Národné fórum údržby 2018

Dátum

29. 5. 2018 - 30. 5. 2018

Miesto

Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Hotel PATRIA

Slovenská spoločnosť údržby
European Federation of National Maintenance Societies
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností
Asociácia technických diagnostikov Slovenskej republiky
Katedra dopravnej a manipulačnej techniky, SjF, UNIZA

 

 
Generálny partner:


Hlavní partneri:

Partneri:


Hlavný mediálny partner:


Mediálni partneri:

      Vážení priatelia a priaznivci údržby,

      Prinášame vám hodnotenie a fotodokumentáciu z osemnásteho ročníka medzinárodnej konferencie Národné fórum údržby 2018, ktorá sa konala v dňoch 29. - 30. mája 2018, tradične opäť v hoteli Patria na Štrbskom Plese.

      Konferencia je podujatím, na ktorom sa od roku 2000 pravidelne stretávajú manažéri a špecialisti údržby, zástupcovia popredných firiem ponúkajúcich služby v údržbe, predstavitelia významných spoločností zo širokého spektra odvetví, ako aj odborníci z akademickej pôdy.

      Záujem o konferenciu opäť potvrdil vysoký počet domácich a zahraničných účastníkov. Na 18. ročníku bolo prihlásených 208 účastníkov, z toho 177 domácich a 41 zahraničných - z Českej republiky 23, z Nemecka 4, z Rakúska 2 a z Poľska a USA po 1.

      Prehľad vývoja počtu účastníkov za všetky uskutočnené konferencie od roku 2000 do 2018 dokumentuje graf:

Vývoj počtu účastníkov za všetky uskutočnené konferencie od roku 2000 do 2018

      Program konferencie pokračoval v zaužívanom modeli jeden a poldňovej konferencie, doplnenej špecializovaným seminárom popoludní na druhý deň konferencie. V programe bolo zaradených 28 prednášok, zas o niečo menej ako v predošlom roku, aby sa dal väčší priestor na prednášky a následnú diskusiu.

      Výrazné miesto v programe mali prezentácie riešení a produktov partnerov konferencie a aj zaradenie prednášok v úvodnej časti zodpovedalo generálnemu a hlavným partnerom konferencie. Generálny partmer konferencie, spoločnosť sfére, a.s. Bratislava predstavila skúsenosti so zavádzaním systému riadenia materiálových zásob údržby v Duslo a.s. Šaľa, kde spoločne zástupcovia sféry a Dusla hovorili o praktických problémoch a ich prekonávaní v procese zavádzania uvedeného systému. Od hlavných partnerov to boli jednak témy z moderných technológií údržby v jadrovej energetike (Framatome, Amec Foster Wheeler Nuclear Slovaika), témy venované špeciálnym problémom s prírubovými spojmi (firmy SEPS, a.s., Pokorný, s.r.o.), optimalizácii logistických procesov v údržbe (RECA, s.r.o.), možnostiam zvyšovania efektívnosti údržby pomocou Performance Plus (John Crane s.r.o.) ako aj využitiu progresívnych diagnostických systémov využívaných v preprave plynu (eustream, a.s.).

      Popoludní nasledovali témy a oblasti radenia údržby a informačných systémov v údržbe, kde pozornosť bola zameraná na zlepšovanie procesov údržby formou ich identifikácie (prof. Pačaiová), hodnotenia strojnej údržby (SKF, a.s.) . Boli predstavené nové progresívne prvky na úrovni IoT a I4.0 v informačných systémoch (fimy Hiliti, Act-in, Marpex). K hich-tech riešeniam v údržbe boli napokon venované prezenácie firem Technetichs a Garlock, z ktorých každá predstavila špeciálne tesnenia pre náročné podmienky. Spestrením programu boli aj vonkajšie prezentácie – pred obedom mobilného obrábania prírub priamo na pozícii (LenMatec, partner Techeseal) a večer diaľkovo riadených kosačiek SPIDER (spol. Dvořák, s.r.o.)

