Národné fórum údržby 2022

21. ročník medzinárodnej konferencie Národné fórum údržby 2022 sa po troch rokoch konal opäť v tradičnom termíne  a na tradičnom mieste - prinášame hodnotenie a fotodokumentáciu z podujatia.
Dátum

31. 5. 2022 - 1. 6. 2022

Miesto

Štrbské Pleso, Hotel PATRIA

Cena

členovia SSU: 160 €
nečlenovia SSU: 260 €

Ďakujeme za účasť na Národnom fóre údržby 2022 a pozývame všetkých zas o rok.

Termín NFU 2023: 30. - 31. 5. 2023

Miesto: Štrbské Pleso, hotel Patria


Hodnotenie konferencie a fotodokumentácia

 

Vážení priatelia a priaznivci údržby,

            Po vynútenej prestávke spôsobenej pandémiou COVID-19 v roku 2020 a úspešne zvládnutej, termínovo i miestne posunutej konferencii v roku 2021 v hoteli Holiday Inn Trnava, medzinárodná konferencia Národné fórum údržby 2022, sa opäť uskutočnila v tradičnom termíne koncom mája a  na tradičnom mieste v hoteli patria na Štrbskom Plese.

         Poslaním konferencie je: „Prinášať aktuálne informácie vysokej odbornej úrovne  a vytvárať vhodné podmienky na výmenu skúseností  odborníkov v údržbe zo Slovenska a zahraničia“.

        Konferencia je jedinečným podujatím na Slovensku s dlhoročnou tradíciou, na ktorom sa stretávajú top manažéri a špecialisti z oblasti údržby, zástupcovia firiem ponúkajúcich inovatívne produkty a  služby  pre údržbu, ako aj odborníci z praxe a akademickej pôdy.

                                                      Predstavenstvo SSU

TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE

 • Najlepšia prax v údržbe
 • Progresívne technológie údržby
 • Prediktívna údržba a diagnostika
 • Špeciálne témy

Odborní garanti:

Prípravný výbor konferencie:

 • Hana Pačaiová
 • Martin Pexa
 • Peter Zvolenský

 

 • Michal Abrahámfy
 • Dušan Belko
 • Peter Darvaši
 • Gabriel Dravecký
 • Katarína Grandová
 • Juraj Grenčík
 • Jan Hroch
 • Krzysztof Olejnik
 • Viera Peťková
 • Marko Rentka
 • Jan Vytřísal
 • Michal Žilka

Konferenčné jazyky: slovenčina, čeština, angličtina – tlmočenie (forma podľa prihlásených účastníkov).


Počet účastníkov a záujem prednášateľov o podujatie potvrdil hodnotu overenej značky „NFU“. Oficiálny zoznam obsahoval 225 účastníkov,  z toho 180 domácich a 45 zahraničných - z Českej republiky 43 a 2 z Nemecka 2.

         Prehľad vývoja počtu účastníkov za všetky uskutočnené konferencie od roku 2000 do 2022 dokumentuje nasledovný graf.

          Program konferencie pokračoval v zaužívanom modeli jeden a poldňovej konferencie. Vo finálnom programe bolo zaradených 30 prednášok.

          Program konferencie nájdete na konci stránky pod fotodokumentáciou z konferencie.

          Na konferencii boli udelené Ceny SSU. Prvou z nich je  cena SSU „Údržbár roka“. V tomto roku ju získal Ing. Mário Pečimúth, vedúci údržby a inžinieringu v spoločnosti  IAC Group (Slovakia) s.r.o. – závod Lozorno. Druhou  je cena SSU za diplomovú prácu. V tomto roku ju získal Ing. Rasislav Scherk,  absolvent odboru Priemyselné inžinierstvo z katedry KPI, SjF, Žilinskej univerzity, za prácu na tému: "Vplyv kvality výkonu plánovanej preventívnej údržby na kvalitu procesu výroby", pod vedením docenta Miroslava Rakytu.

