Národné fórum údržby 2023

Ďakujeme za účasť na konferencii!

Dátum

30. 5. 2023 - 31. 5. 2023

Miesto

Štrbské Pleso, hotel Patria

Cena

290 € nečlenovia SSU
180 € členovia SSU

Pozrite si hodnotenie a fotodokumentáciu z konferencie:

 

Generálny partner:
Hlavní partneri:
Partneri:
 
 
 
 
 
 
Mediálni partneri:

 

 TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE

 • Najlepšia prax v údržbe
 • Najlepšia prax, bezpečnosť a informačné systémy v údržbe
 • Prediktívna údržba a diagnostika
 • Progresívne technológie údržby
 • Špeciálna téma

Odborní garanti:

Prípravný výbor konferencie:

 • Hana Pačaiová
 • Martin Pexa
 • Peter Zvolenský

 

 • Michal Abrahámfy
 • Dušan Belko
 • Peter Darvaši
 • Gabriel Dravecký
 • Katarína Grandová
 • Juraj Grenčík
 • Jan Hroch
 • Krzysztof Olejnik
 • Viera Peťková
 • Marko Rentka
 • Jan Vytřísal
 • Michal Žilka

Konferencia v roku 2023 mala historicky najvyššiu účasť. Registrovaných bolo 257 účastníkov, z toho 214 domácich43 zahraničných - z Českej republiky 40, z Nemecka, Švédska a Libanonu po 1. 

Prehľad vývoja počtu účastníkov za všetky uskutočnené konferencie od roku 2000 do 2023 dokumentuje nasledovný graf.

Program konferencie má svoju overenú štruktúru v podobe jeden a poldňovej konferencie. V programe bolo zaradených 29 prednášok, podobne ako v predošlých rokoch. Snahou je, aby bol vytvorený priestor na diskusiu ku každej prednáške. Zároveň v prvý deň po obede je vyčlenený časový priestor aj na návštevy vystavovateľov.

Program začína slávnostným otvorením v ktorom konferenciu pozdravili aj vzácni hostia – zástupca generálneho partnera tohtoročnej konferencie, spoločnosti SLOVNAFT, a.s., Ing. Peter Mezzey, výkonný riaditeľ ČSPÚ, Ing. Jan Hroch a prezidentka ATD SR, doc. Vierka Peťková. Nasledovalo udeľovanie cenu SSU. Cenu SSU „Údržbár roka 2022“ získali tentoraz dvaja ocenení - Mgr. Peter Karvaš , manažér údržby Max Brose Prievidza a doc. Juraj Grenčík, dlhoročný predseda, v súčasnosti  podpredseda predstavenstva SSU, zo Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity. Cenu SSU za „Diplomovú prácu“ z 3 nominovaných prác získal Ing. Matúš Korčuško, absolvent KPI, SjF UNIZA; téma jeho práce bola „Logistický systém obstarávania a riadenia náhradných dielov“. Napokon Cenu SSU za „Najlepšiu záverečnú prácu Manažér údržby“ dostal  Adrián Tarčák, vedúci údržby v podniku Zberné suroviny a.s. Žilina.

V odbornom programe na úvod vystúpil predseda predstavenstva SSU, Ing. Gabriel Dravecký, ktorý prierezovo predstavil aktivity SSU a zameral sa potom na Výkonnostný audit údržby ako nástroj na zvyšovanie bezpečnosti, efektívnosti a kvality produkcie vo výrobnej organizácii. Tento produkt SSU detailnejšie predstavila profesorka Hana Pačaiová z KBaKP zo SjF TU v Košiciach.

Po úvodnom bloku nasledovali prednášky od generálneho partnera konferencie, SLOVNAF, a.s., kde najprv Ing. Peter Mezzey a Ing. Tomáš Beták  predstavili náročnú akciu údržby - Výmenu destilačnej pece F1 a potom Ing. Dušan Gerlachovský za spoločnosť SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY, a.s. hovoril o skúsenostiach z Diagnostiky v praxi, pričom pozitívne hodnotil aplikáciu najmodernejších poznatkov v oblasti strojového učenia resp. umelej inteligencie do oblasti technickej diagnostiky, produkt Machine Intelligence (MTELL) od spoločnosti AspenTech, ktorý pomocou metód strojového učenia dokáže systém spracovať obrovské množstvo dát z meraní a následne vie predpovedať vývin tvorby poruchy a včas naň upozorniť.  Obe prednášky boli zaujímavé a vyvolali aj zaujímavú diskusiu, čo sa napokon odzrkadlilo aj v účastníckej ankete, v ktorej tieto prednášky skončili na prvom, resp. druhom mieste.