      Na druhý deň konferencie boli, tak ako je zaužívané, prednášky z oblasti technickej diagnostiky a prediktívnej údržby ako aj progresívnych technológií údržby. Program ráno otvoril Ing. Pastor zo ZSSK, a.s.. Slovakia, ktorý prezentoval využitie nedeštruktívnej defektoskopie pri zisťovaní poškodení železničných kolies a poukázal tak problematiku aj na z iného odvetvia, ako je priemyselná údržba. Doc. Prikkel z STU SjF v Bratislave hovoril zas o dôsledkoch nesprávneho prevádzkovania hydrodynamických čerpadiel mimo optimálneho bodu.. Ďalej vystúpili predstavitelia spoločností Adash, s.r.o, SPECTRO CS, s.r.o., B & K, s.r.o., D-Ex Instruments, WINFA, s.r.o., Henkel Slovensko spol. s .r.o. a Welding & Testing of Materials, s.r.o.

      SSU takmer od počiatku organziovania konferencií udeľuje ceny SSU ako uznanie za prínos k rozvoju údržby. Cenu SSU „Údržbár roka 2017“ získal Ing. Marián Hanečák, vedúci prevádzkovej údržby DZ Zušľachťovne a obalová vetva, zo spoločnosti U.S.Steel Košice, s.r.o., za jeho významný prínos k rozvoju údržby v USSK, implementáciu progresívnych metód údržby a technologických postupov opráv hutných agregátov.

      cenu SSU za diplomovú prácu v tomto roku získal Ing. Jakub Kuboš, absolvent SjF STU v Bratislave, za diplomovú prácu na tému: „Diagnostikovanie hydraulického obvodu systémom IFM“ pod vedením doc. Ing. Karola Prikkela, CSc.

Predstavenstvo SSU

TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE

 • Najlepšia prax v údržbe
 • Riadenie a informačné technológie v údržbe
 • Progresívne technológie údržby
 • Technická diagnostika
 • Vzdelávanie v údržbe

Sprievodné akcie:
30. 5. 2018, 14:00 - 17:00
- Seminár: Bezpečnosť a údržba
- Seminár: Vplyv kvality produktu na riadenie údržby

 

Odborní garanti: Prípravný výbor konferencie:
 • Václav Legát
 • Juraj Sinay
 • Peter Zvolenský
 • Michal Abrahámfy
 • Dušan Belko
 • Gabriel Dravecký
 • Katarína Grandová
 • Juraj Grenčík
 • Peter Herman
 • Jan Hroch
 • Jozef Hrubec
 • Vendelín Íro
 • Krzysztof Olejnik
 • Hana Pačaiová
 • Miroslav Rakyta
 • Marko Rentka
 • Vladimír Stuchlý
 • Zdeněk Votava
 • Michal Žilka

Konferenčné jazyky: slovenčina, čeština, angličtina - tlmočenie (forma podľa prihlásených účastníkov).

NFU 2018 – Účastnícka anketa - výsledky

Ktoré bloky ste sledovali:
  áno sčasti nie   áno sčasti nie
Najlepšia prax v údržbe I 60% 22% 10% Progresívne technológie údržby I 50% 35% 15%
Najlepšia prax v údržbe II 56% 36% 8% Technická diagnostika 62% 32% 6%
Riadenie a informačné technológie 58% 32% 10% Progresívne technológie údržby II 47% 35% 18%
Miesto konania konferencie1,05±0,22Termín konania konferencie1,15±0,49
Ako hodnotíte (stupnica: 1=najlepší až 5=najhorší):
Celkovú úroveň konferencie 1,37±0,56 Organizačné zabezpečenie 1,18±0,42
Odbornú úroveň príspevkov 1,63±0,76 Výber tém konferencie 1,74±0,59
Por. Meno Organizácia Prednáška Body Počet Priemer
1 Juraj Bezděk, Gabriel Zsilinszki sféra, a.s.; Duslo, a.s. Skúsenosti so zavádzaním systému riadenia materiálových zásob údržby v Duslo a.s. 59 23 2,57
2 JVladimír Oravčík SKF Slovensko, spol. s r.o. Hodnotenie strojnej údržby - Maintenance assessment /td> 41 17 2,41
3 Peter Tatransky Amec Foster Wheeler Nuclear Slovakia, s.r.o. Skúsenosti z dekontaminačných a čistiacich činností počas odstávok JE EBO a EMO 30 14 2,14
4 Jan Vytřísal, Pavel Petrásek SEPS, a.s. Bratislava Zníženie nákladov na zistenie stavu prírubových spojov bez ich demontáže 24 11 2,18
5 Peter Tirinda B & K, s.r.o., Bratislava Prostriedky a metódy ochrany, monitorovania a technickej diagnostiky významných strojov 22 12 1,83
6 Lubomír Sláma Act-In CZ, s.r.o Informační systémy údržby v I4.0 s IoT a rozšírenou realitou 22 10 2,20
7 Martin Tesař Pokorný, s.r.o, Brno Vplyv mazania spojovacieho materiálu na tesnosť prírubového spoja 21 11 1,91
8 Jozef Schlesinger RECA Slovensko. s r.o. Optimalizácia logistických procesov v údržbe pomocou systémov Reca SECO a Istorage v súlade s konceptom Priemysel 4.0 21 8 2,63
9 Jan Tomáš TECHSEAL s.r.o. Mobilné obrábanie na pozícii - široké možnosti, ale i prípadné obmedzenia 18 8 2,25
10 Adam Bojko Adash, s.r.o., Ostrava Nové moderné diagnostické prístroje 16 8 2,00
11 Petr Kolečkář SPECTRO CS, s.r.o. Ucelená zostava prístrojov (vhodná i do terénu alebo samostatne) pre kompletné tribotechnické laboratórium od firmy SPECTRO SCIENTIFIC, USA 14 9 2,00
12 Hana Pačaiová TU v Košiciach, SjF, KBKP Identifikácia Procesov údržby - podmienka merania výkonových ukazovateľov 13 6 2,17
13 Karol Prikkel Strojnícka fakulta STU v Bratislave Dôsledky prevádzkovania hydrodynamického čerpadla mimo optimálneho bodu 14 9 2,00
14 Vlastimil Těšický John Crane Slovakia s.r.o. Performance Plus – budúcnosť v údržbe?!? 12 5 2,40
15 Ivana Dudášová Sun Solutions s.r.o. Informačný systém na evidenciu zariadení VTZ a termínov revízií 11 6 1,83

