, Čo je dôležité pre údržbu?
  Cena SSU „Údržbár roka“
  Cena SSU „Za diplomovú prácu“
9:00 - 12:15 Najlepšia prax a riadenie údržby
9:00 - 9:20 Wout Theuws, BEMAS, B: Asset management v spoločnosti Bosal
9:20 - 9:40 Vojtech Dohányos, IDS Scheer ČR, s.r.o., CZ: IDS Scheer: Maximo, nástroj na správu a údržbu podnikových aktív. Praktické skúsenosti s implementáciou a integráciou
9:40 - 9:55 Petr Přikryl, IDS Scheer ČR, s.r.o., CZ: Aktuálne trendy informačnej podpory správy a údržby technických aktív
9:55 - 10:15 Mariusz Siwek, Miroslav Šándor, Infor EU, Inseko, a.s., PL, SR: INFOR EAM - riadenie údržby a výkonnosti
10:15 - 10:30 Jozef Lacko, Inseko, a.s., Žilina, SR: Zavedenie euromeny v informačných systémoch údržby
10:30 – 11:00 Diskusia, Prestávka
11:00 - 11:15 Michael Mueller, Bilfinger Berger Industrial Services AG, Munich, D: Nástroje a metódy kontrolingu údržby – Balanced Score Card v praktickom použití
11:15 - 11:30 Michael Müller, Bilfinger Berger Industrial Services AG, Munich, D: BIS – Riešenia pre priemyselné služby
11:30 - 11:45 Jürgen Herbst, GEOGRAT Informationssysteme, D: Zmena života s inteligentými informáciami
11:45 - 12:00 Pavel Fuchs, Technická univerzita v Liberci, CZ: Některé zkušenosti s postupy RCM v reálných podmínkách
12:00 - 12:15 Diskusia
12:15 – 13:30 Obed
13:30 – 15:40 Najlepšia prax v riadení údržby
13:30 - 13:45 Václav Legát, Zdeněk Aleš, Česká zemědělská univerzita v Praze, CZ: Vzdělávání a certifikace manažera údržby
13:45 - 14:00 Vladimír Stuchlý, Žilinská univerzita, SjF, KDMT, SR: Hodnotenie úrovne vzdelávania Manažér údržby
14:00 - 14:15 Vlastimil Mäčko, ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG, D: ARI-Armaturen: Výrobný program
14:15 - 14:30 Richard Tomik, BRADY, s.r.o.,SR: Komplexné riešenia pre identifikáciu a bezpečnosť výrobných prevádzok
14:30 - 14:45 Vladislav Chvalina, KLEENTEK , spol. s.r.o., CZ: Péče o oleje – zdroj zisku
14:45 - 15:00 Jan Vytřísal, SEPS spol. s r.o., Bratislava, SR: Výmeny nevyhovujúcich uzáverov a opravy potrubí za plnej prevádzky
15:00 - 15:15 Jozef Tóth, Bently Nevada Slovakia s.r.o., member of GE Energy, SR: Metodika prediktívnej diagnostiky a údržby, prípadové štúdie z praxe
15:15 - 15:30 Jozef Tóth, Bently Nevada Slovakia s.r.o, SR: GE - riešenia pre údržbu
15:30 - 15:40 Diskusia
15:40 - 16:00 Prestávka
16:00 - 18:00 Prediktívna údržba a progresívne technológie
16:00 - 16:15 Adam Bojko, ADASCH, CZ: Prediktivní řízení údržby a monitorování provozního stavu strojů
16:15 - 16:30 Peter Tirinda, Bruel&Kjaer, SR: Monitorovanie technického stavu a vibrodiagnostika strojov ako progresívna podpora výroby a údržby
16:30 - 16:45 Marek Ledabyl, SPIRAX SARCO, s.r.o, Senica, SR: Na otázku para a kondenzát ??? je odpoveď SPIRAX SARCO
16:45 - 17:00 Dušan Bobek, Chesterton Slovakia s.r.o., SR: Chesterton – Globálne riešenia – lokálne služby
17:00 - 17:15 Ondrej Valent, CMMS, s.r.o., CZ: Implementácia proaktívnej udržby- priklady z podnikov
17:15 - 17:30 Petr Uřídil, SPM Instrument, s.r.o , CZ: Volba správné strategie monitoringu rotačních strojů, porovnání účinnosti ručního sběru dat a on-line systémů
17:30 - 17:45 Jozef Tomeček, E.T.K.M. spol. s.r.o., SR: Klimatizácia v náročných prevádzkových podmienkach, vzduchotechnika pri zavádzaní REACH
17:45 - 18:00 Alojs Valík, AJV ENERGO,CZ: Generální opravy parních turbín, výroba náhradních dílů pro energetická zařízení
18:00 - 18:15 Diskusia

18:15 - 19:15 Interný program SSU

19:30 - 24:00 Spoločenský večer – raut

 

 

Streda - 28. 5. 2008

 

