Národné fórum údržby 2013

Dátum

28. 5. 2013 - 29. 5. 2013

Miesto

Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Hotel PATRIA

Slovenská spoločnosť údržby
European Federation of National Maintenance Societies
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností
Asociácia technických diagnostikov Slovenskej republiky
Katedra dopravnej a manipulačnej techniky, SjF, UNIZA

 

Generálni partneri:

 
Hlavní partneri:
 

 

 

Partneri:
 
 

Mediálni partneri:  

 


      Vážení priatelia a priaznivci údržby,

      Koniec mája a hotel Patria na Štrbskom Plese sa pre údržbársku obec na Slovenku už 14 rokov spája s konferenciou „Národné fórum údržby“, ktorú organizuje Slovenská spoločnosť údržby (SSU). Za toto obdobie si podujatie dokázalo vybudovať pevnú pozíciu a každý rok sústreďuje na jedno miesto ľudí, ktorí majú čo povedať k problematike údržby. Stalo sa vrcholovým stretnutím odborníkov z oblasti údržba predovšetkým zo Slovenska, ale aj z viacerých zahraničných štátov.

      Napriek pretrvávajúcej ekonomickej kríze počet účastníkov nenasvedčuje, že by sa kríza dotýkala aj údržby. Alebo je to tým, že údržba môže byť jedným z liekov na prekonávanie krízy, nakoľko výraznou mierou prispieva ku kvalite výroby, zvyšovaniu spoľahlivej a bezpečnej prevádzke zariadení, či šetreniu energie. Je prirodzená snaha dozvedieť sa o nových poznatkoch a predovšetkým používaných riešeniach, ktoré vedú k zvyšovaniu efektivity činnosti zariadení podnikov a firiem. Preto vízia konferencie, formulovaná už na začiatku v roku 2000: „Prinášať aktuálne informácie vysokej odbornej úrovne a vytvárať vhodné podmienky na výmenu skúseností odborníkov v údržbe zo Slovenska a zahraničia“ zostáva stále aktuálna.

      Konferencia sa snaží obsiahnuť údržbu z čo najširšieho pohľadu, lebo už svojou podstatou sa týka takmer všetkých oblastí, nielen priemyselnej výroby. Týmto širokospektrálnym zameraním prináša pohľady z rozličných uhlov, čo môže inšpirovať k nekonvenčným riešeniam. Manažérom dáva možnosť nahliadnuť do oblasti technológií a diagnostiky, technikom do oblasti riadenia a informačných systémov, „praktikom“ zoznámiť sa s teoretickými prístupmi „akademikov“ a naopak.

      Účasť na tomto ročníku sa prakticky vyrovnala rekordnej z roku 2008, v ktorom sme zaznamenali číslo 223. V tomto roku to podľa zoznamu účastníkov bolo 222, z toho 199 domácich a 23 zahraničných - tradične najviac z Českej republiky - 17 , z Holandska - 2, z Litvy, Maďarska, Poľska a Rakúska po 1.
      Prehľad vývoja počtu účastníkov za všetky uskutočnené konferencie od roku 2000 do 2013 dokumentuje priložený graf. Rekordnou bola tentoraz účasť zo Slovenska, takmer 200.

Vývoj počtu účastníkov za všetky uskutočnené konferencie od roku 2000 do 2013

      Konferencia aj v tomto roku pokračovala v zaužívanom modeli jeden a poldňovej konferencie, doplnenej sprievodnými akciami. V programe bolo zaradených a odznelo 44 prednášok, z ktorých významnú časť predstavovali prezentácie riešení a produktov partnerov konferencie. Zástupca U. S. Steel Košice, s.r.o. Ing. Ján Petko, predstavil zaujímavý pohľad na etiku v údržbe a podnikaní, kde zdôraznil potrebu korektného a transparentného prístupu k zákazníkom a dodávateľom, lebo len taký môže zabezpečiť dlhodobú prosperitu podniku. Druhý generálny partner, firma VERTICAL Insdustrial, a.s. predstavila inú oblasť údržby ako je priemyselná údržba, a to stavebnú údržbu, konkrétne sanáciu technologických objektov. Potvrdilo sa, že údržba skutočne pokrýva široké spektrum odvetví a stavebná údržba je jej neoddeliteľnou súčasťou, hoci býva často odsúvaná. Rozbité cesty po tohotoročnej zime iste každému dali pocítiť, že zanedbávanie nielen tejto údržby sa nevypláca. V prezentáciách častejšie zaznelo aj slovo „asset management“ (napr. v prednáške profesora Legáta z ČZU Praha, alebo Ing. Šandora z firmy Inseko), ktoré začína byť v posledných rokoch veľmi frekventované. Chce sa tu poukázať na miesto údržby ako významnej a neoddeliteľnej súčasti širšie chápaného využívania hmotného majetku.