Fotografie z konferencie

Utorok, 29.5.2018

Príprava konferencie - dovoz konferečných materiálov

Registrácia účastníkov konferencie

Registrácia účastníkov - s úsmevom ide všetko lepšie

Príprava konferencie - pred otovrením, pohľad na sálu

Otvorenie konferencie, úvodný príhovor - Juraj Grenčík, predseda predstavenstva

Otvorenie konferencie - Príhovory hostí - Dušan Petráš, predseda ZSVTS

Otvorenie konferencie - Príhovory hostí - Krzysztof Olejnik - zástupca PNTTE (Poľská spoločnosť údržby), Poľsko

Otvorenie konferencie - Príhovory hostí - Jan Hroch, výkonný riaditeľ ČSPÚ, Česká republika

Otvorenie konferencie - Pohľad do kongresovej haly

Otvorenie konferencie - Pohľad do kongresovej haly

Otvorenie konferencie - Pohľad do kongresovej haly

Otvorenie konferencie - Pohľad do kongresovej haly

Otvorenie konferencie - Pohľad do kongresovej haly

Cena SSU "Údržbár roka 2017" - Ing. Marián Hanečák, U.S.Steel Košice, s.r.o.

Cena SSU "Údržbár roka 2017" - Ing. Marián Hanečák, U.S.Steel Košice, s.r.o.

Cena SSU "Za diplomovú prácu" - Ing. Jakub Kuboš, SjF STU v Bratislave, diplomová práca na tému: „Diagnostikovanie hydraulického obvodu systémom IFM“

Cena SSU "Za diplomovú prácu" - Ing. Jakub Kuboš, SjF STU v Bratislave, diplomová práca na tému: „Diagnostikovanie hydraulického obvodu systémom IFM“

Juraj Grenčík, SSU & ŽU, SjF, KDMT, Žilina, SK: Predstavenie aktivít SSU a EFNMS

Juraj Bezděk, sféra, SK: Skúsenosti so zavádzaním systému riadenia materiálových zásob údržby v Duslo a.s.

Juraj Bezděk, sféra, a.s. a Gabriel Zsilinszki, Duslo, a.s., SK: Skúsenosti so zavádzaním systému riadenia materiálových zásob údržby v Duslo a.s.