Zaujali samozrejme aj ďalšie prednášky. Pokračovali zástupcovia hlavných partnerov konferencie. Ing. Peter Volna zo spoločnosti SFÉRA, a.s. predstavil IT riešenie pre hodnotenie rizík, Ing. Michal Abrahámfy zo spoločnosti SLOVCEM, spol. s r.o. hovoril od natierateľnej izolácii a lepení konzol namiesto privarenia (produkt  superwrap 2 - nové Belzona riešenia pre údržbu) a napokon Ing. František Šucha zo spoločnosti Eustream, a.s. predstavil pripravované nariadenie EK na znižovanie emisií metánu v odvetví energetiky.

V program konferencie prevažovali hlavne témy prediktívnej údržba a diagnostiky a  progresívnych technológií údržby. Tieto tematické bloky boli v prvý deň popoludní a ako aj  na druhý deň dopoludnia. Na záver programu vystúpila, možno povedať už tradične, Ing, Soňa Sopóci, ktorá osviežila program  prednáškou: „Ako všetko stíhať a nezblázniť sa“.

Program konferencie nájdete nižšie pod fotografiami.

Výsledky účastníckej ankety:

V tomto roku bola účastnícka anketa v novej forme  - elektronicky, formou vyplnenia dotazníka na Google formulároch prístupných cez QR kód (spracovala a dodala firma ProCS). Otázky zostali rovnaké ako v doterajších anketách, aby bolo možné porovnávať jednotlivé ročníky. Nová forma sa osvedčila a neboli s ňou žiadne problémy. Nebola však anonymná, aby mohli byť vylosovaní výhercovia cien za vyplnenie ankety. Odoslaných bolo 104 odpovedí, čo je 40,4 % a zodpovedá zhruba percentu odovzdaných anketových lístkov na predchádzajúcich ročníkoch.

Výsledky ankety sú uvedené v tabuľkách a porovnanie hodnotení za všetky ročníky ja spracované v grafe.

 Ktoré bloky ste sledovali:

áno

sčasti

nie

Najlepšia prax v údržbe (Slovnaft)

88,5%

11%

0%

Najlepšia prax a informačné systémy v údržbe

64,4%

33,7*%

1,9%

Prediktívna údržba a diagnostika I

73,1%

26,0%

0,9%

Progresívne technológie údržby I

69,2%

29,8%

1,0%

Prediktívna údržba a diagnostika II

64,4

35,6%

0,0%

Progresívne technológie údržby II

63,5%

36,5%

0,0%

Ako hodnotíte:
(stupnica: 1 = najlepší až 5 = najhorší)

Celkovú úroveň konferencie

1,24±0,45

Odbornú úroveň príspevkov

1,42±0,76

Miesto konania konferencie

1,05±0,28

Organizačné zabezpečenie

1,16±0,47

Výber tém konferencie

1,58±0,60

Termín konania konferencie

1,34±0,69

Potešiteľné je, že vo všetkých oblastiach bolo hodnotenie lepšie ako v predošlom roku (len miesto konferencie zostalo hodnotené rovnako – 1,05, čo znamená takmer absolútnu spokojnosť) a potvrdilo tak snahu o trvalé zlepšovanie úrovne konferencie.

Účastníci opäť hodnotili tri prednášky, ktoré sa im najviac páčili. Poradie bolo určované len počtom získaných hlasov.

      Poradie na prvých 14 miestach je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

P.č.

Prednášajúci

Spoločnosť

Názov

počet

1.

Tomáš Beták, Peter Mezzey

SLOVNAFT, a.s.

Výmena destilačnej pece F1

67

2.

Dušan Gerlachovský

SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY, a.s.

Diagnostika v praxi

32

3.

Gabriel Dravecký, Hana Pačaiová

SSU

Výkonnostný audit údržby ako nástroj na zvyšovanie bezpečnosti, efektívnosti a kvality produkcie vo výrobnej organizácii

26

4.

Michal Abrahámfy

SLOVCEM, spol. s r.o.

Natierateľná izolácia, lepenie konzol namiesto privarenia, superwrap 2 - nové Belzona riešenia pre údržbu

24

5.

Igor Ubreži

ECOFIL, spol. s.r.o.

Monitoring kvality a efektivity filtrácie olejov

18

6.

Martin Tesař

Pokorny industries s.r.o.

Vliv mazání na těsnost přírubových spojů

17

7.

Erika Bartková

TÜV Thüringen Slovakia s.r.o.

Povrchové NDT skúšobné metódy a správna interpretácia výsledkov pri hodnotení stavu prevádzkovaných zariadení

15

8.

