Stredoeurópske fórum údržby 2005

Dátum

9. 5. 2005 - 10. 5. 2005

Miesto

Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Hotel PATRIA

Slovenská spoločnosť údržby
European Federation of National Maintenance Societies
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností

 

Generálny partner:

 

Hlavný partner: GE ENERGY, Bently Nevada Slovakia, s.r.o

Z iniciatívy krátko po konferencii zosnulého predsedu SSU, Ing. Adolfa Murína, a po dohode partnerských organizácií údržby Čiech, Maďarska, Poľska a Slovenska sa uskutočnila v máji roku 2005 prvý krát konferencia o údržbe ako spoločný projekt týchto národných spoločností údržby. Slovensko vystupovalo ako hostiteľská krajina a organizátorom bola Slovenská spoločnosť údržby. Základným cieľom tohto projektu bolo poskytnúť aktuálne informácie vysokej odbornej úrovne a vytvoriť vhodné podmienky na výmenu skúseností údržbárov stredoeurópskeho regiónu.

Konferencia sa konala v osvedčenom termíne v máji, (9.-10.5. 2005), tradične vo Vysokých Tatrách na Štrbskom Plese v hoteli Patria. Konferencia v tomto roku nahradila Národné fórum údržby, čo bolo v súlade so zámerom organizovania regionálnych konferencií, a to, že hostiteľská krajina namiesto vlastnej národnej konferencie organizuje v spolupráci s partnermi rozšírenú konferenciu na stredoeurópskej úrovni. Možno konštatovať, že Slovenská spoločnosť údržby začala úspešne a zhostila sa svojej úlohy so cťou.

Konferencie sa zúčastnilo takmer 200 účastníkov, z toho vyše 50 zo zahraničia. Konferenciu poctili svojou prítomnosťou končiaca čestná prezidentka EFNMS, pani Mirta Baranovic z Chorvátska, nastupujúci čestný prezident EFNMS, pán Guido Walt zo Švajčiarska, predseda EFNMS, pán Hans Overgaard  Dánska, a mnohí ďalší významní zahraniční a domáci predstavitelia. Celkovým počtom účastníkov bola tohtoročná konferencia najúspešnejšia z doterajších ročníkov, čím naplnila očakávania od konferencie väčšieho významu.

Prvý krát boli po konferencii zorganizované sprievodné akcie – Seminár „Riadenie údržby v malých a stredných podnikoch“, ktorý viedli Ing. Adolf Murín a Doc. Vladimír Stuchlý a workshop „Benchmarking údržby podľa EFNMS“, ktorý viedli Ing. Vendelín Íro a Doc. Juraj Grenčík. Semináru sa zúčastnilo vyše dvadsať účastníkov, na workshope bolo 12 záujemcov. Obe akcie boli pozitívne hodnotené a preto by bolo dobré aj v budúcnosti pokračovať v organizovaní sprievodných akcií konferencie.

Niekoľko štatistických údajov

Konferencia pokračovala  v zaužívanom modeli - jeden a pol dňové rokovanie, s úvodným zasadaním v plenárnej sekcii nasledovaným dvoma paralelnými sekciami. V rámci programu boli zaradené aj firemné prezentácie a zároveň niekoľko firiem ponúkalo svoje produkty a služby pre údržbu na sprievodnej výstavke. Celkovo sa na konferenciu prihlásilo 190 účastníkov, z toho 53 zahraničných – 29 z Českej republiky, 7 z Maďarska, 6 z Poľska,  3 z Nemecka, 2 z Chorvátska , 2 z Holandska, po jednom z Dánska, Rakúska, Švajčiarska a Švédska (z uvedeného počtu nakoniec niektorí prihlásení neprišli).

Na základe prijatých referátov bola konferencia tematicky rozčlenená na plenárnu sekciu a tri bloky. 