      V prvý deň konferencie boli prednášky zamerané hlavne na riadenie údržby, najlepšiu prax ako aj na podporu údržby s využitím informačných systémov. Druhý deň boli témy z oblasti technickej diagnostiky a prediktívnej údržby ako aj progresívnych technológií údržby.

      V úvode konferencie SSU udeľuje aj svoje ceny ako uznanie za prínos k rozvoju údržby. Už po jedenásty krát bola udelená cena SSU „Údržbár roka“. Aj v tomto roku ju dostali dvaja ocenení – pán Ladislav Topolčány, vedúci technického úseku SLOVCEM spol. s r.o. Malacky, za prínos v oblasti progresívnych technológií renovácií využitím tekutých kovov a náterových systémov, a Ing. Ivan Ševčík, dlhoročný riaditeľ firmy INSEKO, a.s., priekopník a vedúca osobnosť pri zavádzaní informačných systémov údržby na Slovensku a v Čechách.
      Po desiaty krát bola udelená cena SSU za diplomovú prácu. V tomto roku ju dostal Ing. Vladimír Gajdoš, absolvent TU v Košiciach, Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Ústavu logistiky priemyslu a dopravy, za prácu na tému: „Návrh systému údržby Transpetrol, a.s. – PS-1 Budkovce“.
      Pri otvorení konferencie bola predstavená aj dlho avizovaná publikácia „Manažérstvo údržby – synergia teórie a praxe“, ktorú v spolupráci s Českou společností pro údržbu vydala SSU. Publikácia je dielom vyše 30 autorov z oboch krajín. Na vyše 600 stranách predstavuje prakticky všetky aspekty údržby od manažérstva údržby, cez otázky rizík, spoľahlivosti, diagnostiky, technológií až po informačné systémy. Je skutočnou „encyklopédiou údržby“ a prináša ucelený pohľad na danú problematiku. Paralelne so slovenskou publikáciou s malým predstihom vyšla v Českej republike kniha „Management a inženýrství údržby“. Z českej strany hlavnými aktérmi tvorby knihy boli profesor Václav Legát a Ing. Zdeněk Votava, zo slovenskej strany profesorka Hana Pačaiová, doc. Juraj Grenčík a Ing. Vendelín Iro. Slovenskú publikáciu je možné objednať priamo od SSU. Veríme, že aj táto kniha svojim dielom prispeje k rozvoju údržby na Slovensku.
      Neoddeliteľnou časťou konferencie boli aj firemné výstavky, v tomto roku s rekordným počtom 30 vystavovateľov. Na týchto výstavkách bola možnosť osobne vyskúšať a prekonzultovať možnosti využitia vystavovaných prístrojov a systémov.

      Popri hlavnom programe hneď na druhý deň konferencie popoludní sa uskutočnil seminár „SKF – riešenia pre Asset Management“, ktorý viedol pán Paul Daugalis z Litvy, pôvodom Austrálie, kde dlhé roky aj pôsobil. Predstavil koncepciu asset managementu, využitia informačných systémov pre podporu údržby, pričom zdôraznil potrebu využívania údajov zo systémov, nakoľko údaje samotné úžitok neprinesú, ale treba ich vedieť správne využiť. V závere sa venoval metódam RCFA (Root Cause Failure Analysys a RCM – Reliability Centred Maintenancee). Na tretí deň boli ešte ďalšie dva semináre. Prvý na tému „Praktické skúsenosti z implementácii Totálne produktívnej údržby, ktorý viedli Ing. Gabriel Dravecký a Ing. Ľubomír Drahoš, druhý na tému „Risk based inspection - základné nástroje a možnosti využitia v praxi“, ktorý viedli prof. Hana Pačaiová a Ing. Štefan Zöbel.