Výsledky účastníckej ankety:

Ktoré bloky ste sledovali:

 

áno

sčasti

nie

 

áno

sčasti

nie

Najlepšia prax v údržbe

69%

22%

9%

Prediktívna údržba a diagnostika II

48%

38%

14%

Najlepšia prax a informačné systémy v údržbe

45%

44*%

11%

Progresívne technológie údržby I

61%

36%

13%

Prediktívna údržba a diagnostika I

61%

31%

8%

Progresívne technológie údržby II

60%

27%

13%

Ako hodnotíte:
(stupnica: 1= najlepší až 5 = najhorší)

Celkovú úroveň konferencie

1,36±0,60

Organizačné zabezpečenie

1,16±0,47

Odbornú úroveň príspevkov

1,42±0,76

Výber tém konferencie

1,58±0,60

Miesto konania konferencie

1,05±0,28

Termín konania konferencie

1,34±0,69

       

     V účastníckej ankete bolo odovzdaných 77 odpovedí, čo je 34 % z registrovaných účastníkov. Účastníci známkou od 1 do 5 hodnotia organizačnú a odbornú úroveň konferencie a navyše sa môžu vyjadriť k ďalším šiestim otázkam. Tieto otázky zostávajú od začiatku nezmenené a tak je možné sledovať vývoj hodnotenia od prvého ročníka.

      V tomto roku bolo dosiahnuté vo všetkých oblastiach takmer najlepšie hodnotenie za celé obdobie organizovania konferencií, čo teší a zároveň zaväzuje.

      Účastníci opäť hodnotili tri prednášky, ktoré sa im najviac páčili. Aj v tomto roku nebola uvedená ani raz len jedna prednáška, čo znamená, že prevažná väčšina prednášok zaujala aspoň niekoho.

      Poradie na prvých 12 miestach je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

P.č.

Meno

Organizácia

Prednáška

Suma

Počet

Priemer

1

Peter Gazsi

U. S. Steel Košice, s.r.o.

Transformácia údržby v USSK

83

33

2,52

2

Tomáš Vravko

AYES, s.r.o.

Chytré brýle pro údržbu v praxi

47

23

2,04

3

Jan Vytřísal, Petr Palatka, Pavel Petrásek

SEPS, a.s. Bratislava, GAMALUX PLZEŇ spol. s r.o.

Vnútorná kontrola potrubia prostredníctvom robotického zariadenia

40

23

1,74

4

Peter Brziak

Výskumný ústav zváračský z.z.p.o.

Možnosti spätného inžinieringu a aditívnej výroby pri náročných a časovo limitovaných opravách v priemysle

22

9

2,44

5

Mário Pečimúth

IAC Group (Slovakia) s.r.o.

Tvorba a inovácia procesu údržby za účelom efektívneho hodnotenia zamestnancov prostredníctvom špecializovaných aplikácií od INSEKO a.s.

20

10

2,00

6

Igor Ubreži

ECOFIL, spol. s.r.o.

Monitoring a controling čistoty olejov podľa požiadaviek Industry 4.0

19

10

1,90

7

Luboš Rozkošný

INNOMIA a.s.

3D tlač kovů a plastů pro údržbu strojů a zařízení

18

9

2,00

8

Libor Mareš

Pokorny industries s.r.o.

Případové studie řešení netěsností

14

8

1,75

9

Milan Lúčan

U. S. Steel Košice, s.r.o.

Podpora IT v transformačných procesoch

14

7

2,00

10

Přemysl Kuchař

MERO ČR, a.s.

Metody diagnostiky potrubí tranzitního ropovodu MERO ČR, a.s.

12

6

2,00

11

Markéta Šimkovičová

Garlock GmbH

Implementácia nového TA-Luft štandardu z 1.decembra 2021 do priemyslu

12

6

2,00

12

Ronald Landefeld

Framatome AG

Approach to Optimization of Refueling Outages and Maintenance

12

5

2,40


Videoreportáž Hlavného mediálneho partnera podujatia – ATP Journal z konferencie NFU 2022:

https://youtu.be/vHZI3YYDznA


Fotodokumentácia z konferencie

Utorok, 31.5.2022

 

Registrácia účastníkov

Otvorenie konferencie - zľava Duša Belko - podpredseda predstavenstva SSU, Jan Hroch - výkonný riaditeľ ČSPÚ, Gabriel Dravecký - predseda predstavenstva SSU,  Peter Gazsi - generálny manažér pre podporu výroby, U.S.Steel Košice, spol s.r.o., zástupca generálneho partnera, a Juraj Grenčík - podpredseda predstavenstva SSU

