Národné fórum údržby 2015

Dátum

2. 6. 2015 - 3. 6. 2015

Miesto

Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Hotel PATRIA

Slovenská spoločnosť údržby
European Federation of National Maintenance Societies
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností
Asociácia technických diagnostikov Slovenskej republiky
Katedra dopravnej a manipulačnej techniky, SjF, UNIZA

 

Generálni partneri:

 
Hlavní partneri:
 


 

 

Partneri:
 

 

 

Mediálni partneri:


 

 


      Vážení priatelia a priaznivci údržby,

      Prinášame vám hodnotenie a fotodokumentáciu z pätnástej medzinárodnej konferencie Národné fórum údržby 2015, ktorá sa konala v dňoch 2. - 3. júna 2015 tradične v hoteli Patria na Štrbskom Plese.
      Konferencia je podujatím, na ktorom sa stretávajú manažéri a špecialisti údržby, zástupcovia popredných firiem ponúkajúcich služby v údržbe, predstavitelia významných spoločností zo širokého spektra odvetví a odborníci z akademickej pôdy.

      Význam konferencie potvrdzuje trvalo vysoký počet domácich a zahraničných účastníkov. Účasť na tomto ročníku bola rekordná v celej histórii od roku 2000 a zoznam účastníkov dosiahol číslo 233, z toho 191 domácich a 44 zahraničných - tradične najviac z Českej republiky - 29, z Nemecka a Rakúska po 5 a z Poľska 3.
      Prehľad vývoja počtu účastníkov za všetky uskutočnené konferencie od roku 2000 do 2015 dokumentuje graf.

Vývoj počtu účastníkov za všetky uskutočnené konferencie od roku 2000 do 2015

      Konferencia aj v tomto roku pokračovala v zaužívanom modeli jeden a poldňovej konferencie, doplnenej sprievodnými akciami, ktoré sa konali hneď popoludní na druhý deň konferencie. V programe bolo zaradených 40 prednášok, z ktorých významnú časť predstavovali prezentácie riešení a produktov partnerov konferencie.

      Nosnou témou konferencie, na základe ohlasov z predošlého ročníka, bola téma bezpečnosti a rizík v údržbe. SSU podporila kampaň EU OSHA - zdravé pracoviská bez stresu, ktorú predstavila zástupkyňa Národného inšpektorátu práce, Ing. Laurencia Jančurová. Okrem nej v tomto bloku odznelo ešte 5 prednášok s praktickými riešeniami k danej problematike. Začiatok samozrejme patril prednáškam generálnych partnerov konferencie, ktorými boli spoločnosť AREVA, ktorá predstavila systém online motinoringu potrubí zo sklolaminátu a platformu na riadenie starnutia podporovanú softvérom. Firma Klüber Lubrication zas predstavila opravné mazanie ozubených prevodov, ktoré prispieva k zvýšeniu ich životnosti bez nutnosti nákladnej opravy. Ďalej boli na najlepšiu prax a riadenie údržby, podporu údržby s využitím informačných systémov. Špeciálny hosťom bol Ing. Marián Bartoš zo SAG Elektrovod, a.s. Bratislava, ktorý hovoril o rekonštrukciách a opravách oceľových konštrukcií prenosových ciest energetiky. Na druhý deň boli tradične témy z oblasti technickej diagnostiky a prediktívnej údržby ako aj progresívnych technológií údržby.
      V úvode konferencie SSU udeľuje aj svoje ceny ako uznanie za prínos k rozvoju údržby. Od roku 2003 je to cena SSU „Údržbár roka“. V tomto roku ju získali dvaja poprední pracovníci údržby: Ing. Peter Gazsi, generálny manažér pre podporu výroby v spoločnosti U.S.Steel Košice, s.r.o. a Gejza Kardos, vedúci oddelenia RR a CR (Rolls Royce) v spoločnoti eustream, a.s.
      Po dvanásty raz bola udelená cena SSU za diplomovú prácu. V tomto roku ju dostala Ing. Petronela Virostková, absolventka SjF, TU v Košiciach, za prácu na tému: „Preventívny prístup v riadení procesov“. Vedúcou diplomovej práce bola prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.