Rastislav Šindolár

ZKW Slovakia s.r.o.

Bezpečnosť technických zariadení a overovanie legislatívnych požiadaviek vo výrobnom podniku

12

9.

Jozef Krakovský

TECH-K s.r.o.

Podstatná zmena strojových zariadení a jej vplyv na ďalšie bezpečné používanie strojov a technológií

11

10.

Jan Vytřísal

SEPS, a.s.

Požiadavky na zaistenie bezpečnosti pri napájaní odbočky z potrubia alebo nádrže za prevádzky

11

11.

Soňa Sopóci

Affida, s.r.o.

Ako všetko stíhať a nezblázniť sa

10

12.

František Šucha

eustream, a.s.

Pripravované nariadenie EK na znižovanie emisií metánu v odvetví energetiky

9

13.

Matej Sládek

LASCAM systems s.r.o.

Laser - inovatívna technológia v údržbe

9

14.

Jan Novák

Kleentek, spol. s r.o.

Doživotní olejové náplně, sen nebo realita?

9


Fotodokumentácia z konferencie

Utorok, 30.5.2023

Registrácia účastníkov

Otvorenie konferencie - zľava Duša Belko - podpredseda predstavenstva SSU, Jan Hroch - výkonný riaditeľ ČSPÚ, Viera Peťková - prezidentka ATD SR, Peter Mezzey - vedúci údržby, SLOVNAFT, a.s. , zástupca generálneho partnera, Gabriel Dravecký - predseda predstavenstva SSU  a Juraj Grenčík - podpredseda predstavenstva SSU

Otvorenie konferencie - zľava Duša Belko - podpredseda predstavenstva SSU, Jan Hroch - výkonný riaditeľ ČSPÚ, Viera Peťková - prezidentka ATD SR, Peter Mezzey - vedúci údržby, SLOVNAFT, a.s. , zástupca generálneho partnera, Gabriel Dravecký - predseda predstavenstva SSU  a Juraj Grenčík - podpredseda predstavenstva SSU

Otvorenie konferencie - účastníci

Otvorenie konferencie - účastníci

Otvorenie konferencie - Cena SSU "Údržbár roka 2022" - Mgr. Peter Karvaš , manažér údržby Max Brose Prievidza

Otvorenie konferencie - Cena SSU "Údržbár roka 2022" - doc. Juraj Grenčík,  podpredseda predstavenstva SSU

Otvorenie konferencie - Cena SSU za diplomovú prácu: Ing. Matúš Korčuško, absolvent KPI, SjF UNIZA

Otvorenie konferencie - Cena SSU za „Najlepšiu záverečnú prácu Manažér údržby“: Adrián Tarčák, vedúci údržby v podniku Zberné suroviny a.s. Žilina

Otvorenie konferencie - Gabriel Dravecký, predseda predstavenstva SSU, Hana Pačaiová, KBaKP SjF TU v Košiciach - Výkonnostný audit údržby ako nástroj na zvyšovanie bezpečnosti, efektívnosti a kvality produkcie vo výrobnej organizácii

Peter Mezzey, SLOVNAFT, a.s. - Výmena destilačnej pece F1

Tomáš Beták, SLOVNAFT, a.s. - Výmena destilačnej pece F1

Dušan Gerlachovský, SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY, a.s. - Diagnostika v praxi

Diskusia k prednáške

Diskusia k prednáške

Sekciu Najlepšia prax, bezpečnosť a informačné systémy v údržbe viedli Michal Žilka a Juraj Grenčík

Peter Volna, sféra, a.s. - IT riešenie pre hodnotenie rizík

Michal Abrahámfy, SLOVCEM, spol. s r.o. - Natierateľná izolácia, lepenie konzol namiesto privarenia, superwrap 2 - nové Belzona riešenia pre údržbu

František Šucha, eustream, a.s. - Pripravované nariadenie EK na znižovanie emisií metánu v odvetví energetiky

Rastislav Šindolár, ZKW Slovakia s.r.o. - Bezpečnosť technických zariadení a overovanie legislatívnych požiadaviek vo výrobnom podniku

Jozef Krakovský, TECH-K s.r.o. - Podstatná zmena strojových zariadení a jej vplyv na ďalšie bezpečné používanie strojov a technológií


Firemné výstavky:

 


Prediktívna údržba a diagnostika I a Progresívne technológie údržby I

Sekcie viedli Hana Pačaiová a Gabriel Dravecký

Jan Vytřísal, SEPS, a.s. - Požiadavky na zaistenie bezpečnosti pri napájaní odbočky z potrubia alebo nádrže za prevádzky