      Konferencia opäť potvrdila svoju pevnú pozíciu popredného podujatia údržbárov na Slovensku. Ak je na začiatku uvedené, že koniec mája a hotel Patria sa automaticky spájajú s konferenciou, tak na budúci rok to nebude celkom pravda. Obľúbené miesto zostáva, ale termín bude posunutý o jeden týždeň neskôr na začiatok júna. Dúfame, že tento posun nič nezmení v doterajšej úspešnej histórii série konferencií Národné fórum údržby.

Predstavenstvo SSU

 

 


TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE

 1. Najlepšia prax a riadenie údržby
 2. Informačné systémy a podpora údržby
 3. Progresívne technológie údržby
 4. Prediktívna údržba a diagnostika
Odborní garanti: Prípravný výbor konferencie:
 • Václav Legát
 • Juraj Sinay
 • Peter Zvolenský
 • Michal Abrahámfy
 • Dušan Belko
 • József Csiba
 • Gabriel Dravecký
 • Juraj Grenčík
 • Jozef Hrubec
 • Vendelín Íro
 • Krzysztof Olejnik
 • Hana Pačaiová
 • Marko Rentka
 • Vladimír Stuchlý
 • Ivan Ševčík
 • Zdeněk Votava
 • Anton Vrba
 • Michal Žilka

 


NFU 2013 – Účastnícka anketa

Ktoré bloky ste sledovali:
  áno sčasti nie   áno sčasti nie
Najlepšia prax v riadení údržby 87% 10% 3% Prediktívna údržba a diagnostika 71% 25% 4%
Informačné systémy a podpora údržby 53% 40% 7% Progresívne technológie údržby 60% 25% 15%
Ako hodnotíte (stupnica: 1=najlepší až 5=najhorší):
Celkovú úroveň konferencie 1,40±0,55 Organizačné zabezpečenie 1,12±0,33
Odbornú úroveň príspevkov 1,57±0,66 Výber tém konferencie 1,73±0,70
Miesto konania konferencie 1,10±0,33 Termín konania konferencie 1,33±0,58

 

 

 

      V účastníckej ankete bolo odovzdaných 92 odpovedí, čo je vyše 41 %. Účastníci známkujú organizačnú a odbornú úroveň konferencie a navyše sa môžu vyjadriť k ďalším šiestim otázkam. Tieto otázky zostávajú od začiatku nezmenené a tak je možné sledovať vývoj hodnotenia od prvého ročníka. Napokon môžu uviesť 3 prednášky, ktoré ich najviac zaujali. Hodnotenie potvrdilo, že výsledné známky sa za celé sledované obdobie v zásade líšia veľmi málo, čo dokumentuje graf vývoja hodnotenia konferencie za jednotlivé roky. Pri porovnaní s minulým rokom sa známky zlepšili v troch kategóriách a zhoršili tiež v troch, ale rozdiely k lepšiemu či horšiemu sú minimálne. Najlepšie známky zostávajú v hodnotení v miesta a termínu konferencie, ako aj organizačného zabezpečenia. Celková úroveň konferencie, odborná úroveň príspevkov ako aj organizačné zabezpečenie sa oproti minulému roku o niečo zlepšili, naopak výber tém konferencie a miesto konania konferencie boli hodnotené o niečo horšie. Tieto rozdiely sú v rámci štatistickej odchýlky a možno konštatovať, že hodnotenia zostávajú trvalo vysoko pozitívne.
      Už po štvrtý raz účastníci hodnotili aj tri prednášky, ktoré sa im najviac páčili. Z hodnotenia vyplynulo, že len 2 prednášky neboli uvedených ani raz, čo znamená, že väčšina z vystúpení zaujala aspoň niekoho. Kľúč na určovanie poradia je nasledovný: prednáška uvedená na prvom mieste získava 3 body, na druhom 2 a na treťom 1. Súčet bodov je prvým kritériom určenia poradia, druhým je priemer zo známok a tretím počet hodnotení. Poradie na prvých 14 miestach je v tabuľke