Predstavenstvo SSU

TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE

 1. Najlepšia prax a riadenie údržby
 2. Bezpečnosť a riziká v údržbe
 3. Informačné systémy a riadenie údržby
 4. Progresívne technológie údržby
 5. Prediktívna údržba a diagnostika

Sprievodné akcie:3. 6. 2015, 14:00 - 17:00
- Seminár: Asset Management - požiadavky štandardov a implementácia v praxi
- Seminár: Operativne riadenie udrzby a bezpapierova udrzba s vyuzitim iWi
- Workshop: Benchmarking údržby - európske a globalizované ukazovatele vo väzbe na procesy

 

Odborní garanti: Prípravný výbor konferencie:
 • Václav Legát
 • Juraj Sinay
 • Peter Zvolenský
 • Michal Abrahámfy
 • Dušan Belko
 • József Csiba
 • Gabriel Dravecký
 • Katarína Grandová
 • Juraj Grenčík
 • Peter Herman
 • Jozef Hrubec
 • Vendelín Íro
 • Krzysztof Olejnik
 • Hana Pačaiová
 • Miroslav Rakyta
 • Marko Rentka
 • Vladimír Stuchlý
 • Zdeněk Votava
 • Michal Žilka

 

Konferenčné jazyky: slovenčina, čeština, angličtina - tlmočenie (forma podľa prihlásených účastníkov).

NFU 2015 – Účastnícka anketa

Ktoré bloky ste sledovali:
  áno sčasti nie   áno sčasti nie
Progresívne technológie údržby, časť 1 56% 33% 11% Informačné systémy a podpora údržby 44% 40% 16%
Bezpečnosť a riziká v údržbe 55% 28% 17% Prediktívna údržba a diagnostika 66% 25% 9%
Najlepšia prax a riadenie údržby 51% 36% 13% Progresívne technológie údržby, časť 2 60% 27% 13%
Ako hodnotíte (stupnica: 1=najlepší až 5=najhorší):
Celkovú úroveň konferencie 1,33 ±0,59 Organizačné zabezpečenie 1,22 ±0,44
Odbornú úroveň príspevkov 1,74 ±0,80 Výber tém konferencie 1,66 ±0,73
Miesto konania konferencie 1,09 ±0,35 Termín konania konferencie 1,30 ±0,69

 

 

 

 

      V účastníckej ankete bolo odovzdaných 101 odpovedí, čo je vyše 43 %. Účastníci známkou od 1 do 5 hodnotia organizačnú a odbornú úroveň konferencie a navyše sa môžu vyjadriť k ďalším šiestim otázkam. Tieto otázky zostávajú od začiatku nezmenené a tak je možné sledovať vývoj hodnotenia od prvého ročníka. Napokon môžu uviesť 3 prednášky, ktoré ich najviac zaujali. Hodnotenie opäť potvrdilo, že výsledné známky za celé sledované obdobie zostávajú podobné, čo dokumentuje graf vývoja hodnotenia konferencie za jednotlivé roky. Veľmi teší, že celkové hodnotenie konferencie sa mierne zlapšilo a bolo druhé najlepšie v celkovej histórii. Tradične je najvyššia spokojnosť s miestom konania konferencie. Kritickejšie ako minulý rok boli tentoraz hodnotené odborná úroveň prednášok a organizačné zabezpečeníe. Výber tém bol o máličko lepšie hodnotený ako pred rokom. V zásade možno opäť skonštatovať, že hodnotenia zostávajú trvalo vysoko pozitívne, aj keď sa nájde viacero kritických hlasov či názorov.
      Už po šiesty raz účastníci hodnotili aj tri prednášky, ktoré sa im najviac páčili. Z hodnotenia vyplynulo, že len 3 prednášky neboli uvedených ani raz, čo znamená, že väčšina z vystúpení zaujala aspoň niekoho. Kľúč na určovanie poradia je nasledovný: prednáška uvedená na prvom mieste získava 3 body, na druhom 2 a na treťom 1. Súčet bodov je prvým kritériom určenia poradia, druhým je počet hodnotení a tretím priemer zo známok. Poradie na prvých 15 miestach je uvedené v tabuľke. Hodnotenie svedčí aj o tom, že prednáška špeciálneho hosťa konferencie zaujala.