Přemysl Kuchař, MERO ČR, a.s. - Řízení integrity s využitím moderních tzv. „advanced“ NDT metod v MERO ČR

Marek Šeremeta, LAMI KAPPA, spol. s r.o. - Řešení pro diagnostiku a údržbu – novinky a trendy

Aleš Mišura, NDE Solutions, s.r.o. - Robotizované platformy pre oblasť NDE

Erika Bartková, TÜV Thüringen Slovakia s.r.o. - Povrchové NDT skúšobné metódy a správna interpretácia výsledkov pri hodnotení stavu prevádzkovaných zariadení

Matej Sládek, LASCAM systems s.r.o. - Laser - inovatívna technológia v údržbe

Tereza Tužová, LASCAM systems s.r.o. - Laser - inovatívna technológia v údržbe

Martin Tesař, Pokorny industries s.r.o. - Vliv mazání na těsnost přírubových spojů

Michal Páca, RUML EMES s.r.o. - Hledáte těsnění pro styk s pitnou vodou dle nejnovějších požadavků Elastomer Guidelines? Už nemusíte, je zde Klingersil C4240

Bohdan Palkovič, Techtronic Industries Slovakia s.r.o. - Milwaukee – Solutions provider


Spoločenský večer - raut31. máj 2023 - streda 

Prediktívna údržba a diagnostika II a Progresívne technológie údržby II 

Sekciu viedli Katarína Grandová a Jan Vytřísal

Jan Novák, Kleentek, spol. s r.o. - Doživotní olejové náplně, sen nebo realita?

Diskusia k prednáške

Tomáš Turan, ALS CZECH republic, s.r.o. - Kontaminácia hydraulických a turbínových kvapalín a prínos
tribotechnickej diagnostiky pre koncových užívateľov

Igor Ubreži, ECOFIL, spol. s.r.o. - Monitoring kvality a efektivity filtrácie olejov

Peter Tirinda, B & K s.r.o. - Progresívne metódy a prostriedky ochrany, monitorovania a
technickej diagnostiky strojov

Adam Bojko, Adash spol. s r.o.  - Adash – moderní diagnostické přístroje do každé údržby

Jozef Konečný Danfoss spol. s r.o. - Predikcia a sledovanie stavu zariadenia s využitím
frekvenčného meniča

Róbert Vaník, Henkel Slovensko, spol. s r.o. - LOCTITE produkty pre údržbu

Karel Ritschel, Hilti Slovakia spol. s r.o. - NURON – výkon, bezpečnosť a inovácie v novej 22V
platforme Hilti

Dušan Bobek, AD Wings, s.r.o. - IKEMA s.r.o. - AD Wings a Ikema – spolu ponúkame vhodné riešenia pre
riadenie aktív a úsporu nákladov v údržbe

Martin Fojtík, Eduard Bakoš, Gekkon, s.r.o. - Gekkon - kompletné služby v oblasti manipulačnej techniky

Pavel Zguriš, Reca Slovensko, s.r.o. - Možnosti optimalizácie dodávok technického spotrebného
materiálu pre údržby

Soňa Sopóci, Affida, s.r.o. - Ako všetko stíhať a nezblázniť sa


Záver konferencie

Žrebovanie cien za vyplnenie účastníckej ankety - 2. cena

Žrebovanie cien za vyplnenie účastníckej ankety - 1. cena

Záver konferencie - pozvánka na NFU 2024

Záver konferencie - poďakovanie za organizáciu a účasť

Čarovné Štrbské plesoPROGRAM KONFERENCIE:


 

 

 30. máj 2023 - utorok

7:00

Registrácia

8:30

Otvorenie konferencie

 

Príhovory hostí

 

Cena SSU "Údržbár roka"

 

Cena SSU "Za diplomovú prácu"

 

Cena SSU "Za záverečnú prácu Manažér údržby"

 
 

Gabriel Dravecký, Hana Pačaiová

SSU

Výkonnostný audit údržby ako nástroj na zvyšovanie bezpečnosti, efektívnosti a kvality produkcie vo výrobnej organizácii

9:00

Najlepšia prax v údržbe 

9:00

Tomáš Beták, Peter Mezzey

SLOVNAFT, a.s.

Výmena destilačnej pece F1

9:35

Dušan Gerlachovský

SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY, a.s.

Diagnostika v praxi

10:10

Prestávka

   

10:35

Najlepšia prax, bezpečnosť a informačné systémy v údržbe

10:35

Peter Volna

sféra, a.s.