Otvorenie konferencie - Juraj Grenčík

 

Otvorenie konferencie - Jan Hroch - príhovor výkonného riaditeľa ČSPÚ

Otvorenie konferencie - účastníci

Otvorenie konferencie - účastníci

Otvorenie konferencie - účastníci

Otvorenie konferencie - účastníci

Otvorenie konferencie - Cena SSU "Údržbár roka 2021" - Mário Pečimúth, vedúci údržby a inžinieringu v spoločnosti  IAC Group (Slovakia) s.r.o. – závod Lozorno

Otvorenie konferencie - Cena SSU "Údržbár roka 2021" - Mário Pečimúth, vedúci údržby a inžinieringu v spoločnosti  IAC Group (Slovakia) s.r.o. – závod Lozorno

Otvorenie konferencie - Cena SSU "Údržbár roka 2021" - Mário Pečimúth, vedúci údržby a inžinieringu v spoločnosti  IAC Group (Slovakia) s.r.o. – závod Lozorno

Otvorenie konferencie - Odovzdanie Ceny SSU za diplomovú prácu: Rastislav Scherk

Rastislav Scherk - prezentácia výsledkov diplomovej práce na tému: "Vplyv kvality výkonu plánovanej preventívnej údržby na kvalitu procesu výroby"

Otvorenie konferencie - Gabriel Dravecký, predseda predstavenstva SSU - Synergia teórie údržby s praxou a jej prínos pre členov Slovenskej spoločnosti údržby

Gabriel Dravecký - Synergia teórie údržby s praxou a jej prínos pre členov Slovenskej spoločnosti údržby

Peter Gazsi, U. S. Steel Košice, s.r.o. - Transformácia údržby v USSK

Peter Gazsi, U. S. Steel Košice, s.r.o. - Transformácia údržby v USSK

Peter Gazsi, U. S. Steel Košice, s.r.o. - Transformácia údržby v USSK

Milan Lúčan, U. S. Steel Košice, s.r.o. - Podpora IT v transformačných procesoch

Diskusia k prednáške

Diskusia k prednáške

Diskusia k prednáške

Diskusia k prednáške

Pohľad do sály

Pohľad do sály

Pohľad do sály

Mário Pečimúth, IAC Group (Slovakia) s.r.o. - Tvorba a inovácia procesu údržby za účelom efektívneho hodnotenia zamestnancov prostredníctvom špecializovaných aplikácií od INSEKO a.s.

Ronald Landefeld, Framatome AG - Approach to Optimization of Refueling Outages and Maintenance

Boris Pajdušák, Jacobs Slovakia s.r.o. - Skúsenosti z prevádzky a údržby zariadení na nakladanie s odpadmi z aktivovaných komponentov z vyraďovania V1 v Jaslovských Bohuniciach

Tomáš Stopka, eustream, a.s. - Modifikácia ES 25 MW pri preprave zemného plynu a jej overenie meraním parametrov stroja

Přemysl Kuchař, MERO ČR, a.s. - Metody diagnostiky potrubí tranzitního ropovodu MERO ČR, a.s.

Přemysl Kuchař, MERO ČR, a.s. - Metody diagnostiky potrubí tranzitního ropovodu MERO ČR, a.s.

Diskusia k prednáškam

Diskusia k prednáškam

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Prestávka s firemnými výstavkami

Prestávka s firemnými výstavkami

 

Markéta Šimkovičová, Garlock GmbH - Implementácia nového TA-Luft štandardu z 1.decembra 2021 do priemyslu

Tomáš Vravko, AYES, s.r.o. - Chytré brýle pro údržbu v praxi

Adam Bojko, Adash spol. s r.o. - Adash – moderní diagnostické přístroje

Peter Tirinda, B & K s.r.o. - Ochrana, monitorovanie a technická diagnostika strojov

Petr Semotam, Siemens s.r.o. - Praktické přínosy prediktivní údržby a Condition Monitoringu. Diagnostický servisní kufr Siemens