Por. Meno Organizácia Prednáška Body Počet Priemer
1 Marián Bartoš SAG Elektrovod, a.s. Bratislava Rekonštrukcie a opravy oceľových konštrukcií prenosových ciest energetiky 96 42 2,29
2 Miroslav Rakyta Žilinská univerzita v Žiline, KPI Najlepšie praktiky pri implementácií TPM a ich prínosy 45 20 2,25
3 Marián Bartoš SAG Elektrovod, a.s. Bratislava Riziká prevádzky a typické vady stavu oceľových konštrukcií rozvodných staníc v energetike na sklonku ich projektovej alebo skutočnej životnosti 42 15 2,80
4 Jozef Šiška Klüber Lubrication CZ, s.r.o., Brno Opravné mazanie ozubených prevodov 34 16 2,13
5 Ján Petko U.S.Steel Košice, s.r.o. Zapojenie zamestnancov do procesu zvyšovania bezpečnosti 33 16 2,06
6 Hana Pačaiová, Gabriel Dravecký TU v Košiciach; GD project VAU ako nástroj zlepšovania v údržbe 31 15 2,07
7 Franz Strohmer AREVA GmbH Online Monitoring potrubia zo sklolaminátu (GRP) 28 12 2,33
8 Petr Uřídil, Ladislav Antal SPM Instrument s.r.o. Brno Metoda SPM a čtyři fáze poškození ložiska 19 10 1,90
9 Martin Vrana INSEKO, a.s. Žilina Optimalizácia využívania IS pri výkone a riadení údržby pomocou iWi 18 10 1,80
10 Peter Tirinda B & K, s.r.o., Bratislava Vybrané metódy a prostriedky technickej diagnostiky určené na podporu údržby strojov a priemyselných zariadení 15 9 1,67
11 Vladimír Oravčík SKF Slovensko, spol. s r.o. Laser a údržba 14 9 1,56
12 Marek Šeremeta LAMI KAPPA, spol. s r. o., Teplice Ustavování vertikálních strojů 11 7 1,57
13 Juraj Grenčík SSU / ŽU, SjF, KDMT, Žilina Požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov údržby podľa novej európskej normy 11 6 1,83
14 Soňa Sopóci-Brchelová, Pavel Petrásek SEPS, a.s. Bratislava; TÜV Rheinland Česká republika, s.r.o. Nové prístupy k diagnostike stavu potrubí 10 6 1,67
15 Juraj Porubän U.S.Steel Košice, s.r.o. Prechod od optických meradiel k laserovému 3D skenovaniu v podmienkach USSK 10 4 2,50


Video z konferencie natočené mediálnym partnerom ATP Journal:

Fotografie z konferencie

Utorok, 2.6.2015

 

Registrácia účastníkov

Otvorenie konferencie - predsednícky stôlzľava: Krzysztof Olejnik - zástupca PNTTE, Poľsko; Václav Legát - predseda ČSPÚ, ČR; Vendelín Íro - podpredseda SSU; Juraj Grenčík - predseda SSU; Patrik Liška - Ministerstvo hospodárstva SR; Dušan Belko - podpredseda SSU

Otvorenie konferencie, úvodný príhovor - Vendelín Íro, podpredseda SSU pre organizáciu

Otvorenie konferencie - Príhovory hostí - Václav Legát, predseda ČSPÚ a odborný garant konferencie, Česká republika

Otvorenie konferencie - Príhovory hostí - Krzysztof Olejnik - zástupca PNTTE (Poľská spoločnosť údržby), Poľsko

Otvorenie konferencie - Príhovory hostí - Patrik Liška - Ministerstvo hospodárstva SR

Otvorenie konferencie - Pohľad do kongresovej haly

Otvorenie konferencie - Pohľad do kongresovej haly

Otvorenie konferencie - Pohľad do kongresovej haly

Otvorenie konferencie - Pohľad do kongresovej haly

Otvorenie konferencie - Pohľad do kongresovej haly

Otvorenie konferencie - Pohľad do kongresovej haly

Cena SSU "Údržbár roka 2014" - Ing. Peter Gazsi, U.S.Steel, Košice, s.r.o. a Gajza Kardos, eustream, a.s.

Cena SSU "Údržbár roka 2014" - Ing. Peter Gazsi, U.S.Steel, Košice, s.r.o.