Ronald Landefeld, FRAMATOME, D: Framatome - Nové zlepšenia

Peter Tatranský, Amec Foster Wheeler Nuclear Slovakia, s.r.o., SK: Skúsenosti z dekontaminačných a čistiacich činností počas odstávok JE EBO a EMO

Jan Vytřísal, SEPS, a.s. Bratislava, SK: Zníženie nákladov na zistenie stavu prírubových spojov bez ich demontáže

Diskusia k predneseným príspevkom

Diskusia k predneseným príspevkom

Tomáš Stopka, eustream, a.s. Bratislava, SK: Trendy rozvoja technickej diagnostiky pri investičných projektoch

Martin Tesař, Pokorný, s.r.o, Brno, CZ: Vplyv mazania spojovacieho materiálu na tesnosť prírubového spoja

Jozef Schlesinger, RECA Slovensko. s r.o., SK: Optimalizácia logistických procesov v údržbe pomocou systémov Reca SECO a Istorage v súlade s konceptom Priemysel 4.0

Vlastimil Těšický, John Crane Slovakia s.r.o., SK: Performance Plus – budúcnosť v údržbe?!?

Jan Tomáš, TECHSEAL s.r.o., CZ: Mobilné obrábanie na pozícii - široké možnosti, ale i prípadné obmedzenia

Diskusia k predneseným príspevkom

Diskusia k predneseným príspevkom

Vonkajšia prezentácia spoločnosti: LenMatec (partner TECHSEAL) mobilné obrábanie na pozícii

Vonkajšia prezentácia spoločnosti: LenMatec (partner TECHSEAL) mobilné obrábanie na pozícii

Hana Pačaiová, TU v Košiciach, SjF, KBKP, SK: Identifikácia Procesov údržby - podmienka merania výkonových ukazovateľov

Vladimír Oravčík, SKF Slovensko, spol. s r.o., SK: Hodnotenie strojnej údržby - Maintenance assessment

Matej Rákoš, Hilti Slovakia spol. s r.o. Bratislava, SK: ON!TRACK – správa majetku od HILTI

Filip Žilka, Act-In CZ, s.r.o., CZ: Informační systémy údržby v I4.0 s IoT a rozšírenou realitou

Diskusia k predneseným príspevkom

Peter Babič, Marpex, s.r.o., SK: Moderný spôsob evidencie technických zariadení – plánovanie revízií, opráv a údržby

Ivana Dudášová, Sun Solutions s.r.o., SK: Informačný systém na evidenciu zariadení VTZ a termínov revízií

Diskusia k predneseným príspevkom

Thomas Ritter, Technetics Group France, F: Progresívne riešenia kovových tesnení pre kritické priemyselné aplikácie

Ralf Kulessa, Markéta Šimkovičová, Garlock GmbH, D: Nový stupeň PTFE tesniacich materiálov - optimalizuje skladové ceny, vhodný pre budúce emisné úrovne. "Ľahká inštalácia" vedie ku "Bezpečnej prevádzke"

DVOŘÁK - svahové sekačky s. r. o., CZ: Kosíme všetkým, na všetkých terénoch, NIELEN TÝCH SVAHOVITÝCH!

DVOŘÁK - svahové sekačky s. r. o., CZ: Kosíme všetkým, na všetkých terénoch, NIELEN TÝCH SVAHOVITÝCH!

DVOŘÁK - svahové sekačky s. r. o., CZ: Kosíme všetkým, na všetkých terénoch, NIELEN TÝCH SVAHOVITÝCH!


Spoločenský večer – raut

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut

Spoločenský večer - raut


Streda 30. 5. 2018

Gabriel Dravecký - predsedajúci sekcii Technická diagnostika v údržbe

František Pastor, Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.,SK: Moderné metódy NDT a ich využitie pri údržbe železničných koľajových vozidiel ZSSK

Adam Bojko, Adash, s.r.o., Ostrava, CZ: Nové moderné diagnostické prístroje

Petr Kolečkář, SPECTRO CS, s.r.o., CZ: Ucelená zostava prístrojov (vhodná i do terénu alebo samostatne) pre kompletné tribotechnické laboratórium od firmy SPECTRO SCIENTIFIC, USA

Peter Tirinda, B & K, s.r.o., Bratislava, SK: Prostriedky a metódy ochrany, monitorovania a technickej diagnostiky významných strojov

Michal Janoško, D-Ex Instruments, Bratislava, SK: Kalibrátory tlaku, teploty, elektrických veličín, prietoku, vlhkosti a softvérové nástroje pre správu kalibrácií

Karol Prikkel, Strojnícka fakulta STU v Bratislave, SK: Dôsledky prevádzkovania hydrodynamického čerpadla mimo optimálneho bodu

Miloš Vinš, WINFA, s.r.o., SK: Optimalizácia termínov údržby v závislosti na plánované odstávky pomocou vysokopevných a oteruvzdorných ocelí HARDOX a WELDOX