Por. Meno Organizácia Prednáška Body Priemer Počet
1 Vladimír Oravčík SKF Slovensko, spol. s r.o. Vady valivých ložísk 88 2,20 40
2 Ľuboslav Jasovský, Emanuele Zamponi Slovenské elektrárne - Elektráreň Bohunice Spätná väzba z vykonanej údržby, efektívny nástroj zvyšovania spoľahlivosti zariadenia 54 2,16 25
3 Ján Petko U.S.Steel Košice, s.r.o. Etika v údržbe a podnikaní 37 2,47 15
4 Miroslav Rakyta Žilinská univerzita v Žiline, KPI Implementácia pilierov TPM 26 2,00 13
5 Miroslav Šandor INSEKO, a.s. Žilina Asset management – prínosy a výhody zavedenia profesionálneho EAM systému od firmy INFOR 23 2,56 9
6 Pavol Habala, Pavol Stračár NAFTA, a.s., Bratislava Plánovanie údržby a disponibilita zariadení v podmienkach spoločnosti Nafta a.s. 20 1,82 11
7 Rudolf Beránek, Dušan Majer SSE, a.s. Žilina Mobilný klient EAM - skúsenosti z nasadenia v SSE a.s. 18 2,25 8
8 Václav Slabý TSI systems, s.r.o. Ultrazvuková diagnostika ložisek a mazání 16 1,78 9
9 Mário Šotter Východoslovenská energetika a.s. Košice EWOlution – Elektronické pracovné príkazy 15 1,67 9
10 Patrik Vdovičík VENIO, s.r.o., Žilina Monitorovanie zaťaženia pohonov - Emotron M20 12 1,71 7
11 - 14 Marián Osúch MARPEX, s.r.o. Dubnica nad Váhom Manažment preventívnej údržby s využitím prvkov RFID 12 2,40 5
11 - 14 Hana Pačaiová TU v Košiciach Risk Based Inspection, prekážky a príležitosti 12 2,40 5
11 - 14 Viera Peťková eustream,a.s Diagnostické testy energetických systémov v priebehu ich životného cyklu 12 2,40 5
11 - 14 Peter Tirinda B & K,s.r.o. Ochrana, monitorovanie technického stavu a diagnostika strojov z pohľadu realizácie a prevádzkovania veľkých investičných celkov 12 2,40 5

Fotografie z konferencie

Utorok, 28.5.2013

Hotel PATRIA na Štrbskom Plese - tradičné miesto konania konferencie

Registrácia účastníkov

Otvorenie konferencie - predsednícky stôlzľava: Krzysztof Olejnik - zástupca PNTTE, Poľsko; Václav Legát - predseda ČSPÚ, ČR; Vendelín Íro - podpredseda SSU; Juraj Grenčík - predseda SSU; Stanislav Pulik-Hreha - Ministerstvo hospodárstva SR; Dušan Belko - predsedajúci prvej sekcie

Otvorenie konferencie, úvodný príhovor - Vendelín Íro, podpredseda SSU

Otvorenie konferencie - Príhovory hostí - Václav Legát, predseda ČSPÚ a odborný garant konferencie, Česká republika

Otvorenie konferencie - Príhovory hostí - Krzysztof Olejnik, zástupca PNTTE, Poľsko

Otvorenie konferencie - Príhovory hostí - Stanislav Pulik-Hreha - Ministerstvo hospodárstva SR

Predstavenie knihy "Manažérstvo údržby - synergia teórie a praxe"

Otvorenie konferencie - Juraj Grenčík: Vzťah údržby a prevádzky – proaktívna prevádzka

Otvorenie konferencie - Pohľad do kongresovej haly

Otvorenie konferencie - Pohľad do kongresovej haly

Otvorenie konferencie - Pohľad do kongresovej haly

Otvorenie konferencie - Pohľad do kongresovej haly

Cena SSU "Údržbár roka 2012" - Ladislav Topolčány, Slovcem, a.s. Malacky

Cena SSU "Údržbár roka 2012" - Ivan Ševčík, Inseko, a.s. Žilina

Ivan Ševčík, INSEKO, a.s. Žilina: EAM systémy podpory pre údržbu / história a budúcnosť v INSEKO a.s.