Cena SSU "Údržbár roka 2014" - Gajza Kardos, eustream, a.s.

Cena SSU "Za diplomovú prácu" - Petronela Virostková SjF TU v Košiciach

Petronela Virostková SjF TU v Košiciach - predstavila diplomovú prácu na tému: „Preventívny prístup v riadení procesov“

Franz Strohmer, AREVA GmbH, D: Online monitoring potrubia zo sklolaminátu (GRP)

André Zander, AREVA GmbH, D: Platforma na riadenie starnutia spoločnosti AREVA

Jozef Šiška, Klüber Lubrication Austria GmbH, A: Opravné mazanie ozubených prevodov

Sekcie "Progresívne technológie údržby" a "Bezpečnosť a riziká v údržbe " viedol Dušan Belko

Diskusia k prednáškam

Diskusia k prednáškam

Diskusia k prednáškam

Laurencia Jančurová, Národný inšpektorát práce, Košice, SK: Úspešné riadenie psychosociálnych rizík - Dobré príklady z praxe

Ján Petko, U.S.Steel Košice, s.r.o., SK: Zapojenie zamestnancov do procesu zvyšovania bezpečnosti

Ľubica Knoblochová, Slovenské elektrárne - Elektráreň Bohunice, SK: Aplikovanie programu spoľahlivosti ľudského činiteľa v procese údržby

Marián Bartoš, SAG Elektrovod, a.s. Bratislava, SK: Riziká prevádzky a typické vady stavu oceľových konštrukcií rozvodných staníc v energetike na sklonku ich projektovej alebo skutočnej životnosti

Jaroslav Dancák, U.S.Steel Košice, s.r.o., SK: Zaisťovanie opravárenských úsekov zdvíhacích zariadení

Renata Hofferová, RENOMIA, s.r.o., Bratislava, SK, TomášTragan, RENOMIA, a. s. Brno, CZ: Komplexné služby v oblasti poistenia a risk managementu

Sekcie "Najlepšia prax a riadenie údržby" a "Informačné systémy a riadenie údržby " popoludní viedol Michal Žilka

Viera Peťková, eustream, a.s. Bratislava, SK: Ako vysokoškoláci spájajú univerzitu s praxou

Hana Pačaiová, TU v Košiciach, SK: VAU ako nástroj zlepšovania v údržbe

Libor Vylíčil, ELVAC SOLUTIONS s.r.o., CZ: Technická diagnostika a následné zpracování v systémech pro podnikovou údržbu

Andrej Mellen za Ivan Gallo, East-Gate Automation s.r.o., SK: Údržba v kontexte Industry 4.0

Martin Vrana, INSEKO, a.s. Žilina, SK: Optimalizácia využívania IS pri výkone a riadení údržby pomocou iWi

Lubomír Sláma, Act-in CZ s.r.o., Brno, CZ: Integrované řešení - lidé, stroje, systémy

Lukáš Chovanec, ECM System Solutions, s.r.o., Mikolajice, SK: Správa technickej dokumentácie z perspektívy údržby

Andrej Mellen za Juraj Sabaka, East-Gate Automation s.r.o., SK: PROCE55 integruje procesy údržby a výroby

Miroslav Rakyta, Žilinská univerzita v Žiline, KPI, SK: Najlepšie praktiky pri implementácií TPM a ich prínosy

Ľubomír Líška, Mirosław Gajda, INTERCERPADLO BB, s.r.o.; ANGA, SK / PL: Diamantové nátery v mechanických upchávkach ANGA

Špeciálny hosť: Marián Bartoš, SAG Elektrovod, a.s. Bratislava, SK: Rekonštrukcie a opravy oceľových konštrukcií prenosových ciest energetiky


Spoločenský večer – raut

 

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer – raut


 

Streda 3. 6. 2015

Sekcie "Prediktívna údržba a diagnostika" a "Progresívne technológie údržby a diagnostika" viedol Peter Herman

Petr Kolečkář, SPECTRO CS, s.r.o., CZ: Současné možnosti a způsoby měření otěrových částic v olejích

Martin Tesař, POKORNY, spol. s r. o., CZ: Příčiny a důsledky selhání těsnosti přírubových spojů HD

Peter Brieška, National Instruments, SK: Pokrokové riešenia diagnostiky stavu strojov