Róbert Vaník, Henkel Slovensko spol. s r.o., SK: Stroje by si vybrali Loctite

Ján Kýčerka, Welding & Testing of Materials, s.r.o., SK: Vplyv fluoridov na spájkovanie hliníkových zliatin

Diskusia k predneseným príspevkom

Diskusia k predneseným príspevkom

Záver konferencie - losovanie víťazov ankety - 3. cena

Záver konferencie - losovanie víťazov ankety - 2. cena

Záver konferencie - losovanie víťazov ankety - 1. cena

Záver konferencie - pozvánka o rok na NFU 2019 a Euromaintenance 4.0 v septembri 2018


Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky


Sprievodná akcia konferencie:

Seminár: Bespečnosť & kvalita v riadení údržby
Hana Pačaiová, Anna Nagyová, TU v Košiciach, SjF, KBKP

Seminár: Bespečnosť & kvalita v riadení údržby
Hana Pačaiová, Anna Nagyová, TU v Košiciach, SjF, KBKP

Seminár: Bespečnosť & kvalita v riadení údržby
Hana Pačaiová, Anna Nagyová, TU v Košiciach, SjF, KBKP


Obrázky z Tatier 2018

Štrbské pleso

Štrbské pleso

Štrbské pleso

Panoráma Vysokých Tatier


Konečný program konferencie:

Utorok, 29. 5. 2018

 

7:00 - 8:30 Registrácia
8:30 - 9:00 Otvorenie konferencie
8:30 - 8:40 Príhovory hostí
8:40 - 8:45 Cena SSU "Údržbár roka"
  Cena SSU "Za diplomovú prácu"
8:50 - 9:00 Juraj Grenčík, SSU, SK: Predstavenie aktivít SSU a EFNMS
9:00 - 10:30 Najlepšia prax v údržbe
9:00 - 9:30 Juraj Bezděk, sféra, a.s., Gabriel Zsilinszki, Duslo, a.s., SK: Skúsenosti so zavádzaním systému riadenia materiálových zásob údržby v Duslo a.s.
9:30 - 9:50 Ronald Landefeld, FRAMATOME, D: Framatome - Nové zlepšenia
9:50 - 10:10 Peter Tatranský, Amec Foster Wheeler Nuclear Slovakia, s.r.o., SK: Skúsenosti z dekontaminačných a čistiacich činností počas odstávok JE EBO a EMO
10:10 - 10:30 Jan Vytřísal, Pavel Petrásek, SEPS, a.s. Bratislava, SK: Zníženie nákladov na zistenie stavu prírubových spojov bez ich demontáže
10:30 - 10:40 Diskusia
10:40 - 11:00 Prestávka
11:00 - 12:35 Najlepšia prax v údržbe
11:00 - 11:20 Viera Peťková, eustream, a.s. Bratislava, SK: Trendy rozvoja technickej diagnostiky pri investičných projektoch
11:20 - 11:40 Martin Tesař, Pokorný, s.r.o, Brno, CZ: Vplyv mazania spojovacieho materiálu na tesnosť prírubového spoja
11:40 - 12:00 Jozef Schlesinger, RECA Slovensko. s r.o., SK: Optimalizácia logistických procesov v údržbe pomocou systémov Reca SECO a Istorage v súlade s konceptom Priemysel 4.0
12:00 - 12:20 Vlastimil Těšický, John Crane Slovakia s.r.o., SK: Performance Plus – budúcnosť v údržbe?!?
12:20 - 12:35 Jan Tomáš, TECHSEAL s.r.o., CZ: Mobilné obrábanie na pozícii - široké možnosti, ale i prípadné obmedzenia
12:35 - 12:45 Diskusia
12:45 - 13:00 Prezentácia vonku: LenMatec (partner TECHSEAL)
13:00 - 14:00 Obed
14:00 - 14:30 Čas na návštevu vystavovateľov
14:30 - 16:00 Riadenie a informačné technológie v údržbe
14:30 - 14:45 Hana Pačaiová, TU v Košiciach, SjF, KBKP, SK: Identifikácia Procesov údržby - podmienka merania výkonových ukazovateľov
14:45 - 15:00 Vladimír Oravčík, SKF Slovensko, spol. s r.o., SK: Hodnotenie strojnej údržby - Maintenance assessment
15:00 - 15:15 Matej Rákoš, Hilti Slovakia spol. s r.o. Bratislava, SK: ON!TRACK – správa majetku od HILTI
15:15 - 15:30 Lubomír Sláma, Act-In CZ, s.r.o., CZ: Informační systémy údržby v I4.0 s IoT a rozšírenou realitou
15:30 - 15:45 Michal Slabý, Peter Babič, Marpex, s.r.o., SK: Moderný spôsob evidencie technických zariadení – plánovanie revízií, opráv a údržby
15:45 - 16:00 Ivana Dudášová, Sun Solutions s.r.o., SK: Informačný systém na evidenciu zariadení VTZ a termínov revízií
16:00 - 16:10 Diskusia
16:10 - 16:30 Prestávka
16:30 - 17:30 Progresívne technológie údržby
16:30 - 16:50 Thomas Ritter, Technetics Group France, F: Progresívne riešenia kovových tesnení pre kritické priemyselné aplikácie
16:50 - 17:10 Ralf Kulessa, Markéta Šimkovičová, Garlock GmbH, D: Nový stupeň PTFE tesniacich materiálov - optimalizuje skladové ceny, vhodný pre budúce emisné úrovne. "Ľahká inštalácia" vedie ku "Bezpečnej prevádzke">
17:10 - 17:25 Pavlína Nováková, Ladislav Javorský, DVOŘÁK - svahové sekačky s. r. o., CZ:Spider na Slovensku
17:25 - 17:40 Diskusia
17:40 18:00 Prezentácie vonku
17:40 - 18:00 Jaroslav Zadina, Petra Součková, DVOŘÁK - svahové sekačky s. r. o.,CZ: Kosíme všetkým, na všetkých terénoch, NIELEN TÝCH SVAHOVITÝCH!