SEFU 2005 – Účastnícka anketa

Ktoré bloky ste sledovali:

 

áno

sčasti

nie

 

áno

sčasti

nie

Plenárne zasadnutie

85%

10%

5%

Nové smery a riadenie údržby

76%

24%

0%

Diagnostika a údržba na základe predpokladaného stavu

10%

42%

48%

Kvalita, bezpečnosť, životné prostredie a údržba

19%

33%

48%

Ako hodnotíte (stupnica: 1=najlepší až 5=najhorší):

Celkovú úroveň konferencie

1,62 ± 0,59

Organizačné zabezpečenie

1,31 ± 0,56

Odbornú úroveň príspevkov

1,86 ± 0,65

Výber tém konferencie

1,57 ± 0,51

Miesto konania konferencie

1,00 ± 0,00

Termín konania konferencie

1,19 ± 0,40

Pripomienky a námety z ankety:

Vyhovovalo by Vám iné miesto konania konferencie,  navrhnite:

 Nie (3x)

Čo Vám chýbalo na konferencii?
Aké nedostatky ste zaznamenali?

Nedodržal sa čas stanovený v programe, resp. prehodenie poradia prednášok. Nedodržanie harmonogramu, čas príspevkov, nebola možnosť klásť otázky počas prednášok.
Krátky čas na prezentácie, nebol čas na otázky. Krátky čas na príspevky, nemožnosť hneď reagovať. Krátky čas na jednotlivé prezentácie a prednášky. Priestor pre otázky, resp. diskusiu s prednášateľmi.
Viac príspevkov z praxe.
Nízka kvalita prednášajúcich, viac praktických ukážok.
Časový stres.
Málo iných riešení ako Inseko – Datastream.
Príspevok (referencie) na SAP modul PM
Ozvučenie kongresovej haly. Zlepšiť ozvučenie. Slabé ozvučenie. Lepšie ozvučenie.
Simultánny preklad. Slabší preklad a nedostatočný zvuk.
Lepší preklad, delenie do sekcií, pripínacie mikrofóny.
Tlmočenie prostredníctvom slúchadiel, rušilo to.
Nič

V čom vidíte prínos konferencie?

Vytvorenie osobných kontaktov, osobná výmena skúseností a poznatkov, získanie celkového prehľadu o smerovaní a trendov v údržbe.
Výmena skúseností, nové technológie, príklady z praxe.
Rozšírenie vedomostí. Nové informácie.
Bola prínosom, nové trendy, dobré materiálové vybavenie.
Výmena skúseností, kontakty. Výmena informácií. Výmena informácií, nové poznatky. Poskytnutie informácií, skúseností. Získanie vedomostí a osobných kontaktov. Výmena skúseností.
Smerovanie najnovších trendov, zároveň ponuka riešení.
Informácie o nových trendoch, veľa ďalších informácií v oblastiach štúdia. Európske trendy v údržbe.
Zviditeľnenie sa a výmena informácií.
Upevňovanie pozície údržby.
Získanie prehľadu vo vývoji a smere vývoja riadiacich systémov údržby a manageringu.
Definovanie sa údržby, spolupráca, zviditeľňovanie sa profesného združenia.

Čo Vás najviac zaujíma z oblasti údržby?

Nové smery a trendy v údržbe a TDIA, reálna aplikácia rôznych systémov a metód (hlavných, podporných) reálne implementovaných a dosiahnuté výsledky v iných firmách a podnikoch - skúsenosti, problémy, úspechy, ...
Informačné systémy
Kontroling údržby, plánovanie, starostlivosť o majetok
Nové trendy
Diagnostika a softwarové metódy
Organizácia a riadenie údržby, IS
Riadenie údržby, outsourcing údržby, nové trendy a metódy.
Možnosti, spôsoby, príležitosti vzdelávania pracovníkov údržby.
Potvrdené a rozvinuté otázky z praxe.
Informačné technológie v údržbe.
Nové smery, normy, atď. SW.
CMMS, vyhodnocovanie.
Nové smery, SW
Nové trendy, diagnostika.
Diagnostika.
Využitie IS v údržbe
Problematika riadenia, komunikácie, diagnostiky

Čo by ste zmenili v činnosti SSU?

Súhlasím s programom, ktorý bol prezentovaný.
Zlepšiť časopis Údržba
Zvýšenie poplatku kolektívneho člena o 5000 Sk

Okrem účastníckej ankety však treba spomenúť veľmi pochvalné a uznanlivé vyjadrenia zahraničných účastníkov, napríklad predsedu EFNMS, Hansa Overgaarda, ktorý sa pýtal, ako SSU dokázala dostať takmer 200 účastníkov na konferenciu. Podobne spokojní boli ďalší zahraniční hostia, či už s odbornou časťou konferencie ako aj s hotelom a najmä okolitým prostredím.