Cena SSU "Za diplomovú prácu" - Vladimír Gajdoš, TU v Košiciach

Ján Petko , U.S.Steel Košice, s.r.o.: Etika v údržbe a podnikaní

Branislav Slaný, VERTICAL  Industrial, a.s.: Rekonštrukcia granulačnej veže Močoviny

Ľuboslav Jasovský, Emanuele Zamponi, Slovenské elektrárne - Elektráreň Bohunice: Spätná väzba z vykonanej údržby, efektívny nástroj zvyšovania spoľahlivosti zariadenia

Václav Legát, ČZU, TF Praha, CZ: Asset a facility management

Miroslav Šandor , INSEKO, a.s. Žilina: Asset management – prínosy a výhody zavedenia profesionálneho EAM systému od firmy INFOR

Jaroslav Baláž a Dušan Gábriška, MARPEX, s.r.o. Dubnica nad Váhom: Manažment preventívnej údržby s využitím prvkov RFID

Hana Pačaiová, TU v Košiciach: Risk Based Inspection, prekážky a príležitosti

Viera Peťková, eustream,a.s.: Diagnostické testy energetických systémov v priebehu ich životného cyklu

Martin Krupa, ECM System Solutions, s.r.o., Mikolajice: Správa technickej dokumentácie súvisiacej s majetkom

Vladimír Oravčík, SKF Slovensko, spol. s r.o.: Vady valivých ložísk

Diksusia po bloku prednášok

Dopoludnia sekciu "Najlepšia prax a riadenie údržby" viedol Dušan Belko

Popoludní sekcie "Najlepšia prax a riadenie údržby" a "Informačné systémy a podpora údržby" viedol Peter Herman

Miroslav Rakyta, Žilinská univerzita v Žiline, SjF, KPI: Implementácia pilierov TPM

Štefan Kacvinský, Martin Boháček, GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o.: Skúsenosti v oblasti autonómnej údržby v priemyselnom podniku

Gabriel Dravecký, GD Project: Výkonnostný audit údržby (VAU)

Peter Zvolenský, ŽU v Žiline, SjF, KDMT: Certifikácia ECM - subjektov zodpovedných za údržbu nákladných vozňov

József Csiba, MÁV Hungary, Budapest, HU: Ročné technické a ekonomické hodnotenie železničných vozňov

Zuzana Augustínová: Predstavenie časopisu Tribotechnika

Rudolf Beránek, SSE, a.s. Žilina: Mobilný klient EAM - skúsenosti z nasadenia v SSE a.s.

Pavol Habala, NAFTA, a.s., Bratislava: Plánovanie údržby a disponibilita zariadení v podmienkach spoločnosti Nafta a.s.

Marek Molnár, sféra, a.s., Bratislava: Využitie grafického prostredia pre potreby údržby

Mário Šotter, Východoslovenská energetika a.s. Košice: EWOlution – Elektronické pracovné príkazy

Jozef Tóth, GE Energy Slovakia, s.r.o.: "Smart Signal“ – včasná identifikácia porúch výrobného zariadenia

Michal Tauchman, Pantek (CS) s.r.o., Hradec Králové, CZ: Mtelligence Condition Based Monitoring

Václav Slabý, TSI systems, s.r.o., CZ: Ultrazvuková diagnostika ložisek a mazání


Spoločenský večer – raut

 

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut


 

Streda 29. 5. 2013

Sekciu "Prediktívna údržba a diagnostika" na druhý deň viedol Anton Vrba

Ladislav Radomski, U. S. Steel Košice, s.r.o,: Diagnostika procesu tepelného vytvrdzovania radiátorov

Peter Tirinda, B & K,s.r.o.: Ochrana, monitorovanie technického stavu a diagnostika strojov z pohľadu realizácie a prevádzkovania veľkých investičných celkov

Adam Bojko, Adash, s.r.o., CZ: Adash – Váš nejlepší partner pro diagnostiku strojů

Ondrej Valent, CMMS s.r.o. Praha, CZ: Diaľková diagnostika vretien obrábacích strojov a výrobnych liniek pre každý podnik - Produkt roku 2012

Peter Brieška, National Instruments, s.r.o., Bratislava: Najnovšie NI riešenia v meraní zvuku a vibrácií