8:00 - 10:45 Informačné systémy a podpora údržby
8:00 - 8:15 Miroslav Kováčik, Rastislav Krbaťa, Sféra, a.s., Bratislava, SR: Zlepšenie procesov údržby XMatik®.NET a SAP/R3 v spoločnosti Slovnaft Petrochemicals, s.r.o.
8:15 - 8:30 Jaroslav Borovský, RASAX Alfa, Košice, SR: Manažérska kocka nad riadením údržby
8:30 - 8:45 Oldrich Kuboň, SYSTÉMY – Ratech, s.r.o., SR: IS databanka riadeného starnutia
8:45 - 9:00 Ladislav Vaľko, Siemens, s.r.o., SR: Nové trendy v automatizácii
9:00 - 9:15 Oskár Bomba, SOVA Digital a.s Bratislava, SR: SOVA riadi údržbu správnymi dátami
9:15 - 9:30 Vladimír Oravec, CORINEX GROUP, a.s., Bratislava, SR: Integrácia GIS D a SAP PM v podmienkach SPP – distribúcia, a.s.
9:30 - 9:45 Andreas Weber, MCE Industrietechnik Slovensko, D: Stratégia údržby založená na sledovaní stavu
9:45 - 10:00 František Helebrant, VŠB – TU Ostrava, CZ: Řízení údržby a řízení výrobní společnosti
10:00 - 10:15 Juraj Valent, US Steel Košice s.r.o., SR: Vyšetrovanie nežiadúcich udalostí v USSKE a na úseku podpory výroby.
10:15 - 10:30 Jaroslav Zajíček, Technická Univerzita v Liberci, CZ: Alternativní postup výpočtu rizikového čísla v analýzách FMECA
10:30 - 10:45 Diskusia
10:45 - 11:15 Prestávka
11.15 – 13.15 Bezpečnosť a špeciálne témy
11:15 - 11:30 Hana Pačaiová, TU Košice, SR: Procesy riadenia rizík v údržbe
11:30 - 11:45 Jozsef Csiba, Hungarian State Railway, HU: Citlivostná analýza spoľahlivosti technických systémov (potreba a použité metódy)
11:45 - 12:00 Krzysztof Olejnik, Motorisation Commision of the PNTTK, PL: Vybrané problémy manažmentu vozidiel v cestnej doprave z hľadiska zmeny technických podmienok
12:00 - 12:15 Paweł Droździel, Leszek Krzywonos, Piotr Pieczywek, Lublin University of Technology, PL: Určenie technického stavu naftového motora použitím analýzy procesu štartovania
12:15 - 12:30 Branislav Kyseľ, U.S. Steel Košice s.r.o., DZ Opravy, SR: Nastavenie systému technickej diagnostiky v U.S.Steel Košice
12:30 - 12:45 Miroslav Perončík, Transmisie Engineering, a.s., Martin, SR: Náhrady dožívajúcich a zastaralých pohonov a prevodoviek
12:45 - 13:00 Tibor Šmida, IBOK, s.r.o., SR: Rekvalifikácia oceľových konštrukcií po vyčerpaní technickej životnosti
13:00 - 13:15 Roman Richter, SLOVALCO, a.s., Žiar nad Hronom, SR: Bezpečnosť je prvoradá
13:15 - 13:30 Diskusia, Záver

Postery - v konferenčnej sále v priebehu konferencie

Gabriel Nowacki, Izabella Mitraszewska, Tomasz Kamiński, Motor Transport Institute, PL: Návrh elektornického systmu výberu mýta pre Poľsko
Tomasz Kamiński, Gabriel Nowacki, Izabella Mitraszewska, Motor Transport Institute, PL: Hodnotenie videz záznamu na podporu vycviku a skúšok vodičov
Michal Balatka, Technická univerzita v Liberci, CZ: Software pro hodnocení údržby
Jan Kamenický, Technická Univerzita v Liberci, CZ: Vývoj videotelefonu a jeho využití pro vzdálenou podporu údržby
Vladimír Jurča, Tomáš Hladík, Zdeněk Aleš, Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, CZ: Dosavadní výsledky projektu EuroMaint
Dana Strachotová, VŠCHT Praha, CZ: Může být údržba skutečně produktivní?

13:30 - 14:30 Obed

Štvrtok - 29. 5. 2008

 

Sprievodné akcie konferencie:

Seminár : Budúcnosť údržby Ján Vranec, Juraj Valent - U.S.Steel Košice, s.r.o.

Seminár : Údržba a bezpečnosť - Hana Pačaiová, Ivan Majer - TU Košice

Workshop: Benchmarking údržby – hodnotenie spoľahlivosti - Ion Antonescu, GE Energy Romania; Michael Whittaker, IGE Energy Services (UK) Ltd; Jozef Toth, GE Energy, BN Slovakia; Juraj Grenčík, SSU / ŽU

 Tešíme sa na ďalšie stretnutie na konferencii NFÚ 2009!
Štrbské Pleso, hotel Patria, 26.- 27.5. 2009