David Suchý, Siemens s.r.o. - Praktické přínosy prediktivní údržby a Condition Monitoringu. Diagnostický servisní kufr Siemens

Igor Ubreži, ECOFIL, spol. s.r.o. - Monitoring a controling čistoty olejov podľa požiadaviek Industry 4.0

Jozef Líška, HYDAC, s.r.o. - Diagnostika porúch v hydraulických zariadeniach na diaľku

Petr Kolečkář, SPECTRO CS , s.r.o. - Přístrojové vybavení laboratoře pro tribotechnickou analýzu

Spoločenský večer - raut

Streda. 1.6.2022

Peter Brziak, Výskumný ústav zváračský z.z.p.o. - Možnosti spätného inžinieringu a aditívnej výroby pri náročných a časovo limitovaných opravách v priemysle

Jan Vytřísal, SEPS, a.s. - Vnútorná kontrola potrubia prostredníctvom robotického zariadenia 

Libor Mareš, Pokorny industries s.r.o. - Případové studie řešení netěsností

Michal Páca, RUML EMES s.r.o. - Ako môže pomôcť monitoring odvádzačov kondenzátu s redukciou emisií CO2?

Igor Neczli, Din- Technik spol. s r.o. - Pomáhame partnerom bezproblémovo a kontinuálne vyrábať bez prestojov a s vyššou efektivitou

Diskusia k prednáškam

Diskusia k prednáškam

Sekciu viedla Katarína Grandová, KCOV SjF STU, členka predstavenstva SSU

Vedúca sekcie a autor fotografií

 

Ján Kavec, PNEUNÁRADIE AC, s.r.o. - Riešenie uťahovania veľkých skrutiek

Martin Mačanga, Hilti Slovakia spol. s r.o. - Hilti riešenia priamo na mieru

Róber Vaník, Henkel Slovensko spol. s r.o. - Lepenie za okamih v údržbe

Marek Šimášek, OEZ Slovakia spol. s.r.o. - Správna voľba istenia v priemysle a energetický management

Juraj Špánik, Admasys SK, s.r.o. - Priemyselná 3D tlač a 3D skenovanie v praxi

Luboš Rozkošný, INNOMIA a.s. - 3D tlač kovov a plastov pre údržbu strojov a zariadení

Diskusia k prednáškam

Soňa Sopóci, Affida - Ako naštartovať obchod firmy, nielen v ťažkých časoch

Bez techniky by to nešlo - firma AVACO Media

Záver konferencie s losovaním cien za odovzdanie anketových lístkov

Ukončenie konferencie - poďakovanie za účasť a pozvánka na NFU 2023

 

 


Konečný program konferencie:

30. 5. 2022 - Pondelok

15:00 -  20:00     Registrácia účastníkov                                                                                       

Pre členov SSU:  o 17:00 sa bude konať Valné zhromaždenie SSU


31. máj 2022 - Utorok
7:30 Registrácia      
8:30 Otvorenie konferencie      
  Príhovory hostí      
  Cena SSU "Údržbár roka"
  Cena SSU "Za diplomovú prácu"
  Gabriel Dravecký SSU SK Synergia teórie údržby  s praxou a jej prínos pre členov Slovenskej spoločnosti údržby
9:00 Najlepšia prax v údržbe
9:00 Peter Gazsi U. S. Steel Košice, s.r.o. SK Transformácia údržby v USSK:  
a. Kľúčové role v procese transformácie údržby
b. Udržateľnosť údržby svetovej triedy v USSK 
9:30 Milan Lúčan U. S. Steel Košice, s.r.o. SK Podpora IT v transformačných procesoch
10:00 Prestávka      
10:30 Najlepšia prax a informačné systémy v údržbe
10:30 Mário Pečimúth IAC Group (Slovakia) s.r.o. SK Tvorba a inovácia procesu údržby za účelom efektívneho hodnotenia zamestnancov prostredníctvom špecializovaných aplikácií od INSEKO a.s.
10:55 Ronald Landefeld Framatome AG D