Ladislav Antal, SPM Instrument s.r.o. Brno, CZ: Metóda SPM pre pomalobežné ložiská

Vlastimil Petrík, SE, a.s., závod EMO: Diagnostika MOV - motor operated valves diagnostics

Patrik Vdovičík, VENIO, s.r.o., Žilina: Monitorovanie zaťaženia pohonov - Emotron M20

Vladislav Chvalina, KLEENTEK spol s.r.o., Praha, CZ: Spolehlivost strojů vyjádřená normou ASTM D7843

Vladimír Nováček, ALS Czech Republic, s.r.o., Praha, CZ: Diagnostika plynových motorů založená na analýzách oleje

Miroslav Letovanec, VERTICAL  Industrial, a.s.: Diagnostika železobetónových síl vo VSH Turňa n/Bodvou

Sekciu "Progresívne technológie údržby" viedol Gabriel Dravecký

Peter Kuruc, U. S. Steel Košice, s.r.o.: Zabezpečenie kvality produkcie  žíhaných plechov optimalizáciou tepelných procesov

Jiří Zedník, Union Ocel, s.r.o., Kopřivnice, CZ: Prodloužení životnosti dílů namáhaných abrazí = úspora Vašich výrobních nákladů

Richard Krajčír, OIL Slovakia, spol. s r.o., Nitra: Moderné spôsoby riadenia fluidmanagementu

Jan Vytřísal, SEPS, a.s. Bratislava: Požiadavky na kvalitu pri zváraní na potrubných a ostatných tlakových systémoch bez prerušenia prevádzky

Dušan Bobek, Chesterton Slovakia, s.r.o. Bratislava: Systematické zvyšovanie spoľahlivosti odstredivých čerpadiel


Firemné výstavky

 

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky


Záver

 

Záver konferencie - losovanie víťazov ankety

Záver konferencie - 2. cena

Záver konferencie - 1. cena

Záver konferencie - poďakovanie účastníkom a organizátorom

Záver konferencie - pozvánka na 14. ročník NFU 2014Seminár: SKF – riešenia pre Asset ManagementPaul Daugalis, SKF Litva

Paul Daugalis, SKF Litva a Stanislava Koleničová, SKF Slovensko

Paul Daugalis, SKF Litva

Paul Daugalis, SKF Litva


Štvrtok 31. 5. 2013

Sprievodné akcie konferencie:
Seminár: Risk based inspection - základné nástroje a možnosti využitia v praxiHana Pačaiová, TU v Košiciach; Štefan Zöbel, TÜV SÜD

Hana Pačaiová, TU v Košiciach

Hana Pačaiová, TU v Košiciach

Štefan Zöbel, TÜV SÜD

Štefan Zöbel, TÜV SÜD

Seminár: Praktické skúsenosti z implementácii Totálne produktívnej údržbyGabriel Dravecký, GD Project; Ľubomír Drahoš, ES&AT

Gabriel Dravecký, GD Project

Ľubomír Drahoš, ES&AT, a účastníci seminára Konečný program konferencie:

 

Utorok 28. 5. 2013

 