Na konferencii bola po druhý krát udelená cena SSU „Údržbár roka 2005“, ktorú tento raz dostal generálny manažér údržby U.S.Steel Košice, s.r.o., Ing. Ján Vranec. A po prvý krát bola udelená cena SSU za diplomovú prácu, ktorá bola udelená absolventke Technickej univerzity Košice, Ing. Antónii Bobkovej za diplomovú prácu na tému výpočtu ukazovateľa celkovej efektívnosti zariadení v spoločnosti Embraco.

Celkovo možno hodnotiť konferenciu veľmi pozitívne. Splnila očakávania, ktoré boli spojené s konferenciou stredoeurópskeho významu. Svedčí o tom už len to, že záujem usporiadať ďalšiu konferenciu o dva roky prejavila Česká a Poľská spoločnosť údržby. Po predbežnej dohode by mal byť organizátorom Poľsko. No a záujem pripojiť sa k regionálnej konferencii prejavilo aj Chorvátsko, ale to je otázkou ďalších rokovaní.

Záverom – nik na konferencii netušil, že predseda SSU, Ing. Adolf Murín, o niekoľko týždňov navždy opustí rodinu údržbárov. Všetci videli, že vzdoruje s ťažkou chorobou. Ale nedal na sebe nič poznať a dokázal zabezpečiť hladký a úspešný priebeh podujatia. Dokonca ešte prednášal niekoľko tematických blokov na sprievodnej akcii - seminári „Riadenie údržby v malých a stredných podnikoch“ konanom dňa 11.mája 2005. Žiaľ, bolo to jeho posledné aktívne vystúpenie. Dňa 2.júna 2005 ho zdolala zákerná choroba. Stredoeurópske fórum údržby 2005 bolo ďalším z jeho úspešne započatých diel, žiaľ, zostalo posledným.

Tradičné miesto konania konferencie - hotel PATRIA pod zasneženými Tatrami

Otvorenie konferencie

Predsednícky stôl, sprava Adolf Murín, predseda SSU, Juraj Sinay, rektor TU Košice, Guido Walt, Švajčiarsko, nastupujúci prezident EFNMSvzw, Mirta Baranovic, Chorvátsko, prezidentka EFNMSvzw, Hans Overgaard, Dánsko, predseda EFNMSvzw, Jan Nový, ČR, riaditeľ ČSPÚ, Károly Solyomvári,Maďarsko, GTE, Krzystof Olejnik, Poľsko, PNTTE

Kongresová sála - účastníci konferencie

Predseda predstavenstva SSU, Adolf Murín, pri prezentácii 5 rokov činnosti SSU

Krzystof Olejnik, Poľsko, zástupca PNTTE

Károly Solyomvári, Maďarsko, predseda GTE

Jan Nový, Česká republika, riaditeľ ČSPÚ

Dušan Žubor, zástupca Ministerstva hospodárstva SR

Mirta Baranovic, Chorvátsko, prezidentka EFNMSvzw - Nové trendy v údržbe

Hans Overgaard, predseda EFNMSvzw - Predstavenie EFNMSvzw

Guido Walt, Švajčiarsko, nastupujúci prezident EFNMSvzw - Vytvárať budúcnosť spoločne

Juraj Sinay, rektor TU Košice - Vysokoškolské vzdelávanie v údržbe

Udelenie ceny "Údržbár roka" - Ján Vranec, generálny manažér údržby U.S.Steel,s.r.o, Košice

Udelenie ceny SSU za diplomovú prácu - Antónia Bobková, TU Košice

Endre Korondi, predstavenie Maďarskej organizácie údržby

Václav Legát - Audit údržby a získané skúsenosti

Jan Franlund, Švédsko - Štyri strany riadenia majetku

Manfred Starlinger, HYPERWAVE SA, genrálny partner konferencie

Jozef Tóth, GE Energy, Bently Nevada Slovakia s.r.o. - hlavný partner konferencie

Michael Mueller, Rakúsko, Reinhold und Mahla - Úvod do efektívneho kontrolingu údržby