Peter Tirinda, B & K, s.r.o., Bratislava, SK: Vybrané metódy a prostriedky technickej diagnostiky určené na podporu údržby strojov a priemyselných zariadení

Petr Uřídil, SPM Instrument s.r.o. Brno, CZ: Metoda SPM a čtyři fáze poškození ložiska

Adam Bojko, ADASH, s.r.o., Ostrava, CZ: Nové moderní diagnostické přístroje do každé údržby

Marek Šeremeta, LAMI KAPPA, spol. s r. o., Teplice, CZ: Ustavování vertikálních strojů

Diskusia k prednáškam

Vlastimil Těšický, John Crane Slovakia, s.r.o., SK: Komplexní údržba a opravy hydrodynamických ložisek

Martin Janček, OLYMPUS CZECH GROUP, s. r. o., CZ: Endoskopická kontrola převodovek větrných elektráren

Vladimír Oravčík, SKF Slovensko, spol. s r.o., SK: Laser a údržba

Juraj Porubän, U.S.Steel Košice, s.r.o., SK: Prechod od optických meradiel k laserovému 3D skenovaniu v podmienkach USSK

Soňa Sopóci-Brchelová, Pavel Petrásek, SEPS, a.s. Bratislava; TÜV Rheinland ČR, s.r.o., SK / CZ: Nové prístupy k diagnostike stavu potrubí

Tomáš Turan, ALS Czech Republic, s.r.o., Praha, CZ: Analýzy olejů - cesta k efektivitě

Adrián Banász, ProCS, s.r.o., Šaľa, SK: Modernizácie olejovo-mechanických antipumpážnych regulácií kompresorov v energetike a v chemickom priemysle

Róbert Vaník, Henkel Slovensko spol. s r.o., SK: Loctite produkty pre zvýšenie bezpečnosti pri práci a údržbe

Rastislav Milan, U.S.Steel Košice, s.r.o., SK: Spoľahlivosť zariadení pre prepravu tekutého železa

Michal Hovanec, TU v Košiciach, SK: Nové trendy v podpore údržby s využitím NFC technológie

Diskusia k prednáškam

Diskusia k prednáškam

Diskusia k prednáškam

Diskusia k prednáškam

Diskusia k prednáškam

Záver konferencie - losovanie víťazov ankety

Záver konferencie - 2. cena

Záver konferencie - 1. cena

Záver konferencie - poďakovanie účastníkom a organizátorom a pozvánka na 16. ročník NFU 2016Firemné výstavky

 

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky


Sprievodné akcie konferencie:
Seminár: Benchmarking údržby - európske a globalizované ukazovatele vo väzbe na procesyJuraj Grenčík, Žilinská univerzita, SjF, KDMT & SSU


Asset Management - požiadavky štandardov a implementácia v praxiHana Pačaiová, TU v Košiciach; Gabriel Dravecký, GD Project


Operativne riadenie udrzby a bezpapierova udrzba s vyuzitim iWiMartin Vrana, INSEKO, a.s. Žilina


Obrázky z Tatier 2015

Mlynická dolina, zľava Solisko, Štrbský štít, Patria

Mlynická dolina

Mlynická dolina, vodopád Skok

Aj toto možno vidieť pri Štrbskom plese

Aj toto možno vidieť pri Štrbskom plese

Aj toto možno vidieť pri Štrbskom plese

Štrbské pleso - večerná nálada


Konečný program konferencie:

 

Utorok 2. 6. 2015

 