7:00 - 8:30 Registrácia
8:30 - 8:30 Otvorenie konferencie
8:30 - 8:40 Príhovory hostí
8:40 - 8:50 Juraj Grenčík, SSU / ŽU, SjF, KDMT, Žilina, SK: Vzťah údržby a prevádzky – proaktívna prevádzka
8:50 - 9:00 Cena SSU "Údržbár roka"
9:00 - 9:10 Cena SSU "Za diplomovú prácu"
9:10 - 12:40 Najlepšia prax a riadenie údržby
9:10 - 9:30 Ján Petko, U.S.Steel Košice, s.r.o., SK: Etika v údržbe a podnikaní
9:30 - 9:50 Branislav Slaný , VERTICAL  Industrial, a.s. , SK : Rekonštrukcia granulačnej veže Močoviny
9:50 - 10:10 Ľuboslav Jasovský, Emanuele Zamponi , Slovenské elektrárne - Elektráreň Bohunice, SK: Spätná väzba z vykonanej údržby, efektívny nástroj zvyšovania spoľahlivosti zariadenia
10:10 - 10:30 Václav Legát, ČZU, TF Praha, CZ: Asset a facility management
10:30 - 11:00 Prestávka
11:00 - 11:15 Miroslav Šandor, INSEKO, a.s. Žilina, SK: Asset management – prínosy a výhody zavedenia profesionálneho EAM systému od firmy INFOR
11:15 - 11:30 Marián Osúch , MARPEX, s.r.o. Dubnica nad Váhom , SK : Manažment preventívnej údržby s využitím prvkov RFID
11:30 - 11:45 Hana Pačaiová , TU v Košiciach , SK : Risk Based Inspection, prekážky a príležitosti
11:45 - 12:00 Viera Peťková , eustream,a.s , SK : Diagnostické testy energetických systémov v priebehu ich životného cyklu
12:00 - 12:15 Martina Majovská , ECM System Solutions, s.r.o., Mikolajice , SK : Správa technickej dokumentácie súvisiacej s majetkom
12:15 - 12:30 Vladimír Oravčík , SKF Slovensko, spol. s r.o. , SK : Vady valivých ložísk + predstavenie diagnostického vozidla SKF
12:30 - 12:40 Diskusia
12:40 - 14:00 Obed
14:00 - 15:40 Najlepšia prax a riadenie údržby
14:00 - 14:20 Miroslav Rakyta , Žilinská univerzita v Žiline, KPI, SK : Implementácia pilierov TPM
14:20 - 14:35 Štefan Kacvinský, Martin Boháček, GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o., SK : Skúsenosti v oblasti autonómnej údržby v priemyselnom podniku
14:35 - 14:50 Gabriel Dravecký, GD Project, SK : Výkonnostný audit údržby (VAU)
14:50 - 15:05 Peter Zvolenský, Juraj Grenčík, ŽU v Žiline, SjF, KDMT, SK : Certifikácia ECM - subjektov zodpovedných za údržbu nákladných vozňov
15:05 - 15:20 József Csiba ,MÁV Hungary, Budapest, HU : Ročné technické a ekonomické hodnotenie železničných vozňov
15:20 - 15:30 Zuzana Augustínová, Barbora Byrtusová, Anton Gérer : Predstavenie časopisov Tribotechnika a Technika, Řízení a údržba a ATP journal
15:30 - 15:40 diskusia
15:40 - 16:10 Prestávka
16:10 - 18:00 Informačné systémy a podpora údržby
16:10 - 16:25 Rudolf Beránek, Dušan Majer , SSE, a.s. Žilina , SK : Mobilný klient EAM - skúsenosti z nasadenia v SSE a.s.
16:25 - 16:40 Pavol Habala, Pavol Stračár , NAFTA, a.s., Bratislava , SK : Plánovanie údržby a disponibilita zariadení v podmienkach spoločnosti Nafta a.s.
16:40 - 16:55 Marek Molnár , sféra, a.s., Bratislava , SK : Využitie grafického prostredia pre potreby údržby
16:55 - 17:10 Mário Šotter , Východoslovenská energetika a.s. Košice , SK : EWOlution – Elektronické pracovné príkazy
17:10 - 17:25 Jozef Tóth , GE Energy Slovakia, s.r.o. , SK : "Smart Signal“ – včasná identifikácia porúch výrobného zariadenia
17:25 - 17:35 Michal Tauchman  , Pantek (CS) s.r.o., Hradec Králové , CZ : Mtelligence Condition Based Monitoring
17:35 - 17:45 Václav Slabý , TSI systems, s.r.o. , CZ : Ultrazvuková diagnostika ložisek a mazání
17:45 - 18:00 Diskusia

18:00 - 19:00 Interný program SSU

19:30 - 24:00 Spoločenký večer, raut

 

 

Streda 29. 5. 2013

 