IT riešenie pre hodnotenie rizík

11:00

Michal Abrahámfy

SLOVCEM, spol. s r.o.

Natierateľná izolácia, lepenie konzol namiesto privarenia, superwrap 2 - nové Belzona riešenia pre údržbu

11:25

František Šucha

eustream, a.s.

Pripravované nariadenie EK na znižovanie emisií metánu v odvetví energetiky

11:50

Rastislav Šindolár

ZKW Slovakia s.r.o.

Bezpečnosť technických zariadení a overovanie legislatívnych požiadaviek vo výrobnom podniku

12:10

Jozef Krakovský

TECH-K s.r.o.

Podstatná zmena strojových zariadení a jej vplyv na ďalšie bezpečné používanie strojov a technológií

12:30

Obed

   

13:30

Čas na návštevu vystavovateľov

14:30

Prediktívna údržba a diagnostika I 

14:30

Jan Vytřísal

SEPS, a.s.

Požiadavky na zaistenie bezpečnosti pri napájaní odbočky z potrubia alebo nádrže za prevádzky

14:50

Přemysl Kuchař

MERO ČR, a.s.

Řízení integrity s využitím moderních tzv. „advanced“ NDT metod v MERO ČR

15:10

Marek Šeremeta

LAMI KAPPA, spol. s r.o.

Řešení pro diagnostiku a údržbu – novinky a trendy

15:30

Aleš Mišura

NDE Solutions, s.r.o.

Robotizované platformy pre oblasť NDE

15:50

Erika Bartková

TÜV Thüringen Slovakia s.r.o.

Povrchové NDT skúšobné metódy a správna interpretácia výsledkov pri hodnotení stavu prevádzkovaných zariadení

16:10

Prestávka

   

16:40

Progresívne technológie údržby I

 

16:40

Matej Sládek

LASCAM systems s.r.o.

Laser - inovatívna technológia v údržbe

17:00

Martin Tesař

Pokorny industries s.r.o.

Vliv mazání na těsnost přírubových spojů

17:20

Michal Páca

RUML EMES s.r.o.

Hledáte těsnění pro styk s pitnou vodou dle nejnovějších požadavků Elastomer Guidelines? Už nemusíte, je zde Klingersil C4240

17:40

Bohdan Palkovič

Techtronic Industries Slovakia s.r.o.

Milwaukee – Solutions provider

18:00

Prestávka

   

19:00

Spoločenský večer - raut

   

 

 

 

 

 31. máj 2023 - streda 

8:30

Prediktívna údržba a diagnostika II 

8:30

Jan Novák

Kleentek, spol. s r.o.

Doživotní olejové náplně, sen nebo realita?

8:50

Tomáš Turan

ALS CZECH republic, s.r.o.

Kontaminácia hydraulických a turbínových kvapalín a prínos tribotechnickej diagnostiky pre koncových užívateľov

9:10

Igor Ubreži

ECOFIL, spol. s.r.o.

Monitoring kvality a efektivity filtrácie olejov

9:30

Peter Tirinda

B & K s.r.o.

Progresívne metódy a prostriedky ochrany, monitorovania a technickej diagnostiky strojov

9:50

Adam Bojko

Adash spol. s r.o.

Adash – moderní diagnostické přístroje do každé údržby

10:10

Jozef Konečný

Danfoss spol. s r.o.

Predikcia a sledovanie stavu zariadenia s využitím frekvenčného meniča

10:30

Prestávka

   

11:00

Progresívne technológie údržby II 

11:00

Róbert Vaník

Henkel Slovensko spol. s r.o.

LOCTITE produkty pre údržbu

11:20

Karel Ritschel

Hilti Slovakia spol. s r.o.

NURON – výkon, bezpečnosť a inovácie v novej 22V platforme Hilti

11:40

Dušan Bobek

AD Wings, s.r.o. - IKEMA s.r.o.

AD Wings a Ikema – spolu ponúkame vhodné riešenia pre riadenie aktív a úsporu nákladov v údržbe

12:00

Martin Fojtík, Eduard Bakoš

Gekkon, s.r.o.

Gekkon - kompletné služby v oblasti manipulačnej techniky

12:20

Pavel Zguriš

Reca Slovensko, s.r.o.

Možnosti optimalizácie dodávok technického spotrebného materiálu pre údržby

12:40

Špeciálna téma

12:40

Soňa Sopóci

Affida, s.r.o.

Ako všetko stíhať a nezblázniť sa

13:00

Záver s losovaním ankety

13:15

Obed

   

 

Pozývame ma 23. ročník NFU 2024

Štrbské Pleso, hotel Patria

28.-29. máj 2024