7:00 - 8:30 Registrácia
8:30 - 9:00 Otvorenie konferencie
8:30 - 8:40 Príhovory hostí
8:40 - 8:50 Cena SSU "Údržbár roka"
8:50 - 9:00 Cena SSU "Za diplomovú prácu"
9:00 - 10:00 Progresívne technológie údržby
9:00 - 9:15 Franz Strohmer, AREVA GmbH, D: Online Monitoring potrubia zo sklolaminátu (GRP))
9:15 - 9:30 Rainer Schmitt, Helmut Nopper, AREVA GmbH, D: Platforma na riadenie starnutia spoločnosti AREVA
9:30 - 9:50 Jozef Šiška, Klüber Lubrication Austria GmbH, A: Opravné mazanie ozubených prevodov
9:50 - 10:00 Diskusia
10:00 - 10:30 Prestávka
10:30 - 12:30 Bezpečnosť a riziká v údržbe
10:30 - 10:45 Laurencia Jančurová, Národný inšpektorát práce, Košice, SK: Úspešné riadenie psychosociálnych rizík - Dobré príklady z praxe
10:45 - 11:00 Ján Petko, U.S.Steel Košice, s.r.o., SK: Zapojenie zamestnancov do procesu zvyšovania bezpečnosti
11:00 - 11:15 Ľubica Knoblochová, Slovenské elektrárne - Elektráreň Bohunice, SK: Aplikovanie programu spoľahlivosti ľudského činiteľa v procese údržby
11:15 - 11:30 Marián Bartoš,SAG Elektrovod, a.s. Bratislava, SK: Riziká prevádzky a typické vady stavu oceľových konštrukcií rozvodných staníc v energetike na sklonku ich projektovej alebo skutočnej životnosti
11:30 - 11:45 Jaroslav Dancák, U.S.Steel Košice, s.r.o., SK: Zaisťovanie opravárenských úsekov zdvíhacích zariadení
11:45 - 12:00 Renata Hofferová, RENOMIA, s.r.o., Bratislava, SK: Komplexné služby v oblasti poistenia a risk managementu
12:00 - 12:20 Diskusia
12:20 - 12:30 Anton Gérer, Ján Minár, Zuzana Augustínová, Barbora Karchová: Predstavenie časopisov ATP Journal, Strojárstvo, Tribotechnika a Řízení a údržba
12:30 - 13:30 Obed
13:30 - 15:30 Najlepšia prax a riadenie údržby
13:30 - 13:45 Juraj Grenčík, SSU & ŽU, SjF, KDMT, Žilina, SK: Požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov údržby podľa novej európskej normy
13:45 - 14:00 Viera Peťková, eustream, a.s. Bratislava, SK: Ako vysokoškoláci spájajú univerzitu s praxou
14:00 - 14:15 Hana Pačaiová, Gabriel Dravecký, TU v Košiciach; GD project, SK: VAU ako nástroj zlepšovania v údržbe
14:15 - 14:30 Libor Vylíčil, ELVAC SOLUTIONS s.r.o., CZ: Technická diagnostika a následné zpracování v systémech pro podnikovou údržbu
14:30 - 14:45 Marián Hvišč, IBM Slovensko, spol. s r.o., SK: Využitie analytiky pre zefektívnenie údržby
14:45 - 15:00 Vladislav Chvalina, KLEENTEK spol s.r.o., Praha, CZ: Současné trendy v diagnostice a kvalitě kapalných maziv
15:00 - 15:15 Juraj Petrovič, Messer Tatragas, spol. s r.o., Bratislava, SK: Inovácie v oblasti technických plynov
15:15 - 15:30 Diskusia
15:30 - 16:00 Prestávka
16:00 - 17:30 Informačné systémy a riadenie údržby
16:00 - 16:10 Ivan Gallo, East-Gate Automation s.r.o., SK: Údržba v kontexte Industry 4.0
16:10 - 16:20 Martin Vrana, INSEKO, a.s. Žilina, SK: Optimalizácia využívania IS pri výkone a riadení údržby pomocou iWi
16:20 - 16:30 Lubomír Sláma, Act-in CZ s.r.o., Brno, CZ: Integrované řešení - lidé, stroje, systémy
16:30 - 16:40 Lukáš Chovanec, ECM System Solutions, s.r.o., Mikolajice, SK: Správa technickej dokumentácie z perspektívy údržby
16:40 - 16:50 Juraj Sabaka, East-Gate Automation s.r.o., SK: PROCE55 integruje procesy údržby a výroby
16:50 - 17:00 Miroslav Rakyta, Žilinská univerzita v Žiline, KPI, SK: Najlepšie praktiky pri implementácií TPM a ich prínosy
17:00 - 17:10 Ľubomír Líška, Mirosław Gajda, INTERCERPADLO BB, s.r.o.; ANGA, SK / PL: Diamantové nátery v mechanických upchávkach ANGA
17:10 - 17:30 Diskusia
17:30 Špeciálny hosť
Marián Bartoš, SAG Elektrovod, a.s. Bratislava, SK: Rekonštrukcie a opravy oceľových konštrukcií prenosových ciest energetiky