Remco Jonker, Holandsko, Mainovation - Hodnotovo riadená údržba

Bus Beemsterboer, Holandsko, Datastream 7i - VDM v D7i

Gabriel Dravecký, Topvar, a.s., Informačný systém ako jeden z prostriedkov manažérskeho riadenia údržby moderného podniku

Pohľad do rokovacej sály

Spoločenský večer

Traja prezidneti EFNMS - Guido Walt (2005 - 07), Mirta Baranovic (2003 - 05), Jan Franlund (1999 -2001), spolu s Nikolom Jelasom s Chorvátska (druhý sprava)

Václav Legát, Guido Walt, Mirta Baranovic a Hans Overgaard

Firemné výstavky

Firemné výstavky

Neformálne stretnutia počas konferencie

Neformálne stretnutia počas konferencie

Druhý deň konferencie - Vladimír Stuchlý - Vzdelávanie manažér údržby

Záver konferencie ...

Oddych pri Plese

Oddych pri Plese

Oddych pri Plese

 

Ďalšie obrázky (kliknutím na obrázok získate originálnu veľkosť)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop "Benchmarking údržby podľa EFNMS", 11.5.2005

 

 

 

Štrbské pleso 2005

 

 

 

Honorary Board/
Čestné predsedníctvo:
 1. Mirta Baranovic
 2. Hans Overgaard
 3. Juraj Sinay
 4. Štefan Medvecký
 5. Jan Nový
 6. Karoly Sólyomvári
 7. Andrzej Niewczas
 8. Adolf Murín
Organsation Committee/
Organizačný výbor:
 1. Adolf Murín
 2. Vendelin Íro
 3. Igor Pokorný
 4. Jan Nový
 5. Endre Korondi
 6. Paweł Droździel
Programme Committee/
Programový výbor:
 1. Juraj Grenčík
 2. Václav Legát
 3. József Csiba
 4. Krzysztof Olejnik
 5. Jozef Hrubec
 6. Mária Hromníková
 7. Hana Pačaiová
 8. Ivan Ševčík
 9. Vladimír Stuchlý

Conference Topics / Tematické okruhy:

 1. New trends and maintenance management / Nové smery a riadenie údržby
 2. Diagnostics and predictive maintenance / Diagnostika a údržba na základe predpokladaného stavu
 3. Quality, safety, environment and maintenance / Kvalita, bezpečnosť, životné prostredie a údržba

Final programme / Program konferencie:

Monday / Pondelok 9 May 2005

8.00 - 9.00

Registration / Registrácia účastníkov

9.00 - 9.30

Conference opening / Otvorenie konferencie

Adolf Murín, SSU, predseda, SK: Slovak Maintenance Society – five years activities / Slovenská spoločnosť údržby - päť rokov činnosti

9.30 - 12.35

Plenárne zasadnutie

9.30 - 9.50

Mirta Baranović, The Honorary President of EFNMS, HR: New Trends in Maintenance  / Nové trendy v údržbe

9.50 - 10.10

Hans Overgaard, Chairman of EFNMSvzw, DK: Presentation of EFNMSvzw, The European Federation of National Maintenance Societies / Predstavenie EFNMSvzw

10.10 - 10.30

Guido Walt, President MFS, Wear-Management, Switzerland, CH: Shaping our future together / Vytvárať budúcnosť spoločne

10.30 - 10.50

Károly Sólyomvári,  Scientific Society of Mech. Eng., Maintenance Department, Hungary, HU: Hungarian Organization of Maintenance / Maďarská organizácia pre údržbu

10.50 - 11.10

Coffee Break – Prestávka, občerstvenie

11.10 - 11.30

Maintenainer of the Year Award, Diploma Work Award / „Cena SSU Údržbár roka“    „Cena SSU za diplomomovú prácu“

11.30 - 11.50

Václav Legát, ČZU v Praze, CZ: Maintenance audit and experience gained / Audit údržby a získané zkušenosti

11.50 - 12.10

Jan Frånlund,  SAMI Europe AB, UTEK, SVE: The four sides of Asset Management / Štyri strany riadenia majetku

12.10 - 12.25

Manfred Starflinger, HYPEWAVE, A.G - Conference general partner, GER: Knowledge Management a critical Success Factor in Maintenance / Manažment znalostí – kritický faktor úspešnosti v údržbe

12.25 - 12.35

General Electric Company presentation – conference main partner / Prezentácia hlavného partnera konferencie