19:00 - 24:00 Spoločenský večer, raut

Streda, 30. 5. 2018

 

9:00 - 10:25 Technická diagnostika v údržbe
9:00 - 9:15 František Pastor, Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.,SK: Moderné metódy NDT a ich využitie pri údržbe železničných koľajových vozidiel ZSSK
9:15 - 9:30 Adam Bojko, Adash, s.r.o., Ostrava, CZ: Nové moderné diagnostické prístroje
9:30 - 9:45 Petr Kolečkář, SPECTRO CS, s.r.o., CZ: Ucelená zostava prístrojov (vhodná i do terénu alebo samostatne) pre kompletné tribotechnické laboratórium od firmy SPECTRO SCIENTIFIC, USA
9:45 - 10:00 Peter Tirinda, B & K, s.r.o., Bratislava, SK: Prostriedky a metódy ochrany, monitorovania a technickej diagnostiky významných strojov
10:00 - 10:15 Michal Janoško, D-Ex Instruments, Bratislava, SK: Kalibrátory tlaku, teploty, elektrických veličín, prietoku, vlhkosti a softvérové nástroje pre správu kalibrácií
10:15 - 10:25 Diskusia
10:25 - 10:45 Prestávka
10:45 - 11:45 Progresívne technológie údržby
10:45 - 11:00 Karol Prikkel, Strojnícka fakulta STU v Bratislave, SK: Dôsledky prevádzkovania hydrodynamického čerpadla mimo optimálneho bodu
11:00 - 11:15 Miloš Vinš, WINFA, s.r.o., SK: Optimalizácia termínov údržby v závislosti na plánované odstávky pomocou vysokopevných a oteruvzdorných ocelí HARDOX a WELDOX
11:15 - 11:30 Róbert Vaník, Henkel Slovensko spol. s r.o., SK: Stroje by si vybrali Loctite
11:30 - 11:45 Pavol Višňovský, Welding & Testing of Materials, s.r.o., SK: Vplyv fluoridov na spájkovanie hliníkových zliatin
11:45 - 12:30 Panelová diskusia - súhrn tém a vzdelávanie v údržbe
12:30 - 12:45 Záver so žrebovaním cien
12:45 - 14:00 Obed

14:00 – 17:00 Sprievodná akcia konferencie:
Seminár: Bezpečnosť a kvalita v riadení údržby
  Hana Pačaiová, Anna Nagyová, TU v Košiciach; Gabriel Dravecký, GD Project; Juraj Grenčík, UNIZATešíme sa na stretnutie na devätnástom ročníku konferencie NFÚ 2019!
Štrbské Pleso, Hotel Patria, 28. - 29. máj 2019