18:00 - 19:00 Interný program SSU

19:30 - 24:00 Spoločenský večer, raut

 

Streda 3. 6. 2015

 

8:00 - 9:30 Prediktívna údržba a diagnostika
8:00 - 8:10 Petr Kolečkář, SPECTRO CS, s.r.o., CZ: Současné možnosti a způsoby měření otěrových částic v olejích
8:10 - 8:20 Martin Tesař, POKORNY, spol. s r. o., CZ: Příčiny a důsledky selhání těsnosti přírubových spojů
8:20 - 8:30 Peter Brieška, National Instruments, SK: Pokrokové riešenia diagnostiky stavu strojov
8:30 - 8:40 Peter Tirinda, B & K, s.r.o., Bratislava, SK: Vybrané metódy a prostriedky technickej diagnostiky určené na podporu údržby strojov a priemyselných zariadení
8:40 - 8:50 Petr Uřídil, Ladislav Antal, SPM Instrument s.r.o. Brno, CZ: Metoda SPM a čtyři fáze poškození ložiska
8:50 - 9:00 Adam Bojko, Adash, s.r.o., Ostrava, CZ: Nové moderní diagnostické přístroje do každé údržby
9:00 - 9:10 Marek Šeremeta, LAMI KAPPA, spol. s r. o., Teplice, CZ: Ustavování vertikálních strojů
9:10 - 9:30 Diskusia
9:30 - 10:00 Prestávka
10:00 - 12:00 Progresívne technológie údržby a diagnostika
10:00 - 10:10 Vlastimil Těšický, John Crane Slovakia, s.r.o., SK: Komplexní údržba a opravy hydrodynamických ložisek
10:10 - 10:20 Martin Janček, OLYMPUS CZECH GROUP, s. r. o., CZ: Endoskopická kontrola převodovek větrných elektráren
10:20 - 10:30 Vladimír Oravčík, SKF Slovensko, spol. s r.o., SK: Laser a údržba
10:30 - 10:40 Juraj Porubän, U.S.Steel Košice, s.r.o., SK: Prechod od optických meradiel k laserovému 3D skenovaniu v podmienkach USSK
10:40 - 10:50 Soňa Sopóci-Brchelová, Pavel Petrásek, SEPS, a.s. Bratislava; TÜV Rheinland ČR, s.r.o., SK / CZ: Nové prístupy k diagnostike stavu potrubí
10:50 - 11:00 Vladimír Nováček, ALS Czech Republic, s.r.o., Praha, CZ: Analýzy olejů - cesta k efektivitě
11:00 - 11:10 Adrián Banász, ProCS, s.r.o., Šaľa, SK: Modernizácie olejovo-mechanických antipumpážnych regulácií kompresorov v energetike a v chemickom priemysle
11:10 - 11:20 Róbert Vaník, Henkel Slovensko spol. s r.o., SK: Loctite produkty pre zvýšenie bezpečnosti pri práci a údržbe
11:20 - 11:30 Rastislav Milan, U.S.Steel Košice, s.r.o., SK: Spoľahlivosť zariadení pre prepravu tekutého železa
11:30 - 11:40 Juraj Glatz, Michal Hovanec, TU v Košiciach, SK: Nové trendy v podpore údržby s využitím NFC technológie
11:40 - 12:00 Diskusia
12:00 - 12:30 Záver so žrebovaním cien
12:30 - 14:00 Obed

14.00 – 17.00 Sprievodné akcie konferencie:
Seminár: Asset Management - požiadavky štandardov a implementácia v praxi
  Hana Pačaiová, TU v Košiciach; Gabriel Dravecký, GD Project
Seminár: Operativne riadenie udrzby a bezpapierova udrzba s vyuzitim iWi
  Martin Vrana, INSEKO, a.s. Žilina
Workshop: Benchmarking údržby - európske a globalizované ukazovatele vo väzbe na procesy
  Juraj Grenčík, Žilinská univerzita, SjF, KDMT & SSU

Tešíme sa na stretnutie na šestnástom ročníku konferencie NFÚ 2016!
Štrbské Pleso, Hotel Patria, 31.mája - 1. júna 2016