8:00 - 10:30 Prediktívna údržba a diagnostika
8:00 - 8:15 Ladislav Radomski , U. S. Steel Košice, s.r.o , SK : Diagnostika procesu tepelného vytvrdzovania radiátorov
8:15 - 8:30 Peter Tirinda , B & K,s.r.o. , SK : Ochrana, monitorovanie technického stavu a diagnostika strojov z pohľadu realizácie a prevádzkovania veľkých investičných celkov
8:30 - 8:40 Adam Bojko , Adash, s.r.o. , CZ : Adash – Váš nejlepší partner pro diagnostiku strojů
8:40 - 8:55 Ondrej Valent, , CMMS s.r.o. Praha , CZ : Diaľková diagnostika vretien obrábacích strojov a výrobnych liniek pre každý podnik - Produkt roku 2012
8:55 - 9:10 Peter Brieška , National Instruments, s.r.o., Bratislava , SK : Najnovšie NI riešenia v meraní zvuku a vibrácií
9:10 - 9:25 Petr Uřídil, Ladislav Antal , SPM Instrument s.r.o. Brno , CZ : Metóda SPM pre pomalobežné ložiská
9:25 - 9:40 Vlastimil Petrík , SE, a.s., závod EMO , SK : Diagnostika MOV - motor operated valves diagnostics
9:40 - 9:50 Patrik Vdovičík , VENIO, s.r.o., Žilina , SK : Monitorovanie zaťaženia pohonov - Emotron M20
9:50 - 10:05 Jan Novák, Vladislav Chvalina , KLEENTEK spol s.r.o., Praha , CZ : Spolehlivost strojů vyjádřená normou ASTM D7843
10:05 - 10:20 Vladimír Nováček , ALS Czech Republic, s.r.o., Praha , CZ : Diagnostika plynových motorů založená na analýzách oleje
10:20 - 10:30 Miroslav Letovanec , VERTICAL  Industrial, a.s. , SK : Diagnostika železobetónových síl vo VSH Turňa n/Bodvou
10:30 - 11:00 Prestávka
11:00 - 12:30 Progresívne technológie údržby
11:00 - 11:15 Peter Kuruc , U. S. Steel Košice, s.r.o. , SK : Zabezpečenie kvality produkcie  žíhaných plechov optimalizáciou tepelných procesov
11:15 - 11:30 Jiří Zedník , Robert Kaukič , Union Ocel, s.r.o., Kopřivnice , CZ : Prodloužení životnosti dílů namáhaných abrazí = úspora Vašich výrobních nákladů
11:30 - 11:45 Richard Krajčír , OIL Slovakia, spol. s r.o., Nitra , SK : Moderné spôsoby riadenia fluidmanagementu
11:45 - 12:00 Jan Vytřísal , SEPS, a.s. Bratislava , SK : Požiadavky na kvalitu pri zváraní na potrubných a ostatných tlakových systémoch bez prerušenia prevádzky
12:00 - 12:15 Dušan Bobek , Chesterton Slovakia, s.r.o. Bratislava , SK : Systematické zvyšovanie spoľahlivosti odstredivých čerpadiel
12:15 - 12:30 Diskusia
12:30 - 12:40 Záver so žrebovaním cien
12:40 - 14:00 Obed

14.00 – 17.00 Seminár: SKF – riešenia pre Asset Management
  Paul Daugalis, SKF Litva  
14:00 Asset Management - An SKF overview (SKF – prístup k riešeniu Asset Managementu)
14:30 EAM - Enterprise Asset Management System(EAM ako nástroj zisťovania a správy dát pre potreby zvyšovania efektívnosti zavedenej stratégie údržby)
15:20 PRESTÁVKA
15:40 RCFA - Root Cause Failure Analysis
Zisťovanie základnej príčiny poruchy strojných zariadení)
16:10 RCM - Reliability Centred Maintenance
(Štruktúrovaný prístup stratégie údržby zameranej na spoľahlivosť a minimalizáciu obchodných rizík)
16:50 Záverečná diskusia a otázky

 

 

 

Štvrtok 30. 5. 2013

 

Sprievodné akcie konferencie:
Seminár: Praktické skúsenosti z implementácii Totálne produktívnej údržby
  Gabriel Dravecký, GD Project; Ľubomír Drahoš, ES&AT
Seminár: Risk based inspection - základné nástroje a možnosti využitia v praxi
  Hana Pačaiová, TU v Košiciach; Štefan Zöbel, TÜV SÜD

 

 


Tešíme sa na stretnutie na štrnástom ročníku konferencie NFÚ 2014!
Štrbské Pleso, Hotel Patria, 3.- 4. júna 2014