 

 

12.35 - 14.00

Lunch / Obed

 

 

14.00 - 17.00

Session / Sekcia A

New trends and maintenance management /
Nové smery a riadenie údržby

 

Session / Sekcia B

Diagnostics and predictive maintenance /
Diagnostika a údržba na základe predpokladaného stavu

14.00 - 14.20

 

Joost Boutkan, Mainnovation BV, NL : Value Driven Maintenance - creating shareholder value with maintenance / Hodnotovo riadená údžba - vytváranie akcionárskej hodnoty prostredníctvom údržby

 

Juraj Sinay, TU Košice, SK: System of  education in technical diagnostics – COP / Systém vzdelávania v diagnostike – COP

14.20 - 14.40

Bus Beemsterboer, Datastream, NL : VDM enabled in Datastream 7i  / Hhodnotovo riadená údržba v prostredí Datastream 7i

 

Peťková Viera, SPP, a.s., SK:  Maintenance support by methods of technical disgnostics  in gas industry / Podpora údržby metódami technickej diagnostikyv plynár. priemysle               

14.40 - 15.00

Gabriel  Dravecký, Ľuboš Meluš, Topvar,a.s.Topoľčany, SK: Maintenance information system, maintenance management / Informačný systém údržby, manažérske riadenie údržby

 

Haluška Milan, US Steel, s.r.o Košice, SK: Software support  for tribodiagnostics and system of lubrication/ Softvérová podpora pre tribodiagnostiku a mazanie  

15.00 - 15.20

 

Michael Mueller, Rheinhold & Mahla AG, AUT : Introduction of an effective controlling system in maintenance / Úvod do efektívneho systému kontrolingu v údržbe

 

Jiří Fries, Josef Jurman, František Helebrant, CZ : Operating ability evaluating of main beam pipe saddle / Stanovení provozuschopnosti hlavního nosníku sedla potrubí

15.20 - 15.40

Coffee Break – Prestávka, občerstvenie

15.40 - 16.00

 

Jozef Lacko, Inseko, a.s. Žilina, SK : Time for Enterprise Asset Management Implementation / Čas na zavedenie informačného systému riadenia údržby

 

Istvan Nagy, Delta-3N Ltd., Paks, HU :  Knowledge Based Maintenance – Knowledge Based Diagnostics / Znalostne založená údržba - znalostne založená diagnostika

16.00 - 16.20

Roman Richter, SLOVALCO, a.s., SK : Production and maintenance in TPM / Výroba a údržba v TPM

 

Gabriel Zsilinszky, SK : Diagnostics of safety valves under operation / Diagnostika poistných ventilov za prevádzkových podmienok

16.20 - 16.40

Pavel Fuchs, TU v Liberci, CZ : Some aspects of maintenance of a nuclear power station control system / Některé aspekty údržby řídicího systému jaderné elektrárny

 

Jozef Čvirik, SK: Real time diagnostics in operative maintenance / Real time diagnostika v operatívnej údržbe

16,40 – 17,30

Company presentations / Firemné prezentácie

 

 

 

 

19.30           

Conference dinner / Spoločenský večer - raut

Tuesday / Utorok 10 May 2005

8.20-12.00

Session / Sekcia A

New trends and maintenance management /
Nové smery a riadenie údržby

 

Session / Sekcia C

Quality, safety, environment and maintenance /
Kvalita, bezpečnosť, životné prostredie a údržba

8.20-8.40

 

Vladimír Ščípa, Sféra, a.s., Bratislava, SK : Tool for support of contractor maintenance / Nástroj pre podporu údržby dodávateľským spôsobom

 

Dušan Belko, SE Jaslovské Bohunice, SK : Experience from the area of nuclear equipment maintenance / Skúsenosti z oblasti opráv a údržby jadrových zariadení

8.40-9.00

 

Malatinszky Sándor, MAV, HU : Vehicle Maintenance Systems - Possibilities for Modernization / Systémy údržby vozidiel  - možnosti modernizácie

 

József Csiba, MAV, István Zobory, BMTE, HU : Investigation into the Operational Reliability of Railway Rolling Stock - Possibilities for Increasing Reliability / Skúmanie prevádzkovej spoľahlivosti železničného vozňového parku – Možnosti zvýšenia spoľahlivosti