Approach to Optimization of Refueling Outages and Maintenance

11:20 Boris Pajdušák, Peter Tatranský Jacobs Slovakia s.r.o. SK Skúsenosti z prevádzky a údržby zariadení na nakladanie s odpadmi z aktivovaných komponentov z vyraďovania V1 v Jaslovských Bohuniciach
11:40 Tomáš Stopka eustream, a.s.  SK Modifikácia ES 25 MW pri preprave zemného plynu a jej overenie meraním parametrov stroja
12:00 Přemysl Kuchař MERO ČR, a.s. CZ Metody diagnostiky potrubí tranzitního ropovodu MERO ČR, a.s.
12:30 Obed      
13:30 Čas na návštevu vystavovateľov
14:30 Prediktívna údržba a diagnostika I    
14:30 Markéta Šimkovičová Garlock GmbH SK Implementácia nového TA-Luft štandardu z 1.decembra 2021 do priemyslu
14:50 Tomáš Vravko AYES, s.r.o. CZ Chytré brýle pro údržbu v praxi
15:10 Adam Bojko Adash spol. s r.o. CZ Adash – moderní diagnostické přístroje
15:30 Peter Tirinda B & K s.r.o. SK Ochrana, monitorovanie a technická diagnostika strojov
15:50 Petr Semotam, David Suchý Siemens s.r.o. CZ Praktické přínosy prediktivní údržby a Condition Monitoringu. Diagnostický servisní kufr Siemens
16:10 Prestávka      
16:40 Prediktívna údržba a diagnostika II
16:40 Igor Ubreži ECOFIL, spol. s.r.o. SK Monitoring a controling čistoty olejov podľa požiadaviek Industry 4.0
17:00 Jozef Líška HYDAC, s.r.o. SK Diagnostika porúch v hydraulických zariadeniach na diaľku
17:20 Petr Kolečkář SPECTRO CS , s.r.o. CZ Přístrojové vybavení laboratoře pro tribotechnickou analýzu
18:00 Prestávka      
19:00

Spoločenský večer - raut; Vstup v spoločenskom oblečení


1. jún 2022 - Streda
8:20 Progresívne technológie údržby I
8:20 Peter Brziak Výskumný ústav zváračský z.z.p.o. SK Možnosti spätného inžinieringu a aditívnej výroby pri náročných a časovo limitovaných opravách v priemysle
8:40 Jan Vytřísal, Petr Palatka, Pavel Petrásek SEPS, a.s.; JettyRobot s.r.o.;GAMALUX PLZEŇ spol. s r.o. SK, CZ Vnútorná kontrola potrubia prostredníctvom robotického zariadenia 
9:00 Libor Mareš Pokorny industries s.r.o. CZ Případové studie řešení netěsností
9:20 Michal Páca RUML EMES s.r.o. CZ Ako môže pomôcť monitoring odvádzačov kondenzátu s redukciou emisií CO2?
9:40 Miloš Lipka Din - Technik spol. s r.o. SK Pomáhame partnerom bezproblémovo a kontinuálne vyrábať bez prestojov a s vyššou efektivitou
10:00 Prestávka      
10:30 Progresívne technológie údržby II
10:30 Ján Kavec PNEUNÁRADIE AC, s.r.o. SK Riešenie uťahovania veľkých skrutiek
10:50 Martin Mačanga Hilti Slovakia spol. s r.o. SK Hilti riešenia priamo na mieru
11:10 Róber Vaník Henkel Slovensko spol. s r.o. SK Lepenie za okamih v údržbe
11:30 Marek Šimášek  OEZ Slovakia spol. s.r.o. SK Správna voľba istenia v priemysle a energetický management
11:50 Juraj Špánik Admasys SK, s.r.o. SK Priemyselná 3D tlač a 3D skenovanie v praxi
12:10 Luboš Rozkošný INNOMIA a.s. CZ 3D tlač kovov a plastov pre údržbu strojov a zariadení
12:30 Špeciálna téma      
12:30 Soňa Sopóci Affida SK Ako naštartovať obchod firmy, nielen v ťažkých časoch
12:50 Záver s losovaním ankety
13:00 Obed      

 

    

Generálny partner
Hlavní partneri 
 
Partneri       
 
 
 
 
 
   
Hlavný mediálny partner  
Mediálni partneri