9.00-9.20

 

Ivan Herkel, Inseko, a.s. Žilina, SK : Synergetic facility management / Synergický facility manažmen

 

Hans Overgaard, EFNMSvzw, DK: Experiences from a public-private partnership on Municipal service provision / Skúsenosti z public-private partnerstva v poskytovaní obecných služieb

9.20-9.40

 

Boris Belas,  Sféra, a.s., Bratislava, SK : Automated inventory (New trends in physical asset management) / Automatizovaná inventarizácia (Nové smery v starostlivosti o hmotný majetok)

 

Mária Hromníková, STU Bratislava, SK : Designing of building renewal and building maintenance management / Projektovanie obnovy stavieb  a manažment údržby budov

9.40 - 10.00

Norbert Adamko, Valent Klima, Jozef Lukačovič, Miloš Zaťko., Simcon, s.r.o., Žilina,  SK : Support for designing and rationalisation of maintenance centres by simulation / Podpora projektovania a racionalizácie údržbových centier pomocou simulácie

 

Milan Machalec, AGRIFOOD s.r.o., SK : New requirements of the EU market in the area of food safety – effects on maintenance / Nové požiadavky v oblasti potravinovej bezpečnosti Európskej Únie – dopad na údržbu

10.00 - 10.20

Coffee Break / Prestávka - Občerstvenie

 

 

10.20 - 10.40

Juraj Grenčík, ŹU, Miroslav. Lazar, Inseko, Andrej.Hrubša, ŽU Žilina, SK : Benchmarking of maintenance by EFNMS in the maintenance information system environment / Benchmarking údržby podľa EFNMS v prostredí informačného systému údržby

 

Jadwiga Bak, Motor Transport Insitute, Warsaw, PL : Psychological factors important for safe driving / Psychologické faktory dôležité pre bezpečnú jazdu

 Krzysztof Olejnik, Polish Maint. Society, PL : Maintenance problems of truck's transport on the chosen example / Problémy údržby nákladnej dopravy na vybranom príklade

10.40 - 11.00

György Péczely, A.A.Stádium, Szeged, Endre Korondi, Budapest Tech U., HU: New ways to implement TPM / Nové spôsoby zavádzania TPM

 

Paweł Droździel, L. Krzywonos, Lublin University of Technology, PL : The comparison between container and platform transport systems / Porovnanie medzi kontajnerovými a návesovými dopravnými systémami

11.00 - 11.20

Jozef Izakovič, YMS Trnava, Slavomír Pilnik, ZSNP Žiar n.H., Vladimír Stuchlý, Roman Poprocký, ŽU, SjF Žilina, SK : Implementation of maintenance information system – procedures and experiences /  Implementácia informačného systému riadenia údržby - postupy a skúsenosti

 

Kazimierz Kowalski, Land Forces Military Academy, PL: The influence of the long term storage on biodiesel  - influence on maintenance proeperties  / Pôsobenie dlhodobého skladovania na bionaftu - vplyv na údržbové vlastnosti

11.20 - 11.40

Stanislav Jaška, Boris Bela, Sféra, a.s., Bratislava, SK : Solution for administration and maintenance of business centres with 3D presentation layer / Riešenie pre správu a údržbu business centier s 3D prezentačnou vrstvou

 

Jozef Hrubec, Vladimír Kročko,  SK : National program of quality SR and its priority / Národný program kvality SR a jeho priority

11.40 - 12.00

Stuchlý Vladimír, R. Poprocký, J. Grenčík a kol., ŽU, SjF, SK : Education in Maintenance Manager  - e‑learning in practice / Vzdelávanie manažér údržby - e-learning v praxi

 

Ernest Braun, U.S.Steel Košice, SK: Tag-out and lock-out safety system / Známkový a zámkový systém zaisťovania

 

 

12.00 - 12.30

Conference closing / Záver konferencie

Conference Venue / Miesto konania konferencie:

Vysoké Tatry, Štrbské pleso, Hotel PATRIA

 

 
Hotel PATRIA
059 85 Štrbské pleso
tel.: +421 (0)52 4492 591-5
fax.: +421 (0)52 4492 590
e-mail: recepcia@hotelpatria.sk
http://www.hotelpatria.sk/


Tešíme sa na spoločné stretnutie o rok!